Anmälda brott 2020

Slutlig statistik

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som har anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som har skett under perioden.

Anmälda brott som ökade och minskade under 2020

Förändringar i antalet anmälda brott mellan 2019 och 2020 (procentuell förändring inom respektive brottskategori redovisas i diagrammet).

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-954