LAGSTIFTNING

Här är sommarens nya lagar

Den 1 juli trädde ett antal lagändringar i kraft. Bland annat infördes möjligheten att besluta om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek, straffen för knivbrott skärptes och för att effektivisera terrorismlagstiftningen samlas nu de tidigare lagarna på området i en enda lag. Dessutom införs flera lagändringar för att stärka skyddet för vittnen och få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter.

Antal domslut om fängelse

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Högst 1 månad" , "Mer än 1, högst 2 månader" ,"Mer än 2, högst 6 månader" ,"Mer än 6, högst 24 månader" ," Mer än 24 månader"],datasets : [{"label": "2020","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["3141","1568","2347","2732","1638"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "2021","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["3514","1691","2345","2899","1861"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Antal domslut om fängelse utifrån strafftid 2020 och 2021. Källa: Personer lagförda för brott

  • Omslag till publikationen Anmälda brott första halvåret 2022
    Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2022. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.
  • Omslag till publikationen Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020
    Kortanalys av utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier samt våld i hemmet under mars–december 2020.
  • Omslag till publikationen Kriminalvård 2021 – Frivård
    Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller är villkorlig frigivna med övervakning.
Logotyp för GVI-arbetet

GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.

Kalenderblad med datumet 15 september

Sök ekonomiskt stöd senast den 15 september

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Genom att söka Brås ekonomiska stöd kan ni som brottsförebyggande aktör få möjlighet att anlita någon som genomför en utvärdering eller uppföljning.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.