Brå får i uppdrag att studera hur bolag används som brottsverktyg av kriminella

Brå får i uppdrag av regeringen att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön. Syftet är att genom ökad kunskap stärka det pågående arbetet med att strypa den kriminella ekonomin och därigenom även stärka det brottsbekämpande arbetet.

I uppdraget ingår att bland annat studera likheter och skillnader mellan ett urval olika av kriminella utnyttjade bolagstyper, verksamheter, brottsupplägg och systematiska regelöverträdelser. Brå ska även beskriva hur uppläggen anpassas och hur motåtgärder används för att kringgå regler och kontroller. Dessutom ska Brå lämna förslag på hur brottsligheten kan motverkas och arbetet mot denna problematik utvecklas.

Brå ska inom ramen för uppdraget samråda med Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogden, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Upphandlingsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 oktober 2025.