PODDSÄNDNING

Vad gör människor otrygga och oroliga för brott? Och vad kan otryggheten och oron få för konsekvenser? Hur ser det ut med utsattheten för brott och varför ökar förtroendet för polisen? Det är en del av innehållet i det här avsnittet där vi pratar om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning.

Hot mot poliser

40 procent av alla anställda inom Polisen har blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under en referensperiod på 18 månader.

  • Omslag till publikationen Klassificering av brott
    Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.
  • Omslag till publikationen Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över anmälda brott i november 2020
    Det totala antalet anmälda brott i november 2020 låg på en oförändrad nivå jämfört med i november 2019, och även sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad 2020 jämfört med 2019. Inom vissa brottstyper – såsom misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott – fortsatte dock antalet anmälda brott att minska i november, jämfört med i november 2019, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin. Ser man till hela pandemiperioden hittills var inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna.
  • Omslag till publikationen Polisanställdas utsatthet relaterad till tjänsten
    Många anställda inom Polisen har blivit utsatta för otillåten påverkan där någon försökt att påverka deras tjänsteutövning. Det är vanligt att de poliser som blivit utsatta förändrar sitt beteende i privatlivet, men också att de byter eller lämnar sitt uppdrag.

Nu har boken om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete kommit ut i en ny reviderad upplaga. Det handlar om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Brå har publicerat ett flertal rapporter om dödligt våld och kriminella nätverk. Här kan du läsa om bland annat skjutningar, tystnadskulturer och relationen till rättsväsendet i utsatta områden.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.