Säker information i staten


Erik Wennerström, generaldirektör på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs

Brås generaldirektör Erik Wennerström har i dagarna överlämnat sitt
betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Utredningen
föreslår en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten.
Genom åtgärderna skulle nivån för informationssäkerhet höjas avsevärt.

Strategin innehåller förslag till åtgärder som ska säkerställa att de statliga myndigheterna har ett gemensamt förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågor och behovet av skyddad kommunikation samt säkra it-lösningar.

Strategin för informations- och cybersäkerhet i staten har sex mål: att stärka styrning och tillsyn inom området, att staten ska ställa tydliga krav vid upphandling på it-området, att statliga myndigheter ska kommunicera säkert, att det inrättas ett system för obligatorisk it-incidentrapportering för samtliga statliga myndigheter, att arbetet med att förebygga och bekämpa it-brottslighet stärks samt att Sverige ska vara en stark internationell partner.

- Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta händer, säger Erik Wennerström. Staten har ett ansvar gentemot medborgarna som är tyngre än andra aktörers ansvar för att skydda informationen.

Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)


Frågor och svar

Återställ
Varför behövs en strategi och vad innebär den?
Återställ
Varför behövs dessa åtgärder?
Återställ
Vilken är den viktigaste av alla dessa åtgärder?
Återställ
Vilka är kostnaderna för allt som föreslås i betänkandet?
Återställ
Finns det hot mot den personliga integriteten bland dessa åtgärder?
Återställ
Många nya uppdrag läggs på MSB - är det bra att koncentrera ansvaret så och orkar MSB med ett utökat ansvar?