Bostadsinbrott

Det är 1,3 procent av hushållen som uppger att de utsatts för bostadsinbrott under 2021. Under 2022 anmäldes omkring 10 975 bostadsinbrott – en minskning med 12 procent jämfört med året innan.

Andel som utsatts för bostadsinbrott

Självrapporterad utsatthet för bostadsinbrott 2006–2021¹. Andel (%) utsatta hushåll. Källa: NTU

¹). Resultaten för utsatthet 2006–2015 är omräknade eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Enligt resultaten från Nationella trygghetsundersökningen rapporterar 1,3 procent av hushållen i riket att de utsattes för bostadsinbrott 2021 vilket skulle motsvara cirka 60 000 hushåll om det räknas om till antal utsatta hushåll i riket. Det är på samma nivå som 2020. Det är svårt att urskilja någon tydlig trend fram till och med 2015, då andelen varierade från år till år. Mellan 2016–2019 låg andelen i princip oförändrad och därefter har den legat på en något lägre nivå.

Resultatet för 2021 visar att hushåll som består av ensamstående personer med och utan barn i större utsträckning uppger att de utsattes för bostadsinbrott (1,3 respektive 1,4 %) än hushåll som består av sammanboende personer med eller utan barn (1,1 i respektive grupp).

Den andel som utsattes var större bland boende i flerfamiljshus än bland boende i småhus (1,4 respektive 1,0 %).

När det gäller boendeort utsattes hushåll i storstäder/storstadsnära kommuner i större utsträckning (1,5 %) än hushåll i större städer/kommuner nära större stad och hushåll i mindre städer/tätorter/ landsbygdskommuner (1,2 respektive 1,1 %).

Anmälda bostadsinbrott

Antal anmälda fall av inbrottsstöld i bostad för villa, radhus o.d. samt lägenhet. Källa: Anmälda brott

År 2022 anmäldes totalt 69 220 inbrottsstölder, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med 2021. Bostadsinbrotten minskade med 1 559 anmälda brott (−12 %), till 10 975 brott, jämfört med 2021. Inbrotten i villor och i radhus minskade med 593 brott (−9 %), till 5 939 brott, och inbrotten i lägenheter minskade med 966 brott (−16 %), till 5 036 brott. Jämfört med 2013 har det totala antalet anmälda bostadsinbrott minskat med 48 procent.

Antalet anmälda villainbrott låg på en relativt jämn nivå fram till 2017 för att sedan minska följande år och har sammantaget minskat med 57 procent jämfört med 2013, medan antalet anmälda lägenhetsinbrott har haft en jämnare utveckling, och minskat med 32 procent jämfört med 2013.

Säsongsvariationer för anmälda inbrott

Antal anmälda bostadsinbrott fördelade på villa/radhus, lägenhet samt fritidshus månadsvis, under 2022 Källa: Anmälda brott

Under många år och fram till 2019 har de anmälda villainbrotten en tydlig säsongsbetonad prägel, där fler brott anmäldes under månaderna oktober–december. De senaste tre åren har dock de anmälda villainbrotten uppvisat en lägre säsongsvariation än tidigare.

Under 2022 anmäldes 2 945 inbrott i fritidshus, en minskning med 13 procent jämfört med före­gående år. Antalet anmälda inbrott i källare och på vind ökade med knappt 2 procent under samma period och uppgick till 20 444 anmälda brott.

Uppklarade bostadsinbrott

Personuppklaringsprocenten² för inbrott i villa/radhus o.d. (totalt) samt lägenhet (totalt). Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2022 handlades¹ 10 960 bostadsinbrott (inbrottsstöld i lägenhet och villa), vilket var en minskning med 1 902 brott (−15 %) jämfört med 2021. Av dessa bedrevs en utredning för 59 procent (6 446 brott) av brotten och 41 procent (4 514 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2021 minskade andelen utredda brott och andelen direktavskrivna brott ökade, med 3 procentenheter vardera.

Det var 102 brott (1 %) av de handlagda bostadsinbrotten som förundersöknings­begränsades. Andelen förundersökningsbegränsade brott var densamma 2021. De personuppklarade bostadsinbrotten uppgick 2022 till 356 brott. Det var en minskning med 62 brott (−15 %) jämfört med 2021.

Personuppklaringsprocenten², som redovisar de personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda bostadsinbrott, uppgick till 3 procent 2022, en oförändrad nivå jämfört med 2021. Jämfört med 2013 minskade personuppklaringsprocenten med 1 procentenhet.

Lagföringsprocenten, andelen personuppklarade brott av de utredda brotten, uppgick till 6 procent. Även det var en oförändrad nivå jämfört med 2021. Jämfört med 2014 ökade lagföringsprocenten med 1 procentenhet.

De relativa låga resultaten för lagförings- och personuppklaringsprocenten är en följd av den låga andelen bostadsinbrott där det finns minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet.

Andelen handlagda bostadsinbrott med minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet uppgick till 8 procent (878 brott), en oförändrad andel jämfört med 2021. Andelen personuppklarade bostadsinbrott av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 41 procent, vilket var en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2021.

Misstänkta för bostadsinbrott

Antal personer misstänkta för inbrottstöld i bostad. Källa: Misstänkta personer

Under 2022 misstänktes 899 personer för inbrottsstöld i bostad. Jämfört med 2021 var det en minskning med 18 procent, och minskningen avsåg både misstänkta kvinnor (−9 %) och misstänkta män (−19 %).

I relation till befolkningsmängden misstänktes 10 personer per 100 000 invånare för inbrottsstöld i bostad 2022, en minskning med 19 procent jämfört med 2021. Vid jämförelse med 2013 uppgick minskningen till 56 procent. Nedgången per 100 000 invånare för inbrottsstöld i bostad för den senaste tioårsperioden avsåg både misstänkta kvinnor (−33 %) och misstänkta män (−59 %).

Lagförda

Inbrottsstöld är en ny rubricering bland stöld- och tillgreppsbrotten i brottsbalken som trädde i kraft 1 mars 2021 och innebär stöld efter intrång i bostad. År 2021 fattades 121 lagföringsbeslut gällande inbrottsstöld som huvudbrott, 10 mot kvinnor och 111 mot män.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Sidan senast uppdaterad:

Statistik om brottstyper

Läs mer