ECPA 2015: Nätbrottslighet

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson delar ut det svenska ECPA-priset för 2015 till Finanskoalitionens Mats Odell.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson delar ut det svenska ECPA-priset för 2015 till Finanskoalitionens Mats Odell.

Här kan du läsa om vinnaren i den europeiska tävlingen ECPA 2015 och ta del av de svenska bidragen. Temat för tävlingen detta år var Nätbrottslighet.

Finanskoalitionen mot barnsexhandel vann den svenska uttagningen i den europeiska brottsförebyggande tävlingen ECPA 2015. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, den privata och den ideella sektorn för att försvåra betalningar för övergreppsbilder på barn.

Om vinnaren

I syfte att förhindra kommersiell sexuell exploatering av barn startades Finanskoalitionen mot barnsexhandel. Huvudmän för koalitionen är ECPAT Sverige och Svenska Banföreningen. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, den privata och den ideella sektorn för att försvåra betalningar för övergreppsbilder på barn.

Finanskoalitionen utgår från det övergripande brottsförebyggande målet att stoppa övergrepp mot barn. Bland annat använder medlemmarna en metod som fokuserar på att hitta försäljningsstället för att stänga säljarens möjlighet att ta emot betalningar. En fördel med denna metod är att det blir ett brottsförebyggande arbete som inte kränker individens integritet. Genom samarbetet har Finanskoalitionen bidragit till att minska brottsligheten genom att det idag är svårt och riskabelt för en förövare att betala med kontokort på sajter som säljer övergreppsmaterial.

Läs mer om Finanskoalitionen mot barnsexhandels arbete på www.finanskoalitionen.se/

Övriga bidrag

Schysst på nätet, Friends

Schysst på nätet startade 2012 med syftet att öka kunskap kring, ta fram fler verktyg för att motverka samt förbättra insatserna mot kränkningar på nätet bland barn och unga. Projektet riktar sig mot barn, unga, skolpersonal och vårdnadshavare. Projektet står kunskapsmässigt på tre ben: aktuell forskning, kunskap och tankar från de skolor Friends möter samt den kunskap samt erfarenhet som organisationen själva byggt upp.

I kärnan av projektet finns de utbildningar som Friends genomför. Utgångspunkten för utbildningarna som riktar sig mot skolpersonal samt vårdnadshavare är det vuxenansvar som ett schysstare klimat på nätet kräver – utan vuxnas intresse, ansvarstagande och ställningstagande kommer klimatet på nätet inte att förbättras. Utbildningarna hjälper skolor att med utgångspunkt i aktuell forskning utveckla det praktiska arbetet mot kränkningar på nätet. Med elevföreställningen vill Friends inspirera elever att själva reflektera över det sociala livet på nätet och bli medvetna om de val som görs där.

Läs mer om projektet och Friends på www.friends.se


MIK för mig, Statens medieråd

Regeringen gav år 2013 Statens medieråd i uppdrag att ta fram ett digitalt

utbildningsmaterial som syftar till att öka ungas medie- och informationskunnighet för att därigenom stärka dem mot antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier som uppmanar till våld och hot för en politisk eller ideologisk sak. Myndigheten tog då fram ”MIK för mig”, ett digitalt utbildningspaket som lanserades 1 september 2014.

MIK för mig är ett utbildningsmaterial kring medveten medieanvändning för lärare, bibliotekarier och elever på högstadiet och gymnasiet. Till utbildningen finns även en lättläst version för särskolan och andra lässvaga grupper. Materialet öppnar för diskussioner och reflektioner kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss. Hur blir vi medvetna medieanvändare? Vad innebär kritiskt tänkande idag? Hur ser vår tids propaganda ut? Vilka nya kunskaper och förmågor behöver vi?

Läs mer om projektet och Statens medieråd på http://www.statensmedierad.se/


Årlig tävling för att sprida framgångsrikt arbete

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN).  Syftet med tävlingen är att ge spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

Kortfakta om European Crime Prevention Award (ECPA)

  • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom om god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.

  • Det vinnande bidraget belönas med 20 000 euro.
Dela

Sidan senast uppdaterad: