Webbinarier

Missa inte Brås webbinarier om brottsförebyggande arbete! Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete inom exempelvis kommun eller polis.

Varje år genomför Brå webbinarier om aktuella samhällsfrågor för att sprida kunskap om brottsförebyggande arbete och vilket stöd Brå kan ge. Detta är tillfällen för att hämta och vinna kunskap, inspiration och idéer för att kunna bedriva kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete inom exempelvis kommun eller polis. Lyssna och ställ frågor till lokala och nationella aktörer när de samtalar om hur vi effektivt kan arbeta för att förebygga brott.

Möjliggörare för kriminella nätverk

Personer som utnyttjar sin anställning eller sitt uppdrag för att hjälpa kriminella nätverk, så kallade möjliggörare, är relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser. Men de är mycket eftertraktade för nätverken, och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort. I det här webbinariet får du lära dig mer om exempelvis vilka möjliggörarna är, vad de utför för arbetsuppgifter och vad man som arbetsgivare kan göra för att begränsa och motverka möjliggörare i sina verksamheter.

Innehåll

Personer som utnyttjar sin anställning eller sitt uppdrag för att hjälpa kriminella nätverk, så kallade möjliggörare, är relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser. Men de är mycket eftertraktade för nätverken, och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort.

Det här webbinariet utgår från Brås rapport om möjliggörare som publicerades den 1 mars. Utredarna Johanna Skinnari och Karolina Hurve kommer att berätta om resultaten från rapporten; exempelvis vilka möjliggörarna är, vad de utför för arbetsuppgifter och vilken roll de har för de kriminella nätverken.

Därefter följer ett panelsamtal med representanter från olika branscher som delar med sig av erfarenheter av möjliggörare på arbetsplatser, och vad man som arbetsgivare kan göra för att begränsa och motverka möjliggörare i sina verksamheter.

Webbinariet riktar sig till och framförallt till ansvariga personer inom exempelvis säkerhet och HR i både offentlig och privat sektor, men även till alla som har ett intresse i frågor om möjliggörare och kriminella nätverk.

Medverkande:

 • Johanna Skinnari, utredare på Brå
 • Karolina Hurve, utredare på Brå
 • Josefine Skoglund, tf chef för underrättelseverksamheten, Kriminalvården
 • Ronny Gustavsson, chef för Financial Crime Prevention på Advisense
 • Catharina Lindstedt, organisationsutvecklare mot otillåten påverkan i Göteborgs stad
 • Carl Durling, arbetsrättsjurist på Arbetsgivarverket

Webbinariet sändes den 22 mars 2024.

Att arbeta kunskapsbaserat mot välfärdsbrott

Genom att kartlägga välfärdsbrottens omfattning, struktur och utveckling kan kommuner, regioner och myndigheter få adekvata underlag för att utforma åtgärder som förebygger välfärdsbrott. Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med ekonomisk brottslighet och vill lära dig mer om kartläggning, analys och metoden crime proofing.

Innehåll

I många kommuner och regioner finns en stor vilja att arbeta mot välfärdsbrott, till exempel bidragsbrott och bedrägerier mot välfärdssystemet. Att arbeta strukturerat, bedöma risker och ställa krav är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Men hur kan man arbeta strukturerat och systematiskt utan att det blir för kostsamt?

Genom att kartlägga välfärdsbrottens omfattning, struktur och utveckling kan kommuner, regioner och myndigheter få adekvata underlag för att utforma åtgärder som förebygger välfärdsbrott.

På detta webbinarium får du lära dig mer om vilka indikatorer du kan använda för att påbörja din kartläggning. Du får även ta del av praktiska erfarenheter från Nacka kommuns arbete med kartläggning och analys av välfärdsbrott samt vilka förebyggande åtgärder det har genererat.

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med ekonomisk brottslighet och vill lära dig mer om kartläggning, analys och metoden crime-proofing.

Medverkande:

 • Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Jan Landström, biträdande säkerhetschef, Stadsledningskontoret, Nacka kommun
 • Moderator: Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Webbinariet sändes den 13 februari 2024.

Informationsdelning och sekretess i brottsförebyggande arbete med barn och unga

Det här webbinariet vänder sig till dig som har ansvar för detta arbete i en ledande ställning. Det passar även dig som på något sätt arbetar med barn och unga i brottsförebyggande syfte. Vad är på gång gällande informationsdelning och sekretess? Finns det stöd att få i det lokala samverkansarbetet? Hur kan ett fungerande samarbete se ut under rådande lagstiftning?

Innehåll

I samverkan kring barn och unga i risk för brottslighet förekommer att de samverkande parterna delar information om individer. Sekretesslagstiftningen som den ser ut idag kräver att samtycke inhämtas från den enskilde eller från vårdnadshavare om det är yngre barn. Dock finns redan idag sekretessbrytande bestämmelser att använda.

Trots detta uppges det ofta att det finns svårigheter i samverkan på grund av sekretess. Flera statliga utredningar pågår, bland annat i avsikt att se över om ytterligare lättnader i sekretesslagstiftningen kan göras.

Vad är på gång gällande informationsdelning och sekretess? Finns det stöd att få i det lokala samverkansarbetet? Hur kan ett fungerande samarbete se ut under rådande lagstiftning?

Medverkande:

 • Jonas Trolle, chef, Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
 • Anneli Jildenbäck, undervisningsråd, Skolverket
 • Idil Magan och Magdalena El-Sayed, samordnare för sociala insatsgruppen, Järva stadsdelsförvaltning
 • Moderator: Christina Söderberg, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Webbinariet sändes den 17 oktober 2023.

Brås stöd till kommunerna

Det här webbinariet vänder sig till dig som på något sätt arbetar med, eller kommer att arbeta med brottsförebyggande arbete i en kommunal kontext. Hur kan kommunerna anpassa sin verksamhet utefter den kommande lagstiftningen? Vilket stöd erbjuder Brå kommunerna? Hur kan stödet se ut? Vilken roll har Brå i det nationella brottsförebyggande arbetet?

Innehåll

Den 1 juli 2023 träder lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Lagen ger kommuner större mandat och ansvar i frågan om lokalt brottsförebyggande arbete. Brå välkomnar lagändringen, eftersom den innebär att landets kommuner kommer att kunna bedriva ett mer effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Även möjligheterna till samverkan mellan kommun, polis, länsstyrelser och andra aktörer på området ökar i och med att lagen träder i kraft.

Den kommande lagstiftningen ger direktiv för hur samtliga kommuner i landet ska bedriva sitt brottsförebyggande arbete. Däremot kan olika kommuners förutsättningar för att anpassa verksamheten enligt lagens krav skilja sig åt. Med anledning av detta har Brå upprättat stödfunktioner till kommunerna, i syfte att i högsta möjliga mån underlätta för att den kommunala verksamheten kan tillgodose lagens direktiv. På detta webbinarium presenterar vi på Brå vilka stödinsatser vi erbjuder och hur kommuner kan nyttja dessa.

Medverkande:

 • Anders Green, utredare, Brå
 • Marina Tjelvling, handläggare, Brå
 • Katarina Ramanius, utredare, Brå
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Webbinariet sändes den 20 juni 2023.

Mer än bara skräphantering: Att förebygga avfallsbrott

Brott med koppling till avfallshantering kan medföra flera negativa konsekvenser. Det kan påverka både miljön, människors hälsa och innebära stora saneringskostnader för kommunerna. Därför vill Brå tillsammans med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Skåne och Länsstyrelsen Västra Götaland särskilt uppmärksamma det förebyggande arbetet mot avfallsbrottslighet.

Innehåll

Lagen om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete innebär bland annat att kommuner ska samordna det brottsförebyggande arbetet som sker lokalt. Brottsförebyggande arbete blir som mest effektivt i samverkan, när erfarenheter från olika brottsförebyggande aktörer inkluderas och tas tillvara. För att förebygga avfallsbrott finns behov av att hitta nya lokala allianser, exempelvis mellan olika kommunala förvaltningar och funktioner, men också mellan kommunen och näringslivet.

Hur ser avfallsbrottsligheten ut i Sverige? Hur kan kommunerna föra samman det brottsförebyggande arbetet och tillsynsverksamheten mot avfallsbrott? Vilket stöd kan kommunerna få för att förebygga avfallsbrott?

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med avfallsbrott genom förebyggande arbete, tillsyn eller kontroll.

Medverkande:

 • Henrik Sandström, handläggare, Naturvårdsverket
 • Frida Törnquist, miljöhandläggare, Länsstyrelsen Skåne
 • Fredrik Granhag, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Moderator: Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Webbinariet sändes den 26 april 2023.

Hur kan vi förebygga våld i nära relationer?

Under detta webbinarium får vi ta del av verktyg och konkreta exempel på förebyggande arbete mot våld i nära relationer.

Innehåll

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott belyser vikten av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Under detta webbinarium får vi ta del av verktyg och konkreta exempel på förebyggande arbete mot våld i nära relationer.

Unizon presenterar en nulägesbild utifrån deras kvinnojourers, tjejjourers och ungdomsjourers arbete. Brottsförebyggande rådet (Brå) och Jämställdhetsmyndigheten presenterar ett metodstöd för att kartlägga tre våldstyper, däribland våld i nära relationer, och hur det kan användas. Dessutom berättar Polismyndigheten om deras metod Riskreducerande insatser (RRI), ett konkret exempel på hur de arbetar mot våld i nära relationer med fokus på våldsutövaren. Riskreducerande insatser (RRI) var det svenska bidraget, och 2022 års vinnare av den europeiska tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). Tävlingen hölls i Tjeckien mellan den 8-9 december 2022.

Medverkande:

 • Lina Lundborg, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
 • Mahlet Techan, handläggare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Rebecka Andersson, generalsekreterare, Unizon
 • Susanne Gosenius, brottsoffer- och personsäkerhetssamordnare, Region Syd, Polismyndigheten
 • Moderator: Carl Gynne, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Webbinariet sändes den 1 december 2022.

Hur förebyggs brott på Nordens största anläggningsboende?

Vi får höra om hur Migrationsverket, Polisen och Vänersborgs kommun genomförde ett gemensamt arbete tillsammans med fastighetsägaren Restad Gård AB, för att öka tryggheten och minska brottsligheten på ett boende där 1500 nyanlända vistas.

Innehåll

Vi får ta del av erfarenheter och utmaningar med att arbeta tillsammans med en stor heterogen målgrupp i kris, på en anläggning där det är konstant in- och utflyttning. Slutligen kommer de medverkande dela med sig av praktiska tips på hur man kan bygga förtroende och våga prioritera insatser utifrån en gemensam lägesbild.

Medverkande

 • Anna-Karin Steneskär, enhetschef, Migrationsverket, Region väst
 • Caroline Arvaker, fd. säkerhetssamordnare, Vänersborgs kommun, numera säkerhetsstrateg, Trafikverket
 • Steve Johansson Sandén, kommissarie och kommunpolis, Polisområde Fyrbodal
 • Moderator: Carl Gynne, utredare, Brå.

Webbinariet sändes den: 19 oktober 2022.

Förebyggande arbete mot ungdomsrån

Under webbinariet får vi ta del av hur några kommuner och polisregioner har arbetat med ungdomsrån de senaste åren. Dessutom berättar utredare från Brå om den nyligen publicerade rapporten om ungdomsrån och om annat som pågår på området. Från januari 2022.

Ur programmet:

 • Brås förebyggande arbete mot ungdomsrån
 • Presentation av Brås rapport om ungdomsrån
 • Södertäljes exempel
 • Göteborgs exempel

Medverkande:

 • Christina Söderberg, projektledare , Brå
 • Maria von Bredow, projektledare , Brå

Organisera ert brottsförebyggande arbete – rusta er kommun inför kommande lagstiftning

Kommuner som vill arbeta brottsförebyggande behöver bestämma hur arbetet ska organiseras för att det ska bli effektivt. I juni i år presenterades också ett lagförslag om ett lagstadgat kommunalt ansvar som förstärker vikten av att ha en välfungerande organisation.

Förutsättningarna för att bedriva brottsförebyggande arbete ser olika ut beroende på om man arbetar exempelvis i en storstadskommun eller i en landsbygdskommun. Det kan också konstateras att lägesbilden i olika typer av kommuner och områden skiljer sig åt, vilket medför stora skillnader i innehåll och behov av det förebyggande arbetet. Under detta webbinarium får vi ta del av tips och råd kring hur man kan bygga upp en brottsförebyggande organisation utifrån sina lokala förutsättningar och exempel på hur andra kommuners brottsförebyggande organisationer ser ut.

 • Datum: 29 september 2021

Medverkande:

 • Annika Hedberg Roth, social hållbarhetsstrateg, Fagersta kommun
 • Maria Bolander, trygghetssamordnare, Stadsdelen Nordost i Göteborgs stad
 • Robert Andersson, trygghetssamordnare, Stadsdelen Nordost i Göteborgs stad
 • Mari-Louise Skoogh, avdelningschef kultur och folkhälsa, Norsjö kommun
 • Moderator: Christina Söderberg, projektledare/utredare, Brottsförebyggande rådet

Lagförslag om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – så vässar ni ert arbete

Den 16 juni presenterades en statlig utredning med förslag på hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Ett avgörande sätt att rusta inför en eventuell ny lagstiftningen är att skapa en effektiv brottsförebyggande organisation med god förståelse och kunskap om brottsligheten som sker i kommunen.

Att genomföra kartläggning och ta fram lägesbilder är något som lyfts ofta och i många sammanhang som en framgångsfaktor för det brottsförebyggande arbetet. Mer sällan diskuteras hur underlagen ska tas fram och sedan användas för att bidra till ett effektivt arbete som minskar brott. Detta webbinarium syftar till att stötta er inom kommun och polis, tjänsteperson eller beslutsfattare, som ser att ni behöver underlag för ert brottsförebyggande arbete och inspirera till att komma längre i kunskapsuppbyggnaden. Utgångspunkten för diskussionen är fördjupningen Kartläggning och lägesbilder i lokalt arbete som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet (Brå).

 • Datum: 25 maj 2021

Medverkande:

 • Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Patrik Vallin, brottsförebyggande samordnare, region Bergslagen, Polismyndigheten
 • Moderator: Carl Gynne, utredare, Brå

Hur kan vi förebygga brott i våra bostadsområden?

Under webbinariet får vi ta del av olika aktörers syn på frågan samt exempel på hur de arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Vad kan fastighetsägare och boende bidra med för att förebygga brott i våra bostadsområden? Hur kan fastighetsägare arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande och hur kan boende inkluderas i den processen? Under webbinariet får vi ta del av olika aktörers syn på frågan samt exempel på hur de arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

 • Datum: 18 november 2020

Medverkande:

 • Åsa Schelin, expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
 • Sophia Lövgren, strateg, Hyresgästföreningen
 • Helene Blomberg, chef boendeutveckling, Förvaltnings AB Framtiden
 • Peter Johansson, kommunpolis Norrköping, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Hur kan vi förebygga brott i samverkan med dagligvaruhandeln?

Olika aktörers syn på frågan samt praktiska exempel på hur ett samarbete kan se ut.

Hur kan vi förebygga brott i samverkan med dagligvaruhandeln? Hur ser samarbetet ut idag? Vad fungerar bra och vilka fortsatta utmaningar finns? Hur kan dagligvaruhandeln på ett bättre sätt bli en naturlig part i det lokala brottsförebyggande arbetet? Under webbinariet får vi ta del av olika aktörers syn på frågan samt presenteras praktiska exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut.

 • Datum: 22 maj 2020

Medverkande:

 • Per Geijer, Säkerhetschef, Svensk handel
 • Stefan Ström, Kommunpolis, lokalpolisområde Luleå/Boden, Polismyndigheten
 • Andreas Fogelqvist, Näringslivsstrateg, Huddinge Kommun
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Unga som begår brott mot andra unga

Om ungas brott mot andra unga, dess konsekvenser och tänkbara åtgärder.

Hur ser brottsligheten ut? Vad innebär det att som ung person bli utsatt för exempelvis rån eller misshandel av jämnåriga? Vi belyser möjliga lokala åtgärder, såväl situationella som sociala, i brottsförebyggande syfte.

 • Datum: 20 maj 2020

Medverkande:

 • Linn Wiklander Josefson – ungdomsbehandlare, Stödcentrum Unga brottsutsatta
 • Jan Landström – säkerhetssamordnare, Nacka kommun
 • Jenny Jakobsson – utredare, Socialstyrelsen
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Räknas allt våld?

Hur våld i nära relation i högre utsträckning kan bli en del av lokalt brottsförebyggande arbete

Våld är alltid våld – men är det verkligen så det ser ut i lokalt brottsförebyggande arbete? Studeras, analyseras och operationaliseras våld i nära relation som sker i hus och hem på samma sätt som våld på gator och torg? Det sorgliga svaret: allt för sällan. Förklaringarna är många men grundproblemet kvarstår; mäns våld mot kvinnor och barn tas mer undantagsvis med i lokala lägesbilder. Det behöver förändras!

För att belysa hur våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och brottsförebyggande arbete kan komplettera och förstärka varandra har Brå samlat till ett frukostmöte på Brå som också webbsänds. Då kommer Länsstyrelsen i Västerbotten att berätta om sina erfarenheter av att utveckla våldsförebyggande arbete i några av Sveriges minsta kommuner. Dessutom kommer Polisregion Mitt att presentera en analysmodell för hur våld i hus och hem kan kartläggas och därmed bli en del av kommunens och polisens systematiska brottsförebyggande arbete.

Handböcker

Utgångspunkt för diskussionerna är dels Brås handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, dels handboken Inget att vänta på, som sedan flera år utgör ett värdefullt stöd för organisationer i deras våldsförebyggande arbete. I januari 2020 utkommer Jämställdhetsmyndigheten med en reviderad upplaga av Inget att vänta på. Revideringsarbetet har genomförts i nära samverkan med civilsamhällesorganisationerna MÄN och Unizon.

 • Datum: 26 november 2019

Deltagare i panelen:

 • Evelina Skog, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
 • Monica Forsman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Malin Wiktoreng, samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Anders Östlund, analytiker, Polismyndigheten Region Mitt

Moderator för paneldiskussionen: Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Ungdomars brott och utsatthet på nätet

Ett webbinarium om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt vad några nationella myndigheter gör för att förebygga detta.

Ett webbinarium om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt vad några nationella myndigheter gör för att förebygga detta, helt enkelt: Vad gör vi och kan vi göra för att förebygga dessa utmaningar?

Skolinspektionen, Statens medieråd och Polisen deltog i detta samtal. Karin Svanberg (enhetschef) berättade vad Brå vet om detta fenomen och hon utgår ifrån flera rapporter och undersökningar som Brå tagit fram. Syftet med frukostmötet var att sprida kunskap om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt vad några nationella myndigheter gör för att förebygga detta, helt enkelt: Vad gör vi och kan vi göra för att förebygga dessa utmaningar?

 • Datum: 24 september 2019

Medverkande:

 • Ida Lithell - Projektledare No Hate Speech Movement, Statens medieråd
 • Karin Ström Nordlund - Jurist Barn och elevombudet, Skolinspektionen
 • Jenny Göransson - Verksamhetsutvecklare, utvecklingscentrum Mitt, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Hur kan vi med hjälp av tillsyn förebygga ekonomisk brottslighet?

I många kommuner förekommer ekonomisk brottlighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror.

I många kommuner förekommer ekonomisk brottlighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror. Men hur mycket pengar motsvarar egentligen den ekonomiska brottsligheten runt om i landet och hur kan vi arbeta för att förebygga att dessa brott begås? Ett sätt att förebygga och komma åt denna typ av brottslighet är att arbeta med tillsyn av olika slag. Tillsynen behöver vara samordnad i hela kommunen för att den ska kunna ge effekt.

Under webbinariet deltar Ekobrottsmyndigheten och berättar om hur den ekonomiska brottsligheten kan yttra sig i en kommun och om hur resultatet av lokala tillsyner kan användas i större ekobrottsärenden. Polisen i Södertälje deltar och berättar om hur de arbetar brottsförebyggande med tillsyn som metod och hur de samordnar detta arbete i sitt område.

 • Datum: 7 maj 2019

Medverkande:

 • Magnus Råsten, Ekobrottsmyndigheten
 • Britt Marie Talonpoika, Polismyndigheten (Södertälje)
 • Ulrica Olsson, Polismyndigheten (Södertälje)

Trafikbrott – det lokala problemet alla pratar om

Trafikbrott är ständigt aktuella i såväl små som stora orter och städer runt om i Sverige.

Trafikbrott är ständigt aktuella i såväl små som stora orter och städer runt om i Sverige. I Brås senaste årsrapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige uppger kommunpoliser och kommunala samordnare att trafikproblem är ett av de vanligaste förekommande brottsproblemen i deras kommun eller lokalpolisområde. Även annan brottslighet kan gynnas av situationer där trafiken inte är planerad ur ett brottsförebyggande perspektiv. Så hur löser vi trafikproblemen på bästa sätt? Lyssna och ställ frågor till lokala och nationella aktörer när de samtalar om hur vi effektivt kan arbeta för att förebygga brott i trafiken. Vid det här webbinariet kommer vi att fokusera på hur vi kan förebygga buskörning.

 • Datum: 6 november 2018

Medverkande:

 • Katarina Bokström, projektansvarig, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
 • Thomas Bergqvist, kommunpolis Eskilstuna, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

Trygga och säkra skolor

Hur kan vi tillsammans skapa skolor som är trygga och säkra för eleverna? Vilken roll har kommun, polis och andra brottsförebyggande aktörer i arbetet?

Hur kan vi tillsammans skapa skolor som är trygga och säkra för eleverna? Vilken roll har kommun, polis och andra brottsförebyggande aktörer i arbetet? Hur får vi det situationella och sociala brottsförebyggande perspektivet att gå hand i hand när det gäller att planera och skapa en trygg skolmiljö? Det är några av de frågor som kommer att tas upp under detta webbinarium. Vi får även ta del av såväl lokala som nationella exempel och perspektiv på frågan.

 • Datum: 18 september 2018

Medverkande:

 • Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket
 • Esbjörn Jonsson, förstelärare, Tullgårdsskolan
 • Sofia Löwhagen, arkitekt SAR/MSA, Codesign
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå

Trygga stationsmiljöer

Nästan varje liten tätort i Sverige har en knutpunkt för kommunikation, som ett resecentrum eller liknande.

Nästan varje liten tätort i Sverige har en knutpunkt för kommunikation, som ett resecentrum eller liknande. En plats där många samlas vid olika tidpunkter på dagen. Det är viktigt att alla kan känna sig trygga men eftersom det är många som samlas kan det också uppstå problem. Hur kan vi ta tag i problemen? Hur arbetar vi kunskapsbaserat med de här miljöerna? Vilka aktörer kan hjälpa till med lösningar?

 • Datum: 15 maj 2018

Medverkande:

 • Linda Carlén, enhetschef stationsförvaltning, Trafikverket
 • Michael Englund, säkerhetschef, Jernhusen AB
 • Ulf Lundgren, kommunpolis, Polismyndigheten
 • Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete, Brå

Webbinarium

Samtal om hatbrott

I Samtal om hatbrott diskuterar forskare och praktiker Polismyndighetens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott samt möjliga vägar framåt i en mer effektiv och rättssäker hantering av anmälda hatbrott. Dessutom presenteras Brås senaste hatbrottsstatistik.

Webbinariet är en del av seminarieserien Samtal om brottslighet – forskare möter praktiker som arrangeras av Brå och Vetenskapsrådet inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet.