Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott

En utvärdering av 2010 års reform

Denna rapport belyser hur reformen med strängare skadeståndsansvar för föräldrar har fungerat utifrån ett brottsofferperspektiv, vilka konsekvenser reformen haft för de skadeståndsdömda föräldrarna och huruvida reformen haft effekt på ungdomsbrottsligheten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Den 1 september 2010 infördes ett strängare skadeståndsansvar för föräldrar som har vårdnaden om ett barn. Reformen innebär att föräldrar, tillsammans med sina barn, numera kan bli solidariskt skadeståndsansvariga för vissa typer av skador som uppkommit till följd av brott som barnen dömts för – oavsett om de varit vårdslösa eller inte. Syftet med reformen var framför allt att motverka ungdomsbrottslighet och förhindra att ungdomar hamnar i långvarig kriminalitet, men det fanns även en förhoppning om att reformen skulle stärka brottsoffrens ställning genom att öka möjligheterna att få skadestånd.

Utvärderingen har gjorts på uppdrag av regeringen och baseras på statistik, enkäter och intervjuer. Av rapporten framgår att det år 2016 var runt 2 000 föräldrar som blev skadeståndsskyldiga för att deras barn begått brott och att de flesta tycks ha betalat skulden. Det är dock osäkert om lagen inneburit att brottsoffren i större utsträckning än tidigare får sina skador täckta. Brå diskuterar också i vilken utsträckning det finns förutsättningar för att lagen kan ha haft någon påverkan på ungdomsbrottsligheten eller om den kan ha haft negativa effekter.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676 ISBN 978-91-87335-91-4 URN:NBN:SE:BRA-738

Rapport 2017:14

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Anna-Lena Beutgen, Nadja Bogestam, Emy Bäcklin, Stina Holmberg, Lou Huuva

Kundkorg

Summa: