Stöd till brottsoffer

En analys utifrån Nationella trygghetsundersökningen 2006–2017

I denna kortanalys undersöks i hur stor utsträckning brottsoffer erbjuds och får det stöd de anser sig behöva. Publikationen bygger på data från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), om utsatthet för brott 2005–2016. De brott som undersöks är brott mot enskild person (hot, misshandel, rån, sexualbrott) och bostadsinbrott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Att utsättas för brott kan få en rad konsekvenser för individen. Utöver fysiska skador kan brottet medföra både kortvariga och mer långsiktiga psykologiska följder. Brottet kan också innebära en ekonomisk belastning för den som drabbas, såsom utgifter för att ersätta egendom, eller inkomstbortfall till följd av sjukskrivning. De som utsatts för brott kan därför ha behov av olika former av stöd från samhället.

Kortanalysens syfte är att kartlägga i vilken utsträckning brottsoffer i Sverige erbjuds och får det stöd eller den hjälp som de anser sig behöva.

Slutsatser från studien

  • Betydligt fler behöver få stöd.
  • Polisanmälan viktig för att erbjudas stöd.
  • Brottsoffer som utsatts av en närstående behöver oftare stöd.
  • Ensamstående behöver oftare stöd vid utsatthet för bostadsinbrott
  • Ingen systematisk förändring i andelen som erbjuds stöd
  • Fler brottsoffer verkar nås inom vissa regioner

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-797

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Elisabeth Nordén

Kundkorg

Summa: