Upprätta åtgärdsplan

Syftet med åtgärdsplanerna är att de som ska genomföra åtgärden ska få tillgång till exakta instruktioner.

I åtgärdsplanen beskrivs vilka moment som åtgärden består av och hur genomförandet ska dokumenteras. Åtgärdsplanen preciserar också vem som ska göra vad utifrån tillgängliga resurser, motiv och skyldigheter.

Medarbetardialoger om hur arbetet ska utformas är ett sätt att ta tillvara medarbetarnas kompetens genom att ge dem ansvar för utformningen av aktiviteter, mål och uppföljning. Medarbetardialog om hur arbetet ska genomföras är något som polisen ska göra i det här steget.

Läs mer om medarbetardialoger i steg 2.3

Åtgärdsplanen sätter genomförandet i en tidsram och förtydligar om det är en punktinsats eller en del av ordinarie arbete.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Klargör vem som har ansvar för att åtgärderna genomförs. Annars finns det risk att de hamnar mellan stolarna.

Exempel på åtgärdsplan

Orsak

Åtgärd

Operativa mål

När

Vem

Uppföljning

Beskriv det som
tros vara orsaken
till problemet.
Orsakerna kan
vara fler och det
är då bra att markera varje med
till exempel en
siffra: 1, 2, 3 och så
vidare.

Här kopplas
åtgärder mot
respektive orsak.
Beskriv gärna
detaljerat och följ
markeringen i första kolumnen, det
vill säga 1, 2, 3 och
så vidare.

Här kopplas
operativa mål till
respektive åtgärd.

Skriv in tiden för
när åtgärden ska
vara genomförd
och klar. Tid kopplas till respektive
åtgärd. Beskriv
också i vilken ordning åtgärderna
ska genomföras.

Vem som ansvarar
för vilken åtgärd
skrivs i detta fält.
Skriv ansvarig för
varje beskriven
åtgärd.
Ta gärna med
kontaktuppgifter till den som är
ansvarig.

Ange hur parterna
uppfyllt sina åtaganden. Använd
gärna symboler som grön, röd
eller gul för att
beskriva om arbetet genomförts
fullt ut på det sätt
som det var tänkt
och med gott
resultat på
problemet.


"Gubbarna" hittar du även i mallen här nedan.

Använd gärna symboler som grön, röd eller gul för att beskriva om arbetet genomförts fullt ut på det sätt som det var tänkt och med gott resultat på problemet.

Mall för åtgärdsplan

Ladda ner mall för åtgärdsplan Excel, 30 kB.

(Spara först ner filen på din egen dator, sedan kan du fylla i, spara och skriva ut den ifyllda excel-filen.)

Fastställ ordningen mellan åtgärderna

I åtgärdsplanen är det också viktigt att ange i vilken ordning olika insatser ska genomföras. Börja med det som ger omedelbar effekt och bygg på med andra åtgärder som tar längre tid. Om det behövs en kombination av åtgärder bör samtliga genomföras, annars kan effekten utebli.

Börja gärna med situationella åtgärder, exempelvis tekniska för att försvåra eller minska tillfällen att begå brott. Gör sociala åtgärder parallellt för att påverka normer och beteenden

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan