Två nya kortanalyser från Brå


Brås kortanalyser använder befintlig statistik för att snabbt och kortfattat analysera brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat. De två senaste analyserna belyser dels andelen fängelsdomar i landets tingsrätter, dels upprepad utsatthet för hot och våldsbrott.

Enhetligt dömande i tingsrätter

En statistisk analys av andelen fängelsedomar

Kortanalys som studerar i vilken utsträckning tingsrätterna dömer till fängelse. Hur påverkar de faktorer som domstolar ska beakta – exempelvis brottslighetens allvarlighet och omfattning, tidigare brottslighet, gärningspersonens ålder och liknande? Döms kvinnor till fängelse i samma utsträckning som män?

Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015

Denna kortanalys beskriver utifrån data från Nationella trygghetsundersökningen, NTU, den upprepade utsattheten för hot- och våldshändelser i befolkningen under perioden 2005–2015, med fokus på den grupp som utsätts för 4 eller fler hot- och våldshändelser under ett år.