Anmälda brott första halvåret 2023

Nu publiceras den preliminära statistiken för första halvåret 2023 över anmälda brott. Här hittar du ett urval av statistiken.

Länk till statistiken

726 756 brott anmäldes första halvåret 2023

Samtliga brott

Under första halvåret 2023 anmäldes totalt 726 756 brott, vilket var 6 procent fler än under första halvåret 2022. Utvecklingen har varierat de första halvåren sedan 2014 och flest brott anmäldes under 2020.

Förändring jämfört med det första halvåret 2022

+6 %

 

Om statistiken

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket eller Ekobrottsmyndigheten. Anmälda brott inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts i samhället. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.

Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med kortare produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under redovisningsperioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och redovisas i den slutliga årsstatistiken, som tas fram med en längre produktionstid.

Läs mer om statistiken

Brotten som ökade och minskade

Förändring i antal första halvåret 2023 jämfört med första halvåret 2022

Brottskategoriernas utveckling

Statistiken över anmälda brott redovisas efter sju breda brottskategorier och för ett urval enskilda brottstyper.

Den kategori som ökade mest i antal anmälda brott under det första halvåret 2023 var bedrägeribrott. Bland bedrägeribrotten var det brottstyperna kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation som ökade mest. Kortbedrägeri ökade med 17 627 anmälda brott och social manipulation ökade med 6 889 anmälda brott. Även kategorin övriga brott ökade, den omfattar de brott som inte ingår i någon av de andra kategorierna. Det gäller bland annat brott mot allmän ordning 16 kap. BrB som ökade med 9 559 brott. Ökningen kan kopplas till en särskild insats riktad mot barnpornografibrott, vilken resulterade i att det under våren 2023 registrerades stora mängder anmälda brott om barnpornografi, brotten härrör dock från flera år bakåt i tid.

Den kategori som minskade mest i antal anmälda brott under det första halvåret 2023 var trafikbrott. Det gäller framförallt brottstypen olovlig körning som minskade mest, med 1 315 brott.

Brott mot person

 • Första halvåret 2023 anmäldes 143 243 brott mot person (3–7 kap. BrB), vilket var en ökning med 4 503 brott, jämfört med första halvåret 2022. . Jämfört med 2014 har de anmälda brotten ökat, ökningen påbörjades 2016 och flest anmälda brott under perioden var det 2021.

Misshandelsbrott

 • Antalet anmälda misshandelsbrott uppgick till 42 047 brott, motsvarande en ökning med 5 procent (+2 155 brott) jämfört med första halvåret 2022.
 • Misshandel mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre ökade med 1 110 brott (+8 %), till 14 803 brott. Även misshandel mot män i samma ålder ökade, med 421 brott (+3 %), till 14 781 brott.
 • Jämfört med första halvåret 2014 har misshandel mot kvinnor 18 år eller äldre ökat med 1 227 brott (+9 %) och misshandel mot män 18 år och äldre har minskat med 2 354 brott (−14 %). Sett till ett längre tidsperspektiv så anmäldes tidigare fler misshandelsbrott mot män än mot kvinnor, men under de tre senaste halvåren har antalet anmälda brott mot män respektive kvinnor legat på ungefär samma nivå.
 • Misshandel mot barn i åldern 0–17 år ökade med 624 brott (+5 %), till 12 463 brott.

 

Tabell: Antal anmälda misshandelsbrott första halvåret 2023 och förändring jämfört med första halvåret 2022, i procent.

Ålder

Antal misshandelsbrott, totalt

Antal misshandelsbrott mot flickor

Antal misshandelsbrott mot pojkar

0–6 år

1 936 (+6 %)

773 (+2 %)

1 163 (+9 %)

7–14 år

6 967 (+3 %)

2 762 (+4 %)

4 205 (+3 %)

15–17 år

 

3 560 (+7 %)

 

1 400 (+6 %)

2 160 (+8 %)

Samtliga 0-17 år

12 463 (+5 %)

4 935 (+4 %)

7 528 (+6 %)


Våldtäkter

 • Under första halvåret 2023 anmäldes det 4 453 våldtäktsbrott, en minskning med 29 brott (−1 %) jämfört med första halvåret 2022. Antalet anmälda våldtäktsbrott har ökat kontinuerligt sedan första halvåret 2016 och fram till och med första halvåret 2022.
 • Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre ökade med 119 brott (+5 %), samtidigt som de anmälda våldtäktsbrotten mot män i åldern 18 år eller äldre minskade med 12 brott (−8 %).
 • Antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn i åldern 0–17 år minskade med 136 brott (-7 %). Anmälda våldtäkter mot barn under 15 år minskade med 211 brott (-14 %) och våldtäkter mot barn 15–17 år ökade med 75 brott (+13 %).

 

Tabell: Antal anmälda våldtäktsbrott första halvåret 2023 och förändring jämfört med första halvåret 2022, i procent.

Ålder

Antal våldtäkter, totalt

Antal våldtäkter mot kvinnor/flickor

Antal våldtäkter mot män/pojkar

0–14 år

1 306 (-14 %)

1 138 (-17 %)

168 (+11 %)

15–17 år

636 (+13 %)

609 (+15 %)

27 (-16 %)

18 år och äldre

 

2 511 (+4 %)

 

2 380 (+5 %)

131 (-8 %)

Samtliga

4 453 (-1 %)

4 127 (-1 %)

326 (±0 %)


Stöld- och tillgreppsbrott

 • Under första halvåret 2023 anmäldes 183 792 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. BrB), vilket var en minskning med 992 brott (-1 %) jämfört med första halvåret 2022. De brottstyper som minskade mest inom stöldbrotten var stöld av cykel, som minskade med 2 311 brott (-8 %) och stöld av drivmedel som minskade med 1 655 brott (-34 %). Den största ökningen inom stöldbrotten stod brottstypen stöld i butik för, som ökade med 2 761 brott (+13 %).
 • De anmälda bostadsinbrotten ökade med 15 brott (±0 %), till 5 145 anmälda brott. Av dessa uppgick villainbrotten till 2 704 brott, vilket var en ökning med 141 brott (+6 %), och lägenhetsinbrotten till 2 441 brott, en minskning med 126 brott (−5 %).

Bedrägeri

 • Under det första halvåret 2023 anmäldes 114 090 bedrägeribrott, (9 kap. BrB). Det var en ökning, efter en nedåtgående utveckling de första halvåren 2020–2022, med 23 779 brott (+26 %) jämfört med första halvåret 2022.
 • En av de brottstyper som ökade mest av bedrägeribrotten var brott genom social manipulation. Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där någon tar kontakt med en person och förmår den, genom att utnyttja en förtroenderelation, att göra något som syftar till att ge gärningspersonen ekonomisk vinning.

Narkotikabrott

 • Under det första halvåret 2023 anmäldes 58 323 narkotikabrott, vilket var en ökning med 565 brott (+1 %) jämfört med första halvåret 2022.
 • Anmälda brott om eget bruk utgjorde 40 procent av de anmälda narkotikabrotten under det första halvåret 2023, vilket är den lägsta andelen under första halvåren 2014–2023. Andelen har sjunkit kontinuerligt från 54 procent 2014. Under samma tioårsperiod har anmälda brott om innehav av narkotika kontinuerligt ökat i motsvarande omfattning, från 17 590 brott 2014, motsvarande en andel på 37 procent av samtliga anmälda narkotikabrott, till 30 228 anmälda brott 2023 (52 %).

Ökat mycket första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022

Kortbedrägeri

utan fysiskt kort, totalt

70 %

Narkotikabrott

Innehav

5 %

Penningtvättsbrott

Totalt

61 %

Bedrägeri genom social manipulation av annan typ, totalt

44 %

Övrigt klotter

ej mot kollektivtrafik

28 %

Stöld

I butik, varuhus o.d.

13 %

Minskat mycket första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022

Narkotikabrott

eget bruk

-4 %

Olovlig körning

totalt

-12 %

Skadegörelse, motorfordon

inte genom brand

-8 %

Klotter mot kollektivtrafik


-39 %

Olovlig identitetsanvändning


-15 %

Stöld av annan cykel än elcykel

-10 %