Färre uppger att de utsatts för brott

Pressmeddelande

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Det är 20,2 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2020 utsattes för brott mot enskild person. Det är en minskning från 2019, då andelen var 22,6 procent. Nästan samtliga brottstyper som mäts i NTU har minskat. Försäljningsbedrägerier har däremot ökat från 5,1 procent 2019 till 5,5 procent 2020. För nätkränkningar är nivåerna ungefär desamma 2020 (2,5 %) jämfört med 2019 (2,6 %).

– Sannolikt har pandemin påverkat utsattheten för brott, särskilt när det gäller brott som exempelvis personrån, fickstöld och misshandel på allmän plats. Vi har hållit oss hemma mer under pandemin vilket kan antas ha bidragit till att utsattheten för den typen av brott har minskat, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Även egendomsbrott mot hushåll exempelvis bostadsinbrott, bil- och cykelstölder, har minskat. Det är 13,2 procent av hushållen som uppger att de under 2020 utsatts för brott. Det är en minskning från 2019, då 14,6 procent uppgav att de utsatts.

Det är stora skillnader mellan män och kvinnor och olika åldersgrupper vad gäller utsatthet för brott. Unga män (16–19 år) är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för misshandel under 2020 (10,4 %) och personrån (5,8 %). Kvinnor i åldersgrupperna 16–19 och 20–24 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för sexualbrott (25,5 respektive 26,9 %) medan kvinnor i åldern 16–19 år är den grupp som hade störst andel utsatta för nätkränkning (8,2 %). Utsattheten är även ojämnt fördelad sett till olika grupper av befolkningen. En särskilt utsatt grupp är ensamstående med barn, där nästan var tredje (31,7 %) uppger att de utsattes för någon av brottstyperna inom brott mot enskild person 2020.

Över hälften (52 %) uppger sig ha ett stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är den högsta nivån hittills. Förtroendet för polisen har ökat tydligt fyra år i rad, en ökning med 16 procentenheter mellan 2017 och 2021 (från 42 till 58 %). Det är 43 procent som har stort förtroende för åklagarna, vilket är den högsta nivån hittills, medan andelen med stort förtroende för domstolarna är 41 procent. Det är 34 procent som uppger sig ha stort förtroende för Kriminalvården.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på webb- och postenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006.
Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl. I kategorin Brott mot enskild person ingår misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort/kreditbedrägeri samt nätkränkning. I kategorin Egendomsbrott mot hushåll ingår bilstöld, stöld ur eller från fordon, cykelstöld samt bostadsinbrott.

Rapporten finns att ladda ner här: NTU 2021 (2021:11) Det finns också ett statistikverktyg för att studera resultaten på regional och lokal nivå.

Under hösten kommer Brå att påbörja en kortanalys som särskilt belyser utsatthet under pandemin utifrån NTU.

Kontakt

Maria Molin, projektledare, maria.molin@bra.se, tfn: 08-527 58 542
Sofie Lifvin, utredare, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403
Johanna Viberg, utredare, johanna.viberg@bra.se, tfn: 08-527 58 474