Brottstyper som ökade och minskade under 2021

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Bostadsinbrott","Personrån","Rattfylleri","Våldtäkt","Sexuellt ofred.","Narkotikainnehav"],datasets : [{"label": "Samtliga brott","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["-2137","-1149","-620","350","1071","1544 "],"borderColor": "rgba(0, 144, 166, 0.9)","backgroundColor": "rgba(0, 144, 166, 0.9)"}]}

Ett urval av anmälda brottstyper som ökade och minskade under 2021. Preliminär statistik.

STATISTIK

Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, vilket var en minskning med 84 400 brott (−5%), jämfört med året innan. De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott samt bedrägeribrott. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2021 var brott mot person (+2 %).

Försäljnings­bedrägerier

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["16-24 år","25-44 år","45-64 år","65-84 år"],datasets : [{"label": "2019","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["5.9","6.6","5.6","2.0"],"borderColor": "","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.5)"},{"label": "2020","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["5.7","7.0","6.3","2.5"],"borderColor": "","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,1)"}]}

Det är fler som uppger att de under 2020 blivit lurade på pengar då de har köpt eller sålt något, jämfört med året innan. Ökningen är störst bland medelålders och äldre. Källa: NTU

  • Omslag till publikationen Anmälda brott 2021
    Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.
  • Omslag till publikationen Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet
    Denna vägledande guide fokuserar på näringslivet och dess viktiga roll i brottsförebyggande arbete. Genom att inkludera näringslivet får det brotts­förebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag, och ökad förändringseffekt. Skriften är utgiven i ett samarbete mellan Brottsförebyggande rådet, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelserna och Polisen.
  • Omslag till publikationen Klassificering av brott
    Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.
Grön grafisk bild med siluetter av två poliser i ett samhälle.

Missa inte Råd för framtiden 2022

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång arrangeras konferensen i samarbete med Gävle kommun, och äger rum på Gävle konserthus den 7–8 april 2022. Det är även möjligt att delta digitalt.

Grafisk bild med Stockholms stadshus

Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium

Symposiet äger rum 13–15 juni och sista dagen att skicka in abstract är 28 februari. Huvudtemat för årets symposium är “Understanding the mechanisms that cause crime and promote desistance from crime”.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.