Utvecklingen av brott med flera gärningspersoner


Större konsekvenser för brottsoffret och ökad belastning på rättsväsendet. Det är två möjliga följder av brott med flera gärningspersoner. Brås kartläggning visar att det förekommer flera gärningspersoner i en majoritet av personrånen – till skillnad från exempelvis misshandel då det är vanligast med en gärningsperson.

Varje år kartlägger Brå utsattheten för brott i befolkningen, genom Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Fokus i kortanalysen Flera gärningspersoner vid brott är att utifrån NTU-data kartlägga hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren.

Antalet gärningspersoner vid olika brott. Det är vanligast med flera gärningspersoner vid personrån Källa Brå (NTU).Förstora bilden

Andel (%) av brottshändelserna där antalet gärningspersoner (gp) är 1, 2, 3–5 respektive 6 eller fler. Åren 2005–2014. Källa Brå (NTU). Klicka på bilden för att förstora grafiken.

Fyra brottskategorier kartläggs i kortanalysen: misshandel, hot, sexualbrott och personrån. För tre av kategorierna – misshandel, hot och sexualbrott – inbegriper majoriteten av alla brottshändelser endast en gärningsperson. Vid misshandel är det omkring en tredjedel som inbegriper två eller fler gärningspersoner, vid hot omkring en fjärdedel och vid sexualbrott omkring en tiondel av brottshändelserna. Vid personrån, däremot, är det en majoritet av händelserna som inbegriper två eller fler gärningspersoner, omkring två tredjedelar av alla personrån.

Det har inom de studerade brottskategorierna inte blivit vanligare med brottshändelser med två eller fler gärningspersoner under perioden 2005–2014. Inom kategorierna misshandel och hot har andelen brottshändelser med två eller fler gärningspersoner legat i princip konstant, medan andelen minskat för personrån. För sexualbrott tycks en viss ökning ha skett i periodens mitt, men sedan har andelen minskat igen.

För alla fyra brottskategorierna gäller att det är vanligare med två eller fler gärningspersoner vid brottshändelser där män är de utsatta, än där kvinnor utsätts för brott. Dessutom visar kortanalysen att yngre (16–24 år) drabbas i högre grad av händelser med två eller fler gärningspersoner när det gäller misshandel och hot än äldre grupper i befolkningen.

Publikationer

Flera gärningspersoner vid brott Brott med en kontra flera gärningspersoner 2005–2014 (5/2016)