BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

Brott som begås av unga är något som alltid är i fokus i lokalt brottsföre­byggande arbetet runt om i landet. I Brås undersökning om brottsföre­byggande arbete uppger både kommuner och polis att ungdomar som begår – eller riskerar att begå – brott är ett viktigt och prioriterat område som de ofta samverkar kring.

Utsatthet för brott

Andel utsatta av befolkningen (16–84 år), 2019. Källa: NTU

  • Omslag till publikationen Få tydliga konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i september 2020
    Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni till en ökning som höll i sig i juli. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. I september 2020 anmäldes lika många brott som i september 2019.
  • Omslag till publikationen Nationella trygghetsundersökningen 2020
    Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
  • Omslag till publikationen Nationella trygghetsundersökningen 2020. Teknisk rapport
    I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av NTU. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

Nu har boken om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete kommit ut i en ny reviderad upplaga. Det handlar om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Brå har publicerat ett flertal rapporter om dödligt våld och kriminella nätverk. Här kan du läsa om bland annat skjutningar, tystnadskulturer och relationen till rättsväsendet i utsatta områden.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.