terrorfinansiering

Det är svårt att utreda och bevisa finansiering av terrorism, och endast ett fåtal har dömts de senaste tio åren. I stället spelar andra åtgärder som exempelvis beslut om skattetillägg eller återkrav av bidrag en viktig roll i att förhindra och förebygga misstänkt terror­finansiering. Det finns en etablerad samverkan mellan myndigheter idag men informationsdelningen är i vissa fall bristfällig. Det visar rapporten Finansiering av terror (2021:6).

Rapporten ger en samlad bild av handlingar som misstänks vara terrorfinansiering, hur de utreds och vilka åtgärder som vidtas, med utgångspunkt i Säkerhetspolisens och andra myndigheters arbete. I rapporten beskrivs myndigheternas arbete mot finansieringen och det görs en analys av hur det kan förbättras.

Ekonomisk brottslighet

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till bedrägerier, penningtvätt och andra former av ekonomisk brottslighet.

Ekonomisk brottslighet

Ekobrotten har funnits på den kriminalpolitiska agendan sedan 1970-talet och tidvis legat högst upp på samhällets åtgärdslista. Även om organiserad brottslighet under de senaste årtiondena fått större uppmärksamhet, är gränsen mellan ekonomisk och organiserad brottslighet inte enkel att dra, särskilt inte när allt fler gärningspersoner missbrukar aktiebolagsformen i olika kriminella upplägg.

I denna kunskapsöversikt följs utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten tillsammans med förändringar i kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning, med avstamp i 1970-talets Sverige.

Rapport

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar rapporten Penningstvättsbrott (2019:17).

PANDEMIN

Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020

Resultaten av denna kortanalys gäller utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier samt våld i hemmet under mars–december 2020, det vill säga den tid då pandemin gjorde sig gällande i Sverige under det första pandemiåret. Analysen beskriver hur den självrapporterade utsattheten varierade med kön, ålder och förändrade levnadsmönster under pandemin. Underlaget utgörs av data från de 3 603 individer mellan 16 och 84 år som besvarade frågor i tilläggsmodulen.

Rapport

Bedrägeribrottsligheten i Sverige

Bedrägerier är ett brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar Brås kartläggning Bedrägeri­brottsligheten i Sverige (2016:9).

Rapport

Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare.

Den här rapporten beskriver de olika typer av initiativtagare som tros ligga bakom matchfixningen i Sverige. Den redogör också för hur de värvar personer inom idrottsrörelsen och hur de finansierar och administrerar vadslagning på de manipulerade matcherna. Rapporten innehåller också förslag till åtgärder riktade till idrottsrörelsen, spelmarknaden, rättsväsendet och berörda beslutsfattare.

Statistik

Kortbedrägerier och identitetsbedrägerier utgjorde 69 procent av de anmälda bedrägeribrotten 2020. Källa: Anmälda brott

uppklaring

Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Kan det bero på att brottslighetens karaktär förändrats? För två brottstyper, bedrägeri och misshandel, är minskningen särskilt tydlig. Det som undersöks i denna rapport är därför om det kan vara förändringar i bedrägeri- och misshandelsärendenas karaktär som har gjort dem allt svårare att personuppklara.

Antologi

Det har gått 20 år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna i denna antologi.

Bedrägerier

Snacka om brott: avsnitt 6

Bedrägerier

6. Bedrägerier

Det här avsnittet av Brås podd Snacka om brott handlar om bedrägerier. I vår moderna, digitaliserade värld har det uppstått mängder av nya bedrägerimetoder. Hänger polisen och rättsväsendet med i den här utvecklingen?

Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå. Jan Olsson, förundersökningsledare på Polisens nationella bedrägericenter.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 29 juni, 2016

Relevant publikation: Bedrägeribrottsligheten i Sverige