Budgetpropositionen för 2017


I dag lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2017 till riksdagen. I budgeten har 25 miljoner avsatts för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare. Ytterligare 12 miljoner har öronmärkts för att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendet.


Ur budgetpropositionen:


Samhällets brottsförebyggande arbete behöver utvecklas. I syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för att bedriva ett kunskapsbaserat och effektivt brottsförebyggande arbete över hela landet har regeringen därför tagit initiativ till en nationell brottsförebyggande satsning. Denna satsning består av flera delar, där den förstärkning som Brottsförebyggande rådet fick genom budgetpropositionen för 2016 för att skapa en nationell stöd- och samordningsfunktion är en av grundpelarna. Regeringen avser även att tillsätta en nationell samordnare som ska fungera som ett stöd och en länk mellan de aktörer i samhället som på olika sätt kan bidra till att förebygga brott. Inom ramen för satsningen avser regeringen att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Länsstyrelserna kommer att få i uppdrag att vara den aktör på regional nivå som kan bidra till lokal samverkan, kunskapsspridning och expertstöd främst till kommunerna men även till andra aktörer. Regeringen anser att denna åtgärd är avgörande för att höja den kommunala förmågan att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande, inte minst på lokal nivå och för att öka förutsättningarna för ett mer effektivt brottsförebyggande arbete som är hållbart på lång sikt. För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete inom alla samhällssektorer kommer regeringen även att ta fram ett nytt nationellt brottsförebyggande program. Avsikten med programmet är bl.a. att tydliggöra de olika aktörernas roller, mandat och ansvar och på så vis bidra till att brottsförebyggande arbete blir en fråga som hela samhället känner ett ansvar för och kan bidra till.


Några satsningar i budgeten

  • 25 000 000 kronor från och med 2017 för att finansiera inrättandet av regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna
  • För att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendet föreslås att Brottsförebyggande rådets anslag ökas med 12 000 000 kronor från och med 2017.