LAGSTIFTNING

Vilka brott ökar och minskar?

En ny kortanalys från Brå ger en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen för ett flertal olika brott under 2000-talet. Analysen bygger främst på data från Nationella trygghetsundersökningen och statistiken över anmälda brott, men även andra källor som brottsofferundersökningar och registerunderlag.

Antal anmälda bilstölder

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021" ],datasets : [{"label": "Anmälningar om bilstöld ","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["63186","60047","61352","53160","47116","42130","36506","32011","27929","23741","21320","20095","16113","15278","14278","13235","12206","12141","11278","10297","10101","8939"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Anmälningar om stöld ur/från motordrivet fordon","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["159552","143108","149267","143234","136264","128901","107152","95176","79932","73558","68769","66715","62348","52145","52510","54136","51334","51756","46223","44807","49533","52356"],"borderColor": "rgb(112,38,115)","backgroundColor": "rgb(112,38,115)"},{"label": "Försäkringsfall, stöld av och ur personbil","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["140822","122486","108105","110324","91150","83026","73866","58198","48455","43380","37305","34665","31828","27932","27962","28242","26522","27103","26811","23487","22741"],"borderColor": "rgb(200,212,0)","backgroundColor": "rgb(200,212,0)"}]}

Antal anmälda bilstölder, stölder ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 2000–2021, och försäkringsfall gällande stöld av och ur personbil 2000–2020. Källa: Anmälda brott och försäkringsstatistiken

  • Omslag till publikationen Kortanalys om brottsutvecklingen fram till 2021
    Kortanalysens mål är att ge en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen för ett flertal olika brottstyper. Huvudfokus är utvecklingen över tid och inte den faktiska omfattningen av de olika brottstyperna. Analysen är främst beskrivande och ger därför inte några djupgående förklaringar till brottsutvecklingens orsaker.
  • Omslag till publikationen Bifallna åtal
    I den här publikationen analyseras om antalet bifallna åtal förändrats i relation till antalet väckta åtal. Dessutom undersöks om det skiljer sig åt beroende på vilken typ av brottslighet det handlar om, dels på kategorinivå, dels för vissa brottstyper.
  • Omslag till publikationen Polisens forensiska undersökningar
    Forensiska undersökningar kan vara en viktig nyckel för att komma vidare i det polisiära utredningsarbetet och det är därför angeläget att studera deras utveckling. Syftet med den här kortanalysen är därför att beskriva utvecklingen av polisens forensiska undersökningar i utredda ärenden.
Logotyp för GVI-arbetet

GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.

snacka om brott logga

Fyra nya poddavsnitt – Almedalen special

Sexköp, Hot och våld mot politiker, Strategi för att minska grovt våld i kriminella miljöer och Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Fyra nya avsnitt av Snacka om brott från Almedalen finns ute nu.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.