Större risk att utsättas för hot eller våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar

Pressmeddelande

Vilken skola en elev går i påverkar risken att bli utsatt för hot eller våld, särskilt för sexualbrott. Störst skillnad syns mellan skolor som ligger i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Risken att utsättas är också större i skolor på landsbygden, med lägre lärartäthet eller större andel elever med utländsk bakgrund. Det visar en ny studie från Brå som publiceras idag.

– Vi ser att det finns systematiska skillnader mellan olika skolor i elevernas risk att utsättas för hot eller våld i skolan, särskilt när det gäller sexualbrott. Skillnaderna finns kvar även när man tar hänsyn till individuella faktorer som vi vet påverkar risken att utsättas, säger Elisabeth Nordén.

I skolor som enligt Boverket ligger i områden med blandad socioekonomi, med samma eller något sämre socioekonomiska förutsättningar än rikssnittet, är risken att utsättas för hot eller våld nästan dubbelt så stor som i områdena med högst socioekonomi. Skillnaden är ännu större för sexualbrott, där utsattheten är tre gånger så stor i områdena med blandad socioekonomi. Dock går det inte att säkerställa någon skillnad i utsatthet mellan skolor som ligger i områden med blandad socioekonomi och skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Studien visar också att det är större risk att utsättas i skolor som ligger i en landsbygdskommun jämfört med i en storstadskommun.

– Det kan tyckas förvånande eftersom det generellt är mindre vanligt att utsättas för brott på landsbygden jämfört med i storstäderna. Men det är i linje med flera undersökningar som visar att mobbning är vanligare i landsbygdsskolor, säger Elisabeth Nordén.

Det finns ett samband mellan lärartäthet och utsatthet för hot och våld i skolan. Ju lägre lärartäthet desto större är utsattheten. Utsattheten är även större på skolor med en större andel elever med utländsk bakgrund. För sexualbrott är utsattheten också mindre om eleverna upplever att lärarna ger tjejer och killar samma förutsättningar.

–Skolorna och deras huvudmän kan inte själva styra över de flesta av faktorerna som påverkar elevernas risk att utsättas för hot eller våld. Men lärartäthet och jämställt bemötande är sådant som går att påverka. Resultaten kan också vara till hjälp för att bedöma i vilka skolor som behovet av brottsförebyggande insatser är som störst, säger Elisabeth Nordén.

Brå har också tittat på flera faktorer som visat sig inte ha någon påverkan på elevernas risk att utsättas i skolan. Däribland om skolan är fristående eller kommunal, antalet elever i skolan eller andelen lärare med lärarlegitimation.

Om studien

Studien baseras på svar från Skolundersökningen om brott, som är en enkätundersökning av Brå bland elever i årskurs nio. Som underlag har även statistik från Skolverkets register och Skolinspektionens Skolenkät använts. I studien analyseras utsattheten totalt sett för misshandel, hot, sexualbrott eller rån i skolmiljö. Särskilda analyser görs också på sexualbrott.

Socioekonomin hos området som skolan ligger i baseras på Boverkets (tidigare Delmos) indelning i områdestyper (andel som respektive områdestyp utgör i Sverige inom parentes):

  • Områden med socioekonomiska utmaningar (13,5 %)
  • Socioekonomiskt blandade områden (25,6 %)
  • Områden med goda socioekonomiska förutsättningar (51,1 %)
  • Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar (9,8 %)

Kontakt

Elisabeth Nordén, utredare: 08-527 58 462, epost: elisabeth.norden@bra.se