Anmälda brott som ökade och minskade under 2020

Förändringar i antalet anmälda brott mellan 2019 och 2020 (procentuell förändring inom respektive brottskategori redovisas i diagrammet).

Symbolen för Sveriges officiella statistik

Slutlig brottsstatistik 2020 – anmälda brott

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott 2020. Här redovisas ett urval av statistiken, med fokus på hur pandemin bedöms ha påverkat antalet anmälda brott.

Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga med start en dryg vecka in i mars 2020, och påverkade samhället under resterande kalenderår 2020. Under året har regler och rekommendationer om social distansering införts, vilket har lett till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Det i sin tur bedöms ha påverkat den anmälda brottsligheten. Framför allt har minskningar av anmälda brott som vanligtvis sker i det offentliga rummet kopplats samman med pandemin. Det gäller brott som misshandel av obekant, personrån, fickstölder, stölder i hotell, restaurang, biograf, nöjes- och samlingslokaler och idrottsanläggningar med mera.

Pandemin har även lett till omfördelning av resurser och förändrade arbetssätt inom rättsväsendet, vilket bland annat bedöms ha inneburit färre anmälda rattfylleribrott samt bidragit till fler anmälda skadegörelsebrott, främst i region Stockholm, och fler anmälda narkotikabrott. Pandemins inverkan på utvecklingen av det totala antalet anmälda brott under 2020 bedöms dock vara begränsad.

  • Under 2020 anmäldes cirka 1,57 miljoner brott, vilket innebar en ökning med 18 500 brott (+1 %) jämfört med året innan.
  • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2020 var skadegörelsebrott (+14 %) samt narkotikabrott (+10 %). Bedömningen är att pandemin har bidragit till ökningarna av dessa brottskategorier. Den största ökningen inom skadegörelsebrott gällde brottstyperna skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter) och klotter mot kollektivtrafiken. Den största ökningen inom narkotika­brott gällde brottstyperna eget bruk samt innehav.
  • Den kategori anmälda brott som minskade mest i antal (−11 %) under 2020 var bedrägeribrott. Minskningen av bedrägeribrotten har ingen tydlig koppling till pandemin.

Brott mot person

  • Under 2020 anmäldes cirka 299 000 brott mot person, vilket var en ökning med 6 110 brott (+2 %) jämfört med 2019. Pandemins inverkan på utvecklingen av kategorin som helhet bedöms vara begränsad. Under 2020 anmäldes 83 200 misshandelsbrott, vilket innebar en minskning med 1 340 brott (−2 %) jämfört med 2019. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade med 3 procent till 29 200 anmälda, medan anmälda misshandelsbrott mot män minskade med 4 procent till 29 400 brott. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) minskade med 3 procent, till 24 700 brott, jämfört med 2019.
  • Följderna av pandemin har sannolikt påverkat vissa typer av anmälda misshandelsbrott, det gäller främst misshandel av obekant som minskat för både kvinnor och män (−12 % respektive −10 %), jämfört med 2019. För anmälda misshandelsbrott av bekant gärningsperson, har antalet anmälda brott däremot ökat mot både kvinnor och män (+5 % respektive +3 %). Det är svårt att bedöma om utvecklingen för anmäld misshandel av bekant har påverkats av pandemin, eftersom den skulle kunna ha både en minskande och en ökande inverkan på de anmälda misshandelsbrotten av bekanta.
  • Under 2020 anmäldes 9 360 våldtäkter, vilket innebar en ökning med 779 brott (+9 %). För brott mot person 18 år eller äldre var antalet anmälda våldtäkter oförändrat. Mot kvinnor anmäldes 4 800 brott, och mot män anmäldes 261 brott. Våldtäktsbrott mot barn (0–17 år) ökade med 756 brott (+21 %), till 4 300 anmälda brott. Vid tolkning av statistiken bör man tänka på att enstaka anmälningar med ett stort antal brott kan ge upphov till variationer i statistiken. Därför är det också svårt att dra slutsatser om pandemin har haft någon inverkan på anmälda våldtäkter.

Stöldbrott

  • Under 2020 anmäldes 421 000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket var en minskning med 3 procent (−14 500 brott) jämfört med året innan. Bedömningen är pandemin sannolikt har inverkat på kategorin som helhet. År 2020 anmäldes 81 000 inbrottsstölder, vilket innebar en ökning med 8 procent, jämfört med 2019. De anmälda bostadsinbrotten låg oförändrade (+15 brott) på 14 700, inbrott i lägenhet ökade med 5 procent (+312 brott), medan inbrott i villa och radhus minskade med 3 procent (−297 brott). Det finns inte några tydliga indikationer på att utvecklingen av antalet anmälda bostadsinbrottsstölder kan sättas i samband med pandemin. Inbrottsstöld i källare och vind har ökat under året (+30 %), vilket däremot skulle kunna kopplas till pandemin.
  • De starkaste minskningarna av stöldbrott återfinns för anmälda fickstölder (−44 %) och även för stölder i hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes- samlings- och ungdomslokal m.m. (−40 %) samt i skola, bibliotek, idrottsanläggningar, kyrka, museum m.m. (−22 %). Bedömningen är att minskningarna framförallt för dessa typer av stöldbrott är konsekvenser av pandemin.
  • Antalet anmälda personrån 2020 minskade med 10 procent 2020, jämfört med 2019, till 6 900 anmälda brott. Rån mot vuxna minskade med 9 procent, till 4 720 brott. Rån mot barn (under 18 år) minskade med 12 procent, till 2 190 brott. Det är troligt att pandemin har bidragit till minskningarna av antalet personrån.

Fakta

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de brott som anmäls till rättsväsendet. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

Definitioner/avgränsningar

  • Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.

Anmälda brott 2020

Sammanfattning av statistiken för 2020.

 

För mer information