124 fall av dödligt våld i Sverige 2020

Antal konstaterade fall av dödligt våld 2002–2020, totalt samt efter brottsoffrets kön. Uppgift om kön finns tillgänglig från 2011.

Symbolen för Sveriges officiella statistik

Slutlig brottsstatistik 2020 – konstaterade fall av dödligt våld

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över konstaterade fall av dödligt våld för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken.

 • År 2020 konstaterades 124 fall av dödligt våld i Sverige, vilket var en ökning med 13 fall jämfört med 2019.
 • En stor del av ökningen kan härröras till region Stockholm som hade 11 fall fler 2020 jämfört med 2019, även region Öst hade fler fall (+ 6 fall) medan region Mitt hade färre fall (-5 fall).
 • De senaste sex åren (2015–2020) har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 106 och 124 fall per år. Det är en högre nivå jämfört med tidigare år (2002–2014), som utmärks av större variationer, kring en nivå mellan 68 och 111 fall per år.

Dödligt våld uppdelat på kön och ålder

 • Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020 var offret en kvinna eller flicka i 25 fall (lika många som 2019), och en man eller pojke i 99 fall, vilket var 13 fall fler än 2019.
 • Merparten av det dödliga våldet, 90 procent (112 fall), drabbade personer som var 18 år eller äldre. Resterande 10 procent (12 fall) avsåg personer under 18 år. Av de vuxna offren var 23 kvinnor och 89 män.

Dödligt våld mot närstående i parrelation

 • Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 17 av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020, vilket var ett (1) fall färre än 2019.
 • Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation 2020 uppgick till 13 fall, vilket var 3 fall färre än 2019. För manliga offer i en parrelation uppgick antalet till 4 fall, vilket var 2 fler än 2019. För de kvinnliga offren utgjorde dödligt våld i en parrelation drygt hälften (52 %) av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor, medan motsvarande andel för män i en parrelation var 4 procent.

Dödligt våld med skjutvapen

 • År 2020 användes skjutvapen i 48 fall av dödligt våld, vilket var 3 fall fler än 2019. Andelsmässigt uppgick det dödliga skjutvapenvåldet till 39 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld 2020.
 • Av de 48 fallen av dödligt våld där skjutvapen användes under 2020, skedde 33 fall i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Merparten av dessa, 23 fall, härrör till region Stockholm, medan 4 fall härrör till region Väst och 6 fall härrör till region Syd.

Fakta

Ändamålet med statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld, se definition nedan. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

Definitioner/avgränsningar

 • Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.
 • Med konstaterade fall avses anmälda brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. Med fall avses unika individer som fallit offer för dödligt våld. I statistiken ingår endast fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till polisen eller annan brottsutredande myndighet.
 • Med närstående i parrelation avses fall där offer och förövare var närstående genom en parrelation vid tidpunkten för brottet, eller hade haft en sådan parrelation tidigare. Med parrelation avses heterosexuella och samkönade relationer mellan personer (med eller utan barn)som är/har varit gifta, sammanboende eller särboende, alternativt är/har varit i uttalade flickväns-/pojkvänsrelationer.
 • Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.

Konstaterade fall av dödligt våld

En granskning av anmält dödligt våld 2020.


År 2020 och förändring jämfört med 2019:

 • Konstaterade fall av dödligt våld: 124 fall (+13 fall)
 • Män/pojkar 99 fall, (+13 fall)
 • Kvinnor/flickor 25 fall, (oförändrat)

För mer information