Brå rustar det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden


Brottsförebyggande rådet (Brå) har under tre år genomfört ett utvecklingsarbete med kommuner, polis och fastighetsägare för att skapa en effektivare samordning för ökad trygghet och minskad kriminalitet i utsatta bostadsområden i sju kommuner.

Brå har tillsammans med forskare och erfarna praktiker följt och gett stöd till Borlänge, Borås, Botkyrka, Malmö, Norrköping, Sollentuna och Växjö. Utvecklingsarbetet bygger på det arbetssätt, kallat Effektiv samordning för trygghet (EST) som utvecklats i Örebro. Arbetssättet innebär att information om brott och otrygghet i det offentliga rummet samlas in veckovis till en gemensam lägesbild som analyseras gemensamt av de samverkande aktörerna. Samordnade åtgärder kan därmed sättas in och även utvärderas löpande.

– Det här är ett sätt att arbeta kunskapsbaserat på, och vi har stöttat utvecklingen av parternas förmåga att arbeta med lägesbilder. Arbetssättet kopplar ihop det löpande operativa samarbetet med den övergripande strategiska nivån. Vi ser goda förutsättningar för långvariga resultat, säger Erika Sallander, projektledare, Brå.

Lägesbilderna som tas fram baseras på områdeslokal information från polis, kommun och fastighetsägare, men kan även inkludera flera verksamheter som Räddningstjänsten, SOS alarm och lokaltrafiken. Ofta samverkar man även med civilsamhället där föreningslivet, kyrkan och medborgares engagemang i trygghetsskapande arbete kan utgöra värdefulla lokala resurser.

I Klockaretorpet, en stadsdel i sydvästra delen av Norrköping, har man sett markanta skillnader från tiden innan Brås stöd initierades och hur det nu ser ut i dagsläget.

– Tidigare vistades inte människor i centrummiljön ens på dagtid, på grund av rädslan för de gäng som dominerade området. Idag har kommuninvånarna fått tillbaka sitt område, och gängkriminaliteten och den öppna droghandeln är borta från Klockaretorpets centrum. Det kunde ske genom att vi tog fram bättre lägesbilder och började göra orsaksanalyser. Vi gick ifrån att se vart problemen var, till att förstå varför det kunde ske på de specifika platserna, säger Wilhelm Hardt säkerhetsansvarig för Hyresbostäder.

I Klockaretorpet kunde fastighetsägaren bland annat genomdriva förändringar i den fysiska miljön, så att platsen inte blev intressant som tillhåll. Polisen ökade också sin närvaro och ingrep mot ledarfigurer. Tillsammans med exempelvis socialtjänsten, skolan och kyrkan arbetade polisen förebyggande med unga som ligger i riskzonen för att dras in i kriminalitet.

– Brås projekt har medfört att vi som bostadsbolag tydligare ser vår egen roll i det brottsförebyggande arbetet och genom samarbetet får vi ett helt annat stöd från polis och kommun än tidigare. Vi har fått en ökad kunskap och förmåga, vilket gjort att vi känt oss trygga i utvecklingen av vårt arbete. Vi har haft forskningen i ryggen, och det känns bra, säger Wilhelm Hardt.

– Brå har genomfört ett pilotprojekt för att utveckla arbetssättet i utsatta områden. Det är väldigt glädjande att kunna bidra med kunskap som kommer till så konkret nytta i det vardagliga brottsförebyggande arbetet, säger Björn Borschos, tf. generaldirektör, Brå.

Om EST

Effektiv samordning för trygghet (EST) utvecklades ursprungligen av Örebro kommun, polisen och Örebrobostäder AB i samverkan med Örebro universitet. Brås utvecklingsarbete är utvärderat av Malmö universitet.

Kontakt

Erika Sallander, projektledare, Brå
erika.sallander@bra.se, tfn: 08-527 584 92