Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Med anledning av lagen Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete fördelar Brå ekonomiskt stöd till kommuner för lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med stödet är att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder.

Vad medel kan sökas för

Det ekonomiska stödet kan sökas för att stärka det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Det kan till exempel ske genom en förstudie för insatser, utbildning, sammanställning av kunskap om insatser som kommunen är i behov av.

Stödet kan också sökas för att främja utveckling av kunskapsbaserade åtgärder. Det kan till exempel handla om att utöka befintliga brottsförebyggande åtgärder, implementera nya åtgärder, utvärdera åtgärder.

Stöd får dock inte beviljas för åtgärder som kommunen är ålagda att arbeta med enligt lag.

Beloppsnivåer

Ett stöd för att stärka det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå kan sökas upp till 400 000 kronor. Det finns ingen övre gräns för stöd till att främja utveckling av kunskapsbaserade åtgärder

Ansöknings- och redovisningstider

I den första utlysningen var ansökningsperioden öppen till och med den 15 augusti 2023.  Brå har nu fattat beslut om att bevilja stöd till 61 kommuner, samtliga som lämnat en ansökan som uppfyller de formella villkoren för det ekonomiska stödet.

En ny utlysning om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder under 2024 kommer att öppna under hösten 2023.

Frågor och svar om ansökningsprocessen

För det nya stödet krävs en samordning av insatserna i kommunen och det gör att kommunen endast kan lämna en ansökan per ansökningsomgång. Detta gäller även om en kommun har flera nämnder med samordningsansvar för brottsförebyggande arbete.

För Brås andra ekonomiska stöd, för uppföljning och utvärdering, lämnas en ansökan per utvärderingsinsats. I den ansökningsprocessen kan en aktör kan ha flera ansökningar igång samtidigt. Läs mer om stödet för uppföljning och utvärdering här.

Ja, en ansökan från en kommun kan innehålla flera olika insatser.

Varje kommun ska ansöka om stöd för sig.

Ja. Brå kommer att begära in slutrapport och underlag som ska styrka hur det beviljade stödet har använts till.

En ny utlysning om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder under 2024 kommer att öppna under hösten 2023.

Ansökningsformuläret är dynamiskt, det vill säga vissa frågor visas beroende av tidigare svar i formuläret. Brå har gjort en pdf som visar innehållet i ansökningsformuläret mer översiktligt. Pdf, 209 kB.

Frågor och svar om stödets användningsområden

En kommun kan söka stödet för att exempelvis öka förståelsen, förmågan och viljan att arbeta kunskapsbaserat och brottsförebyggande. Det kan handla om att öka kunskapen om den nya lagen, brottsförebyggande arbete, verkningsfulla metoder etc. Det kan också handla om utbildningsinsatser, att etablera nätverk och erfarenhetsutbyten, genomföra studiebesök, förstudier om kommunens personella förutsättningar, implementera nya metoder, utvärdera eller utveckla pågående arbete. Listan på exempel är inte uttömmande utan kan göras lång.

Det går bra att söka för utrustning med en längre ekonomisk livslängd än åtgärdens genomförande, men stödet kommer endast att beviljas för den del av livslängden som omfattas av stödperioden.

Stöd beviljas inte för åtgärder som kommunen är ålagda att arbeta med enligt lag. Kartläggning och åtgärdsplan är två av de saker som omfattas av lagen.

Det går att söka stöd för åtgärder riktande mot brottsområdet välfärdsbrottslighet.

En förutsättning för stödet är att insatsen ska syfta till att stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder. Vi har gjort en tolkning om att en implementering av en brottsförebyggande metod i en ny lokal kontext är att jämställa med att utveckla brottsförebyggande åtgärder.

Ja, det kan man göra. Ett universitet kan vara den aktör som genomför själva förstudien.

Frågor och svar om e-tjänsten

Genom att logga in med ditt personliga bank-id när du skickar in ansökan identifierar du dig som kontaktperson. Brå kommer sedan, om ni får ett bifall på er ansökan, att skicka ut ett avtal som en behörig företrädare från kommunen får signera. Det är dock viktigt att ert arbete ni söker medel för är förankrat hos behöriga företrädare innan ansökan lämnas in.

Det finns inget krav på att behörig firmatecknare ska logga in och lämna ansökan utan det kan ske av kommunens kontaktperson för ansökan.

Det finns tyvärr inte stöd i systemet för att skriva ut ansökan innan den har slutförts. När ansökan är slutförd kan du dock öppna ansökningshandlingen som pdf. Du gör detta på sidan ”Min sida”, under fliken ”Påbörjade ärenden”.

Vi har inga krav på hur dokumenten ska vara utformade. Handlingen ska redovisa och styrka vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen och har befogenhet att för organisationen teckna avtalsunderlag.

Om ni har kostnader för båda åtgärderna ska ni budgetera för båda åtgärderna. Annars ska ni budgetera enbart för den åtgärd som ni vill ansöka om stöd för.

Cirkel med texten Kommuner mot brott

Ansöknings­perioden för 2023 är nu stängd.

När kan jag ansöka?

Nästa ansökningsperiod öppnar under hösten 2023.

Hur ansöker jag?

Vem kan söka?

Alla kommuner för brottsförebyggande arbete

Webbinarium om stödet, sänt den 20 juni

Brås stöd till kommuner

Det här webbinariet vänder sig till dig som på något sätt arbetar med, eller kommer att arbeta med brottsförebyggande arbete i en kommunal kontext. Hur kan kommunerna anpassa sin verksamhet utefter den kommande lagstiftningen? Vilket stöd erbjuder Brå kommunerna? Hur kan stödet se ut? Vilken roll har Brå i det nationella brottsförebyggande arbetet?