Handlagda brottsmisstankar 2020

Slutlig statistik

Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brotts­misstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brotts­ut­redande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen miss­tänkt och som gäller personer som är straffmyndiga.

Statistikens syfte är att redovisa nivå och struktur för handlagda brotts­misstankar över tid, liksom mått på de handlagda brotts­misstankar som leder till lagföring. Statistiken är des­kriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under referens­perioden. Det primära ändamålet med statistiken är att ge en övergripande bild av hand­läggningen av brottsmisstankarna inom rättsväsendet, som kan användas för insyn i, granskning av och uppföljning av de brotts­utredande myndigheternas verksamheter samt som underlag för utredningsverksamhet och forskning.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2023

urn:nbn:se:bra-957