John Dagerås, Maria Reinholdsson, Mikael Berglund

John Dagerås, Maria Reinholdsson och Mikael Berglund på Ale kommun

Ale kommun växlar upp det brottsförebyggande arbetet

Den nya lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete har trätt i kraft. Lagen innebär både utmaningar och möjligheter, och ställer större krav på kommunernas brottsförebyggande arbete. I Ale kommun pågår nu arbetet med att bredda det brottsförebyggande arbetet. Brå har pratat med några nyckelpersoner i kommunen om hur deras arbete ser ut med nya lagstiftningen på plats.

John Dagerås är brotts- och drogförebyggare i Ale kommun. Han har en heltidstjänst som brotts- och drogförebyggare och använder 50 procent av sin tjänst för brottsförebyggande arbete.

– I Ale kommun har vi fördelen att vi har många anställda som är mycket motiverade när det gäller det brottsförebyggande arbetet och det finns en stark vilja att samarbeta. Det är en bra grund att bygga vidare på, säger John Dagerås.

Trots att Ale kommun är relativt liten, finns här en SIG-koordinator och en SSPF-samordnare. De samverkar med kommunpolis, det lokala brottsförebyggande rådet, näringsliv, föreningsliv och kommunala instanser.

Vilka möjligheter medför lagen?
– Det är väldigt positivt att ha en lag att luta sig mot. Och det är bra att vi genom det extra stödet får möjlighet att testa insatser som vi inte skulle haft råd med, liksom att kunna ta in extern hjälp.

För att få in underlag för lägesbild och åtgärdsplan genomför Ale kommun just nu en mer omfattande medborgardialog än tidigare. Utöver att stå i Resecentrum och fånga in förbipasserande, har enkäter skickats till kommunens tre högstadieskolor och till samtliga 2 800 anställda i kommunen. De anställda har fått svara på enkäten som en arbetsuppgift, berättar John Dagerås.

– Vi vet att unga och gamla upplever olika platser och händelser som trygga och otrygga. Vi satsar på att fånga en mer representativ bild av utsatthet och otrygghet genom de här utskicken. Vi kommer också att stå i resecentrum på olika tider på dygnet, så vi kan fånga olika grupper, säger han.

Vilka utmaningar ser ni i Ale kommun?
– Att hålla i och hålla ut. Att jobba långsiktigt och systematiskt. Det är nödvändigt för resultat på lång sikt, säger John Dagerås.

Har ni använt er av Brås stödfunktioner?
– Vi gör en kartläggning och har valt ut ett par områden för fördjupad kartläggning. I det arbetet har vi god användning för Brås skrift.

Olika typer av samverkan

Maria Reinholdsson är kommunchef. Vi frågade henne vilka förändringar kommunen gjort, eller planerar att göra, för att möta kraven i den nya lagstiftningen.

– Ale kommun började granska sina förutsättningar redan när lagförslaget publicerades och har haft ett arbete i enlighet med intentionerna. Det som behövs nu är en breddad kartläggning/nulägesbeskrivning med tillkommande analys och handlingsplan. Ales arbete har de senaste tre åren varit brett med organiserat SSPF, SIG, lokalt brottsförebyggande råd och TSI, där kommunen i form av utbildningsförvaltningen, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med polis, näringsliv och allmänhet i olika former, säger hon.

Vilka framgångsfaktorer ser du att ni har i Ale för ett bra brottsförebyggande arbete?
– Kommunens storlek innebär god lokalkännedom då det är en lagom liten kommun samtidigt som det finns resurser som en mindre kommun har svårare att avsätta.
Vi har engagerade medarbetare både på strategisk och operativ nivå samt förtroendevalda, invånare och näringsliv som verkligen har hjärtat i sin kommun, säger Maria Reinholdsson.

Fokus på förebyggande arbete

Mikael Berglund är kommunstyrelsens ordförande. Vi frågade honom vilken roll han har i det brottsförebyggande arbetet i kommunen.
– Kommunstyrelsen fattar besluten som organisationen sen har att genomföra. Framöver kommer lagen att påverka våra frågeställningar till organisationen, så att vi kan säkerställa att lagkraven uppfylls och att vi får en återkoppling på det, säger Mikael Berglund.

Mikael berättar också att kommunen redan har ett bra förebyggande arbete och att han, oppositionsrådet och kommunchefen har regelbundna möten med polisen för att säkerställa att kommun och polis är uppdaterade och samspelta.

Vad är viktigt att prioritera i Ale kommun nu när den nya lagen har kommit?
– Lagen sätter fingret på något vi redan gjort, det vill säga lägga fokus på det förebyggande arbetet. Lagstiftarens intention, som jag uppfattar den, är att vi inte bara ska dokumentera vad vi vet utan att vi ska göra saker, prova nya grepp och det är ett arbetssätt vi redan har och kommer fortsätta med i Ale, säger han.

– En utmaning är finansieringen och vem som ska stå för kostnaderna. Vi har en god samverkan med regionen och skulle gärna fortsätta med bland annat sociala investeringar. Vi skulle behöva hitta sätt för samfinansiering när vi jobbar vidare, säger Mikael Berglund.

Kommuner mot brott

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Förhoppningen med den nya lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

Ordlista

  • SIG – sociala insatsgrupper
  • SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid
  • TSI – tidigt samordnade insatser