Nytt från Brå

 1. 18 juli, 2024

  Nu publiceras den preliminära statistiken för första halvåret 2024 över anmälda brott. Här hittar du ett urval av statistiken.

 2. 17 juli, 2024

  Nu finns alla Brås seminarier från Almedalen tillgängliga som poddar.

 3. Publikation 01 juli, 2024

  Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 4. 26 juni, 2024

  Regeringen har gett Statskontoret och Brå i uppdrag att ta fram och sprida stödmaterial som kan användas för att förebygga och hantera otillåten påverkan i myndigheter under regeringen, kommuner och regioner.

 5. Publikation 26 juni, 2024

  Den här kortanalysen beskriver misshandel bland ungdomar genom att undersöka utvecklingen mellan 2000 och 2023, vad som kännetecknar dessa brott samt vilka ungdomar som begår misshandel, respektive vilka ungdomar som utsätts för det.

 6. 19 juni, 2024

  Nu finns en mall för hur du gör crime proofing-analyser för att förebygga välfärdsbrott. Johanna Skinnari, utredare på Brå, berättar om arbetet med att ta fram mallen och ger tips på hur du lyckas med din analys.

 7. Publikation 19 juni, 2024

  Det här metodstödet ger en fördjupad kunskap om Brås statistiska undersökningar om brott.

 8. Pressmeddelande 18 juni, 2024

  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att arrangera flera seminarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat antisemitism, våld i nära relationer, våldsbejakande extremism i Sverige och andra länder, våld i skolan, statsstödd extremism, bedrägerier samt hur stödet ser ut och fungerar för de unga som vill lämna kriminalitet.

 9. Publikation 13 juni, 2024

  Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett praktiknära stöd till fem av de kommuner som enligt Polismyndigheten har särskilt utsatta områden och riskområden i sin kommun. Stödet har utgått från varje kommuns behov och lokala problembild.

 10. 11 juni, 2024

  Brottsförebyggande rådet och Center mot våldsbejakande extremism deltar i Almedalsveckan den 26 och 27 juni. Här kan du läsa om våra seminarier. Alla seminarier äger rum i B-huset (Maltfabriken) på Uppsala universitet Campus Gotland. Gå in via huvudentrén på Cramérgatan 3, du hittar oss i sal B25+B27.

 11. Publikation 07 juni, 2024

  Den här kortanalysen undersöker om det finns samband mellan veckodag för frigivning från anstalt och återfall i brott.

 12. Publikation 05 juni, 2024

  I den här rapporten presenteras statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2023, för några utvalda brottstyper mot person.

 13. Publikation 04 juni, 2024

  Statistiken över handläggningsresultat i brottmålsprocessen ger en översiktlig beskrivning av handläggningen från det att en brottsanmälan registreras fram till att beslut fattas i åtalsfrågan. Statistiken redovisar de hållpunkter i processen som har bedömts mest relevanta för förståelsen av hanteringen, och för att belysa resultatet av handläggningen.

 14. Publikation 04 juni, 2024

  Statistiken över genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar. De redovisade genomströmningstiderna avser tidsåtgången mellan var och en av de hållpunkter i brottmålsprocessen som är de mest relevanta för förståelsen av hur brottsmisstankar hanteras: registrering av brottsmisstanke förundersökning inledd förundersökning nedlagd slutredovisning beslut i åtalsfrågan.

 15. Publikation 04 juni, 2024

  Här hittar du definitioner av olika begrepp som förekommer i den officiella kriminalstatistiken.

 16. 03 juni, 2024

  Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

 17. Publikation 30 maj, 2024

  Den preliminära statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 18. Publikation 30 maj, 2024

  Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 19. Publikation 30 maj, 2024

  Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller är villkorlig frigivna med övervakning.

 20. Publikation 30 maj, 2024

  Den officiella kriminalvårdsstatistiken ger en översiktlig bild av Kriminalvårdens verksamhet i fängelse och i häkte. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid med avseende på antalet personer som påbörjat en fängelseverkställighet under 2023, antalet personer som hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2023 samt genomsnittligt antal inskrivna i häkte under 2023.

 21. Publikation 30 maj, 2024

  I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

 22. 30 maj, 2024

  Under 2023 ökade antalet utdömda fängelsemånader med 25 procent jämfört med året innan. Det har även skett en kraftig ökning av antalet lagföringsbeslut om mord. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.

 23. Pressmeddelande 30 maj, 2024

  Under 2023 ökade antalet utdömda fängelsemånader med 25 procent jämför med året innan, samtidigt som antalet har fördubblats på tio år. Den kraftiga ökningen beror både på att antalet fängelsedomar ökat under perioden, men också på att de utdömda straffen blivit längre.

 24. 23 maj, 2024

  I november 2023 fattade kommunstyrelsen i Umeå beslut om att öronmärka 60 miljoner kronor för brottsförebyggande arbete. Genom satsningen Umeå växer tryggt och säkert 2.0 vidareutvecklar kommunen den satsning på förebyggande arbete för unga i riskzonen som pågått i några år. Pengarna kommer att gå till kärnverksamheter som skola, fritid och andra aktörer som skapar förutsättningar för ett tryggt samhälle.

 25. 22 maj, 2024

  CVE:s årliga konferens handlar om hur vi kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Under två dagar, den 23–24 maj, förmedlar centret kunskap, lyfter fram framgångsrikt lokalt och regionalt arbete och bidrar till nätverksbyggande. Här kan du se konferensen digitalt.

 26. Publikation 21 maj, 2024

  Den här kortanalysen ger en grundläggande statistisk bild av av självrapporterad utsatthet för brott bland personer med utländsk bakgrund.

 27. 21 maj, 2024

  Personer med utländsk bakgrund uppger högre nivåer av självrapporterad utsatthet för brott, och känner oftare otrygghet och oro för att utsättas för brott, jämfört med personer med svensk bakgrund. Utsattheten och oron skiljer sig dessutom mycket utifrån vilken del av världen man har sin bakgrund i.

 28. Publikation 21 maj, 2024

  Den här kortanalysen ger en grundläggande statistisk bild av otrygghet och oro för att utsättas för olika typer av brott bland personer med utländsk bakgrund.

 29. Publikation 16 maj, 2024

  Den här rapporten innehåller analyser av utvecklingen av dödligt våld under perioden 1990–2021, med vissa uppgifter för perioden fram till 2023. Analyserna belyser trender i och karaktären av olika typer av dödligt våld samt uppgifter om offren och gärningspersonerna.

 30. Pressmeddelande 16 maj, 2024

  Två av tre fall av dödligt våld sker inte i kriminell miljö. Jämfört med Europa i stort, ligger Sverige på en högre nivå gällande dödligt våld mot unga män, däremot på en lägre nivå avseende dödligt våld mot kvinnor inom familjen. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 31. 08 maj, 2024

  På Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella konferens Råd för framtiden samlas brottsförebyggare från hela Sverige för att få ny kunskap och ta del av erfarenhetsutbyten. På årets konferens föreläste Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef på Polisregion Nord, om polisens brottsförebyggande arbete och om myndighetens brottsförebyggande strategi som beslutades 2022. För Brå berättar han mer om strategin – hur har den implementerats och vad återstår att göra?

 32. Pressmeddelande 06 maj, 2024

  Både kvinnor och män utsätts för våld i nära relation men utsattheten bland kvinnor är mer omfattande. Psykiskt våld, till exempel i form av kränkningar och förödmjukelser, är vanligare än att bli utsatt för fysiskt våld. En större andel bland yngre utsatta polisanmäler, men anmälningarna är totalt sett få. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 33. Publikation 06 maj, 2024

  I den här rapporten redovisas de övergripande resultaten som rör människors utsatthet för våld i nära relation, dels under 2022 och dels under livstiden.

 34. Publikation 03 maj, 2024

  I den här promemorian görs en deskriptiv sammanställning av de hatbrottsmarkerade brott med islamofobiska motiv som anmälts efter Hamas attack på Israel den 7 oktober fram till och med 31 december 2023.

 35. Publikation 02 maj, 2024

  Den här promemorian utgör en delredovisning av regeringsuppdraget att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism i Sverige.

 36. Pressmeddelande 02 maj, 2024

  Under perioden 7 oktober till 31 december 2023 identifierade Brå totalt 110 hatbrott med antisemitiska motiv. Det är närmare fem gånger så många som motsvarande period året innan. Det visar ny statistik från Brå.

 37. Publikation 29 april, 2024

  I vilka miljöer och sammanhang begås hatbrott mot samer? Vad leder brotten till för de drabbade? Och vilka åtgärder kan förstärka arbetet med att motverka brotten? Den här rapporten presenterar resultatet av Brås studie om hatbrott mot samer.

 38. Pressmeddelande 29 april, 2024

  Hatbrott mot samer liknar på många sätt hatbrott mot andra minoritetsgrupper i Sverige, men samtidigt finns flera tydliga skillnader. Brotten sker oftare i en lokal kontext, och riktas även mot renar och rennäringen. Det visar en ny rapport från Brå.

 39. 25 april, 2024

  Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2023. Här redovisas ett urval av statistiken.

 40. 16 april, 2024

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism. Brå ska inom ramen för uppdraget beskriva polisanmälningar om hatbrott med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt motsvarande period 2022. Brå ska även studera samtida erfarenheter av antisemitiska hatbrott samt otrygghet och rädsla för sådana brott.

 41. 16 april, 2024

  Brå får i uppdrag av regeringen att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön. Syftet är att genom ökad kunskap stärka det pågående arbetet med att strypa den kriminella ekonomin och därigenom även stärka det brottsbekämpande arbetet.

 42. Pressmeddelande 10 april, 2024

  Finns det någon koppling mellan barn som utsätts för våld i hemmet och senare involvering i gängkriminalitet? Hur kan man minska risken för privatpersoner att utsättas för bedrägerier? Det är några programpunkter som lyfts på Brottsförebyggande rådets årliga konferens. Den 10–11 april samlas drygt 1 100 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och på plats i Umeå.

 43. 09 april, 2024

  Crime proofing är en analysmetod för att säkerställa att lagar och regelverk skyddas mot brott, fusk och oegentligheter. Linköpings kommun har, med stöd av Brå, använt metoden för att stärka sitt regelverk för kommunens föreningsbidrag.

 44. 03 april, 2024

  I Strängnäs kommun är det brottsförebyggande arbetet en högt prioriterad fråga. Trygghetssamordnaren Marita Andersson, kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt och kommundirektör Lars Ekström berättar om hur man lyckats lyfta och prioritera det brottsförebyggande arbetet i kommunen och hur arbetet ska utvecklas framöver.

 45. Publikation 27 mars, 2024

  Brå tar årligen fram en övergripande bild hur det brottsförebyggande arbetet i Sverige bedrivs och utvecklas på lokal, regional och nationell nivå.

 46. 27 mars, 2024

  Nu publiceras den slutliga statistiken för 2023 över anmälda brott, handlagda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.

 47. Pressmeddelande 27 mars, 2024

  Det var fler kvinnliga dödsoffer under 2023, jämfört med 2022, samtidigt var antalet kvinnor som utsattes för dödligt våld i en närstående parrelation på samma nivå som 2022. Även antalet minderåriga som fallit offer för dödligt våld var fler 2023 än 2022. Antalet fall med skjutvapen var däremot färre än 2022. Det visar ny statistik från Brå.

 48. Publikation 27 mars, 2024

  I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

 49. Publikation 27 mars, 2024

  Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas .

 50. Publikation 27 mars, 2024

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 51. Publikation 26 mars, 2024

  Den här kortanalysen presenterar resultat från uppföljningsintervjuerna till Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023. Resultaten gäller brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott och personrån, och beskriver olika omständigheter kring de brottshändelser som personer i åldrarna 16–84 år uppgett att de utsattes för under 2022.

 52. Pressmeddelande 22 mars, 2024

  Skolan är den vanligaste platsen för 15-åringar att bli utsatta för grovt våld. Men de senaste 15 åren har det skett en minskning i antalet händelser där våldet varit så pass grovt att någon behövt söka vård. Både förövare och utsatta för grovt våld i skolan tillhör i hög utsträckning en sårbar grupp som också har andra problem. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.

 53. Publikation 22 mars, 2024

  För att kunna förebygga grovt våld i skolan på ett bra sätt behövs kunskap om hur det våldet ser ut och förändras över tid. I den här rapporten beskrivs grovt våld i skolan utifrån tre dimensioner: omfattning, karaktär och utveckling under perioden 2010–2022.

 54. 18 mars, 2024

  Brå får i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av en stödfunktion vid CVE för att förhindra verksamheter kopplade till våldsbejakande extremism att ta del av offentliga medel.

 55. Publikation 05 mars, 2024

  I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för myndighetens arbete under 2024.

 56. Publikation 04 mars, 2024

  I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

 57. Publikation 01 mars, 2024

  Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Budgetunderlaget omfattar även övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter. Budgetunderlaget för den aktuella perioden utgår från nu givna förutsättningar för myndighetens verksamhet.

 58. Publikation 01 mars, 2024

  Möjliggörare är personer som genom sin anställning eller sitt uppdrag i det legala samhället hjälper kriminella nätverk. Rapporten visar att möjliggörare används av kriminella nätverk för att underlätta, effektivisera och diversifiera den kriminella affärsverksamheten, delvis som ett svar på ökat och stärkt arbete mot organiserad brottslighet.

 59. Pressmeddelande 01 mars, 2024

  Personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk är relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser. Men de är mycket eftertraktade för nätverken, och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort. De nätverkskriminella utnyttjar släkt och vänner, men även personer som inte själva är medvetna om sin roll som möjliggörare. Det visar en studie som Brå publicerar idag.

 60. Publikation 01 mars, 2024

  Den grova våldsbrottsligheten i den kriminella miljön är omfattande och innebär ett stort samhällsproblem i Sverige i dag. Efterfrågan på effektiva åtgärder och initiativ som kan minska våldet och våldstrenden är stor. Till följd av detta gav regeringen Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut, GVI, till fler orter i Sverige.

 61. Publikation 28 februari, 2024

  Hur vanlig är delaktighet i brott i olika åldersgrupper i befolkningen? Hur många slutar begå brott redan som ungdomar, och hur många fortsätter begå brott som vuxna? Den här rapporten är en kunskapssammanställning av forskning om ålder och brott samt kriminella karrirärer.

 62. 26 februari, 2024

  Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar årligen ekonomiskt stöd till kommuner för att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder. För 2024 har Brå beviljat ekonomiskt stöd till 97 kommuner och har sammanlagt fördelat nära 50 miljoner kronor.

 63. Publikation 22 februari, 2024

  Brås årsredovisning lyfter fram myndighetens verksamhet under 2023 samt den nya kunskap som offentliggjorts under året.

 64. 20 februari, 2024

  Under 2023 genomförde Nacka kommun en kartläggning för att identifiera kommunens förmåga att förhindra välfärdsbrottslighet. Med ökad kunskap om hur brottslingar kan komma åt kommunens resurser och en effektivare samordning mellan kommunens olika verksamheter ska välfärdsbrottsligheten i Nacka minska.

 65. 08 februari, 2024

  Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar ekonomiskt stöd till kommuner för att stärka och främja lokalt brottsförebyggande åtgärder. I år har intresset för det ekonomiska stödet varit mycket stort.

 66. 05 februari, 2024

  Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet med prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.

 67. 02 februari, 2024

  Regeringen ger Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att fortsätta stödja befintliga etableringar av gruppvåldsintervention (GVI). I uppdraget ingår att arbetet ska utvärderas för att få mer kunskap om hur väl GVI fungerar i Sverige.

 68. Publikation 01 februari, 2024

  Den här kortanalysen undersöker elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö. Hot eller våld används här som samlingsbegrepp för hot, misshandel, sexualbrott eller rån.

 69. 31 januari, 2024

  Åre är en ovanlig kommun. Här finns 12 300 bofasta invånare, varav 4 500 bor i Åre by. Under högsäsongen ökar dock antalet personer i kommunen drastiskt. Om alla gästbäddar är bokade bor cirka 42 000 personer i kommunen. Den stora befolkningsökningen under högsäsongen påverkar hur brottsligheten ser ut och därmed hur kommunen och andra aktörer, inte minst näringslivet, behöver samverka kring det brottsförebyggande arbetet.

 70. Pressmeddelande 25 januari, 2024

  Under 2023 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är fyra procent fler än 2022. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2023 som publiceras idag.

 71. Publikation 25 januari, 2024

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 72. 15 januari, 2024

  I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­under­sökningen (NTU) ut till drygt 200 000 slumpmässigt utvalda personer som får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott och även om deras förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.

 73. 15 januari, 2024

  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) genom Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den strategi som läggs fram i skrivelsen Nationell strategi mot våldsbejakande extremism – förebygga, förhindra, skydda och hantera i sina respektive verksamheter.

 74. 04 januari, 2024

  Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott. Studien ska avgränsas till de utredningar som har genomförts enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, nedan LUL.

 75. Publikation 31 december, 2023

  Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 76. 28 december, 2023

  Brottsförebyggande rådet har i uppdrag att ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden och nu har projektet kommit halvvägs. Lisa Pedersen, projektledare på Brå, och Ulrika Ivarsson, enhetschef på Socialförvaltningen Sydväst i Göteborgs stad, berättar om hur arbetet gått hittills.

 77. Publikation 19 december, 2023

  Den här studien ger en statistisk beskrivning av knivvåldets utveckling mellan 2010 och 2022 utifrån tillgängliga källor.

 78. Pressmeddelande 19 december, 2023

  Sedan 2010 har antalet som skadas av knivvåld ökat med 50 procent, samtidigt som antalet som avlider har ökat med 30 procent. Unga män är överrepresenterade, men våldet drabbar både män och kvinnor i alla åldrar. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.

 79. Publikation 14 december, 2023

  I den här studien studeras hot, våld och skadegörelse från systemhotande aktörer som riktar sig mot förtroendevalda i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Detta pm är en delredovisning av ett regeringsuppdrag som redovisas i sin helhet under 2025.

 80. Pressmeddelande 14 december, 2023

  Var tionde förtroendevald uppger i Politikernas trygghetsundersökning (PTU) att de utsatts för hot, våld eller skadegörelse av en systemhotande aktör på grund av sitt politiska uppdrag. Vänster- och högerextremister står bakom de flesta av dessa händelser men det förekommer även att förövaren tillhör en kriminell gruppering. Andelen som årligen utsätts har inte förändrats sedan 2012, men hot på sociala medier har ökat. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 81. 12 december, 2023

  Brottsförebyggande rådet (Brå) ger varje år ekonomiskt stöd för utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete för att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Under 2023 har Brå beviljat stöd för över åtta miljoner kronor.

 82. Publikation 07 december, 2023

  I denna rapport presenteras den tekniska beskrivningen av Polisanmälda hatbrott 2022.

 83. Publikation 07 december, 2023

  I den här rapporten redovisas dels polisanmälda brott från 2022 vilka har hatbrottsmarkerats av polisen, dels omfattningen och karaktären på de hatbrott som Brå har identifierat i dessa anmälningar. Rapporten redovisar även handläggningsbeslut för de hatbrott som ingår i statistiken för år 2020.

 84. 24 november, 2023

  Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium. Symposiet äger rum den 10–12 juni 2024.

 85. 24 november, 2023

  Hur ser Polismyndighetens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott ut? Vad visar Brås senaste hatbrottsstatistik? Det diskuteras i webbinariet Samtal om hatbrott.

 86. 23 november, 2023

  Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har nu funnits på plats i snart fem månader och runtom i landet jobbar kommuner med att säkerställa att deras brottsförebyggande arbete lever upp till lagen. Brå har pratat med nyckelpersoner för det brottsförebyggande arbetet i Skurup, som med sina 16 500 invånare är en förhållandevis liten kommun.

 87. Publikation 09 november, 2023

  Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2023 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under valåret 2022. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

 88. Pressmeddelande 09 november, 2023

  29 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under valåret 2022. De yngsta politikerna är de som är mest utsatta. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brå publicerar idag.

 89. Publikation 09 november, 2023

  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning (PTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

 90. 07 november, 2023

  De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Här hittar du statistik, forskning och förslag på olika åtgärder mot våldet.

 91. 06 november, 2023

  Gary LaFree och Tom R. Tyler (USA) tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2024.

 92. Publikation 01 november, 2023

  Denna studie av barn och unga i kriminella nätverk belyser hur barn och unga kommer in i nätverk, vad som motiverar nyrekryteringen, vilka brott nätverksinvolverade barn och unga typiskt sett begår och varför, hur barn och unga styrs och avancerar inom nätverken samt vilka möjligheter barn och unga har att lämna kriminella nätverk.

 93. Pressmeddelande 01 november, 2023

  Barn i 12–15-årsåldern rekryteras till kriminella nätverk av andra unga som ofta är 15–20 år. Rekryteringen kan gå snabbt, ibland på mindre än en dag. För de kriminella nätverken är nyrekryteringen ett sätt att bygga ut distributionskedjor för narkotika i närområdet. Det är svårt för ett barn att lämna ett kriminellt nätverk, men ibland uppstår tillfällen till avhopp när barnets rekryterare lämnar landet eller hamnar i fängelse och därmed inte kan övervaka barnet på samma sätt. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 94. Pressmeddelande 26 oktober, 2023

  Polismyndigheten behöver ta fram en vägledning för poliser i yttre tjänst om vad som förväntas av dem när de kontrollerar någon som misstänks för brott. I polisens organisation behövs också en djupare kunskap om riskerna för diskriminering, och en ökad medvetenhet om hur polisarbetet kan påverka olika grupper i samhället. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.

 95. Publikation 26 oktober, 2023

  Brå har studerat polisens arbete med profilering och likabehandling med fokus på diskriminerande etnisk profilering. Rapporten har tagits fram efter önskemål från Polismyndigheten om att en oberoende part belyser frågan med syftet att den ska bidra till myndighetens utvecklingsarbete.

 96. 24 oktober, 2023

  De senaste dagarna har personer utsatts för bedrägeriförsök genom bluffmejl där avsändaren påstår sig vara från Brottsförebyggande rådet.

 97. 20 oktober, 2023

  Det lokala brottsförebyggande arbetet intensifieras på många håll i landet, i både större och mindre kommuner. Inte minst ligger lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, som antogs i juli i år, till grund för det. Brå har talat med brottsförebyggare i Norsjö kommun om hur deras arbete har påverkats av den nya lagstiftningen.

 98. 19 oktober, 2023

  Omkring 40 brottsförebyggare träffades i Stockholm när Brå bjöd in till så kallade boosterdagar. Under två dagar fördjupade deltagarna, som alla fullgjort Brås webbaserade påbyggnadsutbildning, sig i brottsförebyggande arbete och erfarenhetsutbyten.

 99. Pressmeddelande 12 oktober, 2023

  Sund konkurrens i byggbranschen är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Arbetet bedrivs som ett brett samarbete mellan alla delar av branschen för att säkerställa att alla som arbetar på byggarbetsplatser gör det under schyssta villkor.

 100. Publikation 11 oktober, 2023

  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget består av ungefär 64 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

 101. Pressmeddelande 11 oktober, 2023

  Oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året. Samtidigt är oron för att själv eller en närstående ska utsättas för brott i stort sett oförändrad jämfört med 2022. Förtroendet för polisen har minskat efter att tidigare ha ökat under flera år. Den självrapporterade utsattheten för de flesta brottstyper ligger på ungefär samma nivå som förra året. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

 102. Publikation 11 oktober, 2023

  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

 103. 05 oktober, 2023

  Den nya lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete har trätt i kraft. Lagen innebär både utmaningar och möjligheter, och ställer större krav på kommunernas brottsförebyggande arbete. I Ale kommun pågår nu arbetet med att bredda det brottsförebyggande arbetet. Brå har pratat med några nyckelpersoner i kommunen om hur deras arbete ser ut med nya lagstiftningen på plats.

 104. Publikation 12 september, 2023

  Bedrägerier är ett av de vanligaste brotten och antalet anmälningar har ökat kraftigt över tid. Brotten medför stora brottsvinster som många gånger går till organiserad brottslighet. Andelen brott som klaras upp är samtidigt mycket låg och därför finns ett stort behov av brottsförebyggande insatser. I denna rapport har Brå undersökt vilka omständigheter och situationer som möjliggör brott och vilka åtgärder som görs för att förebygga bedrägerier.

 105. Publikation 07 september, 2023

  I den här rapporten presenteras statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2022, för några utvalda brottstyper mot person.

 106. 01 september, 2023

  I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Med anledning av den nya lagen har kommuner kunnat söka ekonomiskt stöd från Brå för lokalt brottsförebyggande arbete. Brå har nu fattat beslut om att bevilja stöd till 61 kommuner.

 107. 30 augusti, 2023

  Regeringen har gett Center mot vålds­bejakande extremism vid Brå i uppdrag att stärka sam­verkan mellan nationella myndig­heter och mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer, i syfte att före­bygga radikali­sering och sprid­ningen av vålds­bejakande extremism.

 108. Publikation 30 augusti, 2023

  I denna kunskapsöversikt följs utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten tillsammans med förändringar i kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning, med avstamp i 1970-talets Sverige.

 109. Publikation 23 augusti, 2023

  Den här kortanalysen beskriver gärningspersonernas kön, ålder och relation till de utsatta vid misshandel, hot, sexualbrott och personrån. De datakällor som används är uppföljningsintervjuerna från Nationella trygghets­undersökningen (NTU) för åren 2019–2021, (som avser utsatthet 2018–2020) samt brottsmisstankar ur registret över misstänkta personer för åren 2018–2020.

 110. 18 augusti, 2023

  Regeringen har utsett Mattias Larsson till särskild utredare för en utredning som ska se över ordningslagen.

 111. 09 augusti, 2023

  De senaste dagarna har privatpersoner utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från Brottsförebyggande rådet. Skulle någon okänd kontakta dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis BankID.

 112. 07 augusti, 2023

  Efter att Brå lanserade e-tjänsten där kommuner kan ansöka om ekonomiskt stöd till brottsförebyggande insatser var Bjurholms kommun rekordsnabba med sin ansökan.

 113. 20 juli, 2023

  Nu publiceras den preliminära statistiken för första halvåret 2023 över anmälda brott. Här hittar du ett urval av statistiken.

 114. Publikation 05 juli, 2023

  Här hittar du definitioner av olika begrepp som förekommer i den officiella kriminalstatistiken.

 115. 01 juli, 2023

  Från och med den 1 juli 2023 finns Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete på plats. För första gången regleras därmed det kommunala brottsförebyggandet i svensk lag.

 116. Publikation 01 juli, 2023

  Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 117. Publikation 20 juni, 2023

  Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp och också en särskilt sårbar grupp när det gäller utsatthet för brott. Den här rapporten presenterar en kunskapsbild kring den polisanmälda brottsligheten mot barn i åldern 7–15 år, och karaktären i denna brottslighet.

 118. 19 juni, 2023

  Under Almedalsveckan medverkar vi för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. I år genomförs Almedalsveckan 27 juni – 1 juli. Här kan du se när du kan följa våra seminarier.

 119. Publikation 15 juni, 2023

  Brå har studerat karaktären på anmälningarna om grov fridskränkning och hur de hanteras av rättsväsendet. Brå har valt att redovisa uppdraget i två separata rapporter: en om grov fridskränkning mot barn, som redovisades den 1 juni 2023 (Brå rapport 2023:6), och denna rapport som rör grov fridskränkning mot vuxna.

 120. Pressmeddelande 12 juni, 2023

  Idag, 12 juni, startar en av världens främsta kriminologikonferenser – The Stockholm Criminology Symposium på Münchenbryggeriet i Stockholm. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut av H.M. Drottning Silvia.

 121. Publikation 08 juni, 2023

  Den här kortanalysen undersöker om det finns samband mellan faktorer hos skolan och ifall ungdomar begår något våldsbrott.

 122. Publikation 01 juni, 2023

  Brå har genomfört den första uppföljningen av hur reglerna om grov fridskränkning mot barn (utsatthet för upprepat våld inom familjen) har tillämpats, sedan brottet infördes år 1998. Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda.

 123. Pressmeddelande 01 juni, 2023

  Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda. Det framgår av en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, som presenteras i dag.

 124. 31 maj, 2023

  Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.

 125. Pressmeddelande 31 maj, 2023

  Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.

 126. Publikation 31 maj, 2023

  I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

 127. Publikation 31 maj, 2023

  Den preliminära statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 128. Publikation 31 maj, 2023

  Den officiella kriminalvårdsstatistiken ger en översiktlig bild av Den officiella kriminalvårdsstatistiken ger en översiktlig bild av Kriminalvårdens verksamhet i fängelse och i häkte. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid avseende antalet personer som påbörjat en fängelseverkställighet under 2022, antalet personer som hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2022 samt genomsnittligt antal inskrivna i häkte under 2022.

 129. Publikation 31 maj, 2023

  Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller är villkorlig frigivna med övervakning.

 130. Publikation 31 maj, 2023

  Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 131. 30 maj, 2023

  Malmö var först i Sverige med att implementera gruppvåldsintervention (GVI), som är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer. I Malmö har arbetet gått under namnet Sluta skjut. Nu har Malmö universitet utvärderat strategin, på uppdrag av Brå.

 132. Publikation 29 maj, 2023

  Varje år hanterar rättsväsendet ett stort antal personer som innehar eller brukar narkotika. Denna kortanalys undersöker tidigare lagföringar bland personer som lagfördes för innehav eller bruk av narkotika där brottet utgjorde huvudbrottet.

 133. 04 maj, 2023

  Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2022. Här redovisas ett urval av statistiken.

 134. Publikation 04 maj, 2023

  Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brotts­misstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brotts­ut­redande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen miss­tänkt och som gäller personer som är straffmyndiga.

 135. Publikation 04 maj, 2023

  Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brotts­utredande myndighet under referensåret, och för vilka misstanken graderats som skäligen misstänkt eller högre.

 136. Publikation 25 april, 2023

  Här presenteras tabeller för de kommunala resultaten från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017–2022, samt ett metodstöd för användning av statistiken. Metodstödet beskriver hur resultaten tagits fram samt vad som är bra att känna till vid tolkning och användning av resultaten.

 137. 19 april, 2023

  Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått ett regeringsuppdrag där vi ska ta fram en rapport om kränkningar, hot, våld och annat hat som drabbar samer som lever i Sverige.

 138. 18 april, 2023

  Brå får i uppdrag av regeringen att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer

 139. 12 april, 2023

  Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger bland annat att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten. Genom att följa den nya lagen ges kommunerna goda möjligheter att förebygga fler brott.

 140. Publikation 30 mars, 2023

  Tidigare analyser av Brå visar att det finns kvalitetsbrister i redovisningen av relationstypen mellan brottsoffer och förövare vid anmälda misshandelsbrott i statistiken, som har sin grund i hur registreringen av brottskoder görs. Bristerna sammanfaller med en revidering av brottskoderna för misshandelsbrott som infördes 2019. I den här promemorian redovisas resultaten från en fördjupad kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott för åren 2019–2021.

 141. Publikation 30 mars, 2023

  Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas .

 142. Publikation 30 mars, 2023

  Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 143. 30 mars, 2023

  Nu publiceras den slutliga statistiken för 2022 över anmälda brott, handlagda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.

 144. Publikation 30 mars, 2023

  I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

 145. Pressmeddelande 30 mars, 2023

  Dödligt våld med användning av skjutvapen, ökade under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskade övrigt dödligt våld, och då särskilt dödligt våld i en parrelation. Bland polisregionerna har Syd haft den största ökningen under 2022 jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2022.

 146. Publikation 29 mars, 2023

  Den här kortanalysen syftar till att redovisa ett urval av resultaten från de uppföljningsintervjuer som genomförs inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022. För att kunna studera resultat för flera år inkluderar kortanalysen även resultat från uppföljningsintervjuerna till NTU 2019–2021. Resultat från uppföljningsintervjuerna 2019 och 2020 har tidigare publicerats i separata kortanalyser, medan resultat från 2021 publiceras för första gången i samband med denna kortanalys.

 147. Publikation 28 mars, 2023

  Den här kortanalysen studerar hur vanligt det är att misstankar riktas mot tidigare misstänkta personer och hur detta har utvecklats över de senaste två decennierna.

 148. Publikation 24 mars, 2023

  All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Samtidigt är det viktigt att även regionala och nationella aktörer bidrar i arbetet med att motverka brott. Vilket brottsförebyggande arbete bedrivs av lokala, regionala och nationella aktörer idag? Hur ser förutsättningarna ut för arbetet och vad behöver göras framöver?

 149. Publikation 23 mars, 2023

  I denna studie föreslås ett antal nyckeltal som kan användas vid uppföljning av brottmålsprocessens verksamheter, samt vid jämförelser av resultaten över tid.

 150. Publikation 23 mars, 2023

  Statistiken över genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar. De redovisade genomströmningstiderna avser tidsåtgången mellan var och en av de hållpunkter i brottmålsprocessen som är de mest relevanta för förståelsen av hur brottsmisstankar hanteras: registrering av brottsmisstanke förundersökning inledd förundersökning nedlagd slutredovisning beslut i åtalsfrågan.