Nytt från Brå

 1. Pressmeddelande 24 januari, 2023

  För att Polismyndigheten ska kunna uppnå sitt mål för 2024 om framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring har den forensiska verksamheten en viktig roll. Men kapaciteten är eftersatt, framför allt när det gäller den it-forensiska verksamheten. Det visar en ny utvärdering från Brå.

 2. Publikation 24 januari, 2023

  I vilken utsträckning har den forensiska verksamheten hos Polismyndigheten tagit del av resurstillskotten under åren 2017–2021, hur har resultaten utvecklats under samma tidsperiod och vilka kvarstående hinder finns det för att uppnå en effektiv forensisk verksamhet?

 3. Pressmeddelande 19 januari, 2023

  Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022 som publiceras idag.

 4. Publikation 19 januari, 2023

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 5. 17 januari, 2023

  Ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt skapar effekt. Brå har därför fått i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden. Lisa Pedersen, projektledare, Brå, berättar här mer om vad uppdraget innebär och hur Brå kommer stötta kommunerna i deras arbete.

 6. 12 januari, 2023

  I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­under­sökningen (NTU) ut till drygt 200­ 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott.

 7. Publikation 10 januari, 2023

  Detta är en kortversion av Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet (2021:5).

 8. Publikation 01 januari, 2023

  Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 9. 30 december, 2022

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2023. Brå tillförs medel för att myndigheten ska stärka och utveckla sin förmåga att bidra med kunskapsunderlag, utvärderingar och statistik samt för att förstärka stödet till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet.

 10. Publikation 15 december, 2022

  I den här rapporten presenteras statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2021, för några utvalda brottstyper mot person.

 11. Publikation 14 december, 2022

  Denna rapport beskriver förekomsten och karaktären på digitala hatbrott under år 2020. Resultaten beskriver vilka digitala miljöer som de digitala hatbrotten sker i, fördelningen av olika brottskategorier och hatbrottsmotiv samt omständigheter kring den utsatta.

 12. 09 december, 2022

  Årets vinnare av den europeiska tävlingen ECPA är Sveriges bidrag Riskreducerande insatser, RRI, som syftar till att minska gärningspersonens motivation till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. 

 13. 07 december, 2022

  Varje år gör Brå en sammanställning över forskning om svensk polisverksamhet. Nu är Polisbibliotekets databas Justitia uppdaterad med svensk polisforskning från 2021.

 14. 30 november, 2022

  Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium. Årets huvudtema är “ Principled and equitable law enforcement ” och i år kommer vi även att ha ett andra tema som är ”E vidence-based knowledge against violent extremism ”.

 15. Publikation 24 november, 2022

  Afrofobi är det vanligaste motivet bland anmälda hatbrott, bortsett från allmänt främlingsfientliga motiv. Brotten påverkar afrosvenskars vardag, och riskerar att bidra till en känsla av förstärkt utanförskap. Hatbrotten mot afrosvenskar karaktäriseras även av en hög förekomst av våld.

 16. Pressmeddelande 24 november, 2022

  Afrofobi är det vanligaste motivet bland anmälda hatbrott, bortsett från allmänt främlingsfientliga motiv. Brotten påverkar afrosvenskars vardag, och riskerar att bidra till en känsla av förstärkt utanförskap. Hatbrotten mot afrosvenskar karaktäriseras även av en hög förekomst av våld. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.

 17. Pressmeddelande 03 november, 2022

  Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

 18. Publikation 01 november, 2022

  Brå har på uppdrag av regeringen vidareutvecklat den modell för uppföljning av rättsväsendets myndigheter som Brå tidigare arbetat fram och som presenterades 2018. Fokus i denna rapport har varit att arbeta vidare med de förslag på resultatindikatorer som då lämnades. Det har skett antingen genom att ta fram och testa indikatorerna, eller genom att i större detalj än sist förklara hur de skulle kunna tas fram när arbetet med rättsväsendets digitalisering kommit så långt att det då har blivit möjligt.

 19. Publikation 31 oktober, 2022

  I den här rapporten presenterar Brå en samlad överblick över karaktären på de dataintrång som anmäls till polisen och en beskrivning av de utmaningar som rättsväsendets aktörer står inför i sitt arbete med att utreda och lagföra brotten. Brå beskriver även utvecklingsområden för polisens arbete mot dataintrång. Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och regeringen.

 20. Pressmeddelande 27 oktober, 2022

  45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021, vilket är den lägsta nivån sedan 2015. Det året skedde en stor del av undervisningen digitalt, men trots det var skolmiljön den vanligaste platsen för utsatthet för brott. Det visar Skolundersökningen om brott som Brå publicerar idag.

 21. Publikation 27 oktober, 2022

  Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

 22. Publikation 27 oktober, 2022

  Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

 23. Publikation 27 oktober, 2022

  Brå har i uppdrag av regeringen att ta fram statistik över utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroendet för rättsväsendet i områden som betraktas som utsatta ur ett polisiärt perspektiv samt i områden med socioekonomiska utmaningar, enligt den rikstäckande indelningen av olika områdens socioekonomiska status.

 24. 18 oktober, 2022

  Beatriz Magaloni (Mexico/USA) tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2023.

 25. 17 oktober, 2022

  Den 18 oktober klockan 14.30 presenteras vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi.

 26. Publikation 12 oktober, 2022

  Det här stödet handlar om samordning och samverkan mellan det lokala brottsförebyggande och det våldsförebyggande arbete samt om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

 27. Publikation 11 oktober, 2022

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 65 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

 28. Pressmeddelande 11 oktober, 2022

  Den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2016. För nästan alla brottstyper har andelen utsatta legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat under tidsperioden. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

 29. Publikation 11 oktober, 2022

  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

 30. 06 oktober, 2022

  Brottsförebyggande rådet har haft i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder avseende lagförslaget om kommuners ansvar att arbeta brottsförebyggande. I slutredovisningen som presenteras idag gör Brå bedömningen att kommunerna, liksom Brå och andra aktörer som ger stöd till kommunerna, behöver bli bättre rustade inför den nya lagen.

 31. Publikation 06 oktober, 2022

  Brå har getts i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna för brottsförebyggande arbete. Utredningen, som utgör utgångspunkt för uppdraget, föreslår att alla kommuner bör åläggas att förebygga brott.

 32. Publikation 06 oktober, 2022

  Här hittar du definitioner av olika begrepp som förekommer i den officiella kriminalstatistiken.

 33. 08 september, 2022

  För första gången har samverkansmodellen testats på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden. Utvärderingen visar att samverkansprocessen varit en bra utgångspunkt för att skapa tydliga strukturer för samverkan mellan aktörer som inte tidigare haft någon formell samverkan. Dessutom har modellen hjälpt de olika aktörerna att hitta sin roll och identifiera på vilket sätt de kan bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten på boendet. Anna-Karin Ivert, biträdande professor, Malmö Universitet och Steve Johansson Sandén, kommissarie/kommunpolis, Polismyndigheten, svarar här på några frågor om utvärderingen.

 34. Publikation 08 september, 2022

  Kortanalysens mål är att ge en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen för ett flertal olika brottstyper. Huvudfokus är utvecklingen över tid och inte den faktiska omfattningen av de olika brottstyperna. Analysen är främst beskrivande och ger därför inte några djupgående förklaringar till brottsutvecklingens orsaker.

 35. Publikation 05 september, 2022

  I den här publikationen analyseras om antalet bifallna åtal förändrats i relation till antalet väckta åtal. Dessutom undersöks om det skiljer sig åt beroende på vilken typ av brottslighet det handlar om, dels på kategorinivå, dels för vissa brottstyper.

 36. Publikation 31 augusti, 2022

  Forensiska undersökningar kan vara en viktig nyckel för att komma vidare i det polisiära utredningsarbetet och det är därför angeläget att studera deras utveckling. Syftet med den här kortanalysen är därför att beskriva utvecklingen av polisens forensiska undersökningar i utredda ärenden.

 37. Publikation 14 juli, 2022

  Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2022. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

 38. 11 juli, 2022

  Vid halvårsskiftet infördes möjligheten att besluta om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek, straffen för knivbrott skärptes och för att effektivisera terrorismlagstiftningen samlas nu de tidigare lagarna på området i en enda lag. Dessutom införs flera lagändringar för att stärka skyddet för vittnen och få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter. Här kan du läsa om några av de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli.

 39. 07 juli, 2022

  Regeringen har utsett Mattias Larsson till ny general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022 och kommer närmast från en tjänst som departe­mentsråd och chef för straff­rätts­enheten vid Justitie­departe­mentet.

 40. 06 juli, 2022

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Studien ska särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

 41. Publikation 29 juni, 2022

  Kortanalys av utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier samt våld i hemmet under mars–december 2020.

 42. 23 juni, 2022

  Brå har fått två nya uppdrag av regeringen. Brå ska kartlägga grövre våldsbrott i skolan och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan.

 43. 15 juni, 2022

  H.M. Drottning Silvia delade igår ut The Stockholm Prize in Criminology i en stor cermoni i Stadshuset.

 44. Pressmeddelande 14 juni, 2022

  13 juni startar en av världens främsta kriminologikonferenser – The Stockholm Criminology Symposium på Norra latin i Stockholm. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut av H.M. Drottning Silvia.

 45. 14 juni, 2022

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över kriminalvård avseende påbörjade verkställigheter inom frivården under 2021, Kriminalvård-frivård 2021.

 46. Publikation 14 juni, 2022

  Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller är villkorlig frigivna med övervakning.

 47. 10 juni, 2022

  Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med Tryggare Sverige utvecklat arbetssättet och verktyget Tryggare Skola, som ska hjälpa skolor och kommuner att kartlägga brotts- och otrygghetsproblem i skolmiljön, analysera dem, välja rätt insatser och följa upp arbetet. Nu har arbetet utvärderats av Högskolan i Borås och resultaten visar att det är uppskattat av aktörer inom skolverksamheten. Annie Lees, regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Blekinge, svarar här på några frågor om arbetet och berättar om varför Tryggare Skola kan vara ett viktigt stöd för kommunens brottsförebyggande samordnare i samarbete med utbildningsförvaltningen, med tanke på den föreslagna lagen om kommunalt brottsförebyggande ansvar.

 48. Publikation 10 juni, 2022

  Det här är ett stödmaterial för dig som lokal aktör om hur du kan identifiera och arbeta mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer.

 49. Publikation 01 juni, 2022

  Brå har haft ett regeringsuppdrag som innebar att analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. I uppdraget ingick även att analysera i vilken mån bakgrundsinformation kopplat till andra diskrimineringsgrunder som inte redan ingår i NTU är möjliga att inkludera.

 50. Publikation 01 juni, 2022

  Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 51. 31 maj, 2022

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut 2021, kriminalvård avseende fängelse och häkte 2021, samt återfall i brott 2015 (slutlig) och 2019 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan.

 52. Publikation 31 maj, 2022

  I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

 53. Publikation 31 maj, 2022

  Den officiella kriminalvårdsstatistiken ger en översiktlig bild av Kriminalvårdens verksamhet i fängelse och i häkte. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid avseende antalet personer som påbörjat en fängelseverkställighet under 2021, antalet personer som hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2021 samt antalet personer inskrivna i häkte den 1 oktober 2021.

 54. Publikation 31 maj, 2022

  Den preliminära statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 55. Publikation 31 maj, 2022

  Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 56. 04 maj, 2022

  Den våldspreventiva metoden Huskurage har under 2020 införts i tre stadsdelar i Gävle kommun. Högskolan i Gävle har processutvärderat implementeringen av insatsen som bland annat visar att samverkan, engagemang och kommunikation är viktigt. Sara Skoog Waller, lektor i psykologi, Högskolan i Gävle och Cecilia Vågberg, strateg, social hållbarhet, Gävle kommun, svarar här på några frågor om arbetet.

 57. Publikation 04 maj, 2022

  Statistiken belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Rapporten omfattar handläggningsresultat under 2016−2021.

 58. 04 maj, 2022

  I dag publicerar Brå statistiken över handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

 59. Publikation 04 maj, 2022

  Statistiken redovisar genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Rapporten omfattar genomströmningstider under 2015−2020.

 60. Publikation 03 maj, 2022

  I den här kortanalysen undersöks fördelningen av svarande mellan webbenkäten och postenkäten för olika grupper i NTU samt om svaren skiljer sig åt beroende på den datainsamlingsmetod som använts (så kallade mode-effekter).

 61. Publikation 29 april, 2022

  Köp av sexuella tjänster blev förbjudet i Sverige 1999. I denna rapport redogör Brå för hur rättsväsendet tillämpar förbudet. Utifrån bland annat intervjuer, förundersökningsmaterial och domar analyseras rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom.

 62. Publikation 29 april, 2022

  I denna rapport har Brå följt upp hur rättsväsendet tillämpar förbudet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Utifrån bland annat intervjuer, förundersökningsmaterial och domar har Brå analyserat rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom.

 63. Pressmeddelande 29 april, 2022

  Polisens arbete mot sexköpsbrott med vuxna säljare är idag inriktat mot så kallade eskortsidor. Arbetet behöver breddas till att omfatta även andra arenor. När det är barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar behöver polisen och socialtjänsten bli bättre på att motverka kontakter och upptäcka brott oavsett arena. Det visar två nya rapporter från Brå.

 64. 28 april, 2022

  Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2021. Här redovisas ett urval av statistiken.

 65. Publikation 28 april, 2022

  Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brotts­utredande myndighet under referensåret, och för vilka misstanken graderats som skäligen misstänkt eller högre.

 66. Publikation 28 april, 2022

  Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brotts­misstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brotts­ut­redande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen miss­tänkt och som gäller personer som är straffmyndiga.

 67. 22 april, 2022

  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk.

 68. SIG
  Publikation 06 april, 2022

  Det här materialet vänder sig till verksamheter som planerar att starta sociala insatsgrupper (SIG) för unga i åldrarna 13–20 år eller vill utveckla ett pågående arbete med SIG.

 69. Publikation 06 april, 2022

  Den här vägledningen riktar sig till alla de samhällsaktörer; polisen, skolan, hälso- och sjukvård och verksamheter inom fritid med flera – som arbetar eller ska arbeta med målgruppen för sociala insatsgrupper (SIG).

 70. Publikation 06 april, 2022

  Detta informationsmaterial vänder sig till verksamheter som vill starta SSPF eller ta ett omtag kring arbetsformen om den använts sedan tidigare.

 71. Publikation 05 april, 2022

  I början av 2011 inleddes Tore 2 – en omfattande myndighetsgemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje. Brå har följt insatsen från start till mål samt i ett par år efter att den avslutats.

 72. Pressmeddelande 05 april, 2022

  Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och i Gävle. Brå presenterar där en ny rapport om var kommunerna står idag inför den utveckling som ska ske.

 73. Publikation 31 mars, 2022

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 74. Publikation 31 mars, 2022

  I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

 75. Publikation 31 mars, 2022

  Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas .

 76. 31 mars, 2022

  Nu publiceras den slutliga statistiken för 2021 över handlagda brott, anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.

 77. Pressmeddelande 31 mars, 2022

  Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021, jämfört med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation, under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.

 78. Publikation 31 mars, 2022

  All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Vilka är förutsättningarna för detta i Sverige i dag, vilka satsningar är på gång och vad bör göras framöver?

 79. Publikation 28 mars, 2022

  I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2022.

 80. Pressmeddelande 25 mars, 2022

  Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. De kontrollsystem som finns missar ofta den grova brottsligheten. Tillståndsplikt och bättre uppföljning behövs för att komma åt välfärdsbrotten. Det visar en ny rapport som Brå publicerar idag.

 81. Publikation 25 mars, 2022

  Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. I denna rapport undersöks hur företag och föreningar får tillträde till välfärdssystemen, vilka felaktigheter som upptäcks, hur de utreds och åtgärdas av kommuner och regioner samt vilken roll som rättsväsendet spelar.

 82. Publikation 24 mars, 2022

  Brå har undersökt i vilken utsträckning olika bakgrundsfaktorer påverkar förtroendet för rättsväsendet, med speciell fokus på de som har mycket litet förtroende.

 83. 17 mars, 2022

  Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att utveckla det brottförebyggande arbetet i kommuner med utsatta områden, exempelvis insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk.

 84. Publikation 17 mars, 2022

  Brå har getts i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna för brottsförebyggande arbete. Utredningen, som utgör utgångspunkt för uppdraget, föreslår att alla kommuner bör åläggas att förebygga brott.

 85. 08 mars, 2022

  När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Här har vi samlat statistik och rapporter som berör mäns våld mot kvinnor.

 86. Publikation 02 mars, 2022

  I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämnar Brå budgetunderlag för räkenskapsåren 2023–2025. Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Budgetunderlaget omfattar även övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter.

 87. Publikation 01 mars, 2022

  I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

 88. Publikation 23 februari, 2022

  Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2021 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

 89. 14 februari, 2022

  Kontinuitet och långsiktigt tänkande ses som förutsättningar för framgång i det förebyggande arbetet mot ungdomsrån i Göteborg. Här berättar polis och socialtjänst om hur deras arbete bedrivs och är organiserat samt vad de ser för utmaningar och framgångsfaktorer med arbetet.

 90. 10 februari, 2022

  Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att sprida GVI, strategin bakom Sluta skjut i Malmö, till fler städer. Under hösten 2021 anslöt sig Uppsala, Örebro och Göteborg, och i februari 2022 fattade Huddinge kommun beslut om att implemtera strategin.

 91. 10 februari, 2022

  Regeringen har i dag beslutat att utse Björn Borschos till vikarie­rande general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet (Brå). Björn Borschos är i dag förvalt­nings­chef och ställ­före­trädande myndig­hets­chef på Brå.

 92. Publikation 20 januari, 2022

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 93. 20 januari, 2022

  Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, vilket var en minskning med 84 400 brott (−5%), jämfört med året innan. De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott samt bedrägeribrott. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2021 var brott mot person (+2 %).

 94. 17 januari, 2022

  I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­undersökningen (NTU) ut till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott.

 95. Publikation 11 januari, 2022

  Denna vägledande guide fokuserar på näringslivet och dess viktiga roll i brottsförebyggande arbete. Genom att inkludera näringslivet får det brotts­förebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag, och ökad förändringseffekt. Skriften är utgiven i ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelserna och Polisen.

 96. 10 januari, 2022

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2022.

 97. 03 januari, 2022

  Den 20 januari arrangerar Brå ett webbinarium om att förebygga ungdomsrån. Under webbinariet får vi ta del av hur några kommuner och polisregioner har arbetat med ungdomsrån de senaste åren. Utredare från Brå kommer även att berätta om den nyligen publicerade rapporten om ungdomsrån och om annat som pågår på området.

 98. 03 januari, 2022

  Brottsförebyggande rådet får i uppdrag av regeringen att genom­föra förbere­dande åtgärder avseende förslaget från Utred­ningen om kommu­nernas brotts­före­byggande ansvar om att införa en ny lag som ger kommu­nerna ett ansvar för att arbeta brotts­före­byggande.

 99. 23 december, 2021

  Nivån för det totala antalet anmälda brott hösten 2021 var 4 procent lägre än hösten närmast före pandemin (2019). Därmed finns det inte några indikationer på att avvecklingen av restriktionerna under hösten skulle ha följts av en generell återgång till tidigare nivåer. Men några brottstyper för vilka anmälningarna varit färre under pandemin började öka under hösten, vilket bland annat gäller misshandel mot okänd samt fickstöld.

 100. 16 december, 2021

  Under 2021 har tolv ansökningar beviljats sammanlagt 3,6 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd från Brå, för utvärderingar och uppföljningar. Länsstyrelsen Kalmar och Skånes universitetssjukhus är två av organisationerna som beviljats medel. Melker Labory, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Kalmar, och Louise Laurell, medicinsk doktor, Skånes universitetssjukhus svarar här på några frågor om det de ska utvärdera.

 101. Publikation 15 december, 2021

  Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för rån har ökat kraftigt bland ungdomar. En oroande utveckling går att se när det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet.

 102. Pressmeddelande 15 december, 2021

  Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för rån har ökat kraftigt bland ungdomar. En oroande utveckling går att se när det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet. Det visar en ny rapport som Brå publicerar idag.

 103. Publikation 14 december, 2021

  Den här kortanalysen syftar till att redovisa ett urval av resultaten från de uppföljningsintervjuer som gjordes för andra gången i sin nuvarande form i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2020.

 104. Publikation 13 december, 2021

  I den här rapporten presenteras ny statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2020, för en delmängd brott som riktats mot person.

 105. Publikation 08 december, 2021

  I denna rapport presenteras den tekniska beskrivningen av Polisanmälda hatbrott 2020.

 106. Publikation 08 december, 2021

  I Polisanmälda hatbrott 2020 redovisas dels de anmälda brott från 2020 som har hatbrottsmarkerats av polisen, dels omfattningen och karaktären av de hatbrott som Brå identifierat i dessa anmälningar.

 107. 25 november, 2021

  I samband med att polisens lista över utsatta områden 2021 presenterades, stod det klart att Klockaretorpet inte längre är ett utsatt område. Enligt polisen, Norrköpings kommun och Hyresbostäder vändes utvecklingen i samband med att de deltog i Brås utvecklingsprojekt som riktade sig till utsatta områden. I syfte att vässa det områdeslokala samarbetet, gav Brå under en treårsperiod ett fördjupat metodstöd till 7 pilotområden, vilka sammantaget hade 13 bostadsområden som fanns med på polisens lista 2016.

 108. 24 november, 2021

  Sedan 2018 ger de brottsförebyggande samordnarna vid länsstyrelserna i Hallands län och Jämtlands län råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samrådsyttranden till kommunernas detalj-och översiktsplaner. Mittuniversitetet har nu följt upp arbetet, som visar att de två länsstyrelsernas arbetssätt har haft positiva effekter. Gustav Grut, Mittuniversitetet, Emma Ekdahl, Länsstyrelsen Jämtland och Linda Fetiu, Länsstyrelsen Halland, svarar här på några frågor om uppföljningen.

 109. Publikation 10 november, 2021

  I den här rapporten har Brå studerat om domare och domstolar dömer brottsfall på ett enhetligt sätt, och hur domarna beaktar olika faktorer som ska, och inte ska, ha betydelse för påföljdsbestämningen. Med rapporten vill Brå öka kunskapen om faktorer som kan påverka likabehandling i domstolarna.

 110. 03 november, 2021

  De tre forskarna Elijah Anderson, Francis T. Cullen och Peggy C. Giordano tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2021 och 2022. De belönas för forskning om mekanismerna bakom våld i segregerade områden respektive forskning om behandling för att minska risken för återfall i brott. Den 14 juni kommer priset att delas ut i Stockholm Stadshus i anslutning till the Stockholm Criminology Symposium.

 111. 01 november, 2021

  Arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott. I Borås har man sedan 2019 arbetat med insatsen Chansen för att hjälpa personer att få arbete för att på så sätt komma bort från kriminalitet eller missbruk. Utvärderingen visar att ungefär hälften av de inskrivna deltagarna följer vägen mot ett icke-kriminellt liv. Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad, svarar här på några frågor om insatsen och utvärderingen.

 112. Publikation 29 oktober, 2021

  I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning och karaktär, förklaringsmodeller och riskfaktorer bakom ungas parrelaterade våld, förebyggande och stödjande åtgärder, samt vilka kunskapsluckor som finns på området.

 113. Pressmeddelande 29 oktober, 2021

  Kunskapen som finns idag gällande våld i nära relationer, liksom det förebyggande och stödjande arbetet mot detta våld, utgår oftast från ett vuxenperspektiv. Därför riskerar våld i ungas egna parrelationer att inte uppmärksammas tillräckligt. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet publicerar idag.

 114. Publikation 28 oktober, 2021

  Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2021 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under 2020. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

 115. Pressmeddelande 28 oktober, 2021

  26 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under 2020. Det är vanligt att politiker undviker att uttala sig om exempelvis rasism och invandring av oro för att bli utsatta. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brå publicerar idag.

 116. Publikation 28 oktober, 2021

  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning (PTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

 117. 25 oktober, 2021

  Varje år gör Brå en sammanställning över forskningspublikationer om svensk polisverksamhet. Nu är Polisbibliotekets databas Justitia uppdaterad med svensk polisforskning från 2020.

 118. 20 oktober, 2021

  Regeringen ger Brå i uppdrag att kvalitets­granska statistiken över anmälda miss­handels­brott samt ta fram ett fördjupat stöd vid kart­läggning av våld i nära relationer. Båda uppdragen är en del av regeringens åtgärds­paket att intensi­fiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

 119. Publikation 12 oktober, 2021

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

 120. Pressmeddelande 12 oktober, 2021

  Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

 121. Publikation 12 oktober, 2021

  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

 122. 30 september, 2021

  I juni i år presenterade en statlig utredning förslag på hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet bör utformas. Lagförslaget betonar vikten av att ha en välfungerande organisation och att arbeta kunskapsbaserat i samverkan. Ett sätt att rusta inför detta är att stärka den brottsförebyggande kompetensen i sin kommun. Genom Brås utbildningar kan yrkesverksamma utveckla sina kunskaper med fokus på att i samverkan förebygga brott och öka tryggheten.

 123. 24 september, 2021

  Regeringen ger Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida GVI – strategin bakom Sluta skjut – till fler orter i Sverige.

 124. Pressmeddelande 23 september, 2021

  Gävle kommun och Högskolan i Gävle är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Tillsammans har de utvecklat Gävlemodellen, som fått ned andelen mobbade i skolorna och kommunen ligger nu runt 40 procent lägre jämfört med riket som helhet.

 125. Publikation 23 september, 2021

  Här presenteras huvudresultaten för statistiken över handlagda brott under första halvåret 2021. Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

 126. 23 september, 2021

  Nivån för det totala antalet anmälda brott sommaren 2021 var 4 procent lägre än sommaren närmast före pandemin (2019). Utvecklingen skilde sig från sommaren 2020, som tvärtemot visade på en ökning (vilket dock delvis berodde på att polisen då tagit tag i oregistrerade anmälningar om skadegörelse från tidigare perioder). Minskningen sommaren 2021 berodde bland annat på stöldbrotten, som fortsatte att minska. Samtidigt noterades ökningar i några av de övergripande brottskategorierna, framför allt för brott mot person, som ökade med 9 procent. De stegvisa restriktionslättnaderna under sommarmånaderna 2021 har inneburit utökade sociala aktiviteter, och har därmed troligtvis bidragit till fler anmälda brott mot person.

 127. 13 september, 2021

  Genom en ändring i årets reglerings­brev ger regeringen Brå i uppdrag att ta fram statistik över utsatt­het för brott, trygghet och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden.

 128. Publikation 01 september, 2021

  I denna rapport redovisas en studie av narkotikamarknader i Sverige. Rapporten ger en bred nulägesbild av narkotikabrottslighetens aktörer och organisationsformer – från smuggling till distribution och gatuförsäljning samt internetförsäljning och köpare på olika marknader.

 129. Pressmeddelande 01 september, 2021

  Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.

 130. Publikation 25 augusti, 2021

  I den här rapporten har Brå studerat skillnader i misstänkt brottslighet mellan personer som är 15 år eller äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund . Studien är i huvudsak en beskrivande kartläggning.

 131. Pressmeddelande 25 augusti, 2021

  Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brotts­misstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

 132. 19 augusti, 2021

  Vill ni se om era brottsförebyggande insatser gett resultat? Då kan det vara på sin plats att utvärdera projektet eller verksamheten. Den 15 september 2021 är sista dagen att ansöka om ekonomiskt stöd från Brå, till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete.

 133. Publikation 22 juli, 2021

  I den här kortanalysen studeras kommunala variationer i risken att känna sig otrygg vid utevistelse i det egna bostadsområdet kvällstid. Vidare undersöks i vilken mån individsammansättningen kan bidra till att förklara variationen i otrygghet på kommunnivå. Kortanalysen bygger på data från den Nationella trygghetsundersökningen för åren 2017-2020.

 134. Publikation 15 juli, 2021

  Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2021. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

 135. Pressmeddelande 05 juli, 2021

  Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

 136. Publikation 28 juni, 2021

  Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 137. 22 juni, 2021

  Under Almedalsveckan medverkar vi för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. I år genomförs Almedalsveckan 3 - 7 juli. Här kan du se när du kan följa våra seminarier. Plats 4 juli :Cramérgatan 3, B23 , B-huset, andra våningen. Plats: 6 juli: Gotlands museum, Sävsalen.

 138. 22 juni, 2021

  Sluta skjut som har pågått i Malmö sedan 2018 bygger på den amerikanska strategin om Group Violence Intervention som är en arbetsmodell mot grovt, dödligt våld i kriminella grupperingar. Tidigare i våras meddelade regeringen att de i vårändrings­budgeten vill avsätta 6 miljoner kronor för att fortsätta sprida arbetsmetoden till andra delar av Sverige. Riksdagen har nu beslutat om att godkänna förslaget. William Wikström, projekt­ledare, Brå, berättar här mer om hur arbetet nu pågår med att förbereda för ytterligare imple­mentering.

 139. Publikation 21 juni, 2021

  Här hittar du definitioner av olika begrepp som förekommer i den officiella kriminalstatistiken.

 140. Publikation 21 juni, 2021

  I denna kortanalys redovisas självrapporterad utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet, utifrån Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2019–2020 (sammanslaget). Resultaten redovisas på kommun­nivå, samt på stadsdels­nivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.

 141. Pressmeddelande 21 juni, 2021

  Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

 142. 17 juni, 2021

  Nivån för det totala antalet anmälda brott i maj 2021 var 9 procent lägre än i maj 2019, det vill säga maj månad närmast före pandemin. Minskningen var större än i maj 2020, under pandemins första period, jämfört med maj 2019. Både ökningar och minskningar märks dock bland de övergripande brottskategorierna, såväl under maj 2021 som under hela våren 2021, jämfört med motsvarande perioder 2019. Några brottstyper hade också fortsatt lägre nivåer, än i maj 2019 och våren 2019, vilket bedöms vara konsekvenser av pandemins tredje våg.

 143. Publikation 17 juni, 2021

  Det totala antalet anmälda brott under våren (mars–maj) 2021 var 6 procent lägre än våren 2019, det vill säga våren närmast före pandemin. Både ökningar och minskningar märks dock bland de övergripande brottskategorierna. De brottstyper som främst utmärker sig med en lägre nivå än våren 2019 är misshandel av obekant, personrån, fickstölder och rattfylleribrott, vilket troligtvis är konsekvenser av pandemins tredje våg med de kvarstående nationella restriktionerna.

 144. 16 juni, 2021

  Sveriges kommuner har en central roll i det lokala brotts­före­byg­gande arbetet men hur arbetet prioriteras och bedrivs ser olika ut i landet. En statlig utredning har idag presenterat förslag på hur ett lagstadgat kom­munalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Brotts­före­byggande rådet välkomnar det nya lag­förslaget och Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet och Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet, berättar här varför en lag­stift­ning är viktig för arbetet med att förebygga brott.

 145. 14 juni, 2021

  Regeringen har beslutat att ge Brotts­före­byggande rådet i uppdrag att följa upp och analy­sera sats­ningen på 10 000 fler anställda i Polis­myndig­heten under perioden 2016-2024. I detta ingår bland annat att kartlägga hur till­skotten har fördelats och använts samt analy­sera hur verk­sam­heten har utvecklats.

 146. 11 juni, 2021

  Under våren 2018 tecknade sju organisationer en gemensam programförklaring – Skåne tillsammans mot brott – för att testa en modell för regional samverkan. Utvärderingen från Malmö universitet visar att samverkansformen har gett konkreta resultat på lokal nivå. Annika Wågsäter, brottsförebyggande samordnare och Adam Jonsson, utvärderar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne svarar här på några frågor om programmet som utvärderats.

 147. 01 juni, 2021

  Att hålla rent och snyggt, ha god kommunikation med de som bor och verkar i området och tillträdesskydd. Det är några av framgångsfaktorerna för Fastighetsägare i Järvas arbete med tjänsten Trygghetsbesiktningar, som tagits fram för att förebygga och minska inbrott. Nu har arbetet utvärderats av Urban Utveckling och resultaten visar på en minskning av inbrott och ökad trygghet efter att man började arbetet med trygghetsbesiktningar. Tobias Karström, Urban Utveckling, och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva, svarar här på några frågor om arbetet och utvärderingen.

 148. Publikation 27 maj, 2021

  Den preliminära statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 149. Publikation 27 maj, 2021

  Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 150. 27 maj, 2021

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2020, samt återfall i brott 2014 (slutlig) och 2018 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

 151. Publikation 27 maj, 2021

  Statistiken över kriminalvård visar på antalet intagna och inskrivna i kriminalvårdsanstalt, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation samt antalet inskrivna i häkte. Resultaten i kriminalvårdsstatistiken påverkas av det flöde av ärenden som handläggs av myndigheterna tidigare i rättskedjan, främst ärendeflödet i domstolarna.

 152. Pressmeddelande 26 maj, 2021

  Efter en längre period med en minskande trend började det dödliga skjutvapenvåldet öka vid mitten av 00-talet i Sverige, och har fortsatt så sedan dess. Från och med 2013 tilltog ökningen och återspeglas då även i det dödliga våldet generellt. I många andra länder i Europa har det dödliga våldet, både generellt och med skjutvapen, fortsatt att minska. Det visar en ny rapport från Brå som gjort en europeisk jämförelse av det dödliga skjutvapenvåldet sedan millennieskiftet.

 153. Publikation 26 maj, 2021

  I denna rapport studeras trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder i Sverige i jämförelse med motsvarande uppgifter från andra länder i Europa. Rapporten omfattar även jämförelser av dödligt våld mot kvinnor respektive mot män samt mellan olika åldersgrupper.

 154. Publikation 25 maj, 2021

  Den här boken beskriver hur kartläggningar kan genomföras och hur lägesbilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokalpolisområdet.

 155. Publikation 24 maj, 2021

  Denna kortanalys fokuserar på att undersöka bortfallet i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) — hur bortfallet har förändrats över tid, både totalt och för olika grupper i befolkningen.

 156. 20 maj, 2021

  Det totala antalet anmälda brott i april 2021 var 7 procent lägre än i april 2019. Minskningen var därmed något starkare i april 2021 än vid pandemins andra månad, april 2020, då nivån var 5 procent lägre än i april 2019. Antalet anmälda brott mot person var däremot 1 procent högre i april 2021 än i april 2019. Det var även en högre nivå jämfört med april 2020, då de anmälda brotten mot person var 4 procent färre än i april 2019.

 157. 04 maj, 2021

  Helsingborg stad har testat om modern uppkopplad teknik kan hjälpa staden att öka tryggheten i stadsmiljön – bland annat genom att minska skadegörelsen. Lunds Universitet har nu utvärderat projektet och resultaten visar att skadegörelsen minskade under testperioden som tekniken användes. Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborg stad och Erik Larsson, professor i datorarkitektur, Lunds Universitet, berättar här mer om utvärderingens resultat.

 158. Publikation 29 april, 2021

  Statistiken belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Rapporten omfattar handläggningsresultat under 2016−2020.

 159. Publikation 29 april, 2021

  Statistiken redovisar genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Rapporten omfattar genomströmningstider under 2015−2019.

 160. Pressmeddelande 29 april, 2021

  Sedan 2019 utreder en särskild sexualbrottsgrupp alla våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord. Specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt. Det visar en utvärdering från Brå.

 161. Publikation 29 april, 2021

  Brå har utvärderat införandet av Sexualbrottsgruppen på uppdrag av polisen. Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka om införandet har lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden som handläggs inom polisområde Stockholm Nord. Brås bedömning är att specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt.

 162. Publikation 28 april, 2021

  Finansiering av terrorism innebär att pengar eller annan egendom samlas in, tillhandahålls eller mottages i syfte att användas till terrorresor, terroristbrott eller vissa allvarliga brott med liknande konsekvenser. Rapporten ger en samlad bild av handlingar som misstänks vara terrorfinansiering, hur de utreds och vilka åtgärder som vidtas, med utgångspunkt i Säkerhetspolisens och andra myndigheters arbete. I rapporten beskrivs myndigheternas arbete mot finansieringen och det görs en analys av hur det kan förbättras.

 163. Pressmeddelande 28 april, 2021

  Det är svårt att utreda och bevisa finansiering av terrorism, och endast ett fåtal har dömts de senaste tio åren. I stället spelar andra åtgärder som exempelvis beslut om skattetillägg eller återkrav av bidrag en viktig roll i att förhindra och förebygga misstänkt terrorfinansiering. Det finns en etablerad samverkan mellan myndigheter idag men informationsdelningen är i vissa fall bristfällig. Det visar en ny rapport från Brå.

 164. 27 april, 2021

  Att förebygga återfall i brott är just nu extra aktuellt då gängkriminalitet drar till sig många unga. De som vill hoppa av gäng, och andra som vill bryta sin kriminella livsstil, behöver ofta ett brett stöd från både kommuner, hälso-och sjukvård och olika myndigheter. För att kunna ge rätt stöd när det ger mest effekt, krävs en välstrukturerad samverkan. Brå har utvecklat ett stöd till utveckling av lokalt och regionalt återfallsförebyggande samarbete. Erika Sallander, utredare, Brå, berättar här om vikten av att arbeta förebyggande mot återfall i brott.

 165. Publikation 22 april, 2021

  Den här kortanalysen undersöker vilka faktorer som verkar ha betydelse för polisanmälan av misshandel, hot, personrån och sexualbrott.

 166. 21 april, 2021

  Många företag och branscher inom handeln löper risk att utnyttjas för penningtvätt och i förlängningen bidra till finansiering av kriminella nätverk. De sektorer som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt är exempelvis finansiella institut, varuhandlare samt spelbolag .

 167. 15 april, 2021

  Antalet anmälda brott i mars 2021 var 2 procent lägre än i mars 2019. Minskningen var därmed svagare i mars 2021 än under pandemins första månad, mars 2020, då nivån var 4 procent lägre än i mars 2019. Antalet anmälda brott mot person var däremot 4 procent högre i mars 2021 än i mars 2019, medan det i mars 2020 var 5 procent lägre än i mars 2019. Stöldbrotten minskade i mars 2021, jämfört med mars 2019, men svagare än vid pandemins inledning. Resultaten för brottstyper som misshandel av obekant, fickstölder, personrån och rattfylleri indikerar dock fortsatta och ökande konsekvenser av pandemin och dess följder, vid jämförelse med mars 2019, men på övergripande nivå var effekterna i mars 2021 något svagare, än vid pandemins inledning.

 168. 14 april, 2021

  Brå får 6 miljoner kronor för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

 169. Publikation 13 april, 2021

  Strategiska brott är ett begrepp som används för de brott i ungdomars första lagföring som starkast indikerar att de kommer att fortsätta på en högaktivt kriminell bana. Brå har undersökt vilka dessa brott är genom att studera ungdomars debutlagföringar under 2010-talet.

 170. Pressmeddelande 13 april, 2021

  Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot tjänsteman, som första brott, är de som har störst risk att fortsatt begå många brott. En tidig brottsdebut och en mer avancerad brottslighet än andra jämnåriga är också vanligare bland unga som fortsätter att begå många brott. Det visar en ny rapport från Brå.

 171. Publikation 12 april, 2021

  I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2021.

 172. 01 april, 2021

  Brå söker personer under 18 år som har blivit utsatta för personrån , och som vill berätta om det i en intervju. Vi vill också gärna prata med dig som är under 20 år och som har rånat en annan ungdom .

 173. Pressmeddelande 31 mars, 2021

  Hot och ofredanden är vanliga brottstyper vid islamofobiska hatbrott, men även hets mot folkgrupp som sker via sociala medier. Hatbrott kan leda till otrygghet och ibland depression för dem som utsätts. Det kan även leda till att man väljer att dölja sin religiösa tillhörighet eller undviker att engagera sig politiskt. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 174. Publikation 31 mars, 2021

  I denna rapport beskrivs de islamofobiska hatbrottens karaktär, var de begås och mot vem, samt vilka konsekvenser som dessa handlingar har för de utsatta. Rapporten belyser även andra uttryck för islamofobi, i form av negativa föreställningar och attityder som finns mot islam och muslimer.

 175. 30 mars, 2021

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken.

 176. 30 mars, 2021

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott 2020. Här redovisas ett urval av statistiken, med fokus på hur pandemin bedöms ha påverkat antalet anmälda brott.

 177. 30 mars, 2021

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över konstaterade fall av dödligt våld för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken.

 178. Publikation 30 mars, 2021

  I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

 179. Publikation 30 mars, 2021

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 180. Publikation 30 mars, 2021

  Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brotts­misstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brotts­ut­redande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen miss­tänkt och som gäller personer som är straffmyndiga.

 181. Publikation 30 mars, 2021

  Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brotts­utredande myndighet under referensåret, och för vilka misstanken graderats som skäligen misstänkt eller högre.

 182. Publikation 30 mars, 2021

  Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas .

 183. Publikation 30 mars, 2021

  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? Hur har arbetet påverkats av covid-19-pandemin?

 184. Publikation 26 mars, 2021

  I denna rapport redovisas och analyseras dels hur den anmälda brottsligheten utvecklats under 2020 i relation till pandemin, dels hur Polisens, Åklagar­myndig­hetens och dom­stolarnas arbete med att utreda och fatta beslut om anmälda brott har påverkats.

 185. Pressmeddelande 26 mars, 2021

  Pandemin har påverkat rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott. Antalet ärenden som polisen över­lämnade till åklagare för åtal, ökade. Även antalet brottsmiss­tankar som Åklagarmyndigheten lagförde, ökade under 2020. I båda fallen inleddes ökningen först under våren, då pandemin startade. Det visar en ny rapport från Brå.

 186. 18 mars, 2021

  Nivån för det totala antalet anmälda brott i februari 2021 var påtagligt lägre jämfört med februari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Sett till hela vintern 2020/2021 har antalet anmälda brott minskat med 7 procent, jämfört med vintern 2019/2020. Minskningar i februari 2021 märktes i samtliga brottskategorier, däribland för stöldbrott och brott mot person, vilket indikerar en fortsatt inverkan av pandemin och dess följder i form av skärpta restriktioner.

 187. Publikation 18 mars, 2021

  Det totala antalet anmälda brott under vintern (december–februari) 2020/2021 var 7 procent lägre än under vintern 2019/2020. De lägre nivåerna märks inom många brottstyper såsom misshandel av obekant, fickstölder, personrån och rattfylleribrott, vilket troligtvis är en fortsatt konsekvens av pandemins andra våg och dess följder i form av skärpta nationella restriktionerna. Ser man till hela pandemiperioden hittills har inverkan varit störst under våren samt under vintern, mindre under hösten och minst under sommaren.

 188. 15 mars, 2021

  Brå söker personer mellan 15 och 25 år som har upplevt våld eller kränkningar av någon de är eller har varit tillsammans med eller dejtat, och som vill berätta om det i en intervju. Det spelar ingen roll om du är tjej, kille eller ickebinär, eller vilken sexuell läggning du har.

 189. Publikation 01 mars, 2021

  Brottsförebyggande rådets budgetunderlag för perioden 2022-2024.

 190. Publikation 01 mars, 2021

  I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

 191. Publikation 26 februari, 2021

  Vilka möjligheter och begränsningar finns för att dela information mellan socialtjänst, polis och andra aktörer i brottsförebyggande syfte? Brå har på uppdrag av regeringen studerat förutsättningarna för att dela information mellan polis, socialtjänst och andra aktörer i arbetet med att förebygga brott, i synnerhet gällande barn och unga.

 192. 22 februari, 2021

  Den 22 februari är den internationella brottsofferdagen. Här är ett urval av Brås senaste rapporter som på olika sätt berör brottsutsatta.

 193. Publikation 22 februari, 2021

  Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2020 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

 194. 18 februari, 2021

  Nivån för det totala antalet anmälda brott i januari 2021 var påtagligt lägre jämfört med januari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Det är den största minskningen för en enskild månad, jämfört med motsvarande månad året innan, under hela pandemiperioden. Förhållandevis kraftiga minskningar märktes även i flera olika brottskategorier i januari 2021, jämfört med januari 2020, däribland för brott mot person och stöldbrott, vilket indikerar en fortsatt inverkan av pandemin. Detta inte minst mot bakgrund av de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020.

 195. Pressmeddelande 17 februari, 2021

  Antalet skjutningar i Malmö minskade under perioden som pilotprojektet Sluta skjut pågick. Malmö har också haft en kontinuerligt nedåtgående trend när det gäller skjutningar under de senaste åren jämfört med andra städer i Sverige. Det är dock svårt att säkerställa statistiskt vilka faktorer som ligger bakom minskningen. Det visar en effektutvärdering som Malmö universitet publicerar idag, på uppdrag av Brå.

 196. Publikation 17 februari, 2021

  Denna rapport studerar handläggningsbeslut för de anmälda brott som Brå har identifierat innehåller ett hatbrottsmotiv åren 2013–2016 samt 2018. Att redovisa handläggningsbeslut utifrån motiv och brottstyp ger fördjupad kunskap om rättsväsendets hantering av hatbrott.

 197. 16 februari, 2021

  Den 17 februari publiceras en effektutvärdering av pilotprojektet Sluta skjut, som pågick i Malmö 2018–2020. Utvärderingen presenteras på ett presseminarium samma dag. Under seminariet deltar även bland andra professor David Kennedy och justitieminister Morgan Johansson.

 198. 04 februari, 2021

  Under 2018 beviljades stiftelsen Fryshuset ekonomiskt stöd för utvärdering av deras verksamhet Passus, för avhopp från gäng och kriminalitet. Torbjörn Forkby, professor, Linnéuniversitetet har tillsammans med Kristina Alstam, universitetslektor, Göteborgs universitet, utvärderat verksamheten. De menar att Passus lyckas med att stödja kriminellas väg ut från gängen och att en tydlig framgångsfaktor har varit möjligheten att ge deltagarna ett individanpassat och kvalificerat stöd. Torbjörn Forkby svarar här på några frågor om utvärderingen.

 199. 21 januari, 2021

  Umeå kommun arbetar, i samarbete med polisen, med uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert för att motverka att staden ska få ett utsatt område. Utvärderingen har bland annat hjälpt samverkansparterna och den politiska ledningen att se att man behöver säkra långsiktigheten i uppdraget. Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun, svarar här på några frågor om uppdraget som utvärderats.

 200. 21 januari, 2021

  Det totala antalet anmälda brott i december 2020 var 1 procent högre än i december 2019. Ökningar märktes framför allt för skadegörelse­brotten och för samlingskategorin övriga brott. Samtidigt fortsatte dock antalet anmälda brott att minska för brottstyperna misshandel av obekant, stöldbrott, personrån samt rattfylleribrott, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin.

 201. 21 januari, 2021

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagar­myndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brotts­utredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inklu­derar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

 202. 13 januari, 2021

  När pandemin kom till Mölndal fick delar av det brottsföre­byggande arbetet pausas, medan andra delar stärktes. Det är nu fler aktörer som rapporterar in om otrygghet och brottslighet, vilket bidrar till bättre analyser och ökad samverkan. I staden pågår också ett arbete med att förebygga skadegörelse mot skolor och förskolor, ett problem som misstänks ha ökat på grund av pandemin. Kommunen utvecklar också en digital händelsekarta. Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad, svarar här på några frågor om hur pandemin påverkat deras arbete.

 203. 01 januari, 2021

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2021.

 204. 18 december, 2020

  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism och då särskilt afrofobi.

 205. 17 december, 2020

  Det totala antalet anmälda brott i november 2020 låg på en oförändrad nivå jämfört med i november 2019, och även sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad 2020 jämfört med 2019. Inom vissa brottstyper – såsom misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott – fortsatte dock antalet anmälda brott att minska i november, jämfört med i november 2019, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin. Ser man till hela pandemiperioden hittills var inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna.

 206. Publikation 17 december, 2020

  Det totala antalet anmälda brott i november 2020 låg på en oförändrad nivå jämfört med i november 2019, och även sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad 2020 jämfört med 2019. Inom vissa brottstyper – såsom misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott – fortsatte dock antalet anmälda brott att minska i november, jämfört med i november 2019, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin. Ser man till hela pandemiperioden hittills var inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna.

 207. Publikation 16 december, 2020

  Många anställda inom Polisen har blivit utsatta för otillåten påverkan där någon försökt att påverka deras tjänsteutövning. Det är vanligt att de poliser som blivit utsatta förändrar sitt beteende i privatlivet, men också att de byter eller lämnar sitt uppdrag.

 208. Publikation 15 december, 2020

  Kriminalvården har på uppdrag av regeringen genomfört en för­söksverksamhet med inslussningsgrupper. Syftet är att under­lätta klienternas återanpassning i samhället genom tidiga och samordnade insatser mellan frivård och lokala samhällsaktörer. Brå har, på uppdrag av regeringen, utvärderat denna försöks­verksamhet. Målet är att bedöma om Kriminalvården skapat bättre förutsättningar för att minska återfall i brott, implemen­tera inslussningsprogrammet nationellt samt ett långsiktigt och förbättrat inslussningsarbete.

 209. Publikation 14 december, 2020

  I Sverige finns en lång tradition av att myndigheter och kommuner går samman för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Med det är mindre vanligt med sådana samarbeten mot organiserad och ekonomisk brottslighet. Den här rapporten handlar om ett nätverk för samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete i Blekinge. 

 210. 09 december, 2020

  Pandemin påverkar stora delar av samhället − även brottsligheten och människors trygghet. Annica Odelind, kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad, svarar här på hur hon tycker att pandemin har påverkat deras brottsförebyggande arbete. Pandemin har bland annat inneburit att hon och hennes kollegor fått lägga ytterligare fokus på att förebygga våld i nära relationer.

 211. 03 december, 2020

  Under 2020 har tretton ansökningar beviljats sammanlagt 4,25 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd från Brå, för utvärderingar och uppföljningar. Ett av de projekten som får ekonomiskt stöd och som nu kommer att utvärderas är Länsstyrelsen i Blekinges projekt Tryggare skola – uppföljning av projektets första år. Annie Lees, regional samordnare på Länsstyrelsen i Blekinge berättar här kort om projektet.

 212. Publikation 01 december, 2020

  Hatbrott utgörs av brott där motivet kan kopplas till rädsla, fientlighet eller hat gentemot en viss nationalitet, etnicitet, hudfärg, religion, sexuell läggning eller köns­överskridande identitet eller uttryck. I rapporten redovisar Brå självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån tre stora undersökningar om brott: Nationella trygghets­undersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och Politikernas trygghets­undersökning (PTU).

 213. Pressmeddelande 01 december, 2020

  En femtedel av alla som utsatts för brott enligt Nationella trygghetsundersökningen 2019 uppger att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är också vanligt att det finns fler än ett hatbrottsmotiv. Det visar en ny fördjupningsstudie om hatbrott som Brå publicerar idag.

 214. 20 november, 2020

  Varje år sammanställer Brå en samling publikationer som har polisverksamheten som sitt forskningsfält. Nu går det att ta del av den nya forskningen som sammanställts för 2019.

 215. 19 november, 2020

  Hittills under hösten har nivån av anmälda brott i september 2020 varit den samma som i september 2019, medan nivån i oktober minskade med 1 procent jämfört med oktober 2019. Minskningarna av antalet anmälda brott under vårmånaderna 2020 – jämfört med motsvarande period 2019 – vändes i juni till en ökning, som höll i sig i juli. Därefter minskade antalet anmälda brott på nytt i augusti, jämfört med augusti 2019. Minskningen i oktober märks framförallt i kategorierna stöldbrott och skadegörelsebrott. Stöldbrotten minskade i oktober med 5 procent från att i både augusti och september ha uppvisat oförändrade nivåer, jämfört med motsvarande månader 2019. Även de anmälda skadegörelsebrotten minskade med 5 procent i oktober 2020 jämfört med oktober 2019, vilket innebär att utvecklingen med ökningar som pågått sedan i april har brutits.

 216. Publikation 19 november, 2020

  Anmälda brott i oktober minskade med 1 procent jämfört med oktober 2019. Minskningarna av antalet anmälda brott under vårmånaderna 2020 – jämfört med motsvarande period 2019 – vändes i juni till en ökning, som höll i sig i juli. Därefter minskade antalet anmälda brott på nytt i augusti, och låg sedan på en oförändrad nivå under september jämfört med 2019.

 217. Pressmeddelande 16 november, 2020

  Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige. Malmö universitet har på Brås uppdrag utvärderat Sluta skjut, och den första delen av utvärderingen är nu klar.

 218. Pressmeddelande 12 november, 2020

  Sluta skjut är en satsning för att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Malmö stad, tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö, var pilotkommun för satsningen 2018–2020. En utvärdering av satsningen presenteras av Brå och Malmö universitet den 16 november kl. 10.00

 219. Pressmeddelande 09 november, 2020

  Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva boendena. Mindre kollektiva asylboenden och bättre information till de asylsökande om svenska lagar, är exempel på åtgärder som kan minska brottsligheten och öka tryggheten på asylboendena. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

 220. Publikation 09 november, 2020

  Under 2018 sökte 21 502 personer asyl i Sverige, och totalt över 30 000 personer bodde på olika asylboenden runt om i landet. Denna rapport är resultatet av en studie om brott och utsatthet på så kallade kollektiva asylboenden.

 221. Publikation 05 november, 2020

  Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

 222. Pressmeddelande 05 november, 2020

  Nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta. Det visar Skolundersökningen om brott 2019, som Brå publicerar idag.

 223. Publikation 05 november, 2020

  Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

 224. Pressmeddelande 16 oktober, 2020

  Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området. Priset delas ut 21 oktober av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

 225. 15 oktober, 2020

  Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni till en ökning som höll i sig i juli. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. I september 2020 anmäldes lika många brott som i september 2019. Bedrägeribrotten minskade kraftigt i augusti 2020 jämfört med augusti 2019. En minskning av det slaget återfinns inte i september, vilket har bidragit till den oförändrade nivån av totalt antal anmälda brott jämfört med september förra året. Andra brottstyper, så som misshandel mellan obekanta samt övrig stöld, har likväl fortsatt att minska även under september.

 226. Publikation 15 oktober, 2020

  Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni till en ökning som höll i sig i juli. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. I september 2020 anmäldes lika många brott som i september 2019.

 227. 09 oktober, 2020

  Stölder kostar bygg- och jordbruksbranschen mycket varje år. Det finns stora värden i lantbruksutrustning vilket gör den eftertraktad. Med ökad kunskap hos lantbrukarna och konkreta åtgärder såsom bättre inbrottsskydd kan stölder förebyggas. Med märkning ökar dessutom chansen att få tillbaka det som stulits.

 228. Pressmeddelande 08 oktober, 2020

  Otryggheten och oron för brott har generellt ökat något. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Förtroendet för rättsväsendet har ökat och störst förtroende har polisen. Det visar Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2020 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

 229. Publikation 08 oktober, 2020

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

 230. Publikation 08 oktober, 2020

  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av NTU. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

 231. Publikation 08 oktober, 2020

  Appendix till rapport 2020:8 med tabeller för Nationella trygghetsundersökningen 2020.

 232. 02 oktober, 2020

  Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

 233. 30 september, 2020

  Enligt EU:s kriminalstatistik ligger Sverige i topp när det gäller anmälda våldtäkter i Europa. I en ny rapport från Brå studeras dessa siffror närmare. Det visar sig då att positionen förklaras av skillnader mellan länderna när det gäller den juridiska definitionen på våldtäkt och på skillnader i sättet att föra statistik.

 234. Publikation 30 september, 2020

  Att mäta och jämföra förekomsten av våldtäkt i olika länder kan ge kunskap som kan bidra till att bekämpa sådana brott. Men det förutsätter då att tillgänglig statistik ger jämförbara uppgifter från de olika länderna. Enligt EU:s statistik har Sverige länge haft högst antal våldtäktsanmälningar per invånare. Andelen uppklarade våldtäkter i Sverige ligger enligt statistiken också lågt. I denna studie visar Brå att det finns skillnader både i hur våldtäktslagstiftningen är utformad och hur statistiken förs, vilket gör att ländernas siffror inte är jämförbara.

 235. Pressmeddelande 30 september, 2020

  Våldtäkt är ett allvarligt brott som många kvinnor oroar sig för. Den oron kan förstärkas ytterligare när man ser att Sverige hamnar högt i jämförelser mellan länder av antalet anmälda våldtäkter som i EU:s kriminalstatistik, vilket Brå ofta får frågor om. Den här nya rapporten visar dock att Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.

 236. 30 september, 2020

  Uppföljningsintervjuer har genomförts med ett urval av de som i enkät­undersökningen för NTU 2019 uppgav att de utsatts för brott. Detta för att få svar på frågor om omständigheterna kring brotten – bland annat vilken typ av brottsplats som är vanligast samt vilken relation den brottsutsatta haft till gärningspersonen.

 237. Publikation 30 september, 2020

  Den här kortanalysen syftar till att redovisa ett urval av resultat från de uppföljningsintervjuer som gjordes för första gången i sin nuvarande form i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2019.

 238. 30 september, 2020

 239. 28 september, 2020

  Under pandemin har många valt att semestra hemma i Sverige. Det har man märkt av i Höganäs kommun, som haft 30 procent fler besökare än tidigare somrar. Det ökade ”hemmasemestrandet” kan även ha påverkat bostadsinbrotten, där man i Höganäs har sett en nedgång under pandemin.

 240. Publikation 24 september, 2020

  Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

 241. 17 september, 2020

  Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 vändes i juni och juli 2020 till ökningar, vilket hängde samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm.

 242. Publikation 17 september, 2020

  Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni och juli 2020 till ökningar. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året.

 243. 15 september, 2020

  Brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek skapar otrygghet för besökare och har negativa konsekvenser för personalens arbetsmiljö. Variationen är dock stor mellan verksamheter. Det framgår av den kartläggning som Brå har gjort. De flesta simhallar och bibliotek uppger att brott och ordningsstörningar påverkar verksamheten negativt. I de flesta fall handlar det dock om att verksamheten har påverkats negativt i väldigt liten eller i ganska liten utsträckning.

 244. Publikation 15 september, 2020

  Brå har kartlagt förekomsten av brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek på uppdrag av regeringen. Syftet med kartläggningen är att utgöra ett underlag för regeringens överväganden i frågan om simhallar och bibliotek ska omfattas av en reglering om ett tillträdesförbud.

 245. 09 september, 2020

  Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärnings­personer blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare. Brå har de senaste åren publicerat ett flertal rapporter om dödligt våld och kriminella nätverk. Här hittar du några rapporter från Brå på ämnet.

 246. 03 september, 2020

  Regeringen ger Brå i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka våld i nära relationer bland unga. I uppdraget ingår också att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsakerna bakom sådant våld.

 247. Publikation 13 augusti, 2020

  Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni 2020 till en ökning, som fortsatte även i juli. Antalet anmälda brott i juli 2020 var 6 procent högre än i juli förra året.

 248. 13 augusti, 2020

  Antalet anmälda brott i juli 2020 har ökat med 6 procent, jämfört med i juli förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni 2020 till en ökning, som fortsatte även i juli.

 249. 09 juli, 2020

  Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.

 250. Publikation 09 juli, 2020

  Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.

 251. Publikation 09 juli, 2020

  Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2020. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

 252. 01 juli, 2020

  Bland ungdomar får flickor åtalsunderlåtelse i högre utsträckning än pojkar när de lagförs. I en kortanalys från Brå undersöks om åklagare behandlar pojkar och flickor lika.

 253. Publikation 01 juli, 2020

  En av de grundläggande principerna i tillämpningen av det svenska straffsystemet är att lika fall ska behandlas lika. I denna kortanalys undersöks om pojkar och flickor behandlas lika av åklagarna.

 254. Publikation 30 juni, 2020

  I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldet med fokus på gärningspersoners psykiska ohälsa och dess omfattning, karaktär och utveckling över tid.

 255. Pressmeddelande 30 juni, 2020

  Det är cirka sju gånger vanligare att gärnings­personer vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någon i familjen. Det visar en ny kartläggning från Brotts­förebyggande rådet (Brå).

 256. Publikation 24 juni, 2020

  Syftet med denna kortanalys är att jämföra kommunernas brottsförebyggande arbete och identifierade brottsproblem med nivåerna av självrapporterad utsatthet för brott och relaterade problem i kommunerna.

 257. 24 juni, 2020

  Det brottsförebyggande arbetet tenderar att vara mer strukturerat i kommuner och stadsdelar med högre nivå av självrapporterad utsatthet för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 258. 22 juni, 2020

  I Gamlestaden i Göteborg har man under en längre tid haft problem med narkotikarelaterad brottslighet. När otryggheten och antalet incidenter kopplade till missbruk och narkotikahandel ökade i stadsdelen beslutade man att agera och ansökte om LOV 3§ – att ordningsvakter förordnas inom ett begränsat område på bestämda tider. Nu har insatsen utvärderats med ekonomiskt stöd från Brå .

 259. Pressmeddelande 15 juni, 2020

  Antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018. Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) genomgång av samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under 2019.

 260. Publikation 15 juni, 2020

  Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen när det gäller våldtäkt, så att lagen nu bygger på avsaknad av frivillighet istället för förekomst av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Brå har följt upp tillämpningen av de nya lagreglerna. 

 261. 11 juni, 2020

  I sitt uppdrag som samordnare av det brottsförebyggande arbetet i Jämtlands län arbetar Emma Ekdahl efter deviserna ”jobba smart” och att ”gå före med gott exempel”. Det finns inga lagkrav på att lokala aktörer, utöver polisen, ska jobba brottsförebyggande. Därför måste länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare jobba med att skapa tillit och engagemang i arbetet.

 262. 11 juni, 2020

  Antalet anmälda brott i maj 2020 har minskat med 3 procent, jämfört med i maj förra året. Det är en minskning för tredje månaden i rad, men en svagare minskning jämfört med de första två pandemi­månaderna mars och april.

 263. Publikation 11 juni, 2020

  Antalet anmälda brott i maj 2020 var 3 procent lägre än i maj förra året. Det är nu den tredje månaden i rad som antalet anmälda brott är lägre än motsvarande månad 2019, men under maj 2020 rör det sig om en svagare minskning än under de två första pandemimånaderna mars och april.

 264. 04 juni, 2020

  Efter oroligheter i Rinkeby tunnelbanestation arbetade Polisen och MTR med flera aktörer utifrån Brås samverkansmodell för lokalt brottsförebyggande arbete. En utvärdering visar att orsaksanalysen var en av framgångsfaktorerna.

 265. 01 juni, 2020

  Statskontoret har utvärderat regeringens satsningar på Brottsförebyggande rådet (Brå).

 266. Publikation 31 maj, 2020

  Statistiken över kriminalvård visar på antalet intagna och inskrivna i kriminalvårdsanstalt, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation samt antalet inskrivna i häkte. Resultaten i kriminalvårdsstatistiken påverkas av det flöde av ärenden som handläggs av myndigheterna tidigare i rättskedjan, främst ärendeflödet i domstolarna.

 267. Publikation 31 maj, 2020

  Den preliminära statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 268. Publikation 31 maj, 2020

  Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 269. Publikation 30 maj, 2020

  I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

 270. Pressmeddelande 28 maj, 2020

  Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.

 271. 28 maj, 2020

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2019, samt återfall i brott 2013 (slutlig) och 2017 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

 272. 8+2
  Publikation 28 maj, 2020

  Brå har i rapporten 8+2 utvärderat polisens nya modell för schemaläggning av den ingripande verksamheten. Hur har arbetet bedrivits och på vilket sätt har det påverkat resultaten och arbetsmiljön?

 273. 11 maj, 2020

  Brå sammanställer årligen svensk polisforskning som nu finns tillgänglig i Polisens databas Justitia. Där hittar du forskning som har polisen och polis­verksamheten som sitt forskningsfält.

 274. 07 maj, 2020

  Antalet anmälda brott i april 2020 har minskat med 5 procent, jämfört med i april förra året. Det är en minskning för andra månaden i rad, men utvecklingen är inte entydig utan skiljer sig åt mellan olika brottskategorier.

 275. Publikation 07 maj, 2020

  Antalet anmälda brott i april 2020 var 5 procent mindre i april 2020, jämfört med i april förra året. Det är en minskning för andra månaden i rad, men utvecklingen är inte entydig utan skiljer sig åt mellan olika brottskategorier. I vissa delar finns det indikationer på inverkan från pandemin, men det är ännu inte möjligt att fastslå vilken inverkan den haft på statistiken som helhet.

 276. 07 maj, 2020

  Regeringen ger Brå i uppdrag att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda för mellanvalsåret 2020. Resultaten ska redovisas i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och jämföras med resultaten från tidigare kartläggningar.

 277. Publikation 05 maj, 2020

  I denna kortanalys undersöks om den nya praxisen för narkotikamål har inverkat på nivåerna vad gäller lagförda återfall.

 278. 05 maj, 2020

  Under åren 2011–2012 utformades en praxis­ändring för narkotikamål som har inneburit en straffsänkning för vissa narkotikabrott. Brå har undersökt om den nya praxisen har inverkat på nivåerna vad gäller lagförda återfall.

 279. Publikation 16 april, 2020

  Det är en minskad nivå på misshandel i samband med pandemisituationen, i Brås preliminära statistik över polisanmälda brott i mars 2020. Men statistiken är särskilt svårtolkad i enskilda delar som för misshandel mot vuxna kvinnor i parrelation.

 280. Publikation 16 april, 2020

  Antalet anmälda brott i mars 2020 har utvecklats på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med förväntningar om generella minskningar i statistiken som en följd av pandemin och dess konsekvenser på samhällslivet, brottsligheten och polisens verksamhet.

 281. 16 april, 2020

  Antalet anmälda brott i mars 2020 minskade med 4 procent jämfört med i mars förra året. I Stockholm var minskningen 7 procent. Det visar den preliminära statistiken för mars som publiceras idag. Minskningen motsvarar i huvudsak förväntningar om generella minskningar i statistiken som en följd av pandemin.

 282. Publikation 15 april, 2020

  Statistiken belyser handläggningen av skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från anmälan av brott och brottsmisstankar till beslut i åtalsfrågan.

 283. Publikation 15 april, 2020

  Statistiken redovisar genomströmningstider för handläggningen av skäliga brottsmisstankar i rättskedjan, från registrering till beslut i åtalsfrågan. Statistiken publiceras för tredje året i rad och beskriver genomströmningstiderna under 2015−2018. 

 284. Pressmeddelande 02 april, 2020

  Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärnings­personer blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare.

 285. Publikation 02 april, 2020

  Denna studie beskriver det dödliga våldet i den kriminella miljön under perioden 2005–2017.

 286. Pressmeddelande 01 april, 2020

  Snabbare lagföring är en försöks­verksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polis­ingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. En ny rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) publicerar idag visar att försöket har fallit väl ut.

 287. Publikation 01 april, 2020

  Snabbare lagföring är en försöks­verksamhet där myndigheter i rättskedjan arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt.

 288. Publikation 31 mars, 2020

  Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brottsmisstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen misstänkt och som gäller personer som är straffmyndiga.

 289. Publikation 31 mars, 2020

  Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet under referensåret och där misstanken graderats som skäligen misstänkt eller högre grad.

 290. Publikation 31 mars, 2020

  Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå statistik över handlagda brott. Den omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

 291. Publikation 31 mars, 2020

  I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är dödsorsaken (med antalet fall avses här antalet offer).

 292. Publikation 31 mars, 2020

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 293. 31 mars, 2020

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2019.

 294. 31 mars, 2020

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2019.

 295. 26 mars, 2020

  Världen hanterar för närvarande en omvälvande kris som påverkar i stort sett alla delar av samhället, så även brottsligheten och människors trygghet.

 296. 25 mars, 2020

  I och med konsekvenserna av covid-19 kommer Stockholm Criminology Symposium och prisceremonin för Stockholmspriset i kriminologi inte att genomföras i juni 2020 som planerat.

 297. Publikation 23 mars, 2020

  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklings­­behov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2019.

 298. 11 mars, 2020

  Eftersom Råd för framtiden i år inte kan hållas som planerat i Gävle kommer konferensen att webbsändas den 26 mars kl 10.00-15-00.

 299. Publikation 06 mars, 2020

  I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2020.

 300. Publikation 02 mars, 2020

  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 301. 02 mars, 2020

  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2020–2023. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka de närmaste åren.

 302. Publikation 28 februari, 2020

  Brottsförebyggande rådets budgetunderlag för perioden 2021-2023.

 303. 26 februari, 2020

  Kartläggningen ska bland annat ge en bild av vilken typ av brott och ordningsstörande handlingar som begås samt om gärningspersonerna är straffmyndiga.

 304. Publikation 21 februari, 2020

  Brottsförebyggande rådet har en viktig roll som kunskapscentrum genom att leverera bland annat statistik och forskningsstudier, som underlag för lagstiftning och till nytta för verksamheten hos rättsväsendets myndigheter. I årsredovisningen kan du ta del av Brås verksamhet under 2019.

 305. 20 februari, 2020

  Bra litteratur och varierad undervisning i form av miniföreläsningar och intressanta diskussioner. Det var en av många positiva erfarenheter som de 22 deltagarna tog med sig från höstens påbyggnadsutbildning.

 306. Pressmeddelande 19 februari, 2020

  Polisens användning av kroppsburna kameror i region Stockholm gör att poliserna känner sig mer trygga, och sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser har minskat markant. Men det filmade materialet används sällan som bevisning i domstol. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 307. Publikation 19 februari, 2020

  Kan kroppsburna kameror motverka hot, våld och trakasserier mot poliser i yttre tjänst? Och kan filmmaterial från sådana kameror bidra till att fler brott klaras upp? Det är några av de frågor som besvaras i denna rapport.

 308. 18 februari, 2020

  Äldre män uppger i större utsträckning att de utsatts för brott, medan äldre kvinnor upplever större otrygghet och oro. Det visar en kortanalys om utsatthet och otrygghet bland äldre.

 309. Publikation 18 februari, 2020

  Denna kortanalys fokuserar på äldre personers självrapporterade utsatthet för brott samt deras otrygghet och oro för brott, baserat på resultaten i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) för perioden 2017–2019 (sammanslaget).

 310. 17 februari, 2020

  Den 22 februari är den internationella brottsofferdagen. Här är ett urval av Brås senaste rapporter som på olika sätt berör brottsutsatta.

 311. 04 februari, 2020

  Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Brottsstrukturen förklarar en stor del av skillnaden. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 312. Publikation 04 februari, 2020

  I denna kortanalys beskrivs hur andelen direktavskrivna brott varierar mellan olika polisregioner i Sverige.

 313. 29 januari, 2020

  Under 2019 anmäldes 257 brott om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, vilket var 59 procent fler jämfört med 2018.

 314. 29 januari, 2020

  Hatbrottsutsatta skulle behöva få stöd i betydligt större utsträckning – endast vid 9 procent av brotten hade de utsatta erbjudits stöd från någon ideell organisation. Polisen är en viktig aktör för att hatbrottsutsatta ska erbjudas stöd. Det framgår av en ny kortanalys från Brå.

 315. Publikation 29 januari, 2020

  I denna kortanalys undersöks i hur stor utsträckning hatbrottsutsatta erbjuds och får det stöd som de anser sig behöva.

 316. 28 januari, 2020

  Ett av alla inspirerande bidrag till ECPA 2019 kom från Åre kommun, en ort som präglas av sin turism. Kommunen har tillsammans med näringslivet, hälso­centralen och polisen arbetat för att minska våldet i offentlig miljö, och efterhand även arbetat mot droger på arbetsplatsen. I detta kunskapsbaserade samverkansarbete har också Mittuniversitetet deltagit på flera sätt.

 317. 16 januari, 2020

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

 318. 27 december, 2019

  Den enda verkliga otryggheten är den som folk känner. Den känslan får stora konsekvenser, inte bara för den enskilda individen utan för samhället i stort. Det skriver Brå idag i en debattartikel i Göteborgsposten.

 319. 20 december, 2019

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2020.

 320. 18 december, 2019

  Brå får i uppdrag att följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018. 

 321. 17 december, 2019

  Med anledning av rapporten som har publicerats inom ramen för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, vid Linköpings universitet, följer här några kommentarer från Björn Borschos, tf generaldirektör vid Brå:

 322. Publikation 13 december, 2019

  I denna rapport presenteras den tekniska beskrivningen av Hatbrott 2018 (2019:13) .

 323. 13 december, 2019

  Sofielundsarbetet i Malmö har vunnit första pris i European Crime Prevention Award (ECPA) 2019.

 324. 11 december, 2019

  Brå ger varje år ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete för att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Under 2019 har 12 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd om totalt 4,1 miljoner kronor, varav en till utvärdering av Huskurage mot våld i nära relation och en till utvärdering av brottsförebyggande arbete i kollektivtrafiken.

 325. Publikation 10 december, 2019

  I den här rapporten beskrivs hur misstänkta penningtvättsbrott upptäcks, och vilka personer och ärenden det är som misstänks. Vilka ärenden leder till åtal och vilka faktorer är avgörande för en fällande dom?

 326. Pressmeddelande 10 december, 2019

  Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 327. 09 december, 2019

  Förändringar i samhället gör att det finns behov av uppdaterad kunskap om hur handeln med narkotika går till och vad som kan göras åt den. Regeringen har därför i dag gett Brå i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige.

 328. 06 december, 2019

  När det gäller barn och unga som begår brott, vilka svårigheter respektive framgångsfaktorer kan identifieras inom forskningen gällande detta område? Det finns tyvärr inga ’mirakelkurer’ som fungerar när enskilda barn och unga börjar begå brott, säger Stina Holmberg, forskningsråd på Brå.

 329. 28 november, 2019

  Genom att se över brottsförebyggande åtgärder redan vid planering av samhällen och platser kan trygghet skapas för de människor som bor och vistas i ett område – hur görs det på bästa sätt och vilka samhällsaktörer behöver vara involverade?

 330. 26 november, 2019

  Brå bjöd under två dagar in till erfarenhetsseminarier av metoden Group Violence Intervention (GVI) som ligger till grund för pilotprojektet Sluta skjut i Malmö.

 331. 14 november, 2019

  I dag besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Brottsförebyggande rådet för att få information om brottsutvecklingen samt ta del av aktuell forskning om socialt utsatta områden.

 332. 14 november, 2019

  Regeringen har i dag utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brå, Brottsförebyggande rådet. Kristina Svartz tillträder tisdagen den 7 januari 2020.

 333. 13 november, 2019

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka vilka förutsättningar som finns för informationsdelning mellan olika aktörer inom ramen för brottsförebyggande samverkan. Fokus kommer främst att ligga på möjligheterna att dela information mellan polis och kommuner i deras arbete med att förebygga brott hos barn och unga.

 334. Pressmeddelande 08 november, 2019

  Idag tilldelas Sofielundsarbetet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den europeiska finalen äger rum i Helsingfors 12 december.

 335. Publikation 06 november, 2019

  Denna rapport redogör för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning, såsom frågeområden, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

 336. Pressmeddelande 06 november, 2019

  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 337. Publikation 06 november, 2019

  Politikernas trygghetsundersökning 2019 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under valåret 2018. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

 338. Pressmeddelande 31 oktober, 2019

  Under 2018 identifierade Brå nästan 7 090 polisanmälda brott med hatbrottsmotiv. Det är en ökning med 11 procent sedan 2016, och 29 procent sedan 2013. Störst ökning syns för brott med antisemitiska motiv samt motivet som rör sexuell läggning. Det visar rapporten Hatbrott 2018, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 339. Publikation 31 oktober, 2019

  I rapporten presenteras statistik över polisanmälda brott 2018 där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv.

 340. 25 oktober, 2019

  Här är samtliga bidrag som tävlar i att få representera Sverige i European Crime Prevention Award (ECPA) i december i Helsingfors.

 341. 17 oktober, 2019

  Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. Litteraturöversikten bygger på en systematisk genomgång av befintlig litteratur på området från 2005 och framåt. 

 342. Publikation 17 oktober, 2019

  Den här promemorian är en kartläggande litteraturöversikt där Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. 

 343. 17 oktober, 2019

  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi, kan stärkas.

 344. 15 oktober, 2019

  Regeringen ger Brå i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder.

 345. Publikation 08 oktober, 2019

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 73 500 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

 346. Publikation 08 oktober, 2019

  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska spekterna av Nationella trygghetsundersökningen 2019.

 347. Pressmeddelande 08 oktober, 2019

  Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung kvinna uppger att de tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå publicerar idag.

 348. Publikation 01 oktober, 2019

  Det har blivit allt svårare att få brottsoffer och vittnen att lämna uppgifter till rättsväsendet, vilket får konsekvenser både för brottsoffren själva och i förlängningen även på samhällelig nivå. Vad motiverar denna tystnad gentemot rättsväsendet, och hur får man fler att bryta den?

 349. Pressmeddelande 01 oktober, 2019

  För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att ge tidiga utsagor ett större bevisvärde.

 350. 30 september, 2019

  Sommaren 2018 blev situationen ohållbar på tunnelbanestationen i Rinkeby i Stockholm. För att få komma åt problemen med öppen narkotikaförsäljning och ungdomsgäng använde de berörda parterna sig av Brås handbok för orsaksanalys. Utifrån detta arbete tog man sedan fram en handlingsplan och redan nu har man upplevt att det har blivit bättre på platsen.

 351. 24 september, 2019

  Mer än en tredjedel lagförs för nya brott som de begått under övervakningen – andelen är större bland män liksom bland yngre personer. Oftast handlar det om narkotikabrott, trafikbrott eller stöld.

 352. Publikation 24 september, 2019

  Denna kortanalys handlar om brott som begås under tiden i frivård, som en del av övervakning eller intensiv­övervakning.

 353. 18 september, 2019

  Sollentuna är ett av sju pilotområden som har fått stöd av Brå i sitt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet. Brå var nyligen på plats och besökte kommunledningen, samordnare och polis för att utbyta kunskaper och ta del av erfarenheterna.

 354. Publikation 28 augusti, 2019

  Denna kortanalys redovisar vilka som utsätts för hot och kränkningar via internet och vilka som polisanmäler brotten. Dels undersöks köns- och åldersfördelningen bland de utsatta och de som polisanmäler, dels jämförs denna fördelning med hur olika grupper använder internet.

 355. 23 augusti, 2019

  Vid rättegångar kan bevis, såsom fingeravtryck och dna, fungera som underlag till en fällande dom. Därför kan det forensiska arbetet vara den pusselbit som gör det möjligt att utreda och väcka åtal. I Brås senaste kortanalys beskriver vi Nationellt forensiskt centrums forensiska verksamhet.

 356. Publikation 23 augusti, 2019

  I denna kortanalys beskrivs Nationellt forensiskt centrums (NFC) undersökningar och polisens handläggningsbeslut. NFC är den avdelning inom polisen som ansvarar för forensisk verksamhet.

 357. 21 augusti, 2019

  Trygg fotboll i Göteborg har tagit sig an problemen med våld och ordningsstörningar bland vissa supportrar och den otrygghet som det skapar. Satsningen har testats vid IFK Göteborgs hemmamatcher och är nu utvärderat av Malmö universitet med ekonomiskt stöd från Brå.

 358. 14 augusti, 2019

  Regeringen kommer att ge Brå i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige. Uppdraget ska ge kunskap om narkotikamarknaden och dess konsekvenser, samt hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas.

 359. Publikation 11 juli, 2019

  Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2019. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

 360. 11 juli, 2019

  Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är  1 procent fler än under motsvarande period föregående år.

 361. Pressmeddelande 28 juni, 2019

  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism, tryggare platser genom brottsförebyggande arbete, dödligt våld och vad statistiken säger om brottsligheten.

 362. 28 juni, 2019

  En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen för bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån och misshandel.

 363. Publikation 28 juni, 2019

  Kortanalysen beskriver utvecklingen för bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån och misshandel.

 364. Publikation 27 juni, 2019

  Denna studie tar fasta på olika kvalitetsaspekter av misstankestatistikens utformning. Studiens resultat har legat till grund för den reviderade statistik över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar som lanserades i mars 2017.

 365. Publikation 27 juni, 2019

  Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018, ned på kommunnivå samt på stadsdelsnivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.

 366. 27 juni, 2019

  Nu kan du ta del av resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen på kommunal nivå – samt på stadsdelsnivå för de tre största städerna.

 367. Pressmeddelande 27 juni, 2019

  Jämfört med hela riket uppger en något större andel personer i polisregion Syd att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Södra innerstaden och minst i Olofström. I regionen har Fosie störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 368. Pressmeddelande 27 juni, 2019

  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Nord att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Åre och minst i Jokkmokk. I regionen har Härnösand störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 369. Pressmeddelande 27 juni, 2019

  Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion Väst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Lundby och minst i Sotenäs. I regionen har Östra Göteborg störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 370. Pressmeddelande 27 juni, 2019

  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Bergslagen att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Hedemora och minst i Laxå. I regionen har Borlänge störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 371. Pressmeddelande 27 juni, 2019

  Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Sigtuna och minst i Nykvarn. I regionen har Upplands Bro störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 372. Pressmeddelande 27 juni, 2019

  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Öst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Eskilstuna och minst i Gnosjö. Eskilstuna har även störst andel som känner otrygghet och oro för brott sett till regionen. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 373. Pressmeddelande 27 juni, 2019

  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Mitt att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta störst i Håbo och minst i Ovanåker. I regionen har Håbo och Hallstahammar störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

 374. 26 juni, 2019

  Hur hänger samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena ihop? Varför ska kommunen arbeta med medborgarlöften? Det är ett par frågor som får svar på Trygghetsdagen i Stockholm den 17 september och som arrangeras av Brå i samarbete med Polismyndigheten.

 375. 26 juni, 2019

  Arbetet med medborgarlöften kräver att det finns en kontinuerlig dialog mellan polis och medborgare. När polisen nu tar nya tag med modellen har man identifierat kommunikation och återkoppling till medborgarna som viktiga delar i arbetet, något som också bekräftas av en studie från Brå.

 376. 18 juni, 2019

  Kom och lyssna på våra intressanta seminarier! Under Almedalsveckan medverkar vi även i andra organisationers seminarier. Vi finns här för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. Välkommen!

 377. Pressmeddelande 18 juni, 2019

  Brottsförebyggande rådet (Brå) har under tre år genomfört ett utvecklingsarbete med kommuner, polis och fastighetsägare för att skapa en effektivare samordning för ökad trygghet och minskad kriminalitet i utsatta bostadsområden i sju kommuner.

 378. Publikation 14 juni, 2019

  Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner.

 379. Pressmeddelande 14 juni, 2019

  Såväl anmälningar som uppklaring och fällande domar avseende grov kvinnofridskränkning har minskat under de senaste tio åren. Det beror bland annat på förändringar i registeringen av brottsanmälningar; en generell minskning av uppklaring gällande brott mot person och högre krav på stödbevisning för fällande dom. Det visar en ny rapport från Brå.

 380. 13 juni, 2019

  Uppsala kommun har tillsammans med polisen inlett ett samarbete mot den grova brottsligheten i stadsdelen Gottsunda. Brå kommer att följa och stötta arbetet som utgår från den så kallade fasmodellen.

 381. Pressmeddelande 07 juni, 2019

  Måndag den 10 juni startar en kriminologikonferens med några av toppnamnen inom internationell kriminologisk forskning. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut. I år går priset till Ruth Dreifuss, Distinguished Senior Fellow av Graduate Institute i Genève, samt Peter Reuter, professor i offentlig politik och kriminologi vid University of Maryland. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.

 382. Publikation 04 juni, 2019

  I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldets karaktär och utveckling under perioden 1990–2017. Rapporten beskriver även vilket förebyggande arbete som pågår på området, samt hur man kan gå vidare för att förhindra fler fall av dödligt våld.

 383. Pressmeddelande 04 juni, 2019

  Det dödliga våldet har ökat de senaste åren men nivåerna är ändå lägre jämfört med i början av 1990-talet. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt medan dödligt familjevåld minskat. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 384. Pressmeddelande 03 juni, 2019

  Lagen om kränkande fotografering är användbar i större utredningar av sexualbrott och barnpornografi. Men många anmälningar är svåra att utreda. Lagen har dessutom visat sig vara svår att tillämpa mot integritetskränkande smygfotografering som skett på andra platser än i omklädningsrum, på toaletter eller i en bostad. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 385. Publikation 03 juni, 2019

  Vilka gärningar anmäls som kränkande fotografering? Hur utreds de? Varför läggs många förundersökningar ner? Hur tillämpas lagen i domstol? Täcker lagen de avsedda klandervärda gärningarna? 

 386. 31 maj, 2019

  Brå har nyligen redovisat två regeringsuppdrag, vilka i viss media har blandats ihop. Sammanblandningen blir missvisande och försvårar tolkningen av rapporternas resultat. För att förtydliga skillnaderna i rapporternas frågeställningar, metoder och resultat, se nedan kortfattad text kring respektive uppdrag och länk till respektive rapport.

 387. Publikation 31 maj, 2019

  Den preliminära statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 388. Publikation 31 maj, 2019

  Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 389. Publikation 31 maj, 2019

  Statistiken över kriminalvård visar på antalet intagna och inskrivna i kriminalvårdsanstalt, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation samt antalet inskrivna i häkte. Resultaten i kriminalvårdsstatistiken påverkas av det flöde av ärenden som handläggs av myndigheterna tidigare i rättskedjan, främst ärendeflödet i domstolarna.

 390. Publikation 31 maj, 2019

  I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

 391. Pressmeddelande 29 maj, 2019

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2018, samt återfall i brott 2012 (slutlig) och 2016 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

 392. 29 maj, 2019

  Hur ser antisemitiska hatbrott ut, och vilka är personerna som begår dem? Det är de två huvudfrågor som Brå har studerat och nu presenterar i en rapport, på uppdrag av regeringen.

 393. Publikation 29 maj, 2019

  Hur ser antisemitiska hatbrott ut, och vilka är personerna som begår dem? Det är de två huvudfrågor som Brå har studerat och nu presenterar i denna rapport, på uppdrag av regeringen.

 394. Publikation 28 maj, 2019

  Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och de senaste åren har även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott ökat. Brå har fått i uppdrag av regeringen att belysa orsakerna till ökningarna sedan 2005.

 395. 28 maj, 2019

  Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna. De senaste åren har även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott ökat. I rapporten Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005-2017 har Brå analyserat utvecklingen av anmälda brott och data från Nationella trygghetsundersökningen.

 396. Publikation 27 maj, 2019

  Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns utrymme för förbättringar.

 397. Pressmeddelande 27 maj, 2019

  Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns utrymme för förbättringar. Det framkommer av en ny studie som Brå gjort på regeringens uppdrag.

 398. Publikation 08 maj, 2019

  I denna kortanalys görs en översiktlig beskrivning av lag­föringar mot pojkar och flickor i åldern 15–17 respektive 18–20 år, från perioden 2001–2016.

 399. Publikation 15 april, 2019

  Statistiken belyser handläggningen av skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från anmälan av brott och brottsmisstankar till beslut i åtalsfrågan.

 400. Publikation 15 april, 2019

  Statistiken redovisar genomströmningstider för handläggningen av skäliga brottsmisstankar i rättskedjan, från registrering till beslut i åtalsfrågan. Statistiken publiceras för andra året i rad och beskriver genomströmningstiderna under 2015−2017. 

 401. Publikation 02 april, 2019

  Den rättspsykiatriska vården ska bedrivas med god säkerhet för samhället, personalen och patienterna. I den här kortanalysen kartläggs därför i hur stor utsträckning som dömda till rättspsykiatrisk vård begår brott under vårdtiden.

 402. Publikation 01 april, 2019

  Försöksverksamheten Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag där flera av rättsväsendets myndigheter deltar. Målsättningen med försöksverksamheten är att i ett första steg kunna utreda och lagföra brott inom cirka tio veckor, och i ett andra steg inom cirka två till sex veckor. Denna promemoria är en delredovisning av Brås utvärdering av försöksverksamheten.

 403. Pressmeddelande 01 april, 2019

  Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete visar Brås rapport att kommunerna inte prioriterar arbetet tillräckligt. Den 3–4 april samlas drygt 600 av landets brottsförebyggare på konferensen Råd för framtiden, för att diskutera nuläge och fortsatt utveckling. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson. Ur programmet: hur kriminologi kan användas i praktiken; vilken kompetens som behövs för att beställa brottsförebyggande arbete och hur man på lokal nivå kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Större delen av konferensen filmas och direktsänds.

 404. 29 mars, 2019

  Det är stor efterfrågan på ny kunskap om brottslighet bland personer med utrikes bakgrund. Därför har Brå beslutat att initiera två nya forskningsprojekt på området.

 405. Publikation 29 mars, 2019

  I Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan beskrivs vilka mål, projekt och aktiviteter som ska utgöra myndighetens arbete under 2019.

 406. Publikation 29 mars, 2019

  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2018 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

 407. Publikation 28 mars, 2019

  Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brottsmisstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen misstänkt och som gäller personer som är straffmyndiga.

 408. Publikation 28 mars, 2019

  Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet under referensåret och där misstanken graderats som skäligen misstänkt eller högre grad.

 409. Publikation 28 mars, 2019

  Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå statistik över handlagda brott. Den omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

 410. Publikation 28 mars, 2019

  I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är dödsorsaken (med antalet fall avses här antalet offer).

 411. Publikation 28 mars, 2019

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 412. Pressmeddelande 28 mars, 2019

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2018.

 413. Pressmeddelande 28 mars, 2019

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2018.

 414. Publikation 15 mars, 2019

  En viktig fråga på det kriminalpolitiska området är om frihetsberövande påföljder (som fängelse) oftare följs av återfall i brott än icke frihetsberövande påföljder (som skyddstillsyn). Svaret på den frågan är centralt när man står inför valet mellan mer eller mindre inlåsning.

 415. 05 mars, 2019

  Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan länsstyrelserna i Sverige fick i uppdrag av regeringen att inrätta samordnare för brottsförebyggande arbete. Samordnarna ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Sanela Cerimagic, samordnare på länsstyrelsen i Västmanland, har varit på plats sedan starten 2017 och svarar här på några frågor om hur hon tycker att stödet till det lokala arbetet har fungerat så här långt.

 416. Publikation 01 mars, 2019

  Brottsförebyggande rådets budgetunderlag för perioden 2020-2022.

 417. Publikation 28 februari, 2019

  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 418. 28 februari, 2019

  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2019–2022. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka de närmaste åren.

 419. Publikation 22 februari, 2019

  Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2018 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

 420. Publikation 12 februari, 2019

  Det dödliga skjutvapenvåldet i kriminella miljöer har ökat under de senaste åren. Den här rapporten belyser skjutvapenvåldet utifrån intervjuer med personer som själva varit aktiva i kriminell miljö.

 421. Pressmeddelande 12 februari, 2019

  Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

 422. 04 februari, 2019

  Brå har följt uppbyggnaden av det brottsförebyggande arbetet i södra Lappland. Där har man arbetet arbetat enligt samverkansprocessen med medvetna anpassningar utifrån lokala förutsättningar.

 423. 23 januari, 2019

  Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström har blivit vald till ny svensk domare i Europadomstolen i Strasbourg.  

 424. 17 januari, 2019

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

 425. Publikation 15 januari, 2019

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

 426. Pressmeddelande 15 januari, 2019

  Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för polisen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 427. Publikation 15 januari, 2019

  Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

 428. 10 januari, 2019

  Risken att utsättas för brott mot enskild person avtar med åldern – medan ensamstående och boende i flerfamiljshus har större risk att utsättas för brott. Även kön påverkar risken att utsättas för vissa brott. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 429. Publikation 10 januari, 2019

  Denna kortanalys undersöker risken för att utsättas för brott mot enskild person och hur den hänger ihop med socioekonomiska och demografiska förhållanden.

 430. 19 december, 2018

  European Crime Prevention Award (ECPA) är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Finland.

 431. 17 december, 2018

  Det har gjorts många studier runt om i världen om kamerabevakning och dess brottsförebyggande effekter. Brå har i en metastudie låtit fyra forskare sammanställa de sammantagna effekterna. En ny skrift från Brå ger en överblick av resultaten.

 432. Publikation 17 december, 2018

  Kamerabevakning är en uppmärksammad metod för att förebygga brott, och det har gjorts många studier runt om i världen om dess effekter. Brå har låtit göra en metastudie, baserad på den starkaste forskningen på området, världen över, som sammanställt de sammantagna effekterna.

 433. Publikation 14 december, 2018

  Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med medborgarlöften i fyra utvalda områden.

 434. 14 december, 2018

  I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet beslutades att polisen skulle börja arbeta med så kallade medborgarlöften. Brå har följt arbetet med medborgarlöften i fyra utvalda områden, och utvärderat hur det har fungerat.

 435. 14 december, 2018

  Medborgarlöften handlar om att lyssna, men också om att berätta – vad gör polisen egentligen och vad blev resultatet? Brå har följt hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra lokalpolisområden. En slutsats är att kommunikationen och dialogen är centrala delar i arbetet som måste finnas med för att arbetssättet ska fungera. Anna Horgby, utredare på Brå, svarar här på några frågor om genomgången av arbetet med medborgarlöften.

 436. 11 december, 2018

  Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.

 437. 06 december, 2018

  Kommunerna Botkyrka och Sollentuna ingår sedan 2016 i ett pilotprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete som Brå drivit i sju pilotområden. För att bättre systematisera och strukturera samverkan har man testat arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST). I Botkyrka pratar polisen om att uppfattas som en person, inte som en institution och i Sollentuna kommun vittnar man om en betydligt bättre systematik i trygghetsarbetet.

 438. Pressmeddelande 06 december, 2018

  Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för elever i årskurs nio. Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 439. Publikation 06 december, 2018

  Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

 440. Publikation 06 december, 2018

  Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

 441. Publikation 04 december, 2018

  I denna kortanalys undersöks i hur stor utsträckning brottsoffer erbjuds och får det stöd de anser sig behöva. Publikationen bygger på data från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), om utsatthet för brott 2005–2016. De brott som undersöks är brott mot enskild person (hot, misshandel, rån, sexualbrott) och bostadsinbrott.

 442. Pressmeddelande 04 december, 2018

  Betydligt fler brottsoffer skulle behöva erbjudas stöd och hjälp än vad som sker idag. Kvinnor erbjuds oftare brottsofferstöd från ideella organisationer än män, men kvinnor uppger också oftare att de har behov av stöd som inte finns att tillgå. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 443. 22 november, 2018

  Trygghet i lokaltrafiken, mobila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade insatser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att förebygga brott är några exempel på vad årets ansökningar som beviljats Brås ekonomiska stöd handlar om.

 444. Publikation 19 november, 2018

  NTU undersöker människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Denna delrapport presenterar centrala resultat från NTU 2018.

 445. Pressmeddelande 19 november, 2018

  De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, främst bland kvinnor. Även utsatthet för hot har ökat, och är något vanligare bland män än bland kvinnor. Det visar en sammanställning av centrala resultat ur Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet (Brå).

 446. Publikation 01 november, 2018

  Brå har fått i uppgift att analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats mot bakgrund av en straffskärpning som trädde i kraft 1 juli 2013.

 447. Publikation 25 oktober, 2018

  Denna studie granskar träffsäkerheten avseende polisens hatbrottsmarkering samt studerar likheter och skillnader i nivå och innehåll mellan statistik baserad på polisens hatbrottsmarkering och Brås hatbrottsstatistik.

 448. Pressmeddelande 23 oktober, 2018

  I dag tilldelas projektet Trygga, säkra evenemang, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Wien 4–6 december.

 449. 22 oktober, 2018

  Många kommuner kämpar med att finna tid och resurser till det förebyggande arbetet. I Bjuvs kommun ser man lösningen i att aktivera fler medarbetare och förvaltningar så att arbetet också fördelas på fler. Tanken är att det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra hela kommunens verksamhet. 

 450. 02 oktober, 2018

  I Brås rapporter framhålls den lokala förankringen som ett framgångsrecept i socialt utsatta områden. Göteborgsstadsdelen Angered är ett exempel på hur man genom dialog, samverkan och närvaro arbetar för att öka tryggheten och förtroendet för samhällsfunktionerna.

 451. Publikation 01 oktober, 2018

  Denna sammanställning är ett första steg i att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och svensk polisverksamhet. 

 452. Publikation 20 september, 2018

  Huvudresultaten för statistiken över handlagda brott under första halvåret 2018. Den omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

 453. Publikation 20 augusti, 2018

  Denna rapport beskriver utvecklingen av självrapporterad utsatthet för främlingsfientliga och homofobiska hatbrott under perioden 2005–2016 och antireligiösa hatbrott under perioden 2011–2016.

 454. Pressmeddelande 20 augusti, 2018

  Den vanligaste förövaren vid främlingsfientliga, antireligiösa och homofobiska hatbrott är en helt obekant person. Vid främlingsfientliga hatbrott är risken att utsättas fyra gånger större för yngre personer än för äldre. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå).

 455. 13 juli, 2018

  Jonas Trolle har den 13 juli 2018 utsetts av regeringen som chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå.

 456. 12 juli, 2018

  Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752 000 brott, vilket är 3 procent fler brott än under motsvarande period föregående år.

 457. Publikation 12 juli, 2018

  Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2018. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

 458. Pressmeddelande 29 juni, 2018

  Andelen otrygga är högre i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden och mest otrygga är kvinnorna. Brottsligheten är högre i de socialt utsatta områdena men det är små skillnader mellan områdena vad gäller förtroende för rättsväsendet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

 459. Publikation 29 juni, 2018

  Den här rapporten beskriver omfattningen och utvecklingen över tid – i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden – av faktorer såsom utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet. Kvinnors respektive mäns otrygghet och utsatthet särredovisas.

 460. 28 juni, 2018

  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.

 461. Publikation 27 juni, 2018

  Här redovisas handläggningen av skäliga brottsmisstankar genom rättskedjan – från anmälan av brott och brottsmisstankar till beslut i åtalsfrågan 2017.

 462. Publikation 27 juni, 2018

  Här redovisas genomströmningstider för handläggningen av skäliga brottsmisstankar genom rättskedjan – från anmälan av brott och brottsmisstankar till beslut i åtalsfrågan 2016.

 463. 20 juni, 2018

  Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalsstatistik, som regleras i lag och som bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Vad är då syftet med denna statistik? Vilka frågor ska den besvara, och vad har vi för nytta av den?

 464. 20 juni, 2018

  2015 beviljades arbetet med BID Sofielund ekonomiskt stöd från Brå och en utvärdering har genomförts. Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare från Malmö Stad, som arbetar med projektet menar på att utvärderingen har hjälpt dem att få redskap till framtida arbete.

 465. Publikation 15 juni, 2018

  Den här kortanalysen redovisar omfattningen och karaktären på ungdomars utsatthet för brott i nära relationer, såsom misshandel, hot, sexualbrott, trakasserier, kränkningar samt försök att inskränka den andra partens frihet.

 466. Pressmeddelande 15 juni, 2018

  Bland ungdomar 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få som anmäler. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 467. Publikation 14 juni, 2018

  Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå statistik över handlagda brott. Den omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.

 468. Publikation 14 juni, 2018

  Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet under referensåret och där misstanken graderats som skäligen misstänkt eller högre grad.

 469. Publikation 14 juni, 2018

  Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brottsmisstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen misstänkt och som gäller personer som är straffmyndiga.

 470. Publikation 14 juni, 2018

  I samband med publiceringen av den officiella statistiken över handlagda brott, handlagda brottsmisstankar och misstänkta personer 2017 har en korrigering gjorts av statistiken för tidigare år, 2013–2016. I den här rapporten redogörs för skillnader mellan den korrigerade statistiken och den som tidigare har publicerats. 

 471. Pressmeddelande 14 juni, 2018

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2017. 

 472. Publikation 12 juni, 2018

  Här ges en övergripande bild av ett flertal olika brottstyper baserat på en genomgång av de lämpligaste källorna. De brottskategorier som beskrivs i kortanalysen är bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån, misshandel samt dödligt våld. 

 473. 12 juni, 2018

  En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen av bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån, misshandel samt dödligt våld. 

 474. Pressmeddelande 11 juni, 2018

  Forskning om hur polisen kan uppnå konkreta resultat genom så kallat problemorienterat polisarbete, har bidragit till att professor Herman Goldstein, tilldelas The Stockholm Prize in Criminology. På onsdag den 13 juni delas priset ut av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.

 475. Publikation 31 maj, 2018

  I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

 476. Publikation 31 maj, 2018

  Statistiken över kriminalvård visar på antalet intagna och inskrivna i kriminalvårdsanstalt, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation samt antalet inskrivna i häkte. Resultaten i kriminalvårdsstatistiken påverkas av det flöde av ärenden som handläggs av myndigheterna tidigare i rättskedjan, främst ärendeflödet i domstolarna.

 477. Publikation 31 maj, 2018

  Den preliminära statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 478. Publikation 31 maj, 2018

  Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 479. Pressmeddelande 31 maj, 2018

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 (slutlig) och 2015 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare. 

 480. Pressmeddelande 24 maj, 2018

  Kvinnliga politiker tycks marginellt mer utsatta än manliga. Även andra grupper såsom yngre och personer med utländsk bakgrund tycks något mer utsatta. Men det är vad politiker gör, snarare än vilka de är, som har störst betydelse för risken att utsättas – det visar en kortanalys baserad på vad politikerna själva uppger, som Brottsföre­byggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 481. Publikation 23 maj, 2018

  En fördjupad analys av eventuella könsskillnader i utsattheten bland politiskt förtroendevalda. Publikationen bygger på uppgifter från politikernas trygghetsundersökning (PTU), där politiskt förtroendevalda tillfrågas om sin utsatthet.

 482. 08 maj, 2018

  Brås bedömning har under lång tid varit att det finns god kunskap om utrikes respektive inrikes föddas förekomst som misstänkta för brott. Nu överväger myndigheten förutsättningar för fördjupningsstudier, eftersom efterfrågan på underlag är stor.

 483. Publikation 02 maj, 2018

  I denna rapport presenterar Brå ett antal tankegångar kring hur mål och resultatmått för rättskedjan bör formuleras och ger också förslag på en uppsättning mått som anses kunna spegla ett ändamålsenligt arbete i utredning och lagföringskedjan. Brå presenterar också en modell för uppföljning.

 484. Pressmeddelande 17 april, 2018

  Nu öppnar årets brottsförebyggande konferens, Råd för framtiden. 600 av landets brottsförebyggare möts i Örebro för praktisk kunskap i vardagen – kameraövervakning, socialt utsatta områden och säkra festivaler står på programmet. 

 485. Publikation 17 april, 2018

  Detta är en konkret handbok som beskriver hur en orsaksanalys kan genomföras på lokal nivå. Den ger vägledning i hur lokala aktörer kan gå tillväga, steg för steg, för att genomföra en analys av orsakerna till att brott sker.

 486. Publikation 16 april, 2018

  Denna kartläggning ger en bild av omfattningen och karaktären av äldres utsatthet för olika typer av brott, men även deras oro för brott och otrygghet.

 487. Pressmeddelande 16 april, 2018

  Drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Det finns även organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre. Det förekommer också att äldre utsätts för misshandel av en partner, barn eller barnbarn. Det visar en ny studie om utsatthet för brott och otrygghet bland äldre, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

 488. Pressmeddelande 04 april, 2018

  Många kommuner saknar en samordnare som arbetar med brottsförebyggande frågor. De samordnare som finns, arbetar ofta med ett antal andra uppgifter utöver det brottsförebyggande. Näringslivet har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet som behöver förstärkas för att skapa effektivitet. Det skriver Brottsförebyggande rådet (Brå) i sin rapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

 489. Publikation 03 april, 2018

  Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut i Sverige? Vilka utvecklingsbehov finns? I denna rapport beskrivs det brottsförebyggande arbetet under 2017 – ta del av resultat från enkätundersökningar samt en omvärldsanalys av pågående arbete nationellt, regionalt och lokalt.

 490. Publikation 28 mars, 2018

  Den 21 september 2017 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av regeringen att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism den 1 januari 2018. I denna slutredovisning framgår hur uppdraget har genomförts.

 491. Pressmeddelande 27 mars, 2018

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.

 492. Publikation 27 mars, 2018

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 493. Publikation 27 mars, 2018

  I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord eller dråp under ett kalenderår och där det kan konstateras att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken.

 494. 23 mars, 2018

  Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar, såväl i Sverige som i många andra länder. Två skäl till detta är ökade krav på trygghet och säkerhet samt den tekniska utvecklingen.

 495. Pressmeddelande 20 mars, 2018

  Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent under åren 2008-2016. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 496. Publikation 20 mars, 2018

  Utsatthet för brott mot person är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. För att kunna förebygga brott mot person i arbetslivet är det viktigt att känna till i vilka sammanhang brotten sker och vilka som löper störst risk att drabbas. Denna kortanalys syfte är därför att beskriva karaktären och utvecklingen av olika brott mot person (hot, misshandel, trakasserier, rån, sexualbrott) som sker med anledning av yrket. Huvudkälla för publikationen är Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

 497. Pressmeddelande 15 mars, 2018

  Kvinnor i socialt utsatta områden är otryggare än män i samma områden. Män, särskilt yngre, har lägre förtroende för polisen än vad kvinnor har. Något som drar ned befolkningens förtroende är att polisens insatser mot exempelvis buskörning och bilbränder uppfattas som ineffektiva. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 498. Publikation 15 mars, 2018

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka trygghet och förtroende för rättsväsendet, samt förekomsten av parallella samhällsstrukturer, i socialt utsatta områden.

 499. Pressmeddelande 13 mars, 2018

  Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport från Brottsföre­byggande rådet (Brå).

 500. Publikation 13 mars, 2018

  Det förekommer att personer inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök. I denna rapport beskrivs i vilka situationer det sker, vilka det är som står bakom händelserna och hur detta kan förebyggas och motverkas.

 501. Pressmeddelande 07 mars, 2018

  I rikare stadsdelar i Stockholm misstänks ungdomar mer sällan för narkotikabruk än i områden med lägre medelinkomst, trots att de rapporterar högre narkotikakonsumtion. Det är också sex gånger vanligare att pojkar misstänks för eget bruk av narkotika jämfört med flickor, fast den självrapporterade konsumtionen inte skiljer sig så mycket åt. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 502. Publikation 07 mars, 2018

  Narkotikabrott i form av eget bruk är ett typiskt så kallat spanings- och ingripandebrott. Detta innebär att antalet personer som varje år misstänks för eget bruk i första hand speglar polisens resurser och prioriteringar, snarare än det faktiska bruket. I den här kortanalysen jämförs ungdomar som misstänkts för eget bruk med ungdomar som i självdeklarationsundersökningar uppgett bruk av narkotika.

 503. 06 mars, 2018

  Att ta en shoppingtur efter klockan fem i Karlskoga ska inte längre vara omöjligt. Inte heller att ha en trevlig utekväll eller känna sig trygg under kvällspromenaden. Efter att staden Purple Flag-certifierades i oktober 2017 kan invånare och besökare förvänta sig en tryggare upplevelse under dygnets alla timmar.

 504. Publikation 01 mars, 2018

  Brottsförebyggande rådets budgetunderlag för perioden 2019-2021.

 505. Publikation 01 mars, 2018

  Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

 506. Publikation 01 mars, 2018

  Förundersökningsbegränsning är ett instrument för att effektivisera brottshandläggning, och då i synnerhet när det gäller brott begångna av brottsaktiva personer. Brå har kartlagt hur förundersökningsbegränsning tillämpas och bland annat analyserat i vilken mån besluten kommer i konflikt med andra centrala mål för rättsväsendet.

 507. Publikation 28 februari, 2018

  I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. I denna rapport redovisar myndigheterna 2017 års prognoser som omfattar perioden 2018–2021.

 508. Publikation 22 februari, 2018

  Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2017 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

 509. Publikation 20 februari, 2018

  Den här kortanalysen undersöker hur personuppklaringsprocenten har utvecklats under perioden 2001–2016 och hur mycket den skiljer sig åt mellan olika brottskategorier.

 510. 20 februari, 2018

  Den totala uppklaringen av brott påverkas delvis av sammansättningen av olika brottskategorier av anmälda brott. Till exempel gav färre stölder ökad uppklaring 2001–2010 medan färre ingripandebrott bidrog till minskad uppklaring 2010–2016.

 511. Publikation 19 februari, 2018

  Regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. I rapporten redogörs på ett övergripande vis resultat för Sveriges 21 län och de sju polisregionerna. NTU mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

 512. 19 februari, 2018

  Sett över tid visar resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med störst andel brottsutsatta jämfört med riket som helhet.

 513. 07 februari, 2018

  När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.

 514. 05 februari, 2018

  Under 2017 har sammanlagt fem ansökningar beviljats 1 190 000 kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.

 515. 31 januari, 2018

  Sammanfogningen av polisens och kommunens lägesbilder kan ge oväntade resultat. Det upptäckte polisen i Södra Lappland när det visade sig att unga kvinnor enligt kommunens lägesbild känner otrygghet i högre utsträckning än vad som hade framgått av polisens lägesbild.

 516. 29 januari, 2018

  I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) besvaras frågor som Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

 517. Publikation 29 januari, 2018

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av knappt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

 518. Publikation 26 januari, 2018

  Teknisk rapport för 2016 års statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 519. 18 januari, 2018

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

 520. 17 januari, 2018

  Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen bygger personlig säkerhet för politiskt aktiva. Det framgår i en ny version av handboken "Personlig säkerhet" som Säkerhetspolisen släpper den 16 januari 2018.

 521. Pressmeddelande 16 januari, 2018

  Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 522. Publikation 16 januari, 2018

  Här är en sammanfattning av resultaten för de mest centrala indikatorerna från den kommande rapporten NTU 2017.

 523. 18 december, 2017

  European Crime Prevention Award är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Estland. 

 524. Pressmeddelande 15 december, 2017

  Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

 525. Publikation 15 december, 2017

  Denna rapport belyser hur reformen med strängare skadeståndsansvar för föräldrar har fungerat utifrån ett brottsofferperspektiv, vilka konsekvenser reformen haft för de skadeståndsdömda föräldrarna och huruvida reformen haft effekt på ungdomsbrottsligheten.

 526. Publikation 15 december, 2017

  Denna rapport följer upp Kriminalvårdens särskilda utslussningsåtgärder: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång.

 527. 14 december, 2017

  Att informera om grannsamverkan i ett område där de boende talar olika språk kan vara en utmaning. Bostadsbolaget MKB i Malmö valde att använda sig av Brottsförebyggande rådets översatta material för att nå ut till så många som möjligt. – Det gjorde att budskapet gick fram, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på MKB.

 528. Pressmeddelande 14 december, 2017

  Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska motiv, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 529. Publikation 14 december, 2017

  I Hatbrott 2016 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 530. 13 december, 2017

  När intagna på anstalt begår brott under strafftiden är det ofta personal och andra intagna som drabbas. Men det omgivande samhället kan också drabbas, främst i samband med att intagna befinner sig utanför anstalt, till exempel för permission.

 531. Publikation 13 december, 2017

  Denna kortanalys kartlägger i vilken utsträckning fängelsedömda fortsätter att begå brott under påföljden, vilka brott det rör sig om och hur utvecklingen ser ut.

 532. 05 december, 2017

  Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.

 533. 30 november, 2017

  Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Brå har haft i uppdrag att sammanställa kunskap om lovande polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld.

 534. Publikation 30 november, 2017

  En sammanställning av svensk och internationell kunskap om polisiära arbetssätt mot upprepat partnervåld, där tre specifika utländska arbetssätt beskrivs mer ingående.

 535. Publikation 29 november, 2017

  Här hittar du våra faktablad om olika brottstyper och förebyggande åtgärder.

 536. Pressmeddelande 28 november, 2017

  Idag tilldelas organisationen Surfa Lugnt, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Estland i december.

 537. 27 november, 2017

  Nya aktörer, nya uppgifter och tydligare inriktning – det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Inför dessa nya kliv har Brå tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser inom det brottsförebyggande arbetet idag.

 538. Publikation 27 november, 2017

  Denna bok beskriver det brottsförebyggande arbetets utveckling och framväxt i Sverige sedan 1993. Sedan dess har både det nationella och det lokala brottsförebyggande arbetet förändrats och utvecklats. Här kan du läsa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i det brottsförebyggande arbetet i dag.

 539. 22 november, 2017

  Ikväll samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Under mötet enades de om ett gemensamt uttalande:

 540. 22 november, 2017

  Morgan Johansson och Åsa Regnér bjuder in myndighetschefer, däribland Brås generaldirektör, för att diskutera sexuella trakasserier skriver regeringen i ett pressmeddelande.

 541. 16 november, 2017

  Ett beslut, ett genomförande och ett lyckat resultat – trots knappa resurser. Så skulle man kunna sammanfatta förra höstens arbete med medborgardialoger i Åsele kommun.

 542. Pressmeddelande 15 november, 2017

  Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 543. Publikation 15 november, 2017

  Här redovisas utsattheten för brott under 2016, samt hur den har utvecklats sedan 2005, enligt mätningarna i reguljära NTU. Dessutom redovisas utsattheten för brott under 2016 utifrån den nya undersökningen NTU Lokals mätningar.

 544. Publikation 15 november, 2017

  Detta metodstöd hjälper dig att göra en korrekt tolkning av NTU Lokals resultat – även om du inte är van vid att läsa statistik.

 545. 10 november, 2017

  Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.

 546. 09 november, 2017

  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet.

 547. Publikation 09 november, 2017

  Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag under 2016. I Politikernas trygghetsundersökning (PTU) mäter Brå omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld som förtroendevalda utsätts för, just i egenskap av förtroendevalda.

 548. Pressmeddelande 09 november, 2017

  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och störst är utsattheten bland riksdagspolitiker. Bland alla förtroendevalda utsätts kvinnliga politiker oftare än män, för hot och påhopp i sociala medier. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet presenterar idag.

 549. Publikation 09 november, 2017

  Rapporten Politikernas trygghetsundersökning 2017 kompletteras med denna rapport, som redogör för de tekniska aspekterna av undersökningen, såsom frågeområden, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

 550. 07 november, 2017

  Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi har utsett professor Herman Goldstein vid University of Wiconsin Law School till mottagare av utmärkelsen för år 2018.

 551. 02 november, 2017

  Att få till en bred samverkan där de olika aktörerna kan ge varandra stöd, inspiration och många skratt, står högt på listan för Annie Lees. Som en av landets 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare ska hon se till så att Blekinges brottsförebyggare får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.

 552. Publikation 01 november, 2017

  Denna rapport innehåller en litteraturöversikt av studier om kostnader för brott samt studier som fokuserat på ekonomiska fördelar med brottsförebyggande åtgärder. I rapporten återges exempel ur såväl den internationella som den svenska forskningen.

 553. 01 november, 2017

  Ett av Brås huvuduppdrag är att producera Sveriges officiella kriminalstatistik och bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?

 554. 25 oktober, 2017

  Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott.

 555. 23 oktober, 2017

  Nu är de på plats, Sveriges nya regionala brottsförebyggande samordnare som med hjälp av bland annat Brottsförebyggande rådet ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Brås projektledare Linda Lindblom ser fram emot ett spännande samarbete.

 556. 27 september, 2017

  När ungdomar började vägra att gå hem vid stängningsdags från Vivalla Galleria, Örebro, fick förvaltningschefen Michael Blixt en idé: Varför inte ta hjälp av det lokala föreningslivet? Två år senare är kvinnorna som kom till hans undsättning trygghetsvärdar i Vivalla och bidrar även indirekt till stadsdelens strukturerade samverkansarbete. Samverkansaktörerna arbetar utifrån modellen ”EST” som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.

 557. 26 september, 2017

  Återfallen minskade från 2003 till 2010. En kortanalys från Brå visar att det framför allt tycks hänga samman med att klientsammansättningen har förändrats under perioden – det handlar om ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid.

 558. Publikation 26 september, 2017

  Ett syfte med denna kortanalys är att beskriva de båda myndigheternas återfallsstatistik och deras utveckling över tid. Ett annat syfte är att undersöka i vilken mån minskningen av återfallet kan förklaras av förändringar i klientsammansättningen (kön, ålder, tidigare belastning, huvudbrott och utdömd strafftid).

 559. 21 september, 2017

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Under första halvåret 2017 blev 759 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 %) jämfört med första halvåret 2016.

 560. 01 september, 2017

  Brås kortanalyser använder befintlig statistik för att snabbt och kortfattat analysera brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat. De två senaste analyserna belyser dels andelen fängelsdomar i landets tingsrätter, dels upprepad utsatthet för hot och våldsbrott.

 561. Publikation 01 september, 2017

  Denna kortanalys studerar i vilken utsträckning tingsrätterna dömer till fängelse. Hur påverkar de faktorer som domstolar ska beakta – exempelvis brottslighetens allvarlighet och omfattning, tidigare brottslighet, gärningspersonens ålder och liknande? Döms kvinnor till fängelse i samma utsträckning som män?

 562. Publikation 30 augusti, 2017

  Denna kortanalys beskriver utifrån data från Nationella trygghetsundersökningen, NTU, den upprepade utsattheten för hot- och våldshändelser i befolkningen under perioden 2005–2015, med fokus på den grupp som utsätts för 4 eller fler hot- och våldshändelser under ett år.

 563. 07 juli, 2017

  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.

 564. 06 juli, 2017

  Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (−2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 brott (+9 %).

 565. Publikation 06 juli, 2017

  Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2017. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

 566. 03 juli, 2017

  Hur går man från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet - och varför är det ibland så svårt att ta nästa steg? Det var temat för en fika på Brottsförebyggande rådets årliga konferens, Råd för framtiden , i mars, där en grupp lokala brottsförebyggare diskuterade sina fyra smartaste strategier.

 567. Publikation 03 juli, 2017

  Den snabba tekniska utvecklingen och det ökande användandet av internet, datorer och mobilteknologi har dramatiskt förändrat vårt moderna samhälle. Digitaliseringen underlättar på många sätt människors vardag, men den innebär också att it-inslagen i brottsligheten ökar, vilket medför nya utmaningar för rättsväsendet.

 568. 30 juni, 2017

  Årets Stockholm Prize in Criminology delades i förra veckan ut av Drottningen. Mottagare är professor Richard E. Tremblay. Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende.

 569. Pressmeddelande 29 juni, 2017

  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat trygghet och rättsväsendets samverkan i socialt utsatta områden; hur regeringens brottsförebyggande program ska fungera i praktiken samt brottsutvecklingen i Sverige.

 570. 26 juni, 2017

  När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen i samverkan med andra lokala aktörer i området med platsbaserat brottsförebyggande arbete för att kunna hålla sitt löfte till medborgarna.

 571. Pressmeddelande 19 juni, 2017

  Forskning om sambandet mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende, har bidragit till att professor Richard E. Tremblay, tilldelas the Stockholm Prize in Criminology . På tisdag den 20 juni delas priset ut av HKH Drottning Silvia. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.

 572. 15 juni, 2017

  Kunskapen om vilka typer av brott som främst drabbar äldre personer och vilka särskilda utmaningar som äldre brottsoffer ställs inför är väldigt begränsad i Sverige. Brå har därför startat ett forskningsprojekt om äldre som ska öka kunskapen om äldres utsatthet och oro för brott. Projektet ska även undersöka äldres förtroende för rättsväsendet.

 573. 14 juni, 2017

  I en debattartikel i dagens DN aviserar justitie- och migrationsministern och kultur- och demokratiministern att den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism ska övergå till ett nytt permanent centrum – och beskriver sina intentioner beträffande centrets uppgifter. I debattartikeln skriver ministrarna att centret ska inrättas vid Brå för att kunna dra nytta av centrala myndighetsfunktioner.

 574. Publikation 02 juni, 2017

 575. Publikation 01 juni, 2017

  Denna rapport beskriver omfattning och utveckling över tid av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områden.

 576. Pressmeddelande 01 juni, 2017

  Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

 577. Publikation 31 maj, 2017

  Kærestevold är det danska ordet för våld i nära relationer. I denna gemensamma rapport från de brottsförebyggande råden i Finland, Sverige och Danmark ges en översikt över insatser som har gjorts för att förebygga våld i nära relationer och/eller ge stöd åt brottsoffer och gärningspersoner.

 578. Publikation 31 maj, 2017

  Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 579. Publikation 31 maj, 2017

  Den preliminära statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 580. Publikation 31 maj, 2017

  Statistiken över kriminalvård visar på antalet intagna och inskrivna i kriminalvårdsanstalt, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation samt antalet inskrivna i häkte. Resultaten i kriminalvårdsstatistiken påverkas av det flöde av ärenden som handläggs av myndigheterna tidigare i rättskedjan, främst ärendeflödet i domstolarna.

 581. Publikation 31 maj, 2017

  I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

 582. Pressmeddelande 31 maj, 2017

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och kriminalvård 2016, samt återfall i brott 2010 (slutlig) och 2014 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

 583. 29 maj, 2017

  Den 2 –9 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns som vanligt på plats med flera forskare och utredare. Brås generaldirektör Erik Wennerström deltar också i flera seminarier. Nedan hittar du tid och plats för samtliga seminarier där Brå medverkar.

 584. 19 maj, 2017

  Varför det brottsförebyggande perspektivet behövs vid planeringen av ett nytt bostadsområde blev tydligt under en trygghetsvandring i Västra Hamnen i mars. Vandringen arrangerades av Brottsförebyggande rådet som en del av dess årliga konferens, Råd för framtiden, och leddes av Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult.

 585. 18 maj, 2017

  Under 2016 har 15 ansökningar sammanlagt beviljats 2 818 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar.

 586. 27 april, 2017

  ”Utvecklande och konkret, bra litteratur, varierad undervisning och givande diskussioner.” Så skulle man kunna sammanfatta deltagarnas utvärderingar av Brås nya grundutbildning i brottsförebyggande arbete. En webbaserad deltidskurs för dem som vill öka sina kunskaper och lära känna andra brottsförebyggare.

 587. 19 april, 2017

  Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö.

 588. 05 april, 2017

  Antalet personer som sitter i fängelse har varierat under åren. En ny kortanalys från Brå visar att de ökade strafftiderna är den mest betydelsefulla förklaringen till förändringarna i fångpopulationen i Sverige.

 589. Publikation 05 april, 2017

  I denna kortanalys undersöks om fångpopulationens storlek och utveckling främst varit en funktion av förändringar i nyintaget i anstalt eller de utdömda strafftiderna under perioden 1950–2015.

 590. Publikation 03 april, 2017

  År 2016 innebar stora utmaningar för svenska myndigheter: polisens omorganisation, det rådande säkerhetsläget och den ökade migrationen till Sverige, för att nämna några. Här beskrivs några av de initiativ som påverkade arbetet under 2016 och resultat från några nya granskningar av det brottsförebyggande arbetet som genomförts.

 591. Publikation 30 mars, 2017

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 592. Publikation 30 mars, 2017

  I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord eller dråp under ett kalenderår och där det kan konstateras att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken.

 593. Pressmeddelande 30 mars, 2017

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.

 594. Pressmeddelande 30 mars, 2017

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.

 595. 30 mars, 2017

  Statistiken över misstänkta personer revideras för att ge en mer heltäckande bild av personer som misstänkts för brott. Nytt är att statistiken förutom att redovisa personer även visar själva händelserna – de handlagda brottsmisstankarna. Tack vare nya indelningar blir det i fortsättningen även lättare att göra jämförelser med den övriga brottsstatistiken.

 596. 29 mars, 2017

  O