SEXKÖP

Polisens arbete mot sexköpsbrott med vuxna säljare är idag inriktat mot så kallade eskortsidor. Arbetet behöver breddas till att omfatta även andra arenor. När det är barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar behöver polisen och socialtjänsten bli bättre på att motverka kontakter och upptäcka brott oavsett arena. Det visar två nya rapporter från Brå.

Antal domslut om fängelse

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Högst 1 månad" , "Mer än 1, högst 2 månader" ,"Mer än 2, högst 6 månader" ,"Mer än 6, högst 24 månader" ," Mer än 24 månader"],datasets : [{"label": "2020","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["3141","1568","2347","2732","1638"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "2021","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["3514","1691","2345","2899","1861"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Antal domslut om fängelse utifrån strafftid 2020 och 2021. Källa: Personer lagförda för brott

  • Omslag till publikationen Kriminalvård 2021 – Frivård
    Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller är villkorlig frigivna med övervakning.
  • Omslag till publikationen Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer
    Det här är ett stödmaterial för dig som lokal aktör om hur du kan identifiera och arbeta mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer.
  • Omslag till publikationen Bakgrundsinformationen i NTU (PM)
    Brå har haft ett regeringsuppdrag som innebar att analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. I uppdraget ingick även att analysera i vilken mån bakgrundsinformation kopplat till andra diskrimineringsgrunder som inte redan ingår i NTU är möjliga att inkludera.
Logotyp för GVI-arbetet

GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.

Logotyp för symposiet med illustration av Stockholms stadshus

Program för årets symposium

Nu finns programmet tillgängligt för årets upplaga av Stockholm Criminology Symposium. Den 13–15 juni får du chansen att ta del av den senaste internationella forskningen i omkring 40 sessioner på Norra Latin i Stockholm. Årets huvudtema fokuserar på de olika mekanismer som gör att man begår brott eller avstår från att begå brott. Anmäl dig senast den 18 maj.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.