Brott i nära relationer bland unga

Den här kortanalysen redovisar omfattningen och karaktären på ungdomars utsatthet för brott i nära relationer, såsom misshandel, hot, sexualbrott, trakasserier, kränkningar samt försök att inskränka den andra partens frihet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
Andel av befolkningen (%) som utsattes för brott i en nära relation under 2012. Särredovisning för kön och ålder.

Analysen syftar också till att ge en bild av utvecklingen av de nämnda brotten under perioden 2005–2016. Utöver detta beskrivs gärningspersonernas kön och ålder, hur vanligt det är att brotten polis­anmäls, varför vissa utsatta väljer att inte kontakta polisen samt i vad mån de utsatta upplevt behov av stöd men inte fått det.

Några slutsatser från analysen

 • Var femte ungdom har någon gång utsatts för brott i en nära relation
  Totalt uppgav knappt var femte person i åldern 16–24 år (18 %) att de någon gång utsatts för systematiska kränkningar eller förödmjukelser, försök till inskränkning av deras frihet, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller före detta partner.

 • De flesta anmäler inte, utan anser att händelsen var en småsak
  Sammantaget hade 2,6 procent av de i åldern 16–24 år som blivit utsatta för brott i nära relationer 2012 anmält händelsen till polisen. Tjejer polisanmälde brott i något större utsträckning än killar (3,7 % respektive 1,0 %). Det i särklass vanligaste skälet till att inte polisanmäla händelsen var, bland både tjejer och killar, att de såg den som en småsak (43 % respektive 73 %).

 • Gärningspersonen är oftast i samma ålder och av motsatt kön
  Det vanligaste för brottstyperna misshandel, hot och trakasserier var att gärningspersonen tillhörde åldersgruppen 20-24 år (41-47 %) medan det för sexualbrott var vanligast att gärningspersonen var 16-19 år (47 %). Gärningspersonen tenderade att vara 25 år eller äldre vid framförallt misshandel (39 %). Det var ovanligt med gärningspersoner över 41 år oavsett brottstyp.

 • Utsattheten relativt jämn över tid
  Andelen unga (16–24 år) i befolkningen som uppgav att de utsatts för misshandel, hot, sexualbrott eller trakasserier i nära relationer låg jämförelsevis stabilt, på i genomsnitt 1,2 procent, under åren 2005–2016. Man kan se en viss minskning i början av perioden, följt av en förhållandevis jämn kurva. Från och med 2015 kan man se en viss ökning av de yngstas utsatthet, men det är för tidigt att säga om det är tillfälligt eller ett trendbrott.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-786
© Brottsförebyggande rådet 2018

Kortanalys: 6/2018
Författare: Sofia Axell

Kundkorg

Summa: