NY RAPPORT

Bedrägerier mot privatpersoner

Bedrägerier är ett av de vanligaste brotten och antalet anmälningar har ökat kraftigt över tid. Andelen brott som klaras upp är samtidigt mycket låg och därför finns ett stort behov av förebyggande insatser. I en ny rapport har Brå undersökt vilka omständigheter och situationer som möjliggör brott och vilka åtgärder som görs för att förebygga bedrägerier.

Anmälda brott 2022

Under 2022 anmäldes cirka 1,45 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Det visar den slutliga statistiken för 2022.

  • Omslag till publikationen Bedrägerier mot privatpersoner
    Bedrägerier är ett av de vanligaste brotten och antalet anmälningar har ökat kraftigt över tid. Brotten medför stora brottsvinster som många gånger går till organiserad brottslighet. Andelen brott som klaras upp är samtidigt mycket låg och därför finns ett stort behov av brottsförebyggande insatser. I denna rapport har Brå undersökt vilka omständigheter och situationer som möjliggör brott och vilka åtgärder som görs för att förebygga bedrägerier.
  • Omslag till publikationen Målsägare vid brottsanmälan 2014–2022
    I den här rapporten presenteras statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2022, för några utvalda brottstyper mot person.
  • Omslag till publikationen Ekonomisk brottslighet
    I denna kunskapsöversikt följs utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten tillsammans med förändringar i kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning, med avstamp i 1970-talets Sverige.
Illustration av poliser

Forskning om polisen

Letar du efter forskning om svensk polis? Brå har samlat över 600 publikationer om polisforskning i Sverige. Nu har vi uppdaterat samlingen, där du hittar du forskning om svensk polis från 2010 till 2022.

Bild på omslaget till skriften

Nytt metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Detta metodstöd beskriva hur kartläggningar av bland annat våld i nära relationer kan genomföras och hur lägesbilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokalpolisområdet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Sveriges officiella rättsstatistik som innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.