News


 • Brå får i uppdrag att stödja arbetet mot otillåten påverkan i den offentliga förvaltningen

  Regeringen har gett Statskontoret och Brå i uppdrag att ta fram och sprida stödmaterial som kan användas för att förebygga och hantera otillåten påverkan i myndigheter under regeringen, kommuner och regioner.
  Läs mer

 • Johanna Skinnari, utredare på Brå Ny mall identifierar fel och risker i regelverk inom välfärdssystemet
  Nu finns en mall för hur du gör crime proofing-analyser för att förebygga välfärdsbrott. Johanna Skinnari, utredare på Brå, berättar om arbetet med att ta fram mallen och ger tips på hur du lyckas med din analys.
  Läs mer

 • Brå och CVE medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att arrangera flera seminarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat antisemitism, våld i nära relationer, våldsbejakande extremism i Sverige och andra länder, våld i skolan, statsstödd extremism, bedrägerier samt hur stödet ser ut och fungerar för de unga som vill lämna kriminalitet.
  Läs mer

 • Brå och CVE medverkar i Almedalen

  Brottsförebyggande rådet och Center mot våldsbejakande extremism deltar i Almedalsveckan den 26 och 27 juni. Här kan du läsa om våra seminarier.Alla seminarier äger rum i B-huset (Maltfabriken) på Uppsala universitet Campus Gotland. Gå in via huvudentrén på Cramérgatan 3, du hittar oss i sal B25+B27.
  Läs mer

 • Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat i hela landet
  Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.
  Läs mer

 • Sveriges officiella statistik Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  Under 2023 ökade antalet utdömda fängelsemånader med 25 procent jämfört med året innan. Det har även skett en kraftig ökning av antalet lagföringsbeslut om mord. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.
  Läs mer

 • Antalet utdömda fängelsemånader har fördubblats sedan 2014
  Under 2023 ökade antalet utdömda fängelsemånader med 25 procent jämför med året innan, samtidigt som antalet har fördubblats på tio år. Den kraftiga ökningen beror både på att antalet fängelsedomar ökat under perioden, men också på att de utdömda straffen blivit längre.
  Läs mer

 • Cecilia Ravry och Hans Lindberg på Umeå kommun Umeå storsatsar på brottsförebyggande arbete för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet
  I november 2023 fattade kommunstyrelsen i Umeå beslut om att öronmärka 60 miljoner kronor för brottsförebyggande arbete. Genom satsningen Umeå växer tryggt och säkert 2.0 vidareutvecklar kommunen den satsning på förebyggande arbete för unga i riskzonen som pågått i några år. Pengarna kommer att gå till kärnverksamheter som skola, fritid och andra aktörer som skapar förutsättningar för ett tryggt samhälle.
  Läs mer

 • Se konferensen Samling mot våldsbejakande extremism
  CVE:s årliga konferens handlar om hur vi kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Under två dagar, den 23–24 maj, förmedlar centret kunskap, lyfter fram framgångsrikt lokalt och regionalt arbete och bidrar till nätverksbyggande. Här kan du se konferensen digitalt.
  Läs mer

 • Utsatthet och oro för brott bland personer med utländsk bakgrund
  Personer med utländsk bakgrund uppger högre nivåer av självrapporterad utsatthet för brott, och känner oftare otrygghet och oro för att utsättas för brott, jämfört med personer med svensk bakgrund. Utsattheten och oron skiljer sig dessutom mycket utifrån vilken del av världen man har sin bakgrund i.
  Läs mer

 • Det dödliga våldet sedan 1990
  Två av tre fall av dödligt våld sker inte i kriminell miljö. Jämfört med Europa i stort, ligger Sverige på en högre nivå gällande dödligt våld mot unga män, däremot på en lägre nivå avseende dödligt våld mot kvinnor inom familjen. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Lars Wahlberg Fortsatt arbete för att implementera polisens brottsförebyggande strategi
  På Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella konferens Råd för framtiden samlas brottsförebyggare från hela Sverige för att få ny kunskap och ta del av erfarenhetsutbyten. På årets konferens föreläste Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef på Polisregion Nord, om polisens brottsförebyggande arbete och om myndighetens brottsförebyggande strategi som beslutades 2022. För Brå berättar han mer om strategin – hur har den implementerats och vad återstår att göra?
  Läs mer

 • Få anmäler utsatthet för våld i nära relationer
  Både kvinnor och män utsätts för våld i nära relation men utsattheten bland kvinnor är mer omfattande. Psykiskt våld, till exempel i form av kränkningar och förödmjukelser, är vanligare än att bli utsatt för fysiskt våld. En större andel bland yngre utsatta polisanmäler, men anmälningarna är totalt sett få. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Kraftig ökning av antalet anmälda antisemitiska hatbrott hösten 2023
  Under perioden 7 oktober till 31 december 2023 identifierade Brå totalt 110 hatbrott med antisemitiska motiv. Det är närmare fem gånger så många som motsvarande period året innan. Det visar ny statistik från Brå.
  Läs mer

 • Ny rapport från Brå om hatbrott mot samer
  Hatbrott mot samer liknar på många sätt hatbrott mot andra minoritetsgrupper i Sverige, men samtidigt finns flera tydliga skillnader. Brotten sker oftare i en lokal kontext, och riktas även mot renar och rennäringen. Det visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2023 – Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar
  Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2023. Här redovisas ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism. Brå ska inom ramen för uppdraget beskriva polisanmälningar om hatbrott med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt motsvarande period 2022. Brå ska även studera samtida erfarenheter av antisemitiska hatbrott samt otrygghet och rädsla för sådana brott.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att studera hur bolag används som brottsverktyg av kriminella

  Brå får i uppdrag av regeringen att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön. Syftet är att genom ökad kunskap stärka det pågående arbetet med att strypa den kriminella ekonomin och därigenom även stärka det brottsbekämpande arbetet.
  Läs mer

 • Unga gängkriminella, bedrägerier samt kommuners brottsförebyggande i fokus på Råd för framtiden

  Finns det någon koppling mellan barn som utsätts för våld i hemmet och senare involvering i gängkriminalitet? Hur kan man minska risken för privatpersoner att utsättas för bedrägerier? Det är några programpunkter som lyfts på Brottsförebyggande rådets årliga konferens. Den 10–11 april samlas drygt 1 100 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och på plats i Umeå.
  Läs mer

 • Marie Jönsson, controller på Linköpings kommun Säkrare föreningsbidrag i Linköping genom crime proofing
  Crime proofing är en analysmetod för att säkerställa att lagar och regelverk skyddas mot brott, fusk och oegentligheter. Linköpings kommun har, med stöd av Brå, använt metoden för att stärka sitt regelverk för kommunens föreningsbidrag.
  Läs mer

 • Stort fokus på samverkan i Strängnäs brottsförebyggande arbete
  I Strängnäs kommun är det brottsförebyggande arbetet en högt prioriterad fråga. Trygghetssamordnaren Marita Andersson, kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt och kommundirektör Lars Ekström berättar om hur man lyckats lyfta och prioritera det brottsförebyggande arbetet i kommunen och hur arbetet ska utvecklas framöver.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2023
  Nu publiceras den slutliga statistiken för 2023 över anmälda brott, handlagda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • 121 fall av dödligt våld under 2023
  Det var fler kvinnliga dödsoffer under 2023, jämfört med 2022, samtidigt var antalet kvinnor som utsattes för dödligt våld i en närstående parrelation på samma nivå som 2022. Även antalet minderåriga som fallit offer för dödligt våld var fler 2023 än 2022. Antalet fall med skjutvapen var däremot färre än 2022. Det visar ny statistik från Brå.
  Läs mer

 • Grovt skolvåld – ovanligt men ojämnt fördelat
  Skolan är den vanligaste platsen för 15-åringar att bli utsatta för grovt våld. Men de senaste 15 åren har det skett en minskning i antalet händelser där våldet varit så pass grovt att någon behövt söka vård. Både förövare och utsatta för grovt våld i skolan tillhör i hög utsträckning en sårbar grupp som också har andra problem. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Nytt uppdrag för att förhindra verksamheter kopplade till våldsbejakande extremism att ta del av offentliga medel
  Brå får i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av en stödfunktion vid CVE för att förhindra verksamheter kopplade till våldsbejakande extremism att ta del av offentliga medel.
  Läs mer

 • Möjliggörare på arbetsplatser är eftertraktade för kriminella nätverk
  Personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk är relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser. Men de är mycket eftertraktade för nätverken, och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort. De nätverkskriminella utnyttjar släkt och vänner, men även personer som inte själva är medvetna om sin roll som möjliggörare. Det visar en studie som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • 97 kommuner får ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder
  Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar årligen ekonomiskt stöd till kommuner för att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder. För 2024 har Brå beviljat ekonomiskt stöd till 97 kommuner och har sammanlagt fördelat nära 50 miljoner kronor.
  Läs mer

 • Emrah Ercin och Jan Landström, säkerhetsstrateger på
Nacka kommun Nacka kommun kraftsamlar mot välfärdsbrottsligheten
  Under 2023 genomförde Nacka kommun en kartläggning för att identifiera kommunens förmåga att förhindra välfärdsbrottslighet. Med ökad kunskap om hur brottslingar kan komma åt kommunens resurser och en effektivare samordning mellan kommunens olika verksamheter ska välfärdsbrottsligheten i Nacka minska.
  Läs mer

 • Stort intresse för Brås ekonomiska stöd till kommuners brottsförebyggande åtgärder
  Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar ekonomiskt stöd till kommuner för att stärka och främja lokalt brottsförebyggande åtgärder. I år har intresset för det ekonomiska stödet varit mycket stort.
  Läs mer

 • Ny nationell strategi mot organiserad brottslighet

  Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet med prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.
  Läs mer

 • Fortsatt stöd till GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer
  Regeringen ger Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att fortsätta stödja befintliga etableringar av gruppvåldsintervention (GVI). I uppdraget ingår att arbetet ska utvärderas för att få mer kunskap om hur väl GVI fungerar i Sverige.
  Läs mer

 • Malin Bergqvist och Louise Mackegård Evensen Trygg i Åre – en lyckad samverkan med tuff start
  Åre är en ovanlig kommun. Här finns 12 300 bofasta invånare, varav 4 500 bor i Åre by. Under högsäsongen ökar dock antalet personer i kommunen drastiskt. Om alla gästbäddar är bokade bor cirka 42 000 personer i kommunen. Den stora befolkningsökningen under högsäsongen påverkar hur brottsligheten ser ut och därmed hur kommunen och andra aktörer, inte minst näringslivet, behöver samverka kring det brottsförebyggande arbetet.
  Läs mer

 • Antalet anmälda brott ökade under 2023
  Under 2023 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är fyra procent fler än 2022. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2023 som publiceras idag.
  Läs mer

 • Antalet anmälda brott ökade under 2023
  Under 2023 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är fyra procent fler än 2022. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2023.
  Läs mer

 • Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2024
  I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­under­sökningen (NTU) ut till drygt 200 000 slumpmässigt utvalda personer som får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott och även om deras förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.
  Läs mer

 • Uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den nya strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism i myndigheternas verksamheter
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) genom Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den strategi som läggs fram i skrivelsen Nationell strategi mot våldsbejakande extremism – förebygga, förhindra, skydda och hantera i sina respektive verksamheter.
  Läs mer

 • Uppdrag till Brå om att öka kunskapen om barn under 15 år som misstänks för brott
  Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott. Studien ska avgränsas till de utredningar som har genomförts enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, nedan LUL.
  Läs mer

 • Ulrika Ivarsson, enhetschef på Socialförvaltningen Sydväst Kommuner med utsatta områden stärker sitt brottsförebyggande arbete genom utveckling
  Brottsförebyggande rådet har i uppdrag att ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden och nu har projektet kommit halvvägs. Lisa Pedersen, projektledare på Brå, och Ulrika Ivarsson, enhetschef på Socialförvaltningen Sydväst i Göteborgs stad, berättar om hur arbetet gått hittills.
  Läs mer

 • Kraftig ökning av knivvåld sedan 2010
  Sedan 2010 har antalet som skadas av knivvåld ökat med 50 procent, samtidigt som antalet som avlider har ökat med 30 procent. Unga män är överrepresenterade, men våldet drabbar både män och kvinnor i alla åldrar. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Politiker utsätts för påverkansförsök av systemhotande aktörer
  Var tionde förtroendevald uppger i Politikernas trygghetsundersökning (PTU) att de utsatts för hot, våld eller skadegörelse av en systemhotande aktör på grund av sitt politiska uppdrag. Vänster- och högerextremister står bakom de flesta av dessa händelser men det förekommer även att förövaren tillhör en kriminell gruppering. Andelen som årligen utsätts har inte förändrats sedan 2012, men hot på sociala medier har ökat. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Catharina Törnqvist, Internationella enheten, Nationella operativa avdelningen (NOA) på Polismyndigheten 8,68 miljoner kronor till utvärderingar av brottsförebyggande insatser
  Brottsförebyggande rådet (Brå) ger varje år ekonomiskt stöd för utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete för att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Under 2023 har Brå beviljat stöd för över åtta miljoner kronor.
  Läs mer

 • Anmäl dig som talare till Stockholm Criminology Symposium
  Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium. Symposiet äger rum den 10–12 juni 2024.
  Läs mer

 • Samtal om hatbrott
  Hur ser Polismyndighetens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott ut? Vad visar Brås senaste hatbrottsstatistik? Det diskuteras i webbinariet Samtal om hatbrott.
  Läs mer

 • Brottsförebyggande arbete – en högprioriterad fråga i Skurups kommun
  Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har nu funnits på plats i snart fem månader och runtom i landet jobbar kommuner med att säkerställa att deras brottsförebyggande arbete lever upp till lagen. Brå har pratat med nyckelpersoner för det brottsförebyggande arbetet i Skurup, som med sina 16 500 invånare är en förhållandevis liten kommun.
  Läs mer

 • Nära hälften av unga politiker utsätts för trakasserier, hot och våld
  29 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under valåret 2022. De yngsta politikerna är de som är mest utsatta. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Det ökade våldet i kriminella miljöer
  De senaste åren har vi sett en ökning av skjutningar och sprängningar som en del av våldet i kriminella nätverk i Sverige. Här hittar du statistik, forskning och förslag på olika åtgärder mot våldet.
  Läs mer

 • Vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi

  Gary LaFree och Tom R. Tyler (USA) tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2024.
  Läs mer

 • Tonåringar utnyttjar barn i kriminella nätverk
  Barn i 12–15-årsåldern rekryteras till kriminella nätverk av andra unga som ofta är 15–20 år. Rekryteringen kan gå snabbt, ibland på mindre än en dag. För de kriminella nätverken är nyrekryteringen ett sätt att bygga ut distributionskedjor för narkotika i närområdet. Det är svårt för ett barn att lämna ett kriminellt nätverk, men ibland uppstår tillfällen till avhopp när barnets rekryterare lämnar landet eller hamnar i fängelse och därmed inte kan övervaka barnet på samma sätt. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Polisen kan göra mer för att minska riskerna för etnisk diskriminering
  Polismyndigheten behöver ta fram en vägledning för poliser i yttre tjänst om vad som förväntas av dem när de kontrollerar någon som misstänks för brott. I polisens organisation behövs också en djupare kunskap om riskerna för diskriminering, och en ökad medvetenhet om hur polisarbetet kan påverka olika grupper i samhället. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Bedragare påstår att de är från Brå

  De senaste dagarna har personer utsatts för bedrägeriförsök genom bluffmejl där avsändaren påstår sig vara från Brottsförebyggande rådet.
  Läs mer

 • Norsjö kommun ser vikten av samverkan i det brottsförebyggande arbetet
  Det lokala brottsförebyggande arbetet intensifieras på många håll i landet, i både större och mindre kommuner. Inte minst ligger lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, som antogs i juli i år, till grund för det. Brå har talat med brottsförebyggare i Norsjö kommun om hur deras arbete har påverkats av den nya lagstiftningen.
  Läs mer

 • Anders Green talar på Brås boosterdagar Nya perspektiv och infallsvinklar när deltagare från Brås webbaserade utbildningar samlades
  Omkring 40 brottsförebyggare träffades i Stockholm när Brå bjöd in till så kallade boosterdagar. Under två dagar fördjupade deltagarna, som alla fullgjort Brås webbaserade påbyggnadsutbildning, sig i brottsförebyggande arbete och erfarenhetsutbyten.
  Läs mer

 • Årets vinnare håller upp en prischeck på 20 000 kr. Byggföretagens arbete för att motverka arbetskraftsexploatering får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Sund konkurrens i byggbranschen är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Arbetet bedrivs som ett brett samarbete mellan alla delar av branschen för att säkerställa att alla som arbetar på byggarbetsplatser gör det under schyssta villkor.
  Läs mer

 • Ökad oro över brottsligheten i samhället
  Oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året. Samtidigt är oron för att själv eller en närstående ska utsättas för brott i stort sett oförändrad jämfört med 2022. Förtroendet för polisen har minskat efter att tidigare ha ökat under flera år. Den självrapporterade utsattheten för de flesta brottstyper ligger på ungefär samma nivå som förra året. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Ale kommun växlar upp det brottsförebyggande arbetet
  Den nya lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete har trätt i kraft. Lagen innebär både utmaningar och möjligheter, och ställer större krav på kommunernas brottsförebyggande arbete. I Ale kommun pågår nu arbetet med att bredda det brottsförebyggande arbetet. Brå har pratat med några nyckelpersoner i kommunen om hur deras arbete ser ut med nya lagstiftningen på plats.
  Läs mer

 • 61 kommuner får ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder
  I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Med anledning av den nya lagen har kommuner kunnat söka ekonomiskt stöd från Brå för lokalt brottsförebyggande arbete. Brå har nu fattat beslut om att bevilja stöd till 61 kommuner.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att stärka samverkan för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism

  Regeringen har gett Center mot vålds­bejakande extremism vid Brå i uppdrag att stärka sam­verkan mellan nationella myndig­heter och mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer, i syfte att före­bygga radikali­sering och sprid­ningen av vålds­bejakande extremism.
  Läs mer

 • Brås generaldirektör Mattias Larsson ska utreda ordningslagen
  Regeringen har utsett Mattias Larsson till särskild utredare för en utredning som ska se över ordningslagen.
  Läs mer

 • Bedragare påstår att de är från Brå
  De senaste dagarna har privatpersoner utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från Brottsförebyggande rådet. Skulle någon okänd kontakta dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis BankID.
  Läs mer

 • Bjurholms kommun först med att ansöka om ekonomiskt stöd
  Efter att Brå lanserade e-tjänsten där kommuner kan ansöka om ekonomiskt stöd till brottsförebyggande insatser var Bjurholms kommun rekordsnabba med sin ansökan.
  Läs mer

 • Anmälda brott första halvåret 2023
  Nu publiceras den preliminära statistiken för första halvåret 2023 över anmälda brott. Här hittar du ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå. Ny lag träder i kraft – en milstolpe för det brottsförebyggande arbetet
  Från och med den 1 juli 2023 finns Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete på plats. För första gången regleras därmed det kommunala brottsförebyggandet i svensk lag.
  Läs mer

 • Brå medverkar i Almedalen

  Under Almedalsveckan medverkar vi för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. I år genomförs Almedalsveckan 27 juni – 1 juli. Här kan du se när du kan följa våra seminarier.
  Läs mer

 • Årets prisvinnare Beatriz Magaloni deltar i en paneldiskussion med bland annat justitieminister Gunnar Strömmer. Världsledande kriminologer samlas i Stockholm

  Idag, 12 juni, startar en av världens främsta kriminologikonferenser – The Stockholm Criminology Symposium på Münchenbryggeriet i Stockholm. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut av H.M. Drottning Silvia.
  Läs mer

 • Grov fridskränkning mot barn
  Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda. Det framgår av en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, som presenteras i dag.
  Läs mer

 • Sveriges officiella statistik Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.
  Läs mer

 • Fler avtjänar fängelsedom i häkte

  Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.
  Läs mer

 • Uppföljning av sluta skjut
  Malmö var först i Sverige med att implementera gruppvåldsintervention (GVI), som är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer. I Malmö har arbetet gått under namnet Sluta skjut. Nu har Malmö universitet utvärderat strategin, på uppdrag av Brå.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2022 – Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar
  Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2022. Här redovisas ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Har du upplevt hot eller hat för att du är same?
  Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått ett regeringsuppdrag där vi ska ta fram en rapport om kränkningar, hot, våld och annat hat som drabbar samer som lever i Sverige.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar

  Brå får i uppdrag av regeringen att studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer
  Läs mer

 • Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå. Ny lag ger kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete
  Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger bland annat att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten. Genom att följa den nya lagen ges kommunerna goda möjligheter att förebygga fler brott.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2022
  Nu publiceras den slutliga statistiken för 2022 över anmälda brott, handlagda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • 116 fall av dödligt våld under 2022
  Dödligt våld med användning av skjutvapen, ökade under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskade övrigt dödligt våld, och då särskilt dödligt våld i en parrelation. Bland polisregionerna har Syd haft den största ökningen under 2022 jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2022.
  Läs mer

 • Så förbereder sig Halmstads kommun inför den kommande lagen om kommunalt brottsförebyggande ansvar
  I väntan på beslut om lagförslaget förbereder sig många kommuner i landet med att utöka, bredda och systematisera det brottsförebyggande arbetet. En av dessa är Halmstads kommun. Therese Wallgren , kommunsamordnare för det brottsförebyggande arbetet, Mattias Rossköld , kommundirektör och Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande berättar här om hur kommunen förbereder sig inför den kommande lagstiftningen.
  Läs mer

 • Våld mot kvinnor i fokus
  När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Här har vi samlat statistik och rapporter som berör våld mot kvinnor.
  Läs mer

 • Mer kompetens behövs för att klara upp dödligt våld i kriminell miljö
  Många åtgärder görs i utredningar av dödligt våld i kriminella miljöer, men det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda den typen av grova våldsbrott. För att effektivisera utredningsarbetet och öka uppklaringen, behöver det interna samarbetet också utvecklas, särskilt i förhållande till Nationellt forensiskt centrum, NFC. Det visar en ny studie från Brå.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att utveckla det natio­nella stödet i det brottsföre­byggande arbetet

  Regeringen ger Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet i det brotts­före­byggande arbetet. Brå ska särskilt utveckla följande delar: behovs­anpassade och praktik­nära stöd­insatser till kommuner och andra aktörer, stöd­insatser till läns­styrelserna, den nationella sam­ordningen, upp­följ­ningen av det brotts­före­byggande arbetet och kunskaps­utveck­lingen om brotts­före­byggande åtgärder.
  Läs mer

 • Presentera din forskning på Stockholm Criminology Symposium

  Missa inte chansen att presentera din forskning på Stockholm Criminology Symposium, 12–14 juni 2023. Sista dagen att skicka in abstracts är tisdag den 28 februari 2023.

  Läs mer

 • Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Carl Gynne, utredare på Brå. Nytt metodstöd för att förebygga våld mot kvinnor och flickor

  Mäns våld mot kvinnor utgör en allvarlig brottslighet i Sverige. Brå har därför tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd som kan användas för att kartlägga mäns våld mot kvinnor och flickor. De tre våldstyper som står i fokus i metodstödet är våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Carl Gynne, utredare på Brå, har arbetat med att ta fram stödet.
  Läs mer

 • Polisen har växt mer centralt än lokalt

  Polismyndigheten kommer att kunna nå målet om 10 000 fler polisanställda till slutet av 2024, men inte med bibehållen fördelning mellan antalet poliser och civilanställda. Utsatta områden har prioriterats i enlighet med regeringens direktiv, dock har den lokala nivån överlag inte tillförts resurser i den utsträckning som var tänkt. Verksamheter på central nivå har ökat mer än lokalpolisområdena. Det visar en ny Brå-rapport om polisens resursfördelning och tillväxt.
  Läs mer

 • Större risk att utsättas för hot eller våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar
  Vilken skola en elev går i påverkar risken att bli utsatt för hot eller våld, särskilt för sexualbrott. Störst skillnad syns mellan skolor som ligger i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Risken att utsättas är också större i skolor på landsbygden, med lägre lärartäthet eller större andel elever med utländsk bakgrund. Det visar en ny studie från Brå som publiceras idag.
  Läs mer

 • Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad
  För att Polismyndigheten ska kunna uppnå sitt mål för 2024 om framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring har den forensiska verksamheten en viktig roll. Men kapaciteten är eftersatt, framför allt när det gäller den it-forensiska verksamheten. Det visar en ny utvärdering från Brå.
  Läs mer

 • Antalet anmälda brott minskade under 2022
  Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022.
  Läs mer

 • Antalet anmälda brott minskade under 2022
  Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022 som publiceras idag.
  Läs mer

 • Lisa Pedersen, projektledare Brå. Ökat stöd till kommuner med utsatta områden
  Ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt skapar effekt. Brå har därför fått i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer ge och utveckla ett behovsanpassat och praktiknära stöd till kommuner med utsatta områden. Lisa Pedersen, projektledare, Brå, berättar här mer om vad uppdraget innebär och hur Brå kommer stötta kommunerna i deras arbete.
  Läs mer

 • Nytt regleringsbrev: Här är Brås uppdrag för 2023
  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2023. Brå tillförs medel för att myndigheten ska stärka och utveckla sin förmåga att bidra med kunskapsunderlag, utvärderingar och statistik samt för att förstärka stödet till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet.
  Läs mer

 • Christer Tessman och Susanne Gosenius, vinnare av ECPA 2022, tar emot priset i Prag. Sverige vinnare av ECPA 2022

  Årets vinnare av den europeiska tävlingen ECPA är Sveriges bidrag Riskreducerande insatser, RRI, som syftar till att minska gärningspersonens motivation till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. 
  Läs mer

 • Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2021

  Varje år gör Brå en sammanställning över forskning om svensk polisverksamhet. Nu är Polisbibliotekets databas Justitia uppdaterad med svensk polisforskning från 2021.
  Läs mer

 • Anmäl dig som talare till Stockholm Criminology Symposium, 12–14 juni 2023
  Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium. Årets huvudtema är “Principled and equitable law enforcement ” och i år kommer vi även att ha ett andra tema som är ”Evidence-based knowledge against violent extremism ”.
  Läs mer

 • Hatbrott påverkar afrosvenskars vardag
  Afrofobi är det vanligaste motivet bland anmälda hatbrott, bortsett från allmänt främlingsfientliga motiv. Brotten påverkar afrosvenskars vardag, och riskerar att bidra till en känsla av förstärkt utanförskap. Hatbrotten mot afrosvenskar karaktäriseras även av en hög förekomst av våld. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • ECPA-vinnare & Mattias Larsson Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.
  Läs mer

 • Skolan vanlig brottsplats när unga utsätts för brott

  45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021, vilket är den lägsta nivån sedan 2015. Det året skedde en stor del av undervisningen digitalt, men trots det var skolmiljön den vanligaste platsen för utsatthet för brott. Det visar Skolundersökningen om brott som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi
  Beatriz Magaloni (Mexico/USA) tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2023.
  Läs mer

 • Se presentationen av vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi 18 oktober kl 14.30
  Den 18 oktober klockan 14.30 presenteras vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi.
  Läs mer

 • Lägsta nivån av självrapporterad utsatthet för brott sedan 2016
  Den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2016. För nästan alla brottstyper har andelen utsatta legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat under tidsperioden. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå. Kommunerna behöver rustas inför ny lagstiftning
  Brottsförebyggande rådet har haft i uppdrag att genomföra förberedande åtgärder avseende lagförslaget om kommuners ansvar att arbeta brottsförebyggande. I slutredovisningen som presenteras idag gör Brå bedömningen att kommunerna, liksom Brå och andra aktörer som ger stöd till kommunerna, behöver bli bättre rustade inför den nya lagen.
  Läs mer

 • Hamnen i Vänersborg Anläggningsboende i fokus för brottsförebyggande samverkan 

  För första gången har samverkansmodellen testats på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden. Utvärderingen visar att samverkansprocessen varit en bra utgångspunkt för att skapa tydliga strukturer för samverkan mellan aktörer som inte tidigare haft någon formell samverkan. Dessutom har modellen hjälpt de olika aktörerna att hitta sin roll och identifiera på vilket sätt de kan bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten på boendet. Anna-Karin Ivert, biträdande professor, Malmö Universitet och Steve Johansson Sandén, kommissarie/kommunpolis, Polismyndigheten, svarar här på några frågor om utvärderingen.
  Läs mer

 • Här är sommarens nya lagar
  Vid halvårsskiftet infördes möjligheten att besluta om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek, straffen för knivbrott skärptes och för att effektivisera terrorismlagstiftningen samlas nu de tidigare lagarna på området i en enda lag. Dessutom införs flera lagändringar för att stärka skyddet för vittnen och få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter. Här kan du läsa om några av de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli.
  Läs mer

 • Ny generaldirektör för Brå
  Regeringen har utsett Mattias Larsson till ny general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022 och kommer närmast från en tjänst som departe­mentsråd och chef för straff­rätts­enheten vid Justitie­departe­mentet.
  Läs mer

 • Brå gör fördjupad studie av hatbrott mot samer

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Studien ska särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.
  Läs mer

 • Två nya uppdrag för att stärka säkerheten i skolan
  Brå har fått två nya uppdrag av regeringen. Brå ska kartlägga grövre våldsbrott i skolan och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan.
  Läs mer

 • Elijah Anderson, H.M. Drottning Silvia, Francis T. Cullen och Cheryl Jonson (ombud för Peggy C. Giordano). The Stockholm Prize in Criminology delades ut i Stadshuset
  H.M. Drottning Silvia delade igår ut The Stockholm Prize in Criminology i en stor cermoni i Stadshuset.
  Läs mer

 • Kriminologiforskare från hela världen samlas på The Stockholm Criminology Symposium
  13 juni startar en av världens främsta kriminologikonferenser – The Stockholm Criminology Symposium på Norra latin i Stockholm. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut av H.M. Drottning Silvia.
  Läs mer

 • Påbörjade verkställigheter inom frivården 2021
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över kriminalvård avseende påbörjade verkställigheter inom frivården under 2021, Kriminalvård-frivård 2021.
  Läs mer

 • Tryggare Skola – verktyget som sätter samspelet mellan fysisk och social miljö i centrum
  Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med Tryggare Sverige utvecklat arbetssättet och verktyget Tryggare Skola, som ska hjälpa skolor och kommuner att kartlägga brotts- och otrygghetsproblem i skolmiljön, analysera dem, välja rätt insatser och följa upp arbetet. Nu har arbetet utvärderats av Högskolan i Borås och resultaten visar att det är uppskattat av aktörer inom skolverksamheten.Annie Lees, regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Blekinge, svarar här på några frågor om arbetet och berättar om varför Tryggare Skola kan vara ett viktigt stöd för kommunens brottsförebyggande samordnare i samarbete med utbildningsförvaltningen, med tanke på den föreslagna lagen om kommunalt brottsförebyggande ansvar.
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut 2021, kriminalvård avseende fängelse och häkte 2021, samt återfall i brott 2015 (slutlig) och 2019 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan.
  Läs mer

 • Hus i Gävle Huskurage gör fler benägna att agera vid oro för våld
  Den våldspreventiva metoden Huskurage har under 2020 införts i tre stadsdelar i Gävle kommun. Högskolan i Gävle har processutvärderat implementeringen av insatsen som bland annat visar att samverkan, engagemang och kommunikation är viktigt. Sara Skoog Waller, lektor i psykologi, Högskolan i Gävle och Cecilia Vågberg, strateg, social hållbarhet, Gävle kommun, svarar här på några frågor om arbetet.
  Läs mer

 • Statistik över brottsmålsprocessen

  I dag publicerar Brå statistiken över handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.
  Läs mer

 • Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras
  Polisens arbete mot sexköpsbrott med vuxna säljare är idag inriktat mot så kallade eskortsidor. Arbetet behöver breddas till att omfatta även andra arenor. När det är barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar behöver polisen och socialtjänsten bli bättre på att motverka kontakter och upptäcka brott oavsett arena. Det visar två nya rapporter från Brå.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2021 – Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar
  Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2021. Här redovisas ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att studera hur unga involveras i kriminella nätverk
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk.
  Läs mer

 • Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens
  Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och i Gävle. Brå presenterar där en ny rapport om var kommunerna står idag inför den utveckling som ska ske.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2021
  Nu publiceras den slutliga statistiken för 2021 över handlagda brott, anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Färre fall av dödligt våld under 2021
  Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021, jämfört med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation, under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.
  Läs mer

 • Kommuner och regioner saknar ofta metoder för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslighet
  Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. De kontrollsystem som finns missar ofta den grova brottsligheten. Tillståndsplikt och bättre uppföljning behövs för att komma åt välfärdsbrotten. Det visar en ny rapport som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att utveckla stödet till utsatta områden
  Brottsförebyggande rådet (Brå) får i uppdrag att utveckla det brottförebyggande arbetet i kommuner med utsatta områden, exempelvis insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk.
  Läs mer

 • Så arbetar Göteborg med att förebygga ungdomsrån
  Kontinuitet och långsiktigt tänkande ses som förutsättningar för framgång i det förebyggande arbetet mot ungdomsrån i Göteborg. Här berättar polis och socialtjänst om hur deras arbete bedrivs och är organiserat samt vad de ser för utmaningar och framgångsfaktorer med arbetet.
  Läs mer

 • GVI – en strategi mot grovt våld – sprids till fler städer
  Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att sprida GVI, strategin bakom Sluta skjut i Malmö, till fler städer. Under hösten 2021 anslöt sig Uppsala, Örebro och Göteborg, och i februari 2022 fattade Huddinge kommun beslut om att implemtera strategin.
  Läs mer

 • Björn Borschos utses till vikarierande generaldirektör och chef för Brå
  Regeringen har i dag beslutat att utse Björn Borschos till vikarie­rande general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet (Brå). Björn Borschos är i dag förvalt­nings­chef och ställ­före­trädande myndig­hets­chef på Brå.
  Läs mer

 • Anmälda brott 2021 – preliminär statistik
  Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, vilket var en minskning med 84 400 brott (−5%), jämfört med året innan. De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott samt bedrägeribrott. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2021 var brott mot person (+2 %).
  Läs mer

 • Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2022
  I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­undersökningen (NTU) ut till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott.
  Läs mer

 • Nytt regleringsbrev: Här är Brås uppdrag för 2022

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2022.
  Läs mer

 • Webbinarium: Förebyggande arbete mot ungdomsrån
  Den 20 januari arrangerar Brå ett webbinarium om att förebygga ungdomsrån. Under webbinariet får vi ta del av hur några kommuner och polisregioner har arbetat med ungdomsrån de senaste åren. Utredare från Brå kommer även att berätta om den nyligen publicerade rapporten om ungdomsrån och om annat som pågår på området.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att förbereda införandet av ett brotts­före­byggande ansvar för kommunerna

  Brottsförebyggande rådet får i uppdrag av regeringen att genom­föra förbere­dande åtgärder avseende förslaget från Utred­ningen om kommu­nernas brotts­före­byggande ansvar om att införa en ny lag som ger kommu­nerna ett ansvar för att arbeta brotts­före­byggande.
  Läs mer

 • Trots avvecklade restriktioner under hösten har de anmälda brotten inte ökat generellt, men för några brottstyper är nivåerna nästan som före pandemin
  Nivån för det totala antalet anmälda brott hösten 2021 var 4 procent lägre än hösten närmast före pandemin (2019). Därmed finns det inte några indikationer på att avvecklingen av restriktionerna under hösten skulle ha följts av en generell återgång till tidigare nivåer. Men några brottstyper för vilka anmälningarna varit färre under pandemin började öka under hösten, vilket bland annat gäller misshandel mot okänd samt fickstöld.
  Läs mer

 • Melker Labory och Louise Laurell Vuxenvandring och ”Child check” bland årets beviljade ekonomiska stöd
  Under 2021 har tolv ansökningar beviljats sammanlagt 3,6 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd från Brå, för utvärderingar och uppföljningar. Länsstyrelsen Kalmar och Skånes universitetssjukhus är två av organisationerna som beviljats medel. Melker Labory, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Kalmar, och Louise Laurell, medicinsk doktor, Skånes universitetssjukhus svarar här på några frågor om det de ska utvärdera.
  Läs mer

 • Ungdomsrånen har ökat i hela landet
  Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för rån har ökat kraftigt bland ungdomar. En oroande utveckling går att se när det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet. Det visar en ny rapport som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Spårvagn på Norra Promenaden i Norrköping, på väg mot Klockaretorpet. Klockaretorpet vände utvecklingen med stöd av Brå
  I samband med att polisens lista över utsatta områden 2021 presenterades, stod det klart att Klockaretorpet inte längre är ett utsatt område. Enligt polisen, Norrköpings kommun och Hyresbostäder vändes utvecklingen i samband med att de deltog i Brås utvecklingsprojekt som riktade sig till utsatta områden. I syfte att vässa det områdeslokala samarbetet, gav Brå under en treårsperiod ett fördjupat metodstöd till 7 pilotområden, vilka sammantaget hade 13 bostadsområden som fanns med på polisens lista 2016.
  Läs mer

 • Gustav Grut, universitetsadjunkt, Mittuniversitetet; Linda Fetiu brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Hallands län; Emma Ekdahl, brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Jämtlands län Samrådsyttranden i planärenden ger effekt
  Sedan 2018 ger de brottsförebyggande samordnarna vid länsstyrelserna i Hallands län och Jämtlands län råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samrådsyttranden till kommunernas detalj-och översiktsplaner. Mittuniversitetet har nu följt upp arbetet, som visar att de två länsstyrelsernas arbetssätt har haft positiva effekter. Gustav Grut, Mittuniversitetet, Emma Ekdahl, Länsstyrelsen Jämtland och Linda Fetiu, Länsstyrelsen Halland, svarar här på några frågor om uppföljningen.
  Läs mer

 • Vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi Vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi

  De tre forskarna Elijah Anderson, Francis T. Cullen och Peggy C. Giordano tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2021 och 2022. De belönas för forskning om mekanismerna bakom våld i segregerade områden respektive forskning om behandling för att minska risken för återfall i brott. Den 14 juni kommer priset att delas ut i Stockholm Stadshus i anslutning till the Stockholm Criminology Symposium.
  Läs mer

 • Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad Arbete viktigt för att undvika ett kriminellt liv
  Arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott. I Borås har man sedan 2019 arbetat med insatsen Chansen för att hjälpa personer att få arbete för att på så sätt komma bort från kriminalitet eller missbruk. Utvärderingen visar att ungefär hälften av de inskrivna deltagarna följer vägen mot ett icke-kriminellt liv. Dzenan Ganic, enhetschef i Borås stad, svarar här på några frågor om insatsen och utvärderingen.
  Läs mer

 • Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt
  Kunskapen som finns idag gällande våld i nära relationer, liksom det förebyggande och stödjande arbetet mot detta våld, utgår oftast från ett vuxenperspektiv. Därför riskerar våld i ungas egna parrelationer att inte uppmärksammas tillräckligt. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet publicerar idag.
  Läs mer

 • Var fjärde politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld under 2020
  26 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under 2020. Det är vanligt att politiker undviker att uttala sig om exempelvis rasism och invandring av oro för att bli utsatta. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Nya uppdrag till Brå: Kvalitetsgranskning av statistiken över anmäld misshandel och stöd kring kartläggning om våld i nära relationer
  Regeringen ger Brå i uppdrag att kvalitets­granska statistiken över anmälda miss­handels­brott samt ta fram ett fördjupat stöd vid kart­läggning av våld i nära relationer. Båda uppdragen är en del av regeringens åtgärds­paket att intensi­fiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
  Läs mer

 • Färre uppger att de utsatts för brott
  Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Jenny Andersson, brottsförebyggande samordnare, Karlshamns kommun. Utbildning allt viktigare för brottsförebyggare
  I juni i år presenterade en statlig utredning förslag på hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet bör utformas. Lagförslaget betonar vikten av att ha en välfungerande organisation och att arbeta kunskapsbaserat i samverkan. Ett sätt att rusta inför detta är att stärka den brottsförebyggande kompetensen i sin kommun. Genom Brås utbildningar kan yrkesverksamma utveckla sina kunskaper med fokus på att i samverkan förebygga brott och öka tryggheten.
  Läs mer

 • Strategi mot skjutvapenvåld sprids till fler orter
  Regeringen ger Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida GVI – strategin bakom Sluta skjut – till fler orter i Sverige.
  Läs mer

 • Vinnarna av ECPA 2021 Gävles arbete mot mobbning får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Gävle kommun och Högskolan i Gävle är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Tillsammans har de utvecklat Gävlemodellen, som fått ned andelen mobbade i skolorna och kommunen ligger nu runt 40 procent lägre jämfört med riket som helhet.
  Läs mer

 • Sommarens lättnader i pandemi­restriktionerna har haft en viss ökande inverkan på anmälda brott mot person
  Nivån för det totala antalet anmälda brott sommaren 2021 var 4 procent lägre än sommaren närmast före pandemin (2019). Utvecklingen skilde sig från sommaren 2020, som tvärtemot visade på en ökning (vilket dock delvis berodde på att polisen då tagit tag i oregistrerade anmälningar om skadegörelse från tidigare perioder). Minskningen sommaren 2021 berodde bland annat på stöldbrotten, som fortsatte att minska. Samtidigt noterades ökningar i några av de övergripande brottskategorierna, framför allt för brott mot person, som ökade med 9 procent. De stegvisa restriktionslättnaderna under sommarmånaderna 2021 har inneburit utökade sociala aktiviteter, och har därmed troligtvis bidragit till fler anmälda brott mot person.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att ta fram statistik över utsatta områden
  Genom en ändring i årets reglerings­brev ger regeringen Brå i uppdrag att ta fram statistik över utsatt­het för brott, trygghet och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden.
  Läs mer

 • Stora förändringar på narkotikamarknaden
  Narkotikamarknaden har förändrats och genomgått en professionalisering, bland annat genom nya strukturer för smuggling, monopol på vissa försäljningsplatser och en ökad tillgänglighet för köpare. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund
  Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brotts­misstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.
  Läs mer

 • Planera utvärderingen med hjälp av Brå
  Vill ni se om era brottsförebyggande insatser gett resultat? Då kan det vara på sin plats att utvärdera projektet eller verksamheten. Den 15 september 2021 är sista dagen att ansöka om ekonomiskt stöd från Brå, till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete.
  Läs mer

 • Brå och CVE medverkar i Almedalen
  Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.
  Läs mer

 • William Wikström, projektledare Brå Fortsatt arbete för att minska skjutningarna i Sverige
  Sluta skjut som har pågått i Malmö sedan 2018 bygger på den amerikanska strategin om Group Violence Intervention som är en arbetsmodell mot grovt, dödligt våld i kriminella grupperingar. Tidigare i våras meddelade regeringen att de i vårändrings­budgeten vill avsätta 6 miljoner kronor för att fortsätta sprida arbetsmetoden till andra delar av Sverige. Riksdagen har nu beslutat om att godkänna förslaget. William Wikström, projekt­ledare, Brå, berättar här mer om hur arbetet nu pågår med att förbereda för ytterligare imple­mentering.
  Läs mer

 • Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner
  Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Tydliga indikationer på att även pandemins tredje våg inverkat på de anmälda brotten – i maj 2021 såväl som under hela våren 2021
  Nivån för det totala antalet anmälda brott i maj 2021 var 9 procent lägre än i maj 2019, det vill säga maj månad närmast före pandemin. Minskningen var större än i maj 2020, under pandemins första period, jämfört med maj 2019. Både ökningar och minskningar märks dock bland de övergripande brottskategorierna, såväl under maj 2021 som under hela våren 2021, jämfört med motsvarande perioder 2019. Några brottstyper hade också fortsatt lägre nivåer, än i maj 2019 och våren 2019, vilket bedöms vara konsekvenser av pandemins tredje våg.
  Läs mer

 • Kristina Svartz, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå. Brå välkomnar nytt lagförslag om kommuners brottsförebyggande ansvar
  Sveriges kommuner har en central roll i det lokala brotts­före­byg­gande arbetet men hur arbetet prioriteras och bedrivs ser olika ut i landet. En statlig utredning har idag presenterat förslag på hur ett lagstadgat kom­munalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Brotts­före­byggande rådet välkomnar det nya lag­förslaget och Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet och Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet, berättar här varför en lag­stift­ning är viktig för arbetet med att förebygga brott.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att utvärdera polissatsning

  Regeringen har beslutat att ge Brotts­före­byggande rådet i uppdrag att följa upp och analy­sera sats­ningen på 10 000 fler anställda i Polis­myndig­heten under perioden 2016-2024. I detta ingår bland annat att kartlägga hur till­skotten har fördelats och använts samt analy­sera hur verk­sam­heten har utvecklats.
  Läs mer

 • Brås ekonomiska stöd: Modell för regional samverkan utvecklade Skånes brottsförebyggande arbete
  Under våren 2018 tecknade sju organisationer en gemensam programförklaring – Skåne tillsammans mot brott – för att testa en modell för regional samverkan. Utvärderingen från Malmö universitet visar att samverkansformen har gett konkreta resultat på lokal nivå. Annika Wågsäter, brottsförebyggande samordnare och Adam Jonsson, utvärderar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne svarar här på några frågor om programmet som utvärderats.
  Läs mer

 • Tobias Karström, Urban Utveckling, och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva Brås ekonomiska stöd: Trygghetsbesiktningar minskade inbrotten i Järva
  Att hålla rent och snyggt, ha god kommunikation med de som bor och verkar i området och tillträdesskydd. Det är några av framgångsfaktorerna för Fastighetsägare i Järvas arbete med tjänsten Trygghetsbesiktningar, som tagits fram för att förebygga och minska inbrott. Nu har arbetet utvärderats av Urban Utveckling och resultaten visar på en minskning av inbrott och ökad trygghet efter att man började arbetet med trygghetsbesiktningar. Tobias Karström, Urban Utveckling, och Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva, svarar här på några frågor om arbetet och utvärderingen.
  Läs mer

 • Statistik: Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2020, samt återfall i brott 2014 (slutlig) och 2018 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer

 • Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i övriga Europa
  Efter en längre period med en minskande trend började det dödliga skjutvapenvåldet öka vid mitten av 00-talet i Sverige, och har fortsatt så sedan dess. Från och med 2013 tilltog ökningen och återspeglas då även i det dödliga våldet generellt. I många andra länder i Europa har det dödliga våldet, både generellt och med skjutvapen, fortsatt att minska. Det visar en ny rapport från Brå som gjort en europeisk jämförelse av det dödliga skjutvapenvåldet sedan millennieskiftet.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Pandemins inverkan i april 2021 – fortsatta konsekvenser under den tredje vågen
  Det totala antalet anmälda brott i april 2021 var 7 procent lägre än i april 2019. Minskningen var därmed något starkare i april 2021 än vid pandemins andra månad, april 2020, då nivån var 5 procent lägre än i april 2019. Antalet anmälda brott mot person var däremot 1 procent högre i april 2021 än i april 2019. Det var även en högre nivå jämfört med april 2020, då de anmälda brotten mot person var 4 procent färre än i april 2019.
  Läs mer

 • Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborg stad och Erik Larsson, professor i datorarkitektur, Lunds Universitet, Brås ekonomiska stöd: Teknik hjälpte Helsingborg att minska skadegörelsen
  Helsingborg stad har testat om modern uppkopplad teknik kan hjälpa staden att öka tryggheten i stadsmiljön – bland annat genom att minska skadegörelsen. Lunds Universitet har nu utvärderat projektet och resultaten visar att skadegörelsen minskade under testperioden som tekniken användes. Elina Bratt, säkerhetschef, Helsingborg stad och Erik Larsson, professor i datorarkitektur, Lunds Universitet, berättar här mer om utvärderingens resultat.
  Läs mer

 • Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord
  Sedan 2019 utreder en särskild sexualbrottsgrupp alla våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord. Specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt. Det visar en utvärdering från Brå.
  Läs mer

 • Stoppade bidrag och höjd skatt hindrar terrorfinansiering
  Det är svårt att utreda och bevisa finansiering av terrorism, och endast ett fåtal har dömts de senaste tio åren. I stället spelar andra åtgärder som exempelvis beslut om skattetillägg eller återkrav av bidrag en viktig roll i att förhindra och förebygga misstänkt terrorfinansiering. Det finns en etablerad samverkan mellan myndigheter idag men informationsdelningen är i vissa fall bristfällig. Det visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer

 • Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad Med rätt insatser, i rätt tid, minskar risken för återfall
  Att förebygga återfall i brott är just nu extra aktuellt då gängkriminalitet drar till sig många unga. De som vill hoppa av gäng, och andra som vill bryta sin kriminella livsstil, behöver ofta ett brett stöd från både kommuner, hälso-och sjukvård och olika myndigheter. För att kunna ge rätt stöd när det ger mest effekt, krävs en välstrukturerad samverkan. Brå har utvecklat ett stöd till utveckling av lokalt och regionalt återfallsförebyggande samarbete. Erika Sallander, utredare, Brå, berättar här om vikten av att arbeta förebyggande mot återfall i brott.
  Läs mer

 • Handeln i behov av ökad kunskap om penningtvätt
  Många företag och branscher inom handeln löper risk att utnyttjas för penningtvätt och i förlängningen bidra till finansiering av kriminella nätverk. De sektorer som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt är exempelvis finansiella institut, varuhandlare samt spelbolag.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Pandemins inverkan något dämpad – svagare minskning i mars 2021 än i mars 2020
  Antalet anmälda brott i mars 2021 var 2 procent lägre än i mars 2019. Minskningen var därmed svagare i mars 2021 än under pandemins första månad, mars 2020, då nivån var 4 procent lägre än i mars 2019. Antalet anmälda brott mot person var däremot 4 procent högre i mars 2021 än i mars 2019, medan det i mars 2020 var 5 procent lägre än i mars 2019. Stöldbrotten minskade i mars 2021, jämfört med mars 2019, men svagare än vid pandemins inledning. Resultaten för brottstyper som misshandel av obekant, fickstölder, personrån och rattfylleri indikerar dock fortsatta och ökande konsekvenser av pandemin och dess följder, vid jämförelse med mars 2019, men på övergripande nivå var effekterna i mars 2021 något svagare, än vid pandemins inledning.
  Läs mer

 • Sluta skjut sprids till fler orter
  Brå får 6 miljoner kronor för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.
  Läs mer

 • Unga som döms för rån eller våld eller hot mot tjänsteman har störst risk att fortsätta begå brott
  Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot tjänsteman, som första brott, är de som har störst risk att fortsatt begå många brott. En tidig brottsdebut och en mer avancerad brottslighet än andra jämnåriga är också vanligare bland unga som fortsätter att begå många brott. Det visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer

 • Har du blivit utsatt för rån? Eller har du rånat någon?

  Brå söker personer under 18 år som har blivit utsatta för personrån , och som vill berätta om det i en intervju. Vi vill också gärna prata med dig som är under 20 år och som har rånat en annan ungdom .
  Läs mer

 • Islamofobiska hatbrott yttrar sig i många olika former
  Hot och ofredanden är vanliga brottstyper vid islamofobiska hatbrott, men även hets mot folkgrupp som sker via sociala medier. Hatbrott kan leda till otrygghet och ibland depression för dem som utsätts. Det kan även leda till att man väljer att dölja sin religiösa tillhörighet eller undviker att engagera sig politiskt. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2020 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2020 – anmälda brott
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott 2020. Här redovisas ett urval av statistiken, med fokus på hur pandemin bedöms ha påverkat antalet anmälda brott.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2020 – konstaterade fall av dödligt våld
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över konstaterade fall av dödligt våld för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken.
  Läs mer

 • Fler brott har utretts och klarats upp under pandemin
  Pandemin har påverkat rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott. Antalet ärenden som polisen över­lämnade till åklagare för åtal, ökade. Även antalet brottsmiss­tankar som Åklagarmyndigheten lagförde, ökade under 2020. I båda fallen inleddes ökningen först under våren, då pandemin startade. Det visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Fortsatt kraftig minskning i februari 2021
  Nivån för det totala antalet anmälda brott i februari 2021 var påtagligt lägre jämfört med februari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Sett till hela vintern 2020/2021 har antalet anmälda brott minskat med 7 procent, jämfört med vintern 2019/2020. Minskningar i februari 2021 märktes i samtliga brottskategorier, däribland för stöldbrott och brott mot person, vilket indikerar en fortsatt inverkan av pandemin och dess följder i form av skärpta restriktioner.
  Läs mer

 • Är du ung och har blivit illa behandlad i en relation? 

  Brå söker personer mellan 15 och 25 år som har upplevt våld eller kränkningar av någon de är eller har varit tillsammans med eller dejtat, och som vill berätta om det i en intervju. Det spelar ingen roll om du är tjej, kille eller ickebinär, eller vilken sexuell läggning du har.
  Läs mer

 • Brottsoffer i fokus

  Den 22 februari är den internationella brottsofferdagen. Här är ett urval av Brås senaste rapporter som på olika sätt berör brottsutsatta.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Tydliga indikationer på konsekvenser av pandemins andra våg i statistiken för januari
  Nivån för det totala antalet anmälda brott i januari 2021 var påtagligt lägre jämfört med januari 2020, med 11 procent färre anmälda brott. Det är den största minskningen för en enskild månad, jämfört med motsvarande månad året innan, under hela pandemiperioden. Förhållandevis kraftiga minskningar märktes även i flera olika brottskategorier i januari 2021, jämfört med januari 2020, däribland för brott mot person och stöldbrott, vilket indikerar en fortsatt inverkan av pandemin. Detta inte minst mot bakgrund av de skärpta nationella restriktioner som infördes i slutet av 2020.
  Läs mer

 • Minskat antal skjutningar i Malmö visar utvärdering av Sluta skjut
  Antalet skjutningar i Malmö minskade under perioden som pilotprojektet Sluta skjut pågick. Malmö har också haft en kontinuerligt nedåtgående trend när det gäller skjutningar under de senaste åren jämfört med andra städer i Sverige. Det är dock svårt att säkerställa statistiskt vilka faktorer som ligger bakom minskningen. Det visar en effektutvärdering som Malmö universitet publicerar idag, på uppdrag av Brå.
  Läs mer

 • Digitalt presseminarium om effektutvärderingen av Sluta skjut i Malmö
  Den 17 februari publiceras en effektutvärdering av pilotprojektet Sluta skjut, som pågick i Malmö 2018–2020. Utvärderingen presenteras på ett presseminarium samma dag. Under seminariet deltar även bland andra professor David Kennedy och justitieminister Morgan Johansson.
  Läs mer

 • Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad Brås ekonomiska stöd: Individanpassat stöd framgångsfaktor i avhopparverksamhet
  Under 2018 beviljades stiftelsen Fryshuset ekonomiskt stöd för utvärdering av deras verksamhet Passus, för avhopp från gäng och kriminalitet. Torbjörn Forkby, professor, Linnéuniversitetet har tillsammans med Kristina Alstam, universitetslektor, Göteborgs universitet, utvärderat verksamheten. De menar att Passus lyckas med att stödja kriminellas väg ut från gängen och att en tydlig framgångsfaktor har varit möjligheten att ge deltagarna ett individanpassat och kvalificerat stöd. Torbjörn Forkby svarar här på några frågor om utvärderingen.
  Läs mer

 • Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun Brås ekonomiska stöd: Utvärdering fick kommunen att prioritera brottsförebyggande uppdrag
  Umeå kommun arbetar, i samarbete med polisen, med uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert för att motverka att staden ska få ett utsatt område. Utvärderingen har bland annat hjälpt samverkansparterna och den politiska ledningen att se att man behöver säkra långsiktigheten i uppdraget. Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun, svarar här på några frågor om uppdraget som utvärderats.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i december
  Det totala antalet anmälda brott i december 2020 var 1 procent högre än i december 2019. Ökningar märktes framför allt för skadegörelse­brotten och för samlingskategorin övriga brott. Samtidigt fortsatte dock antalet anmälda brott att minska för brottstyperna misshandel av obekant, stöldbrott, personrån samt rattfylleribrott, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin.
  Läs mer

 • Anmälda brott 2020 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagar­myndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brotts­utredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inklu­derar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer

 • Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad Följder av pandemin: Ökad samverkan i Mölndal
  När pandemin kom till Mölndal fick delar av det brottsföre­byggande arbetet pausas, medan andra delar stärktes. Det är nu fler aktörer som rapporterar in om otrygghet och brottslighet, vilket bidrar till bättre analyser och ökad samverkan. I staden pågår också ett arbete med att förebygga skadegörelse mot skolor och förskolor, ett problem som misstänks ha ökat på grund av pandemin. Kommunen utvecklar också en digital händelsekarta. Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad, svarar här på några frågor om hur pandemin påverkat deras arbete.
  Läs mer

 • Brås regleringsbrev för 2021

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2021.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att studera afrofobiska hatbrott
  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism och då särskilt afrofobi.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i november
  Det totala antalet anmälda brott i november 2020 låg på en oförändrad nivå jämfört med i november 2019, och även sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad 2020 jämfört med 2019. Inom vissa brottstyper – såsom misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott – fortsatte dock antalet anmälda brott att minska i november, jämfört med i november 2019, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin. Ser man till hela pandemiperioden hittills var inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna.
  Läs mer

 • Annica Odelind i polisuniform Följder av pandemin: Fokus på relationsvåld i Medelpad
  Pandemin påverkar stora delar av samhället även brottsligheten och människors trygghet. Annica Odelind, kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad, svarar här på hur hon tycker att pandemin har påverkat deras brottsförebyggande arbete. Pandemin har bland annat inneburit att hon och hennes kollegor fått lägga ytterligare fokus på att förebygga våld i nära relationer.
  Läs mer

 • Brås ekonomiska stöd: Länsstyrelsen i Blekinge utvärderar projektet Tryggare skola
  Under 2020 har tretton ansökningar beviljats sammanlagt 4,25 miljoner kronor genom ekonomiskt stöd från Brå, för utvärderingar och uppföljningar. Ett av de projekten som får ekonomiskt stöd och som nu kommer att utvärderas är Länsstyrelsen i Blekinges projekt Tryggare skola – uppföljning av projektets första år. Annie Lees, regional samordnare på Länsstyrelsen i Blekinge berättar här kort om projektet.
  Läs mer

 • Hatbrottsmotiv bakom vart femte brott
  En femtedel av alla som utsatts för brott enligt Nationella trygghetsundersökningen 2019 uppger att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är också vanligt att det finns fler än ett hatbrottsmotiv. Det visar en ny fördjupningsstudie om hatbrott som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2019

  Varje år sammanställer Brå en samling publikationer som har polisverksamheten som sitt forskningsfält. Nu går det att ta del av den nya forskningen som sammanställts för 2019.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Svaga indikationer på konsekvenser av pandemin i oktober
  Hittills under hösten har nivån av anmälda brott i september 2020 varit den samma som i september 2019, medan nivån i oktober minskade med 1 procent jämfört med oktober 2019. Minskningarna av antalet anmälda brott under vårmånaderna 2020 – jämfört med motsvarande period 2019 – vändes i juni till en ökning, som höll i sig i juli. Därefter minskade antalet anmälda brott på nytt i augusti, jämfört med augusti 2019. Minskningen i oktober märks framförallt i kategorierna stöldbrott och skadegörelsebrott. Stöldbrotten minskade i oktober med 5 procent från att i både augusti och september ha uppvisat oförändrade nivåer, jämfört med motsvarande månader 2019. Även de anmälda skadegörelsebrotten minskade med 5 procent i oktober 2020 jämfört med oktober 2019, vilket innebär att utvecklingen med ökningar som pågått sedan i april har brutits.
  Läs mer

 • Utvärdering av Sluta skjut visar att modellen kan vara användbar i fler svenska städer
  Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige. Malmö universitet har på Brås uppdrag utvärderat Sluta skjut, och den första delen av utvärderingen är nu klar.
  Läs mer

 • Digital pressträff om utvärderingen av Sluta skjut i Malmö
  Sluta skjut är en satsning för att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Malmö stad, tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö, var pilotkommun för satsningen 2018–2020. En utvärdering av satsningen presenteras av Brå och Malmö universitet den 16 november kl. 10.00
  Läs mer

 • Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden
  Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva boendena. Mindre kollektiva asylboenden och bättre information till de asylsökande om svenska lagar, är exempel på åtgärder som kan minska brottsligheten och öka tryggheten på asylboendena. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Oro för brott får elever att begränsa sin vardag
  Nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta. Det visar Skolundersökningen om brott 2019, som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Lisa Pedersen, trygghetschef i Angered stadsdelsförvaltning och Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef tar emot priset från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats
  Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området. Priset delas ut 21 oktober av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
  Läs mer

 • Anmälda brott: Få tydliga konsekvenser av pandemin i september
  Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni till en ökning som höll i sig i juli. I augusti 2020 minskade antalet anmälda brott på nytt, jämfört med augusti 2019. I september 2020 anmäldes lika många brott som i september 2019. Bedrägeribrotten minskade kraftigt i augusti 2020 jämfört med augusti 2019. En minskning av det slaget återfinns inte i september, vilket har bidragit till den oförändrade nivån av totalt antal anmälda brott jämfört med september förra året. Andra brottstyper, så som misshandel mellan obekanta samt övrig stöld, har likväl fortsatt att minska även under september.
  Läs mer

 • Fält med skördad säd på Öland Eget ansvar hindrar stölder på lantbruk
  Stölder kostar bygg- och jordbruksbranschen mycket varje år. Det finns stora värden i lantbruksutrustning vilket gör den eftertraktad. Med ökad kunskap hos lantbrukarna och konkreta åtgärder såsom bättre inbrottsskydd kan stölder förebyggas. Med märkning ökar dessutom chansen att få tillbaka det som stulits.
  Läs mer

 • Oro över brottsligheten ökar bland unga män
  Otryggheten och oron för brott har generellt ökat något. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Förtroendet för rättsväsendet har ökat och störst förtroende har polisen. Det visar Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2020 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att följa upp förbudet mot köp av sex

  Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.
  Läs mer

 • Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder
  Enligt EU:s kriminalstatistik ligger Sverige i topp när det gäller anmälda våldtäkter i Europa. I en ny rapport från Brå studeras dessa siffror närmare. Det visar sig då att positionen förklaras av skillnader mellan länderna när det gäller den juridiska definitionen på våldtäkt och på skillnader i sättet att föra statistik.
  Läs mer

 • Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder
  Våldtäkt är ett allvarligt brott som många kvinnor oroar sig för. Den oron kan förstärkas ytterligare när man ser att Sverige hamnar högt i jämförelser mellan länder av antalet anmälda våldtäkter som i EU:s kriminalstatistik, vilket Brå ofta får frågor om. Den här nya rapporten visar dock att Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.
  Läs mer

 • NTU: Uppföljningsintervjuer ger mer kunskap om omständigheter kring brotten
  Uppföljningsintervjuer har genomförts med ett urval av de som i enkät­undersökningen för NTU 2019 uppgav att de utsatts för brott. Detta för att få svar på frågor om omständigheterna kring brotten – bland annat vilken typ av brottsplats som är vanligast samt vilken relation den brottsutsatta haft till gärningspersonen.
  Läs mer

 • Följder av pandemin: Färre bostadsinbrott när Höganäsborna semestrar hemma
  Under pandemin har många valt att semestra hemma i Sverige. Det har man märkt av i Höganäs kommun, som haft 30 procent fler besökare än tidigare somrar. Det ökade ”hemmasemestrandet” kan även ha påverkat bostadsinbrotten, där man i Höganäs har sett en nedgång under pandemin.
  Läs mer

 • Minskning av anmälda brott i augusti
  Antalet anmälda brott i augusti 2020 var 3 procent lägre än i augusti förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 vändes i juni och juli 2020 till ökningar, vilket hängde samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm.
  Läs mer

 • Brott och ordningsstörningar förekommer på de flesta simhallar och bibliotek
  Brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek skapar otrygghet för besökare och har negativa konsekvenser för personalens arbetsmiljö. Variationen är dock stor mellan verksamheter. Det framgår av den kartläggning som Brå har gjort.De flesta simhallar och bibliotek uppger att brott och ordningsstörningar påverkar verksamheten negativt. I de flesta fall handlar det dock om att verksamheten har påverkats negativt i väldigt liten eller i ganska liten utsträckning.
  Läs mer

 • I fokus: Skjutningar och kriminella grupperingar

  Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärnings­personer blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare.Brå har de senaste åren publicerat ett flertal rapporter om dödligt våld och kriminella nätverk. Här hittar du några rapporter från Brå på ämnet.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att studera våld i nära relationer bland unga

  Regeringen ger Brå i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka våld i nära relationer bland unga. I uppdraget ingår också att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsakerna bakom sådant våld.
  Läs mer

 • Fortsatt ökning av anmälda brott trots pandemin
  Antalet anmälda brott i juli 2020 har ökat med 6 procent, jämfört med i juli förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020 – jämfört med motsvarande månader 2019 – vändes i juni 2020 till en ökning, som fortsatte även i juli.
  Läs mer

 • Ökning av anmälda brott i juni, trots pandemin
  Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.
  Läs mer

 • Flickor får oftare åtalsunderlåtelse

  Bland ungdomar får flickor åtalsunderlåtelse i högre utsträckning än pojkar när de lagförs. I en kortanalys från Brå undersöks om åklagare behandlar pojkar och flickor lika.
  Läs mer

 • Fyra av tio gärningspersoner vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin
  Det är cirka sju gånger vanligare att gärnings­personer vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någon i familjen. Det visar en ny kartläggning från Brotts­förebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Kommunala skillnader i brottsförebyggande arbete
  Det brottsförebyggande arbetet tenderar att vara mer strukturerat i kommuner och stadsdelar med högre nivå av självrapporterad utsatthet för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • LOV 3§-områden: Minskad brottslighet och ökad trygghet?
  I Gamlestaden i Göteborg har man under en längre tid haft problem med narkotikarelaterad brottslighet. När otryggheten och antalet incidenter kopplade till missbruk och narkotikahandel ökade i stadsdelen beslutade man att agera och ansökte om LOV 3§ – att ordningsvakter förordnas inom ett begränsat område på bestämda tider. Nu har insatsen utvärderats med ekonomiskt stöd från Brå Pdf, 1 MB..
  Läs mer

 • Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes
  Antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018. Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) genomgång av samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under 2019.
  Läs mer

 • Foto av Emma Ekdahl, samordnare av det brottsförebyggande arbetet i Jämtlands län. Gör som du vill att andra ska göra
  I sitt uppdrag som samordnare av det brottsförebyggande arbetet i Jämtlands län arbetar Emma Ekdahl efter deviserna ”jobba smart” och att ”gå före med gott exempel”. Det finns inga lagkrav på att lokala aktörer, utöver polisen, ska jobba brottsförebyggande. Därför måste länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare jobba med att skapa tillit och engagemang i arbetet.
  Läs mer

 • Svagare minskning av anmälda brott under maj månad
  Antalet anmälda brott i maj 2020 har minskat med 3 procent, jämfört med i maj förra året. Det är en minskning för tredje månaden i rad, men en svagare minskning jämfört med de första två pandemi­månaderna mars och april.
  Läs mer

 • Orsaksanalys framgångsfaktor vid samverkan i Rinkeby

  Efter oroligheter i Rinkeby tunnelbanestation arbetade Polisen och MTR med flera aktörer utifrån Brås samverkansmodell för lokalt brottsförebyggande arbete. En utvärdering visar att orsaksanalysen var en av framgångsfaktorerna.
  Läs mer

 • Statskontoret har utvärderat satsningarna på Brå
  Statskontoret har utvärderat regeringens satsningar på Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Nytt schema ger fler poliser på kvällen
  Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2019, samt återfall i brott 2013 (slutlig) och 2017 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer

 • Fortsatt minskning av anmälda brott
  Antalet anmälda brott i april 2020 har minskat med 5 procent, jämfört med i april förra året. Det är en minskning för andra månaden i rad, men utvecklingen är inte entydig utan skiljer sig åt mellan olika brottskategorier.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiker
  Regeringen ger Brå i uppdrag att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda för mellanvalsåret 2020. Resultaten ska redovisas i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och jämföras med resultaten från tidigare kartläggningar.
  Läs mer

 • Figur som visar att andelen lagförda återfall från narkotikabrott minskat med cirka 10 procentenheter (från drygt 40 till strax över 30 procent) medan utvecklingen totalt sett varit relativt oförändrad omkring 25 procent. Kortare strafftider för vissa narkotikabrott har inte ökat återfallen
  Under åren 2011–2012 utformades en praxis­ändring för narkotikamål som har inneburit en straffsänkning för vissa narkotikabrott. Brå har undersökt om den nya praxisen har inverkat på nivåerna vad gäller lagförda återfall.
  Läs mer

 • Figur med staplar som visar att antalet anmälda brott i mars 2020 minskade med 4 procent jämfört med i mars 2019. Färre brott anmäldes under mars månad
  Antalet anmälda brott i mars 2020 minskade med 4 procent jämfört med i mars förra året. I Stockholm var minskningen 7 procent. Det visar den preliminära statistiken för mars som publiceras idag. Minskningen motsvarar i huvudsak förväntningar om generella minskningar i statistiken som en följd av pandemin.
  Läs mer

 • I Brås forskningsmaterial om dödligt våld mellan 2005 och 2017 registrerades totalt 216 fall av dödligt våld som bedömts härröra från konflikter i den kriminella miljön. Antalet sådana fall relativt stabilt på en nivå omkring 10 per år under andra halvan av 00-talet. Från och med 2013 har dock antalet fall ökat kraftigt, och mer än tredubblats på fem år. Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren
  Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärnings­personer blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare.
  Läs mer

 • Snabbare lagföring har haft avsedd effekt
  Snabbare lagföring är en försöks­verksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polis­ingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. En ny rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) publicerar idag visar att försöket har fallit väl ut.
  Läs mer

 • Tabell som bland annat visar att antalet personuppklarade handlagda brott var 212000 år 2019, samt att personuppklaringsprocenten var 14 procent. Slutlig brottsstatistik 2019 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2019.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2019 – anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2019.
  Läs mer

 • Även det brottsförebyggande arbetet påverkas av krisen
  Världen hanterar för närvarande en omvälvande kris som påverkar i stort sett alla delar av samhället, så även brottsligheten och människors trygghet.
  Läs mer

 • The Stockholm Criminology Symposium 2020 ställs in
  I och med konsekvenserna av covid-19 kommer Stockholm Criminology Symposium och prisceremonin för Stockholmspriset i kriminologi inte att genomföras i juni 2020 som planerat.
  Läs mer

 • Råd för framtiden webbsänds
  Eftersom Råd för framtiden i år inte kan hållas som planerat i Gävle kommer konferensen att webbsändas den 26 mars kl 10.00-15-00.
  Läs mer

 • Tabell som visar att volymerna i rättskedjan väntas öka fram till 2023. Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2020–2023. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka de närmaste åren.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek

  Kartläggningen ska bland annat ge en bild av vilken typ av brott och ordningsstörande handlingar som begås samt om gärningspersonerna är straffmyndiga.
  Läs mer

 • Anders Green, utredare, Brå. Goda resultat för digitaliserad påbyggnadsutbildning i brottsförebyggande arbete
  Bra litteratur och varierad undervisning i form av miniföreläsningar och intressanta diskussioner. Det var en av många positiva erfarenheter som de 22 deltagarna tog med sig från höstens påbyggnadsutbildning.
  Läs mer

 • Närbild på en polisuniform med en kroppsburen kamera monterad nedanför ordet Polis. Minskad utsatthet för poliser med kroppsburna kameror
  Polisens användning av kroppsburna kameror i region Stockholm gör att poliserna känner sig mer trygga, och sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser har minskat markant. Men det filmade materialet används sällan som bevisning i domstol. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Diagram som visar äldres otrygghet vid utevistelse kvällstid i det egna bostadsområdet 2017–2019. Diagrammet visar att den äldsta åldersgruppen 80-84 år upplever störst otrygghet. Källa: NTU Den självrapporterade utsattheten för brott minskar med åldern
  Äldre män uppger i större utsträckning att de utsatts för brott, medan äldre kvinnor upplever större otrygghet och oro. Det visar en kortanalys om utsatthet och otrygghet bland äldre.
  Läs mer

 • Brottsoffer i fokus

  Den 22 februari är den internationella brottsofferdagen. Här är ett urval av Brås senaste rapporter som på olika sätt berör brottsutsatta.
  Läs mer

 • Andelen direktavskrivna brott skiljer sig över landet
  Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Brottsstrukturen förklarar en stor del av skillnaden. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Sprängningarna ökar

  Under 2019 anmäldes 257 brott om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, vilket var 59 procent fler jämfört med 2018.
  Läs mer

 • Fler hatbrottsutsatta behöver få stöd
  Hatbrottsutsatta skulle behöva få stöd i betydligt större utsträckning – endast vid 9 procent av brotten hade de utsatta erbjudits stöd från någon ideell organisation. Polisen är en viktig aktör för att hatbrottsutsatta ska erbjudas stöd. Det framgår av en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Foto som föreställer skidåkare som åker nedför ett berg i ett vintrigt Åre. Trygg i Åre – ett långsiktigt arbete mot våld och droger
  Ett av alla inspirerande bidrag till ECPA 2019 kom från Åre kommun, en ort som präglas av sin turism. Kommunen har tillsammans med näringslivet, hälso­centralen och polisen arbetat för att minska våldet i offentlig miljö, och efterhand även arbetat mot droger på arbetsplatsen. I detta kunskapsbaserade samverkansarbete har också Mittuniversitetet deltagit på flera sätt.
  Läs mer

 • Anmälda brott 2019 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer

 • Brå i debattartikel: Otryggheten delar landet

  Den enda verkliga otryggheten är den som folk känner. Den känslan får stora konsekvenser, inte bara för den enskilda individen utan för samhället i stort. Det skriver Brå idag i en debattartikel i Göteborgsposten.
  Läs mer

 • Brås regleringsbrev för 2020

  Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2020.
  Läs mer

 • Regeringen ger Brå i uppdrag att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt

  Brå får i uppdrag att följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018. 
  Läs mer

 • Kommentar från Brås t f generaldirektör med anledning av studie om bias i myndighetsforskning

  Med anledning av rapporten som har publicerats inom ramen för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, vid Linköpings universitet, följer här några kommentarer från Björn Borschos, tf generaldirektör vid Brå:
  Läs mer

 • Representanter för Sofielundsarbetet, det vinnande bidraget av ECPA 2019. Sofielundsarbetet vinnare av European Crime Prevention Award (ECPA) 2019
  Sofielundsarbetet i Malmö har vunnit första pris i European Crime Prevention Award (ECPA) 2019.
  Läs mer

 • Stor bredd bland årets beviljade ansökningar om ekonomiskt stöd

  Brå ger varje år ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete för att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Under 2019 har 12 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd om totalt 4,1 miljoner kronor, varav en till utvärdering av Huskurage mot våld i nära relation och en till utvärdering av brottsförebyggande arbete i kollektivtrafiken.
  Läs mer

 • Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott
  Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Regeringen ger Brå uppdrag om narkotikamarknader

  Förändringar i samhället gör att det finns behov av uppdaterad kunskap om hur handeln med narkotika går till och vad som kan göras åt den. Regeringen har därför i dag gett Brå i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige.

  Läs mer

 • Stina Holmberg, forskningsråd på Brottsförebyggande rådet Vilka insatser fungerar när barn och unga begår brott?

  När det gäller barn och unga som begår brott, vilka svårigheter respektive framgångsfaktorer kan identifieras inom forskningen gällande detta område? Det finns tyvärr inga ’mirakelkurer’ som fungerar när enskilda barn och unga börjar begå brott, säger Stina Holmberg, forskningsråd på Brå.

  Läs mer

 • Karin Svanberg, Maria Eggertsen Teder och Magnus Ydmark. De betonar alla vikten av att tidigt få in det brottsförebyggande arbetet i planeringsprocessen. Otrygghet och förtroende – om att förändra de situationer och miljöer som genererar brott
  Genom att se över brottsförebyggande åtgärder redan vid planering av samhällen och platser kan trygghet skapas för de människor som bor och vistas i ett område – hur görs det på bästa sätt och vilka samhällsaktörer behöver vara involverade?
  Läs mer

 • Sluta skjut: kommun och polis tog del av erfarenheter av GVI

  Brå bjöd under två dagar in till erfarenhetsseminarier av metoden Group Violence Intervention (GVI) som ligger till grund för pilotprojektet Sluta skjut i Malmö.
  Läs mer

 • Kronprinsessparet besöker Brå. Kronprinsessparet besökte Brå
  I dag besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Brottsförebyggande rådet för att få information om brottsutvecklingen samt ta del av aktuell forskning om socialt utsatta områden.
  Läs mer

 • Kristina Svartz, ny generaldirektör för Brå Regeringen har utsett ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet
  Regeringen har i dag utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brå, Brottsförebyggande rådet. Kristina Svartz tillträder tisdagen den 7 januari 2020.
  Läs mer

 • Brå utreder hinder för informationsdelning mellan polis och kommun i samverkan kring barn och unga
  Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka vilka förutsättningar som finns för informationsdelning mellan olika aktörer inom ramen för brottsförebyggande samverkan. Fokus kommer främst att ligga på möjligheterna att dela information mellan polis och kommuner i deras arbete med att förebygga brott hos barn och unga.
  Läs mer

 • BID Sofielund är vinnare av den svenska ECPA-uttagningen 2019. Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område
  Idag tilldelas Sofielundsarbetet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den europeiska finalen äger rum i Helsingfors 12 december.
  Läs mer

 • Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld
  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Polisanmälda hatbrott 2018
  Under 2018 identifierade Brå nästan 7 090 polisanmälda brott med hatbrottsmotiv. Det är en ökning med 11 procent sedan 2016, och 29 procent sedan 2013. Störst ökning syns för brott med antisemitiska motiv samt motivet som rör sexuell läggning. Det visar rapporten Hatbrott 2018, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Anmälda bidrag till 2019 års brottsförebyggande tävling
  Här är samtliga bidrag som tävlar i att få representera Sverige i European Crime Prevention Award (ECPA) i december i Helsingfors.
  Läs mer

 • Sammanställning av studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund

  Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. Litteraturöversikten bygger på en systematisk genomgång av befintlig litteratur på området från 2005 och framåt. 
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag att fördjupa kunskapen om islamofobiska hatbrott
  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi, kan stärkas.
  Läs mer

 • Brå får uppdrag om informations­delning mellan aktörer
  Regeringen ger Brå i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder.
  Läs mer

 • Förtroendet för polisen har ökat
  Fler uppger att de har stort förtroende för polisen medan den självrapporterade utsattheten för brott mot enskild person har ökat. Detta gäller särskilt hot, som är den brottstyp flest uppger att de utsatts för. Nästan varannan ung kvinna uppger att de tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport

  För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att ge tidiga utsagor ett större bevisvärde.
  Läs mer

 • Thomas Ahlskog, trygghetschef på på MTR. Orsaksanalys – navet i arbetet för en tryggare station i Rinkeby

  Sommaren 2018 blev situationen ohållbar på tunnelbanestationen i Rinkeby i Stockholm. För att få komma åt problemen med öppen narkotikaförsäljning och ungdomsgäng använde de berörda parterna sig av Brås handbok för orsaksanalys. Utifrån detta arbete tog man sedan fram en handlingsplan och redan nu har man upplevt att det har blivit bättre på platsen.
  Läs mer

 • Yngre och män lagförs oftare för nya brott under tiden i frivård

  Mer än en tredjedel lagförs för nya brott som de begått under övervakningen – andelen är större bland män liksom bland yngre personer. Oftast handlar det om narkotikabrott, trafikbrott eller stöld.
  Läs mer

 • Sollentuna testade nytt arbetssätt med stöd av Brå
  Sollentuna är ett av sju pilotområden som har fått stöd av Brå i sitt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet. Brå var nyligen på plats och besökte kommunledningen, samordnare och polis för att utbyta kunskaper och ta del av erfarenheterna.
  Läs mer

 • Polisens forensiska verksamhet ofta avgörande för brottsutredningar

  Vid rättegångar kan bevis, såsom fingeravtryck och dna, fungera som underlag till en fällande dom. Därför kan det forensiska arbetet vara den pusselbit som gör det möjligt att utreda och väcka åtal. I Brås senaste kortanalys beskriver vi Nationellt forensiskt centrums forensiska verksamhet.
  Läs mer

 • Analys gav nytt fokus för arbete mot ordningsstörningar vid fotbollsmatcher
  Trygg fotboll i Göteborg har tagit sig an problemen med våld och ordningsstörningar bland vissa supportrar och den otrygghet som det skapar. Satsningen har testats vid IFK Göteborgs hemmamatcher och är nu utvärderat av Malmö universitet med ekonomiskt stöd från Brå.
  Läs mer

 • Brå får i uppdrag av regeringen att studera narkotikamarknaden

  Regeringen kommer att ge Brå i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige. Uppdraget ska ge kunskap om narkotikamarknaden och dess konsekvenser, samt hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas.
  Läs mer

 • Anmälda brott under första halvåret 2019
  Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är 
  1 procent fler än under motsvarande period föregående år.

  Läs mer

 • Brå och CVE medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism, tryggare platser genom brottsförebyggande arbete, dödligt våld och vad statistiken säger om brottsligheten.
  Läs mer

 • Kortfattad lägesbild av brottsutvecklingen
  En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen för bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån och misshandel.
  Läs mer

 • Resultat från NTU på kommunnivå
  Nu kan du ta del av resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen på kommunal nivå – samt på stadsdelsnivå för de tre största städerna.
  Läs mer

 • Södra innerstaden har flest utsatta för brott mot person i polisregion Syd
  Jämfört med hela riket uppger en något större andel personer i polisregion Syd att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Södra innerstaden och minst i Olofström. I regionen har Fosie störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Åre har flest utsatta för brott mot person i polisregion Nord
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Nord att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Åre och minst i Jokkmokk. I regionen har Härnösand störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Lundby har flest utsatta för brott mot person i polisregion Väst
  Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion Väst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Lundby och minst i Sotenäs. I regionen har Östra Göteborg störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Hedemora har flest utsatta för brott mot person i polisregion Bergslagen
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Bergslagen att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Hedemora och minst i Laxå. I regionen har Borlänge störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Eskilstuna har flest utsatta för brott mot person i polisregion Öst
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Öst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Eskilstuna och minst i Gnosjö. Eskilstuna har även störst andel som känner otrygghet och oro för brott sett till regionen. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Sigtuna har flest utsatta för brott mot person i polisregion Stockholm
  Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Sigtuna och minst i Nykvarn. I regionen har Upplands Bro störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Håbo har flest utsatta för brott mot person i polisregion Mitt
  Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Mitt att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta störst i Håbo och minst i Ovanåker. I regionen har Håbo och Hallstahammar störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Konferens om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften
  Hur hänger samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena ihop? Varför ska kommunen arbeta med medborgarlöften? Det är ett par frågor som får svar på Trygghetsdagen i Stockholm den 17 september och som arrangeras av Brå i samarbete med Polismyndigheten.
  Läs mer

 • Håkan Jarborg Eriksson, chef för UC Syd, Nationella operativa avdelningen. Foto. Polisen tar nya tag kring arbetet med medborgarlöften
  Arbetet med medborgarlöften kräver att det finns en kontinuerlig dialog mellan polis och medborgare. När polisen nu tar nya tag med modellen har man identifierat kommunikation och återkoppling till medborgarna som viktiga delar i arbetet, något som också bekräftas av en studie från Brå.
  Läs mer

 • Brå medverkar i Almedalen
  Kom och lyssna på våra intressanta seminarier! Under Almedalsveckan medverkar vi även i andra organisationers seminarier. Vi finns här för att lyfta fram frågor om brott, brottslighet och straff. Välkommen!
  Läs mer

 • Brå rustar det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden
  Brottsförebyggande rådet (Brå) har under tre år genomfört ett utvecklingsarbete med kommuner, polis och fastighetsägare för att skapa en effektivare samordning för ökad trygghet och minskad kriminalitet i utsatta bostadsområden i sju kommuner.
  Läs mer

 • Diagram som visar att antalet anmälda brott avseende grov kvinnofridskränkning har minskat över tid. Det har även personuppklaringsprocenten samt antal lagföringsbeslut. Färre brott registreras som grov kvinnofridskränkning
  Såväl anmälningar som uppklaring och fällande domar avseende grov kvinnofridskränkning har minskat under de senaste tio åren. Det beror bland annat på förändringar i registeringen av brottsanmälningar; en generell minskning av uppklaring gällande brott mot person och högre krav på stödbevisning för fällande dom. Det visar en ny rapport från Brå.
  Läs mer

 • Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, Carin Götblad, regionpolischef och Björn Borschos, tf generaldirektör Brå. Foto. Fasmodell ger stöd i arbetet mot den grova brottsligheten i Uppsala
  Uppsala kommun har tillsammans med polisen inlett ett samarbete mot den grova brottsligheten i stadsdelen Gottsunda. Brå kommer att följa och stötta arbetet som utgår från den så kallade fasmodellen.
  Läs mer

 • Världens ledande kriminologer samlas i Stockholm
  Måndag den 10 juni startar en kriminologikonferens med några av toppnamnen inom internationell kriminologisk forskning. I samband med konferensen delas även The Stockholm Prize in Criminology ut. I år går priset till Ruth Dreifuss, Distinguished Senior Fellow av Graduate Institute i Genève, samt Peter Reuter, professor i offentlig politik och kriminologi vid University of Maryland. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.
  Läs mer

 • Dödligt våld per 100000 i befolkningen (glidande fyraårsmedelvärden) 1960–2017. Källor: Socialstyrelsen och Brå. Ökning i vissa typer av dödligt våld
  Det dödliga våldet har ökat de senaste åren men nivåerna är ändå lägre jämfört med i början av 1990-talet. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat kraftigt medan dödligt familjevåld minskat. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Snäv tillämpning av lagen om kränkande fotografering
  Lagen om kränkande fotografering är användbar i större utredningar av sexualbrott och barnpornografi. Men många anmälningar är svåra att utreda. Lagen har dessutom visat sig vara svår att tillämpa mot integritetskränkande smygfotografering som skett på andra platser än i omklädningsrum, på toaletter eller i en bostad. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Förtydligande kring två av Brås nyligen publicerade studier
  Brå har nyligen redovisat två regeringsuppdrag, vilka i viss media har blandats ihop. Sammanblandningen blir missvisande och försvårar tolkningen av rapporternas resultat. För att förtydliga skillnaderna i rapporternas frågeställningar, metoder och resultat, se nedan kortfattad text kring respektive uppdrag och länk till respektive rapport.
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2018, samt återfall i brott 2012 (slutlig) och 2016 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer

 • Ny studie belyser antisemitiska hatbrott
  Hur ser antisemitiska hatbrott ut, och vilka är personerna som begår dem? Det är de två huvudfrågor som Brå har studerat och nu presenterar i en rapport, på uppdrag av regeringen.
  Läs mer

 • Utvecklingen av sexualbrott
  Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna. De senaste åren har även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott ökat. I rapporten Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005-2017 har Brå analyserat utvecklingen av anmälda brott och data från Nationella trygghetsundersökningen.
  Läs mer

 • Begränsade möjligheter att öka uppklaringen av våldtäkter
  Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns utrymme för förbättringar. Det framkommer av en ny studie som Brå gjort på regeringens uppdrag.
  Läs mer

 • Brottsförebyggande Råd för framtiden
  Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete visar Brås rapport att kommunerna inte prioriterar arbetet tillräckligt. Den 3–4 april samlas drygt 600 av landets brottsförebyggare på konferensen Råd för framtiden, för att diskutera nuläge och fortsatt utveckling. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson. Ur programmet: hur kriminologi kan användas i praktiken; vilken kompetens som behövs för att beställa brottsförebyggande arbete och hur man på lokal nivå kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Större delen av konferensen filmas och direktsänds.
  Läs mer

 • Nya studier om brott och migration
  Det är stor efterfrågan på ny kunskap om brottslighet bland personer med utrikes bakgrund. Därför har Brå beslutat att initiera två nya forskningsprojekt på området.
  Läs mer

 • Tabell som bland annat visar att antalet personuppklarade handlagda brott var 211000 år 2018, samt att personuppklaringsprocenten var 14 procent. Slutlig brottsstatistik 2018 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2018.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2018 – anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2018.
  Läs mer

 • ”Min förhoppning är att få fler kommuner i länet att samverka kring de utmaningar som finns”
  Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan länsstyrelserna i Sverige fick i uppdrag av regeringen att inrätta samordnare för brottsförebyggande arbete. Samordnarna ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Sanela Cerimagic, samordnare på länsstyrelsen i Västmanland, har varit på plats sedan starten 2017 och svarar här på några frågor om hur hon tycker att stödet till det lokala arbetet har fungerat så här långt.
  Läs mer

 • Tabell över framtida volymer i rättskedjan Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2019–2022. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka de närmaste åren.
  Läs mer

 • Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet
  Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Lokala förutsättningar styr det brottsförebyggande arbetet
  Brå har följt uppbyggnaden av det brottsförebyggande arbetet i södra Lappland. Där har man arbetet arbetat enligt samverkansprocessen med medvetna anpassningar utifrån lokala förutsättningar.
  Läs mer

 • Erik Wennerström blir domare i Europadomstolen          
  Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström har blivit vald till ny svensk domare i Europadomstolen i Strasbourg. 
  Läs mer

 • Anmälda brott 2018 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer

 • Otrygghet och oro för brott begränsar vardagslivet
  Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat färdsätt till följd av oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiv på internet av oro för hot och trakasserier. Förtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för polisen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Riskfaktorerna som påverkar utsattheten mest
  Risken att utsättas för brott mot enskild person avtar med åldern – medan ensamstående och boende i flerfamiljshus har större risk att utsättas för brott. Även kön påverkar risken att utsättas för vissa brott. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Vinnarna i den europeiska finalen i ECPA-tävlingen 2018 Finland vann European Crime Prevention Award 2018

  European Crime Prevention Award (ECPA) är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Finland.
  Läs mer

 • Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

  Det har gjorts många studier runt om i världen om kamerabevakning och dess brottsförebyggande effekter. Brå har i en metastudie låtit fyra forskare sammanställa de sammantagna effekterna. En ny skrift från Brå ger en överblick av resultaten.
  Läs mer

 • Utvärdering av medborgarlöften
  I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet beslutades att polisen skulle börja arbeta med så kallade medborgarlöften. Brå har följt arbetet med medborgarlöften i fyra utvalda områden, och utvärderat hur det har fungerat.
  Läs mer

 • Anna Horgby Kommunikationen central i arbetet med medborgarlöften

  Medborgarlöften handlar om att lyssna, men också om att berätta – vad gör polisen egentligen och vad blev resultatet? Brå har följt hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra lokalpolisområden. En slutsats är att kommunikationen och dialogen är centrala delar i arbetet som måste finnas med för att arbetssättet ska fungera. Anna Horgby, utredare på Brå, svarar här på några frågor om genomgången av arbetet med medborgarlöften.
  Läs mer

 • Se filmerna om grannsamverkan
  Nu lanserar organisationen Samverkan mot brott en rad utbildningsfilmer om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde för att fler ska ansluta sig till konceptet.
  Läs mer

 • Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun och Erik Åkerlund, polisintendent i Botkyrka. Arbetssättet som ger en bredare lägesbild 

  Kommunerna Botkyrka och Sollentuna ingår sedan 2016 i ett pilotprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete som Brå drivit i sju pilotområden. För att bättre systematisera och strukturera samverkan har man testat arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST). I Botkyrka pratar polisen om att uppfattas som en person, inte som en institution och i Sollentuna kommun vittnar man om en betydligt bättre systematik i trygghetsarbetet.
  Läs mer

 • Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott

  Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för elever i årskurs nio. Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Elisabeth Nordén, utredare på Brå. Brottsoffer får för sällan stöd och hjälp
  Betydligt fler brottsoffer skulle behöva erbjudas stöd och hjälp än vad som sker idag. Kvinnor erbjuds oftare brottsofferstöd från ideella organisationer än män, men kvinnor uppger också oftare att de har behov av stöd som inte finns att tillgå. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Karin Svanberg, enhetschef på Brå. Fokus på formell kontroll i årets ansökningar om ekonomiskt stöd
  Trygghet i lokaltrafiken, mobila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade insatser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att förebygga brott är några exempel på vad årets ansökningar som beviljats Brås ekonomiska stöd handlar om.
  Läs mer

 • Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott

  De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, främst bland kvinnor. Även utsatthet för hot har ökat, och är något vanligare bland män än bland kvinnor. Det visar en sammanställning av centrala resultat ur Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Pris till förebyggande arbete mot sexuella ofredanden på festivaler

  I dag tilldelas projektet Trygga, säkra evenemang, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Wien 4–6 december.
  Läs mer

 • Erika Duvner, trygghetssamordnare i Bjuv. Involvera hela kommunen i det förebyggande arbetet
  Många kommuner kämpar med att finna tid och resurser till det förebyggande arbetet. I Bjuvs kommun ser man lösningen i att aktivera fler medarbetare och förvaltningar så att arbetet också fördelas på fler. Tanken är att det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra hela kommunens verksamhet. 
  Läs mer

 • Bettan Byvald tillsammans med koordinatorerna Ikraam Xasan Siyaads och Suraya Reif Abdali. Dialog är grunden för att skapa ett tryggare Angered
  I Brås rapporter framhålls den lokala förankringen som ett framgångsrecept i socialt utsatta områden. Göteborgsstadsdelen Angered är ett exempel på hur man genom dialog, samverkan och närvaro arbetar för att öka tryggheten och förtroendet för samhällsfunktionerna.
  Läs mer

 • Allt fler män uppger utsatthet för antireligiösa hatbrott
  Den vanligaste förövaren vid främlingsfientliga, antireligiösa och homofobiska hatbrott är en helt obekant person. Vid främlingsfientliga hatbrott är risken att utsättas fyra gånger större för yngre personer än för äldre. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Jonas Trolle Chef utsedd för Center mot våldsbejakande extremism
  Jonas Trolle har den 13 juli 2018 utsetts av regeringen som chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå.

  Läs mer

 • Anmälda brott under första halvåret 2018
  Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752 000 brott, vilket är 3 procent fler brott än under motsvarande period föregående år.
  Läs mer

 • Kvinnor i utsatta områden mer otrygga och oroliga för brott
  Andelen otrygga är högre i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden och mest otrygga är kvinnorna. Brottsligheten är högre i de socialt utsatta områdena men det är små skillnader mellan områdena vad gäller förtroende för rättsväsendet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.
  Läs mer

 • Cykelhjul med sommaräng i bakgrunden. Brotten som anmäls mest på sommaren
  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.
  Läs mer

 • Stina Söderman, statistiker på Brå. Kriminalstatistiken belyser hanteringen av brott

  Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalsstatistik, som regleras i lag och som bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Vad är då syftet med denna statistik? Vilka frågor ska den besvara, och vad har vi för nytta av den?
  Läs mer

 • Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare från Malmö Stad Utvärdering ger redskap till framtida arbete
  2015 beviljades arbetet med BID Sofielund ekonomiskt stöd från Brå och en utvärdering har genomförts. Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare från Malmö Stad, som arbetar med projektet menar på att utvärderingen har hjälpt dem att få redskap till framtida arbete.
  Läs mer

 • Sofia Axell, utredare på Brå. Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation
  Bland ungdomar 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få som anmäler. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Samtliga handlagda brott 2017 fördelade efter utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande beslutstyper. Totalt 1520000 handlagda brott. Slutlig brottsstatistik 2017

  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2017. 
  Läs mer

 • Brottsutvecklingen för ett antal brottstyper

  En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen av bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån, misshandel samt dödligt våld. 
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 (slutlig) och 2015 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare. 
  Läs mer

 • Elisabeth Nordén, utredare på Brå. Kvinnliga politiker marginellt mer utsatta – annat spelar in
  Kvinnliga politiker tycks marginellt mer utsatta än manliga. Även andra grupper såsom yngre och personer med utländsk bakgrund tycks något mer utsatta. Men det är vad politiker gör, snarare än vilka de är, som har störst betydelse för risken att utsättas – det visar en kortanalys baserad på vad politikerna själva uppger, som Brottsföre­byggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Brå överväger studier om brott och migration
  Brås bedömning har under lång tid varit att det finns god kunskap om utrikes respektive inrikes föddas förekomst som misstänkta för brott. Nu överväger myndigheten förutsättningar för fördjupningsstudier, eftersom efterfrågan på underlag är stor.
  Läs mer

 • Råd för framtiden hetare än någonsin
  Nu öppnar årets brottsförebyggande konferens, Råd för framtiden. 600 av landets brottsförebyggare möts i Örebro för praktisk kunskap i vardagen – kameraövervakning, socialt utsatta områden och säkra festivaler står på programmet. 
  Läs mer

 • Rapportens författare Monika Sellgren Karlsson och Klara Hradilova Selin, utredare, Brå. Allvarligare konsekvenser för äldre som utsätts för brott

  Drygt var sjätte person 65 år eller äldre utsätts för något brott under ett år. Det finns även organiserad seriebrottslighet som riktar in sig på äldre. Det förekommer också att äldre utsätts för misshandel av en partner, barn eller barnbarn. Det visar en ny studie om utsatthet för brott och otrygghet bland äldre, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Malin Jonsson, utredare och Karin Svanberg, enhetschef på Brå. Brottsförebyggande arbete behöver prioriteras

  Många kommuner saknar en samordnare som arbetar med brottsförebyggande frågor. De samordnare som finns, arbetar ofta med ett antal andra uppgifter utöver det brottsförebyggande. Näringslivet har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet som behöver förstärkas för att skapa effektivitet. Det skriver Brottsförebyggande rådet (Brå) i sin rapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige.
  Läs mer

 • Slutlig brottsstatistik 2017
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.
  Läs mer

 • Eric L. Piza, docent vid City University of New York Kameraövervakning i kombination med proaktivt polisarbete kan förebygga brott

  Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar, såväl i Sverige som i många andra länder. Två skäl till detta är ökade krav på trygghet och säkerhet samt den tekniska utvecklingen.
  Läs mer

 • Elisabeth Nordén, utredare på Brå. Brott i arbetslivet vanligare i kvinnodominerade yrken
  Utsatthet för brott i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. Den är större inom kvinnodominerade yrken, men få av brotten polisanmäls. Utsatthet för yrkesrelaterade brott mot person har ökat från 2,5 procent till 4,0 procent under åren 2008-2016. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Fredrik Marklund och Johanna Skinnari, utredare på Brå. Boende i utsatta områden anpassar sig efter kriminella
  Kvinnor i socialt utsatta områden är otryggare än män i samma områden. Män, särskilt yngre, har lägre förtroende för polisen än vad kvinnor har. Något som drar ned befolkningens förtroende är att polisens insatser mot exempelvis buskörning och bilbränder uppfattas som ineffektiva. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Karolina Hurve och Anna Jonsson, utredare på Brå. Trakasserier och hot mot elitidrotten
  Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport från Brottsföre­byggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Jon Lundgren, utredare på Brå. Ungdomar i rika stadsdelar misstänks sällan för narkotikabruk
  I rikare stadsdelar i Stockholm misstänks ungdomar mer sällan för narkotikabruk än i områden med lägre medelinkomst, trots att de rapporterar högre narkotikakonsumtion. Det är också sex gånger vanligare att pojkar misstänks för eget bruk av narkotika jämfört med flickor, fast den självrapporterade konsumtionen inte skiljer sig så mycket åt. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Martina Björck och Mats Johansson driver Purple Flag i Karlskoga. Purple Flag-certifiering gör Karlskoga tryggare

  Att ta en shoppingtur efter klockan fem i Karlskoga ska inte längre vara omöjligt. Inte heller att ha en trevlig utekväll eller känna sig trygg under kvällspromenaden. Efter att staden Purple Flag-certifierades i oktober 2017 kan invånare och besökare förvänta sig en tryggare upplevelse under dygnets alla timmar.
  Läs mer

 • Personuppklaringsprocent 2001 och 2016 inom specifika brottskategorier. Förändringar i brottstrukturen påverkar personuppklaringen
  Den totala uppklaringen av brott påverkas delvis av sammansättningen av olika brottskategorier av anmälda brott. Till exempel gav färre stölder ökad uppklaring 2001–2010 medan färre ingripandebrott bidrog till minskad uppklaring 2010–2016.
  Läs mer

 • Regionala resultat av NTU 2006-2017

  Sett över tid visar resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med störst andel brottsutsatta jämfört med riket som helhet.
  Läs mer

 • Victor Eriksson, gruppchef områdespolisen, Göran Holmgren, kommunpolis, Mia Kjell, förvaltare på MKB Fastigheter, Cecilia Fihn, trygghetssamordnare, Malmö Stad. Anmälan om olaga intrång minskade trapphäng i Malmö
  När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.
  Läs mer

 • Fem ansökningar beviljades ekonomiskt stöd 2017
  Under 2017 har sammanlagt fem ansökningar beviljats 1 190 000 kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.
  Läs mer

 • Kommunens lägesbild fick polisen att tänka om
  Sammanfogningen av polisens och kommunens lägesbilder kan ge oväntade resultat. Det upptäckte polisen i Södra Lappland när det visade sig att unga kvinnor enligt kommunens lägesbild känner otrygghet i högre utsträckning än vad som hade framgått av polisens lägesbild.
  Läs mer

 • Årsboken för NTU finns nu att beställa

  I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) besvaras frågor som Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?
  Läs mer

 • Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2016 Anmälda brott 2017 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer

 • Handbok om personlig säkerhet ska stötta politiskt aktiva
  Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen bygger personlig säkerhet för politiskt aktiva. Det framgår i en ny version av handboken "Personlig säkerhet" som Säkerhetspolisen släpper den 16 januari 2018.
  Läs mer

 • Thomas Hvitfeldt, enhetschef och Åsa Strid, biträdande enhetschef, bägge på Brå. Oron för brottsligheten ökar
  Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Estland vann European Crime Prevention Award 2017
  European Crime Prevention Award är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Estland. 

  Läs mer

 • Skärpt skadeståndsansvar för föräldrar har fått oönskade effekter
  Ensamstående mammor drabbas hårdast av reformen om skärpt skadeståndsansvar för föräldrar till barn som döms för brott. Det finns heller inget stöd för att reformen minskat ungdomsbrottsligheten. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Ryan Bozorgian är bosocial utvecklare på bostadsbolaget MKB i Malmö. Brås översatta material om grannsamverkan väcker intresse
  Att informera om grannsamverkan i ett område där de boende talar olika språk kan vara en utmaning. Bostadsbolaget MKB i Malmö valde att använda sig av Brottsförebyggande rådets översatta material för att nå ut till så många som möjligt.
  – Det gjorde att budskapet gick fram, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på MKB.

  Läs mer

 • Anmälda hatbrott kopplat till asylboenden har ökat
  Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska motiv, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Tre procent av de intagna lagfördes för brott begångna under strafftiden
  När intagna på anstalt begår brott under strafftiden är det ofta personal och andra intagna som drabbas. Men det omgivande samhället kan också drabbas, främst i samband med att intagna befinner sig utanför anstalt, till exempel för permission.
  Läs mer

 • Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare på Örebro Kommun. Så samverkar Örebro strukturerat kring utåtagerande ungdomar
  Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.
  Läs mer

 • Kunskapssammanställning om polisens arbete med partnervåld
  Hur kan polisen förebygga upprepat partnervåld? Brå har haft i uppdrag att sammanställa kunskap om lovande polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld.
  Läs mer

 • Pris till förebyggande arbete mot brott på nätet
  Idag tilldelas organisationen Surfa Lugnt, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Estland i december.

  Läs mer

 • Illustrationen föreställer ett samhälle med olika människor, bland annat en person med barnvagn, en cyklist och en polis. Så har det brottsförebyggande arbetet växt fram

  Nya aktörer, nya uppgifter och tydligare inriktning – det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Inför dessa nya kliv har Brå tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa skeenden och insatser som ligger till grund för den utveckling vi ser inom det brottsförebyggande arbetet idag.
  Läs mer

 • Myndighetschefer markerar mot övergrepp

  Ikväll samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Under mötet enades de om ett gemensamt uttalande:

  Läs mer

 • Regeringen bjuder in myndighetschefer för att diskutera sexuella trakasserier
  Morgan Johansson och Åsa Regnér bjuder in myndighetschefer, däribland Brås generaldirektör, för att diskutera sexuella trakasserier skriver regeringen i ett pressmeddelande.
  Läs mer

 • Studenter från Åsele folkhögskola Speed-dating som metod för medborgardialoger
  Ett beslut, ett genomförande och ett lyckat resultat – trots knappa resurser. Så skulle man kunna sammanfatta förra höstens arbete med medborgardialoger i Åsele kommun.
  Läs mer

 • Fler privatpersoner utsätts för brott
  Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • ”Jag vill att det ska kännas lätt och okomplicerat att ta kontakt med oss ”
  Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.
  Läs mer

 • Brå gör studie om antisemitiska hatbrott
  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet.
  Läs mer

 • Fler riksdagspolitiker utsatta för trakasserier och hot
  Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och störst är utsattheten bland riksdagspolitiker. Bland alla förtroendevalda utsätts kvinnliga politiker oftare än män, för hot och påhopp i sociala medier. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet presenterar idag.
  Läs mer

 • Professor Herman Goldstein 2018 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi
  Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi har utsett professor Herman Goldstein vid University of Wiconsin Law School till mottagare av utmärkelsen för år 2018.
  Läs mer

 • ”Ambitionen är att skapa en bred samverkan i länet ”
  Att få till en bred samverkan där de olika aktörerna kan ge varandra stöd, inspiration och många skratt, står högt på listan för Annie Lees. Som en av landets 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare ska hon se till så att Blekinges brottsförebyggare får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl inom polis och kommun, som inom näringsliv och det civila samhället.
  Läs mer

 • Åsa Lennerö, statistiker och biträdande enhetschef, Brå Så går det till när nya brottskoder införs
  Ett av Brås huvuduppdrag är att producera Sveriges officiella kriminalstatistik och bakom flera av Brås statistikprodukter finns brottskoder. Vad är brottskoder, vilken funktion har de och hur skapas nya?
  Läs mer

 • Brå ska utvärdera försök med snabbförfarande i brottmål
  Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott.
  Läs mer

 • Linda Lindblom arbetar på Brås enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete. ”Jag ser fram emot att skapa resultat på lokal nivå”
  Nu är de på plats, Sveriges nya regionala brottsförebyggande samordnare som med hjälp av bland annat Brottsförebyggande rådet ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Brås projektledare Linda Lindblom ser fram emot ett spännande samarbete.
  Läs mer

 • Trygghetsvärdar i Vivalla Fastighetsägarnas trygghetsvärdar sprider lugn i Vivalla

  När ungdomar började vägra att gå hem vid stängningsdags från Vivalla Galleria, Örebro, fick förvaltningschefen Michael Blixt en idé: Varför inte ta hjälp av det lokala föreningslivet? Två år senare är kvinnorna som kom till hans undsättning trygghetsvärdar i Vivalla och bidrar även indirekt till stadsdelens strukturerade samverkansarbete. Samverkansaktörerna arbetar utifrån modellen ”EST” som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.
  Läs mer

 • Andel återfall med frigivning från anstalt som ingångshändelse 1994-2014. Minskat återfall bland personer som friges från anstalt
  Återfallen minskade från 2003 till 2010. En kortanalys från Brå visar att det framför allt tycks hänga samman med att klientsammansättningen har förändrats under perioden – det handlar om ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid.
  Läs mer

 • Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Under första halvåret 2017 blev 759 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 %) jämfört med första halvåret 2016.
  Läs mer

 • Två nya kortanalyser från Brå

  Brås kortanalyser använder befintlig statistik för att snabbt och kortfattat analysera brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat. De två senaste analyserna belyser dels andelen fängelsdomar i landets tingsrätter, dels upprepad utsatthet för hot och våldsbrott.
  Läs mer

 • Cykelhjul med sommaräng i bakgrunden. Brotten som anmäls mest på sommaren
  Cykelstölder, fickstölder och misshandel utomhus är brott som ökar på sommaren. Det gör även brott som är relaterade till sommaraktiviteter, som sjöfylleri och båtstölder.
  Läs mer

 • Anmälda brott under första halvåret 2017
  Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (−2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 brott (+9 %).
  Läs mer

 • Brottsförebyggare fikar på Råd för framtiden. Gå från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet
  Hur går man från ord till handling i det brottsförebyggande arbetet - och varför är det ibland så svårt att ta nästa steg? Det var temat för en fika på Brottsförebyggande rådets årliga konferens, Råd för framtiden, i mars, där en grupp lokala brottsförebyggare diskuterade sina fyra smartaste strategier.
  Läs mer

 • Drottningen och pristagaren professor Richard E. Tremblay vid ceremonin i Stadshuset. Foto: Johan Jeppsson/IBL Pris för gränsöverskridande forskning och ett banbrytande livsverk
  Årets Stockholm Prize in Criminology delades i förra veckan ut av Drottningen. Mottagare är professor Richard E. Tremblay. Han prisas för sin forskning om samband mellan biologi och tidiga sociala faktorer och dess påverkan på framtida brottslighet och våldsamt beteende.
  Läs mer

 • Brå medverkar i Almedalen
  Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat trygghet och rättsväsendets samverkan i socialt utsatta områden; hur regeringens brottsförebyggande program ska fungera i praktiken samt brottsutvecklingen i Sverige.
  Läs mer

 • Tunnelbaneingång i Jakobsberg. Medborgarlöfte ska skapa ett tryggare stationsområde i Jakobsberg
  När kommunpoliserna i Järfälla, Frida Törnvall och Magnus Nilsson, planerade för att ta fram ett medborgarlöfte för 2017 var det tydligt att fokus skulle ligga på att öka tryggheten vid Jakobsbergs stationsområde. Under 2017 arbetar polisen i samverkan med andra lokala aktörer i området med platsbaserat brottsförebyggande arbete för att kunna hålla sitt löfte till medborgarna.
  Läs mer

 • Klara Hradilova Selin och Monika Karlsson arbetar med kartläggningen om brott mot äldre. Fokus på brott mot äldre i ny studie
  Kunskapen om vilka typer av brott som främst drabbar äldre personer och vilka särskilda utmaningar som äldre brottsoffer ställs inför är väldigt begränsad i Sverige. Brå har därför startat ett forskningsprojekt om äldre som ska öka kunskapen om äldres utsatthet och oro för brott. Projektet ska även undersöka äldres förtroende för rättsväsendet.
  Läs mer

 • Center mot våldsbejakande extremism
  I en debattartikel i dagens DN aviserar justitie- och migrationsministern och kultur- och demokratiministern att den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism ska övergå till ett nytt permanent centrum – och beskriver sina intentioner beträffande centrets uppgifter. I debattartikeln skriver ministrarna att centret ska inrättas vid Brå för att kunna dra nytta av centrala myndighetsfunktioner.
  Läs mer

 • Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga
  Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är högre i socialt utsatta områden, så skiljer sig utvecklingen i stort i dessa områden inte från utvecklingen i andra områden. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och kriminalvård 2016, samt återfall i brott 2010 (slutlig) och 2014 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer

 • Brå i Almedalen
  Den 2 –9 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns som vanligt på plats med flera forskare och utredare. Brås generaldirektör Erik Wennerström deltar också i flera seminarier. Nedan hittar du tid och plats för samtliga seminarier där Brå medverkar.
  Läs mer

 • Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult På trygghetsvandring i Västra Hamnen i Malmö
  Varför det brottsförebyggande perspektivet behövs vid planeringen av ett nytt bostadsområde blev tydligt under en trygghetsvandring i Västra Hamnen i mars. Vandringen arrangerades av Brottsförebyggande rådet som en del av dess årliga konferens, Råd för framtiden, och leddes av Bo Grönlund, arkitekt och trygghetskonsult.
  Läs mer

 • Femton ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd
  Under 2016 har 15 ansökningar sammanlagt beviljats 2 818 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar.
  Läs mer

 • Anders Green och generaldirektör Erik Wennerström passade på att träffa några av kursdeltagarna under den årliga konferensen Råd för framtiden. Bra betyg till Brås nya grundkurs
  ”Utvecklande och konkret, bra litteratur, varierad undervisning och givande diskussioner.” Så skulle man kunna sammanfatta deltagarnas utvärderingar av Brås nya grundutbildning i brottsförebyggande arbete. En webbaserad deltidskurs för dem som vill öka sina kunskaper och lära känna andra brottsförebyggare.
  Läs mer

 • Se filmerna från 2017 års Råd för framtiden
  Här hittar du inspelade seminarier från Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete som i år ägde rum i Malmö.
  Läs mer

 • Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs. Ökade strafftider påverkar fångpopulationens storlek
  Antalet personer som sitter i fängelse har varierat under åren. En ny kortanalys från Brå visar att de ökade strafftiderna är den mest betydelsefulla förklaringen till förändringarna i fångpopulationen i Sverige.
  Läs mer

 • Ny statistik över personer misstänkta för brott 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, ny statistik dels över misstänkta personer och dels över handlagda brottsmisstankar 2007–2016. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer och ersätter därmed denna. Det främsta syftet med revideringen är att öka kvaliteten och därigenom har statistikens relevans och tillförlitlighet höjts. Även möjligheten till samanvändbarhet med annan brottsstatistik har ökat.
  Läs mer

 • Antal handlagda brott 2016, fördelning. Under året förundersökningsbegränsades 4 procent, samma nivå som 2015. Slutlig brottsstatistik 2016
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.
  Läs mer

 • Ny förbättrad statistik över misstänkta personer
  Statistiken över misstänkta personer revideras för att ge en mer heltäckande bild av personer som misstänkts för brott. Nytt är att statistiken förutom att redovisa personer även visar själva händelserna – de handlagda brottsmisstankarna. Tack vare nya indelningar blir det i fortsättningen även lättare att göra jämförelser med den övriga brottsstatistiken.
  Läs mer

 • Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök
  Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot, riskerar viktiga samhällsfunktioner att undergrävas. Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar nu en handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök.

  Läs mer

 • Amerikansk gängvåldsexpert föreläser på årlig Brå-konferens
  När gängvåldet eskalerade i 1990-talets Boston skapade David M. Kennedy och hans team en strategi som reducerade antalet skjutningar med mer än hälften. Strategin, som numera kallas The Group Violence Intervention (GVI) har i dag implementerats i ett 60-tal städer över hela USA med samma effekt som i Boston. Nu föreläser han på Brås årliga konferens, Råd för framtiden.
  Läs mer

 • Ny satsning på brottsförebyggande arbete
  Lansering av ett nationellt brottsförebyggande program, våldsförebyggande arbete i skolan och förebyggande arbete mot grov kriminalitet. Det är några av programpunkterna i Brås årliga nationella konferens Råd för framtiden som startar imorgon, tisdag.
  Läs mer

 • Hjälp oss att veta mer om oegentligheter i samband med offentliga upphandlingar
  Känner du till företag där det förekommer oegentligheter, och som
  samtidigt deltar i upphandlingsprocesser – och kanske även vinner
  kontrakt? Du kanske är företagare eller upphandlare och har lagt märke till oegentligheter inom din bransch?

  Läs mer

 • Stora och tunga brottmål ökar
  Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Brottsutvecklingen i Sverige – ny rapport från Brå
  Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Ärendevolymer i rättskedjan 2016. Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2017–2020. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka hos polis, åklagare och i domstol, medan Kriminalvården visar på en delvis annan utveckling.
  Läs mer

 • Björnar i Björns trädgård vid Medborgarplatsen i Stockholm. Andan som gör Södermalm till en tryggare stadsdel
  Hippa restauranger, trendiga butiker och välbesökta turistkvarter – men också otrygga miljöer och missbruksproblematik. Som lokalt brottsförebyggande råd i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm har Söderandan många utmaningar, men också ett starkt nätverk där samverkan är a och o.
  Läs mer

 • Mirella Cesar och Hanna Tanka på Försäkringskassans servicekontor i Hisingen. Så blev servicekontoret Hisingen en tryggare arbetsplats
  Hot, våld och trakasserier har blivit allt vanligare inslag på flera myndigheters gemensamma servicekontor. Förra året rapporterades bara inom Försäkringskassan 1274 incidenter, varav 580 rörde hot mot personal. Nu satsar man på CPTED, en brottsförebyggande metod där arbetsmiljön sätts i fokus. På Hisingen ser man även det personliga bemötandet som en nyckel till minskad friktion.
  Läs mer

 • Fredrik Kaati och Thobias Rydberg. Poliser och butiker förebygger brott i handeln
  När poliserna Fredrik Kaati och Thobias Rydberg vid Södermalmspolisen i Stockholm insåg hur mycket tid polisen lägger ner på att hantera snatteribrott bestämde de sig för att göra något. Resultatet blev en ny, brottsförebyggande metod som man nu hoppas kunna sprida nationellt inom polisen.
  Läs mer

 • Klara Hradilova Selin, utredare Många häktade i Sverige hålls isolerade
  Trots upprepad kritik från både FN och Europarådet har andelen häktade i Sverige som har restriktioner, och isoleras mer än 22 timmar per dygn, inte minskat. Det finns dock åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska isoleringen och dess negativa konsekvenser för de häktade, utan förlorade möjligheter att lagföra för brott. Det framgår av en rapport som Brotts­förebyggande rådet (Brå) presenterar i dag.
  Läs mer

 • Helena Holmberg är verksamhetsledare för Fastighetsägare i Gamlestaden BID får Gamlestaden att blomstra igen

  För 15 år sedan var Gamlestaden utanför Göteborg en stadsdel som barnfamiljer lämnade. I dag flyttar de tillbaka. Anledningen stavas BID, en internationell samverkansmodell som har inspirerat den lokala fastighetsägarföreningen i sitt arbete med att vända utvecklingen.
  Läs mer

 • Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2017 Brås ekonomiska stöd år 2017
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
  Läs mer

 • Stockholm och Skåne har högst andel brottsutsatta
  Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på regional nivå visar att storstadslänen Stockholm och Skåne återkommer som län med högst andel brottsutsatta. De län som över tid har haft en mindre andel utsatta personer är Gävleborg, Norrbotten, Dalarna och Värmland.
  Läs mer

 • Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
  Läs mer

 • Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2016 Anmälda brott 2016 – preliminär statistik
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2016. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer

 • Erika Sallander, utredare på Brå. Nytt material på 16 språk ska locka till ökad grannsamverkan
  Generella problem som lägre tillit, större otrygghet och fler bostadsinbrott kan förebyggas genom ökad grannsamverkan i socialt utsatta områden. Det menar Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu har tagit fram nytt material om ämnet och översatt det till 16 språk. Allt för att modersmålet inte ska bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Erika Sallander, utredare på Brå, berättar om projektet.
  Läs mer

 • Emelie Hambrook, utredare på Brå. Otryggheten har ökat och könsskillnaderna kvarstår
  Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer

 • Tjeckien vann European Crime Prevention Award 2016
  Det tjeckiska projektet Senior Academy vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2016.
  Läs mer

 • Mobbade elever är också mer utsatta för brott
  Skolan är en vanlig plats att utsättas för brott och mobbade elever utsätts oftare än andra. Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott, men lika många är också delaktiga i brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Barstråket Jomfru Ane Gade i Ålborg. Så blev det tryggare att festa i Ålborg
  I Ålborg ser man sin välkända nöjesgata som en stor tillgång i besöksnäringen och något som bidrar till en positiv bild av staden. Här samverkar polis, kommun, barägare, fastighetsägare och taxinäring för att skapa trygga platser där risken för brott minimeras. En metod som går under namnet Co-creation.
  Läs mer

 • Få fler att engagera sig i arbetet med grannsamverkan och trygghetsvandringar
  Att ha ett annat modersmål än svenska får inte bli ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Brå har därför översatt sitt material om grannsamverkan och trygghetsvandringar till 16 språk.
  Läs mer

 • Kriminologipris till forskning om föräldraskap och barns utveckling
  Stockholmspriset i kriminologi går till professor Richard E. Tremblay. Som världsledande forskare tilldelas han 2017 års kriminologipris för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling. Särskilt stor roll tillskrivs föräldraskap.
  Läs mer

 • Brå listar åtgärder som fungerat i socialt utsatta områden
  Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad. I vissa bostadsområden är brottsligheten och otryggheten högre än i övriga landet. Brå har kartlagt fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga brott och öka tryggheten i socialt utsatta områden.
  Läs mer

 • Ungdomar på brandstation i Falköping. Här blir brandkunskap ett vapen mot utanförskap
  För vissa 14-åringar är Räddningstjänstens brand- och räddningsutbildning mest en spännande fritidssyssla - för andra en hjälp att inte hamna i en riskmiljö. Brå hängde med under en kväll i Falköping när gruppen Backdraft tränade rökdykning.

  Läs mer

 • En upplyst gångtunnel. Trygghetsarbetet lyser upp Huddinge
  I Huddinge kommun vill man att de offentliga rummen ska vara attraktiva, upplevas som trygga och vara tillgängliga för alla. För att uppnå detta och öka tryggheten har kommunen tagit fram handboken, Handboken för tryggare stadsmiljöer , som alla som arbetar med trygghet i Huddinge kommun ska använda i sitt dagliga arbete.

  Läs mer

 • Deltagare vid en inspirationsdag inom brottsförebyggande arbete. Mindre kommuner inspireras av varandra
  För femte året i rad arrangerade länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten en inspirationsdag inom det brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbetet för några av länens mindre kommuner. Brå deltog vid dagen för att ta del av erfarenheter och för att få en inblick i kommunernas framtida utmaningar och möjligheter.
  Läs mer

 • Norsjö är årets förebyggande kommun
  Varje år delar Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning (CAN) ut ett pris till årets förebyggande kommun. Priset delas ut till en kommun som skapat förutsättningar för långsiktigt arbete och utvärderat sina aktiviteter. I år tilldelas priset Norsjö kommun i Västerbottens län.
  Läs mer

 • Emelie Hambrook, utredare. Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor
  Fler kvinnor uppger att de utsätts för någon typ av sexualbrott. Utsatthet för misshandel bland kvinnor är däremot förhållandevis jämn över tid. Överlag minskar utsattheten för misshandel, men då främst bland unga män. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör. Pris till förebyggande arbete mot bedrägerier mot äldre
  Projektet Försök inte lura mig syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre och är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen blir i Slovakien i december.
  Läs mer

 • Antalet gärningspersoner vid olika brott. Det är vanligast med flera gärningspersoner vid personrån Källa Brå (NTU). Utvecklingen av brott med flera gärningspersoner
  Större konsekvenser för brottsoffret och ökad belastning på rättsväsendet. Det är två möjliga följder av brott med flera gärningspersoner. Brås kartläggning visar att det förekommer flera gärningspersoner i en majoritet av personrånen – till skillnad från exempelvis misshandel då det är vanligast med en gärningsperson.
  Läs mer

 • Robin Olsson från Karlstads kommun talar på trygghetsdagen Ödmjukhet viktigt i samverkansarbetet
  I Sveriges 290 kommuner har man kommit olika långt med att ta fram samverkansöverenskommelser och skapa fungerande samverkan mellan polis och kommun. I Karlstads kommun har man insett vikten av fungerande samverkansstrukturer, speciellt när oförutsedda händelser inträffar.
  Läs mer

 • Resultatutvecklingen inom rättsväsendet avseende utredning och lagföring
  I tre rapporter har Brå analyserat faktorer som påverkar personuppklaringen, utifrån tre delstudier, statistik och polisiär kunskap. Rapporterna studerar betydelsen av att antalet beslut om
  förundersökningsbegränsning ökat, att brottslighetens karaktär kan ha förändrats och att beviskraven kan ha ökat.

  Läs mer

 • Diagram som visar reaktioner på brott mellan 200-2014. Förelägganden om ordningsböterär klart vanligast. Nio av tio lagförda brott resulterar i böter
  Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört med mer ingripande påföljder. Eftersom det är den vanligast förekommande påföljden är det av intresse att följa hur bötesanvändningen ser ut över tid och varför, något som görs i en kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Kerstin Nelander Hedqvist. Foto: Liselotte van der Meijs Polis och åklagare behöver höja it-förmågan
  De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiceras i dag.
  Läs mer

 • Fler hatbrott polisanmälda men utsattheten på jämn nivå
  Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med
  hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till
  stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och
  klotter med främlingsfientliga motiv. Det visar statistikrapporten
  Hatbrott 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

  Läs mer

 • Budgetpropositionen för 2017
  I dag lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2017 till riksdagen. I budgeten har 25 miljoner avsatts för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare. Ytterligare 12 miljoner har öronmärkts för att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendet.
  Läs mer

 • Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2016.
  Läs mer

 • Karolina Hurve Trakasserier vanligt vid otillåten påverkan mot myndigheter
  När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte. Det visar en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.
  Läs mer

 • Samarbeten och medborgaranda ska förebygga brott i småkommuner
  Visste du att din kommun kan söka pengar från Brå för att utvärdera lokala brottsförebyggande insatser – kunskap som sedan kan spridas vidare till andra lokala aktörer? För Länsstyrelsen i Norrbotten innebär stödet fler verktyg för kartläggning och därmed ett brottsförebyggande arbete som blir mer hållbart och långsiktigt.
  Läs mer

 • Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.
  Läs mer

 • Ny kunskap skapas av samspel mellan lokal och nationell nivå
  Det första steget i Brås förstärkta satsning på det lokala brottsförebyggande arbetet är taget. Representanter från fyra olika kommuner har träffats i projektet Stöd till typkommuner. Detta stöd ska fungera som en tvåstegsraket. Till att börja med får några kommuner stöd inom ett visst område och därefter kommer Brå att sprida deras erfarenheter till andra kommuner. 
  Läs mer

 • Anmälda brott ökade under första halvåret
  Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar i dag.
  Läs mer

 • Ny kartläggning av hot och våld mot politiker
  Regeringen ger Brå i uppdrag att återigen genomföra PTU – Politikernas trygghetsundersökning – för att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016.
  Läs mer

 • Älvkarleby kommunvapen Från ord till handling: Älvkarleby fokuserar på gemensam målbild
  Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metodstöd.
  Läs mer

 • Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer
  Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer.
  Läs mer

 • Unga män i majoriteten bland utsatta för rån
  Majoriteten av personerna som utsatts för personrån är män och utsattheten är större bland yngre personer. Brås nya studie om personrån berättar om vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland unga.
  Läs mer

 • Här kan du se sändningarna från 2016 års Stockholm Criminology Symposium
  Här kan du se filmade sessioner från symposiet den 14-16 juni. Samtliga seminarier är på engelska.
  Läs mer

 • Brå i Almedalen
  Den 3 –10 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå var på plats med flera forskare och utredare. Här kan se ett par av seminarierna där Brå medverkade.
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott
  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2015, samt återfall i brott 2009 (slutlig) och 2013 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer

 • Polisen lanserar nationell modell för medborgarlöften
  Polisen ska komma närmare medborgarna och medborgarlöften är en metod för att uppnå detta. Nu lanserar polisen en ny nationell modell för att arbeta kunskapsbaserat med medborgarlöften.
  Läs mer

 • Diagram som visar att andelen lagförda minskar bland både män och kvinnor. Allt färre lagförs för brott
  Andelen personer i befolkningen som lagförts för brott har minskat de senaste åren, och störst är minskningen bland yngre personer. Det framkommer i Brås kortanalys om lagförda personer i befolkningen åren 2000–2014.
  Läs mer

 • Vanligt med utvisning vid allvarliga brott
  Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl folkbokförda som icke folkbokförda, har andelen som utvisas varierat över tid. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Stödet ojämnt fördelat till avhoppare från kriminella gäng
  Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad bild av hur stödet till avhoppare ser ut i Sverige.
  Läs mer

 • Illustration av ett kontor där vissa av de som arbetar vid skrivborden är maskerade Den moderna brottsligheten bedrivs i ett aktiebolag
  Kontroll över ett företag är ofta en grundförutsättning för att bedriva organiserad brottslighet – och inte minst för att dölja brottslig verksamhet. En ny rapport från Brå beskriver hur organiserad brottslighet infiltrerar företag för att begå brott.
  Läs mer

 • Andelen positiva narkotikaprov lägre bland unga
  Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ungdomar är negativa. Det är också stora regionala skillnader i antal provtagningar och anmärkningsvärt få prov avkrävs kvinnor, jämfört med hur många som uppskattas bruka narkotika. Det visar en ny kortanalys från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Välkommen till årets symposium i Stockholm
  Den 14-16 juni är det återigen dags för the Stockholm Criminology Symposium som Brottsförebyggande rådet anordnar på uppdrag av regeringen. Du som arbetar inom rättsväsendet betalar endast 1 700 kronor.
  Läs mer

 • Nya utmaningar kräver fler råd för framtiden
  Det förebyggande arbete har alltid ett framtidsperspektiv och därför behöver vi råd för framtiden. Det säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå, som är med och arrangerar den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden som inleds i Halmstad, nu på tisdag.
  Läs mer

 • Utökad satsning på brottsförebyggande arbete
  Brottsförebyggande rådet, Brå, utökar satsningen till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete. Bland annat planeras en basutbildning för lokala brottsförebyggare, men även spetskunskap inom nya konkreta arbetssätt kommer att tas fram.
  Läs mer

 • Lars Korsell. Foto: Lieselotte van der Meijs Tjugo års ekobrottsbekämpning sett i backspegeln
  En ny myndighet för ekobrott, polisiär verksamhet på ”civila” myndigheter och ”civila” arbetssätt hos polis och åklagare. Dåvarande regeringens strategi mot ekobrott år 1995 har satt sina spår. Det vittnar företrädare för olika myndigheter om i en antologi utgiven av Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Läs mer

 • Bättre stöd viktigt för målsägandes medverkan i rättsprocessen
  För att brott ska kunna leda till åtal krävs i praktiken ofta att målsäganden medverkar i rättsprocessen. Viktiga faktorer för en ökad medverkan är bland annat ett bra bemötande från rättsväsendets aktörer och tydlig information om ärendet och processen. Även målsägandebiträdet spelar en viktig roll i målsägandes medverkan, konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som publiceras idag.
  Läs mer

 • Samtliga handlagda brott 2015 (totalt 1 510 000 brott) fördelade efter den övergripande indelningen i utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande grupper av brott efter beslutstyp. Inom parentes anges förändring jämfört med 2014. Slutlig brottsstatistik 2015
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken gällande anmälda och handlagda brott, samt misstänkta personer för 2015.
  Läs mer

 • Antal konstaterade fall av dödligt våld, 2006–2015. Konstaterade fall av dödligt våld 2015
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, statistiken gällande konstaterade fall av dödligt våld för 2015.
  Läs mer

 • Se livesändningar från årets Råd för framtiden
  Råd för framtiden är Brås nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som i år äger rum i Halmstad 12-13 april. För er som inte har möjlighet att närvara så livesänder
  vi plenarföreläsningarna under båda dagarna på vår webbplats. Efter konferensen kommer vi att lägga upp filmer från samtliga föreläsningar.

  Läs mer

 • Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2016 Brås ekonomiska stöd år 2016
  Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.
  Läs mer

 • Figur som beskriver undersökningens indelning i utredningstid, tingsrättstid och total handläggningstid Kortare utredningstider i rättskedjan
  Brå har för sjätte året i rad undersökt handläggningstiderna i rättskedjan. Utredningstiden mellan inledande av förundersökning och beslut om åtal m.m. har minskat under den undersökta femårsperioden, men den totala handläggningstiden har ökat något.
  Läs mer

 • Fler åtgärder krävs för att förebygga och utreda bedrägerier
  Bedrägerier är ett omfattande brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar en unik kartläggning av bedrägeribrottsligheten som Brå publicerar idag.
  Läs mer

 • Nya prognoser över volymerna i rättskedjan
  Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2016–2019. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att minska de närmaste åren.
  Läs mer

 • Dialog som för polisen närmare medborgarna
  Arbetet med medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Forskningen visar på goda erfarenheter från andra länder —men dialogens kvalitet är avgörande för förtroendet för polisen.
  Läs mer

 • Ny bok om samverkan
  Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.
  Läs mer

 • Nederländerna vann European Crime Prevention Award
  Den nederländska entreprenörsorganisationen MKB-Nederland vann den brottsförebyggande tävlingen ECPA 2015.
  Läs mer

 • Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU.
  Läs mer

 • Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2015 Anmälda brott 2015 – preliminär statistik
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2015. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser, som efter utredning visade sig inte vara brott.
  Läs mer

 • Fler kvinnor än män är otrygga i sitt bostadsområde på kvällen
  Fler kvinnor än män känner otrygghet när de vistas i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är också vanligare att personer som bor i flerfamiljshus känner sig otrygga på kvällen, än de som bor i småhus. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU) 2015, som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer

 • Kameraövervakning i krogtätt område gav inte effekt
  Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen. Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av en särskild kameraoperatör, som i sin tur haft kontakt med poliser på platserna. Brås utvärdering tyder dock inte på att övervakningen haft de effekter som eftersträvades.
  Läs mer

 • Högre uppklaring vid våldtäkter mot yngre
  Det är stora skillnader i personuppklaringen beroende på vem som utsatts för våldtäkt. Antalet fall av våldtäkt som anmäls, utreds och lagförs i rättskedjan påverkas mycket av de lagstiftningsförändringar som gjorts. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Tio ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd
  Utvärderingar om våldsbejakande extremism, våld i nära relation, bostadsinbrott med DNA-teknik, medborgardialoger, ungdomsprojekt och trygghetsprojekt finns bland årets beviljade ansökningar.
  Läs mer

 • Andelen personuppklarade misstankar har minskat
  Andelen personuppklarade misstankar minskade från 54 till 45 procent under åren 2004–2014. Minskningen syns för alla analyserade brottstyper utom för sexualbrott och bedrägeribrott. I dag publicerar Brå en kortanalys om personuppklarade misstankar och hur många åtal som bifalls i domstol.
  Läs mer

 • Fler politiker utsätts för trakasserier, hot och våld under valår
  Under valåret 2014 var utsattheten för trakasserier, hot och våld bland förtroendevalda högre än under 2012. Särskilt högt var påhopp från vad som uppfattas som politiska extremister. Det visar Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Illustration: Björn Öberg Så hanteras pengar från brott
  Genom att följa penninghanteringen från finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, kan vi identifiera de sektorer som är mest sårbara. I dag publicerar Brå en ny rapport om penningtvätt.
  Läs mer

 • Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott
  Villainbrotten har planat ut, men utsattheten för bedrägerier har ökat. Det är Brås bedömning för två av de egendomsbrott som omfattas av den nya kortanalysen, som inte uppvisar några större förändringar jämfört med förra året.
  Läs mer

 • Dödligt våld minskar över längre tid men inslaget av illegala skjutvapen ökar
  Det dödliga våldet minskar över längre tid i Sverige och då särskilt alkoholrelaterat dödligt våld mellan män och dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Däremot ökar det dödliga våldet med skjutvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Enkätundersökning om it-relaterad brottslighet
  Arbetar du som åklagare, polisiär förundersökningsledare eller som it-undersökare? Då behöver Brå din medverkan i en undersökning.
  Läs mer

 • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden
  Regeringen har i dag gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.
  Läs mer

 • Så kan det brottsförebyggande arbetet förbättras
  Brå har lämnat förslag till regeringen på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Förslaget grundar sig i det uppdrag som Brå fick av regeringen tidigare i höst.
  Läs mer

 • Var försiktig vid handel med okända kulturföremål
  Avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak. Det skriver Brås generaldirektör i dag i en debattartikel i SvD.
  Läs mer

 • Fler skjutningar i landet
  Antalet skjutningar i samband med brott i landet har ökat med 20 procent mellan åren 2006 och 2014. Det visar en kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Kortanalysen bygger på en genomgång av polisanmälningar.
  Läs mer

 • Sysselsättning i anstalt. Illustration: Lotta Sjöberg Intagna i fängelse har för lite att göra
  Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna är viktigt av flera skäl. Det kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Idag har de intagna ofta för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Här finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar den studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Forskning om föräldrars betydelse för att förhindra kriminalitet prisas
  I dag tillkännages vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi. Bland vinnarna finns för första gången en svensk forskare.
  Läs mer

 • Allt färre utsätts för misshandel
  Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Ung person i en gångtunnel. På väg mot bättre samverkan kring ungdomar 
  Det är lättare att planera och få igång strukturen än att komma igång med individärenden. Brå har gett stöd till flera utvärderingar av olika samverkansmodeller för unga i riskzon för kriminalitet.
  Läs mer

 • Thomas Hvitfeldt, utredare Brå. Foto: Liselotte van der Meijs Brottsstatistiken är inte en spegelbild av brottsutvecklingen
  När vi vill ta reda på om olika typer av brott ökar eller minskar i samhället vänder vi oss ofta till den officiella brottsstatistiken över anmälda brott. Men om man försöker jämställa antalet anmälda brott med antalet faktiskt begångna brott stöter man snabbt på problem.
  Läs mer

 • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson delar ut det svenska ECPA-priset för 2015 till Finanskoalitionens Mats Odell. Barnsexhandel försvårad genom unik betalningsblockering
  Genom projektet Finanskoalitionen mot barnsexhandel arbetar ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen för att försvåra möjligheterna att ta betalt för sexuella övergrepp mot barn. Idag tilldelas projektet första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award.
  Läs mer

 • Fler anmäler brott via nätet
  Under 2006 blev det successivt möjligt att anmäla stölder via polisens webbplats, och i slutet av 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier. Andelen som väljer att anmäla brott via internet har fortsatt öka kontinuerligt efter att anmälningstjänsten startade.
  Läs mer

 • Kulturminister Alice Bah Kuhnke inledde seminariet. Hot och påverkan fokus för nya studier
  Nyligen gav Brå ut en studie om hot och våld mot yrkesgrupper som är särskilt viktiga för demokratin. Senare i år publiceras ytterligare en studie om hot och våld mot politiker och nästa år en om hot och påverkan mot myndighetspersoner. Dessutom kommer Myndigheten för kulturanalys med en studie om sådana brott mot konstnärer och författare.
  Läs mer

 • Försäkringsbedrägerier drabbar bolagen och försäkringstagarna
  Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Manipulerade matcher – kriminalitetens väg in i idrotten
  Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Halvårsstatistik över handlagda brott

  Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott (tidigare uppklarade brott) för första halvåret 2015.
  Läs mer

 • Regeringen ger uppdrag till Brå
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan förbättras.
  Läs mer

 • Färre döms till sluten ungdomsvård
  Det finns ett stort samhällsintresse för ungas brottslighet, och påföljdssystemet för unga är ofta föremål för reformer. De mest ingripande påföljderna som ungdomar kan dömas till är fängelse och sluten ungdomsvård. I en ny kortanalys har Brå undersökt utvecklingen av sluten ungdomsvård sedan den infördes 1999.
  Läs mer

 • Sven Granath. Foto: Lieselotte van der Meijs Våldet blir inte vanligare – men det förändras
  Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott.  
  Läs mer

 • Utdömda strafftider för nio brottstyper
  Ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott. I en ny kortanalys från Brå kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott.
  Läs mer

 • Brottsutvecklingen
  Brå tar fram statistik om brottsligheten och analyserar hur den utvecklas. Vi har listat ett antal av Brås produkter som belyser utvecklingen av dödligt våld, olika former av brott mot person samt andra kategorier av brott, både enskilt och sammantaget.
  Läs mer

 • Polisanmälda hatbrott ökar
  Under 2014 identifierade Brå cirka 6 270 polisanmälningar med möjliga hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen gäller alla motiv utom sexuell läggning, där nivån är oförändrad jämfört med 2013. Det visar Hatbrottsstatistiken 2014, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Kartläggning ska ge ökad kunskap om häktning
  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en kartläggning av situationen i häkte. Uppdraget syftar till att ge ökad kunskap om användningen av häktning och restriktioner samt tillämpningen av isoleringsbrytande åtgärder.
  Läs mer

 • Ny strategi behövs mot organiserad brottslighet
  Idag skriver tre Brå-utredare på DN Debatt om hur hela samhället måste arbeta mot organiserad brottslighet.
  Läs mer

 • Brå i Almedalen
  Den 28 juni–5 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns på plats med flera forskare och utredare. Även Brås generaldirektör Erik Wennerström kommer att vara där.
  Läs mer

 • Stockholm Criminology Symposium Se webbsändningar från årets symposium
  Läs mer

 • Tillfället gör tjuven – Hur kan man förebygga att brott begås?
  Att förändra situationen för att förhindra att brott begås, är centralt för forskningen om situationell brottsprevention. I morgon, den 9 juni, får Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew ta emot ett av världens främsta pris i kriminologi, the Stockholm Prize in Criminology .
  Läs mer

 • Väntetid och tekniska problem är tidstjuvar för polisen
  Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden. I genomsnitt tog det en timme och sex minuter från att en patrull kom in för att avrapportera ett brottsärende till dess att de var redo att åka ut igen.
  Läs mer

 • Nya utvärderingar har fokus på ungdomar i riskzon, avhoppare och organiserad brottslighet
  Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges ekonomiskt stöd till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen.
  Läs mer

 • Lagföring, kriminalvård och återfall i brott - slutlig statistik
  Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.
  Läs mer

 • Illustration med texten Kortanalys Det dödliga våldet har minskat sedan 90-talet

  Det dödliga våldet visar en tydlig minskning sedan 90-talets början. Om det kan du bland annat läsa i en ny kortanalys som beskriver utvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

  Läs mer

 • Journalister och politiker ofta utsatta för hot och trakasserier

  Varje år hotas och trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag, och drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Dessutom har närmare hälften av alla livsmedelsinspektörer någon gång utsatts för hot och trakasserier. Det framkommer i en kunskapsöversikt som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

  Läs mer

 • Handlagda brott ersätter Uppklarade brott

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) ny officiell statistik över Handlagda brott 2014. Statistiken utgör en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter denna. Förändringen innebär bland annat att statistiken nu ger en mer överskådlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.
  Läs mer

 • Karolina Hurve, utredare på Brå. Hot och trakasserier mot myndighetspersoner ska kartläggas
  I dagarna går en enkät ut till 90 000 anställda vid svenska myndigheter för att kartlägga hur vanligt det är med hot, trakasserier och andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner i Sverige.
  Läs mer

 • Förändring i antalet anmälda brott mellan 2013 och 2014 Slutlig brottsstatistik 2014
  I dag publiceras den slutliga statistiken för 2014 gällande anmälda brott och misstänkta personer. Dessutom publiceras en specialstudie av konstaterade fall av dödligt våld. Handlagda brott ersätter Uppklarade brott. Slutlig statistik för Handlagda brott 2014 publiceras den 22 april.

  Läs mer

 • Britt Blichfeld Davidsen ansvarar för kontrollarbetet på danska myndigheten Udbetaling Danmark. Samordnade utbetalningar stävjar fusk i Danmark
  Det här systemet ser till helheten. Det ser till att vi enkelt får det vi har rätt till, men inte mer än det vi har rätt till. Det säger Britt Blichfeld Davidsen som ansvarar för kontrollarbetet på den relativt nya danska myndigheten Udbetaling Danmark.
  Läs mer

 • Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende
  Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Längre strafftid för tidsbestämda livstidsdomar
  Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått livstidsstraffet omvandlat till ett tids­bestämt straff har strafftiden blivit längre under de senaste 20 åren. Det framkommer i en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Trygghet – en rättighet för alla?
  Ett mål för polisens nya organisation är att öka tryggheten i samhället, inte minst genom dialog med medborgarna. Aktuella frågor är bland annat hur man kan förebygga social oro, förutse människors agerande vid upplopp och utveckla lokalt arbete mot våldsbejakande extremism. Detta står också i fokus under konferensen Råd för framtiden , som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå).
  Läs mer

 • Ny handbok för dig som arbetar med SMADIT
  En handbok i SMADIT-metoden har tagits fram i samverkan mellan polisregion Bergslagen, Örebro universitet och Örebro läns landsting.
  Läs mer

 • Brott utreds snabbare
  Utredningstiden för brott har minskat, särskilt för misshandel. Däremot har tingsrätts­tiden från åtal till dom ökat totalt sett, med undantag för stöld. Utredningstiden för ungdomsbrott har minskat under perioden och är för första gången kortare än för vuxna. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Säker information i staten
  Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dagarna överlämnat sitt
  betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Utredningen
  föreslår en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten.
  Genom åtgärderna skulle nivån för informationssäkerhet höjas avsevärt.

  Läs mer

 • Även storstäder kan lära sig av glesbygdens samverkan

  Under 2014 skrev fem glesbygdskommuner och två polismyndigheter en gemensam samverkansöverenskommelse om hur de skulle arbeta brottsförebyggande i framtiden. Vid ett seminarium på Råd för framtiden berättar de ansvariga om nödvändigheten av att samarbeta, i glesbygden, liksom i större städer.
  Läs mer

 • Larmtelefoner ökar tryggheten för hotade
  Hotade personer som fått en larmtelefon till låns av polisen känner sig tryggare, oavsett om de behövt använda telefonen eller inte. Däremot saknas enhetliga rutiner för vem som ska få en larmtelefon och hur verksamheten ska följas upp. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Figur som visar att det är vanligare att män är påverkade i samband med misshandel. Källa: NTU. 7 av 10 män berusade vid misshandel
  Det finns en fortsatt stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter någon för brott och för den som utsätts. Det visar en ny kortanalys från Brå.
  Läs mer

 • Nu delas anmälda brott in i regioner

  Vid årsskiftet upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med i år utgår från de nya polisregionerna.
  Läs mer

 • Regionala resultat från Brås trygghetsundersökning
  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Nu redovisas även siffror från landets sju nya polisregioner.
  Läs mer

 • Nätkränkningar - få anmälningar leder till åtal
  Det finns tydliga könsskillnader i de typer av nätkränkningar som anmäls till polisen. Flickor hängs ut med bilder medan pojkar hotas med våld. De flesta ärenden läggs dock ner. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
  Läs mer

 • Anmälda brott 2014 – preliminär statistik
  I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2014.
  Läs mer

 • Begränsad effekt av nya lagregler mot stalkning
  Den nya lagbestämmelsen om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anmälningar och andelen fällande domar är liten. Den nya möjligheten att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud, har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning. Det framkommer i två nya rapporter som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.
  Läs mer

 • Förtroendet för rättsväsendet ökar
  Allt fler, och då särskilt unga, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Samtidigt minskar oron för att utsättas för brott. Det visar Nationella trygghets­undersökn­ingen (NTU), 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.
  Läs mer