Symbolen för Sveriges officiella statistik

Slutlig brottsstatistik 2020 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2020. Här redovisas ett urval av statistiken.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga med start en dryg vecka in i mars 2020, och påverkade samhället under resterande kalenderår 2020. Under året har regler och rekommendationer om social distansering införts, vilket har lett till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Pandemin har även lett till förändrade arbetssätt inom rättsväsendet, vilket i vissa fall har frigjort resurser som tillfälligt har styrts om till bland annat arbete med att utreda brott. Det i sin tur har sannolikt bidragit till en ökning av antal handlagda och utredda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar.

 • Under 2020 blev 1,62 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med 2019. Även antalet personer som misstänktes för brott ökade, med 6 procent, till 200 000. Detsamma gäller antalet handlagda brottsmisstankar som uppgick till 620 000, och därmed ökade med 10 procent jämfört med 2019.
 • Av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits för drygt hälften (51 %), eller 825 000, av de handlagda brotten, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med 2019. Ökningen kan sannolikt kopplas till pandemin och följderna därav.

Personuppklarade brott

Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

 • Under 2020 personuppklarades 224 000 handlagda brott, vilket var en ökning med 12 200 brott (+6 %) jämfört med 2019.

Handlagda brott 2020

Sammanfattning av statistiken för 2020.

 

Misstänkta personer 2020

Sammanfattning av statistiken för 2020.

 

Handlagda brottsmisstankar 2020

Sammanfattning av statistiken för 2020.

 

Tabell. Antalet personuppklarade handlagda brott, personuppklarings- och lagföringsprocenten 2020 samt förändring i procentenheter jämfört med 2019

Brottstyp

Personu­pp-
klarade brott (antal)

Person­uppklarings-
­procent

Förändring jämfört
med 2019 (p.e.)

Lagförings-
procent

Förändring
jämfört med 2019 (p.e.)

Samtliga brott

224 000

14 %

±0 %

30 %

±0 %

Brott mot liv och hälsa

10 700

11 %

+1 %

13 %

+1 %

Sexualbrott

5 100

20 %

+2 %

23 %

+2 %

Stöldbrott

24 800

6 %

±0 %

23 %

±0 %

Bedrägeribrott

12 900

6 %

-1 %

16 %

-2 %

Skadegörelsebrott

3 930

2 %

±0 %

18 %

+1 %

Trafikbrott

42 100

48 %

-1 %

68 %

±0 %

Narkotikabrott

56 700

45 %

-2 %

51 %

-2 %

Antalet personuppklarade handlagda brott, personuppklarings- och lagföringsprocenten 2020 samt förändring i procentenheter jämfört med 2019

 • Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, uppgick till 14 procent 2020, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2019. Personuppklaringsprocenten ökade för brott mot liv och hälsa och sexualbrott, medan den minskade för bedrägeribrott, trafikbrott och narkotikabrott.
 • Lagföringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exklusive förundersökningsbegränsade brott), uppgick till 30 procent 2020, vilket var samma nivå som 2019. Även lagföringsprocenten ökade för brott mot liv och hälsa och sexualbrott, men också för skadegörelsebrott, och minskade för bedrägeribrott och narkotikabrott.

Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar

 • Av de misstänkta personerna var 45 000 kvinnor (23 %) och 154 000 män (77 %). Jämfört med 2019 hade både antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för brott ökat, med 13 respektive 4 procent.
 • Antalet misstänkta personer som fick ett lagföringsbeslut var 90 800 personer 2020, vilket var en ökning med 3 860 personer (+4 %), andelen personer som fick ett lagföringsbeslut minskade dock med en procentenhet till 45 procent, jämfört med 2019. Det ökade antalet misstänkta som fått ett lagföringsbeslut kan sannolikt kopplas samman med pandemin.
 • Ökningen av antalet handlagda brottsmisstankar 2020 märks för brottsmisstankar både mot kvinnor och mot män (+20 % respektive +7 %) jämfört med 2019.

Fakta

Ändamålet med statistiken över handlagda brott och handlagda brottsmisstankar är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott/brottsmisstankar och verksamhetsresultat. Ändamålet med statistiken över misstänkta personer är att ge en bild av nivå, struktur och utveckling av de personer som misstänkts för brott. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

Definitioner/avgränsningar

 • Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.
 • Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period.
 • Förundersökningsbegränsade brott och brottsmisstankar är handlagda brott/brottsmisstankar där beslut har fattats om att förundersökning inte ska inleda eller läggas ned avseende brottet.
 • Handlagda brottsmisstankar brottmisstankar där den utredande myndigheten fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottmisstanken avslutats.
 • Misstänkta personer En straffmyndig person som av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet har misstänkts för brott med som lägst misstanke­graden skäligen misstänkt, och det under redovisningsåret har fattats ett beslut som avslutar att handläggningen av brottsmisstanken.
 • Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.
 • Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

För mer information

 • Linn Brandelius, statistiker/utredare (Handlagda brott), tfn: 08-527 58 424; e-post: linn.brandelius@bra.se
 • Elin Stendahl, statistiker (Misstänkta personer, handlagda brottsmisstankar), tfn: 08-518 32 431; e-post: elin.stendahl@bra.se