RAPPORT

Möjliggörare på arbetsplatser är eftertraktade för kriminella nätverk

Personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk är relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser. Men de är mycket eftertraktade för nätverken, och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort. De nätverkskriminella utnyttjar släkt och vänner, men även personer som inte själva är medvetna om sin roll som möjliggörare.

Utsatthet för brott 2022

Andel som uppger att de under 2022 utsattes för något av de brott som i NTU kategoriseras som brott mot enskild person.

 • Omslag till publikationen Budgetunderlag 2025–2027
  Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Budgetunderlaget omfattar även övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter. Budgetunderlaget för den aktuella perioden utgår från nu givna förutsättningar för myndighetens verksamhet.
 • Omslag till publikationen Möjliggörare för kriminella nätverk
  Möjliggörare är personer som genom sin anställning eller sitt uppdrag i det legala samhället hjälper kriminella nätverk. Rapporten visar att möjliggörare används av kriminella nätverk för att underlätta, effektivisera och diversifiera den kriminella affärsverksamheten, delvis som ett svar på ökat och stärkt arbete mot organiserad brottslighet.
 • Omslag till publikationen Sprida strategin gruppvåldsintervention (GVI) i Sverige
  Den grova våldsbrottsligheten i den kriminella miljön är omfattande och innebär ett stort samhällsproblem i Sverige i dag. Efterfrågan på effektiva åtgärder och initiativ som kan minska våldet och våldstrenden är stor.
  Till följd av detta gav regeringen Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut, GVI, till fler orter i Sverige.

Bild på polisbil

Ny nationell strategi mot organiserad brottslighet

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet med prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.

Illustration av poliser

Det ökade våldet i kriminella miljöer

De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Här hittar du statistik, forskning och förslag på olika åtgärder mot våldet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Sveriges officiella rättsstatistik som innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.