NARKOTIKABROTT

Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. Det visar Brås nya studie om narkotikamarknader.

Cykelstölder

Brottstypen cykelstöld har från och med 2020 delats upp på annan cykel än elcykel och elcykel. Totalt har 77 200 cykelstölder anmälts under 2020, varav 9 600 var elcykelstölder. Källa: Anmälda brott

  • Omslag till publikationen Narkotikamarknader
    I denna rapport redovisas en studie av narkotikamarknader i Sverige. Rapporten ger en bred nulägesbild av narkotikabrottslighetens aktörer och organisationsformer – från smuggling till distribution och gatuförsäljning samt internetförsäljning och köpare på olika marknader.
  • Omslag till publikationen Misstänkta för brott bland personer  med inrikes respektive utrikes bakgrund
    I den här rapporten har Brå studerat skillnader i misstänkt brottslighet mellan personer som är 15 år eller äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund . Studien är i huvudsak en beskrivande kartläggning.
  • Omslag till publikationen Kommunala variationer i risk för otrygghet
    I den här kortanalysen studeras kommunala variationer i risken att känna sig otrygg vid utevistelse i det egna bostadsområdet kvällstid. Vidare undersöks i vilken mån individsammansättningen kan bidra till att förklara variationen i otrygghet på kommunnivå. Kortanalysen bygger på data från den Nationella trygghetsundersökningen för åren 2017-2020.

I år genomfördes Almedalsveckan som ett i huvudsak digitalt arrangemang. Här hittar du våra seminarier där vi lyfter lyfter fram frågor om brott, brottslighet och straff.

Den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden samarrangerades i år med Karlstads kommun. Här kan du se inspelade sessioner från årets digitala konferens.

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.