Straffrättsliga reaktioner på ungas brott 2001-2016

I denna kortanalys görs en översiktlig beskrivning av lag­föringar mot pojkar och flickor i åldern 15–17 respektive 18–20 år, från perioden 2001–2016.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I Sverige, liksom i många andra länder, tas särskild hänsyn till lagöverträdares ålder, på så sätt att unga personer (under 21 år) behandlas mildare ur ett straffrättsligt perspektiv. Påföljdssystemet och bestämmelserna om ungas särbehandling inom rättsväsendet är dock föränderliga och det är därför viktigt att följa upp och beskriva utvecklingen av rättsväsendets ingripanden mot unga. I denna kortanalys görs en översiktlig beskrivning av lag­föringar mot pojkar och flickor i åldern 15–17 respektive 18–20 år, från perioden 2001–2016. Resultaten relateras i viss mån till övergripande lagändringar som skett under perioden.

Kortanalysen baseras på ett datauttag med uppgifter om samtliga lagföringar (Åtalsunderlåtelser och strafförelägganden och domslut) mellan 2001 och 2016, mot personer som var mellan 15 och 20 år vid brottstillfället.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-834

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Jon Lundgren

Kundkorg

Summa: