Lägg samman lägesbilderna

Kommunens och polisens lägesbilder kan med fördel läggas samman till en gemensam. Genom att sammanföra de två kunskapsunderlagen får man en mer heltäckande bild.

I de egna förberedelserna tog kommun och polis var för sig fram uppgifter om lokala problem och behov. Kommunens och polisens lägesbilder kan nu läggas samman och kompletteras till en gemensam. Vinsten med att sammanföra två kunskapsunderlag är att det ger en mer heltäckande bild av lokala förhållanden och att fler bakomliggande orsaker kan identifieras i orsaksanalysen.

Förslagsvis kan arbetet inledas med att parterna diskuterar frågorna man vill ha med i det fortsatta arbetet i workshops. Målet är att frågorna grupperas till möjliga samverkansområden.

Created with Sketch. Steg 5 Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1

Båda parters lägesbilder ska behandlas som likvärdiga i underlaget för den gemensamma lägesbilden.

Sidan senast uppdaterad:

Samverkanshandboken
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan
Brottsförebyggande rådet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan