Bostadsinbrott

Det är 1,2 procent av hushållen som uppger att de utsatts för bostadsinbrott under 2022. Under 2023 anmäldes totalt 10 809 inbrottsstölder, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2022.

Andel som utsatts för bostadsinbrott

Självrapporterad utsatthet för bostadsinbrott¹. Andel (%) utsatta hushåll i hela landet. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Enligt resultaten från Nationella trygghetsundersökningen rapporterar 1,2 procent av hushållen i landet att de utsattes för bostadsinbrott 2022 vilket skulle motsvara cirka 59 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i landet. Det är på ungefär samma nivå som 2021 (1,3 %). Från 2006–2015 varierade andelen i princip från år till år. Därefter låg andelen i princip oförändrad fram till en minskning 2020 och har efter det legat relativt oförändrad på den lägre nivån.

Familjetyp

Resultatet för 2022 visar att hushåll som består av ensamstående personer med barn i större utsträckning uppger att de utsattes för bostadsinbrott (1,5 %), än hushåll som består av ensamstående personer utan barn (1,3 %) och hushåll som består av sammanboende personer, med eller utan barn (1,2 respektive 1,0 %).

Bostadstyp

Den andel som utsattes är större bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (1,3 respektive 1,0 %).

Kommungrupp

När det gäller olika kommungrupper utsattes hushåll i storstäder och storstadsnära kommuner i större utsträckning (1,5 %) än hushåll i större städer och kommuner nära större stad samt hushåll i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner (1,1 % vardera).

Socioekonomisk områdestyp

Vidare är utsatthet för bostadsinbrott vanligare i områden med socioekonomiska utmaningar och socioekonomiskt blandade områden (1,6 respektive 1,5 % av hushållen) och mindre vanligt i områden med goda socioekonomiska förutsättningar (1,0 % av hushållen).

Anmälda bostadsinbrott

Antal anmälda fall av inbrottsstöld i bostad för villa, radhus o.d. samt lägenhet. Källa: Anmälda brott

År 2023 anmäldes totalt 69 718 inbrottsstölder, vilket var en ökning med 1 procent jämfört med 2022. Bostadsinbrotten stod för totalt 10 809 av dessa, och minskade med 166 anmälda brott (−2 %) jämfört med 2022. För bostadsinbrotten i villor och i radhus minskade antalet anmälda brott med 239 brott (−4 %), till 5 700 brott, medan inbrotten i lägenheter ökade med 73 brott (+1 %) till 5 109 brott.

Jämfört med 2014 var det totala antalet anmälda bostadsinbrott 52 procent färre 2023. Utvecklingen av antalet anmälda villainbrott har varit nedåtgående, och jämfört med 2014 var villainbrotten 61 procent färre 2023. Antalet anmälda lägenhetsinbrott har legat på en relativt stabil nivå fram till 2017, och därefter varit nedåtgående. Vid jämförelse var de anmälda lägenhetsinbrott 34 procent färre 2023 jämfört med 2014.

Säsongsvariationer för anmälda inbrott

Antal anmälda bostadsinbrott fördelade på villa/radhus, lägenhet samt fritidshus månadsvis, under 2022–2023 Källa: Anmälda brott

Under många år och fram till 2019 har de anmälda villainbrotten en tydlig säsongsbetonad prägel, där fler brott anmäldes under månaderna oktober–december. De senaste åren har det varierat litet mer från år till år, men fortfarande med toppar under sommarsemestern och under de mörkare månaderna kring november.

Under 2022 anmäldes 2 945 inbrott i fritidshus, en minskning med 13 procent jämfört med före­gående år. Antalet anmälda inbrott i källare och på vind ökade med knappt 2 procent under samma period och uppgick till 20 444 anmälda brott.

Uppklarade bostadsinbrott

Personuppklaringsprocenten² för inbrott i villa/radhus o.d. (totalt) samt lägenhet (totalt). Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2023 handlades¹ 11 050 bostadsinbrott (inbrottsstöld i lägenhet och villa), vilket var en ökning med 1 procent (+90 brott) jämfört med 2022. Av dessa bedrevs en utredning för 57 procent (6 296 brott) av brotten medan 43 procent (4 754 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2022 minskade andelen utredda brott och andelen direktavskrivna brott ökade, med 2 procentenheter vardera. Det var 117 brott (1 %) av de handlagda bostadsinbrotten som förundersökningsbegränsades. Andelen förundersökningsbegränsade brott var densamma 2022. De personuppklarade bostadsinbrotten uppgick 2023 till 415 brott. Det var en ökning med 17 procent (+59 brott) jämfört med 2022.

Personuppklaringsprocenten, som redovisar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda bostadsinbrott, uppgick till 4 procent 2023, en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2022. Jämfört med 2014 var det en oförändrad andel.

Lagföringsprocenten, andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 7 procent. Även det innebar en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2022. Jämfört med 2014 var lagföringsprocenten 2 procentenheter högre.

De relativa låga resultaten för personuppklaringsprocenten och lagföringsprocenten är en följd av den låga andelen bostadsinbrott där det finns minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet. Andelen handlagda bostadsinbrott med minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet uppgick till 9 procent (974 brott), 1 procentenhet större andel jämfört med 2022. Andelen personuppklarade bostadsinbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 43 procent, vilket var 2 procentenheter större andel än 2022.

Misstänkta för bostadsinbrott

Antal personer misstänkta för inbrottstöld i bostad. Källa: Misstänkta personer

Under 2022 misstänktes 899 personer för inbrottsstöld i bostad. Jämfört med 2021 var det en minskning med 18 procent, och minskningen avsåg både misstänkta kvinnor (−9 %) och misstänkta män (−19 %).

I relation till befolkningsmängden misstänktes 10 personer per 100 000 invånare för inbrottsstöld i bostad 2022, en minskning med 19 procent jämfört med 2021. Vid jämförelse med 2013 uppgick minskningen till 56 procent. Nedgången per 100 000 invånare för inbrottsstöld i bostad för den senaste tioårsperioden avsåg både misstänkta kvinnor (−33 %) och misstänkta män (−59 %).

Lagförda

Inbrottsstöld är en ny rubricering bland stöld- och tillgreppsbrotten i brottsbalken som trädde i kraft 1 mars 2021 och innebär stöld efter intrång i bostad. År 2021 fattades 121 lagföringsbeslut gällande inbrottsstöld som huvudbrott, 10 mot kvinnor och 111 mot män.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper

Läs mer