Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Med anledning av lagen Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete fördelar Brå ekonomiskt stöd till kommuner för lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med stödet är att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder.

Frågor och svar om ansökningsprocessen

Nej, det krävs en samordning av det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Det gör att kommunen endast kan lämna en ansökan per utlysning.

Ja, en ansökan från en kommun kan innehålla flera olika insatser.

Nej, varje kommun ska lämna in en enskild ansökan.

Ja. Brå kommer att begära in slutrapport och underlag som ska styrka hur det beviljade stödet har använts.

Ansökan om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder under år 2024 är öppen fram till den 30 november 2023.

Inskickad ansökan, inklusive bilagor, klassas som inkomna allmänna handlingar. Det innebär bland annat att de kan begäras ut av allmänheten.

Frågor och svar om stödets användningsområden

En kommun kan söka stödet för att exempelvis öka förståelsen, förmågan och viljan att arbeta kunskapsbaserat och brottsförebyggande. Det kan handla om att öka kunskapen om exempelvis den nya lagen, brottsförebyggande arbete eller verkningsfulla metoder. Det kan också handla om utbildningsinsatser, att etablera nätverk och erfarenhetsutbyten, genomföra studiebesök, förstudier om kommunens personella förutsättningar, implementera nya metoder, utvärdera eller utveckla pågående arbete med mera.

Vid ansökan ska kommunen kunna visa att det finns behov av åtgärden i förhållande till de brottsproblem som kommunen har, utifrån ett kunskapsbaserat och kvalitativt underlag.

Det går bra att söka stöd för utrustning med en längre ekonomisk livslängd än åtgärdens genomförande, men stödet kommer endast att beviljas för den del av livslängden som omfattas av stödperioden, det vill säga bara det år stöd ges.

Stöd beviljas inte för åtgärder som kommunen är ålagda att arbeta med enligt lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt lagen ska kommuner göra en kartläggning av brottsligheten, dess omfattning och konsekvenser samt besluta en åtgärdsplan för att förebygga dessa brott. Det går därför inte att söka stöd för dessa åtgärder.

Ja, det finns inga prioriterade ämnesområden i utlysningen så det går att söka stöd för åtgärder riktande mot brottsområdet välfärdsbrottslighet.

En förutsättning för stödet är att insatsen ska syfta till att stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder. Brå bedömer att en implementering av en brottsförebyggande metod i en ny lokal kontext är att jämställa med att utveckla brottsförebyggande åtgärder.

En kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd för projekt som syftar till att stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder och som genomförs under perioden mellan den 1 januari fram till och med den 31 december 2024.

Det går att ansöka om ekonomiskt stöd för att finansiera en tillfällig och tidsbegränsad tjänst. Exempelvis genom att anlita en extern aktör, att tillfälligt bemanna eller anlita en konsult för ett tidsbegränsat arbete med en definierad start- och sluttid. Det tidsbegränsade arbetet behöver genomföras under stödperioden, det vill säga mellan 1 januari-31 december 2024.

Enligt förordning (2023:442) om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder kan ekonomiskt stöd inte lämnas för befintlig kommunal verksamhet eller för projekt som andra statliga bidrag redan lämnats för.

Det går bra att ansöka om stöd för att implementera en ny metod i brottsförebyggande syfte, även om implementeringen är en del i kommunens kommande handlingsplan.

Stöd kan däremot inte beviljas till befintlig kommunal verksamhet, med det avses verksamhet som kommuner lagstadgat är skyldiga att utföra.

Ja, det går att söka stöd för att köpa en tjänst till till exempel en förstudie. Ett universitet kan vara den aktör som genomför själva förstudien.

Det finns för närvarande ingen sammanställning över vad det ekonomiska stödet har använts till inom kommunerna. Det pågående arbetet ska slutredovisas av kommunerna senast den 28 februari 2024.

Stöd för år 2023 har bland annat beviljats till kompetensutveckling för att öka kunskap om brottsförebyggande arbete och om kommunernas organisatoriska förutsättningar att arbeta brottsförebyggande lokalt. Stöd har också beviljats för att stärka, implementera och utveckla brottsförebyggande åtgärder. Stöd har inte beviljats för den typ av uppgifter som kommunerna är ålagda att genomföra i enlighet med den nya lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande åtgärder.

Huvudskälen för avslag under utlysningen 2023 var att åtgärden var alltför allmän och saknade ett brottsförebyggande fokus. Stödet kunde inte heller beviljas för åtgärder som kommunen är ålagda att arbeta med enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande åtgärder, exempelvis kostnader för studier som helt eller delvis avser att kartlägga brottsligheten, eller delar av brottsligheten, inom kommunens geografiska område.

Frågor och svar om e-tjänsten

I e-tjänsten för ansökan finns fält som är obligatoriska att fylla i, dessa är markerade med asterisk (*).

Vid många fält finns även hjälptexter att tillgå, dessa har en symbol med ett frågetecken intill fältet. Hjälptexten visas då muspekaren hålls över symbolen med frågetecknet.

Varje fritextfält i ansökan har ett visst antal tillåtna tecken. Tänk på att text som överskrider maximalt tillåtna tecken raderas automatiskt vid inkopiering.

Ja, när du skickar in ansökan och loggar in med ditt personliga bank-id identifierar du dig som kontaktperson för ansökan. Om ansökan beviljas kommer Brå att skicka ut ett avtal som en behörig företrädare från kommunen signerar. Det är viktigt att det arbete ni söker medel för är förankrat hos behöriga företrädare i er kommun innan ansökan lämnas in.

Det finns tyvärr inte stöd i systemet för att skriva ut ansökan innan den har slutförts. När ansökan är inlämnad kan du öppna ansökningshandlingen som pdf. Du gör detta på sidan ”Min sida”, under fliken ”Påbörjade ärenden”.

Ja, en inloggad användare loggas automatiskt ut vid inaktivitet i 60 minuter. För att undvika att ifyllda uppgifter går förlorade vid inaktivitet rekommenderar vi att du sparar er ansökan ofta under tiden du arbetar med den.

Ja, det går att spara ansökan och fortsätta senare. Vi rekommenderar att du sparar er ansökan ofta när du arbetar med den, för att undvika att ifyllda uppgifter går förlorade vid inaktivitet eller avbrott. Du kan ändra eller komplettera uppgifter till dess att ansökan är inskickad.

Du sparar ifyllda uppgifter genom att klicka på knappen Spara nederst på respektive sida i ansökan.

Nej, det går inte att revidera redan inskickade uppgifter i efterhand i e-tjänsten. Efter att ansökan skickats in behöver revidering av uppgifter, liksom kontaktuppgifter, därför meddelas till handläggare via ekostod@bra.se .

Det finns inget krav på att behörig firmatecknare ska lämna in ansökan utan det kan ske av kommunens kontaktperson. Om ansökan beviljas krävs att en behörig firmatecknare undertecknar det avtal som Brå skickar ut i samband med beslutet om beviljat stöd. I samband med er ansökan uppges en behörig firmatecknare samt kompletterar er ansökan med underlag som styrker att den angivna firmatecknaren har behörighet att teckna avtal för kommunen.

Brå har inga krav på hur dokumenten ska vara utformade. Handlingen ska redovisa och styrka vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen och har befogenhet att för organisationen teckna avtalsunderlag.

Om ni har kostnader för båda inriktningarna ska ni ange och budgetera för båda inriktningarna. Annars ska ni ange och budgetera enbart för den inriktning som ni vill ansöka om stöd för.

Cirkel med texten Kommuner mot brott

Ansöknings­perioden för 2024 är stängd.

När kan jag ansöka?

Nästa ansökningsperiod öppnar sommaren 2024.

Hur ansöker jag?

Vem kan söka?

Alla kommuner för brottsförebyggande arbete

Beviljade ansökningar tidigare år