Anmälda brott 2019 – preliminär statistik


Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott

 • Under 2019 anmäldes cirka 1,54 miljoner brott, vilket var 1 940 färre (±0 %) än året innan.
 • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2019 var skadegörelsebrott (+8 %) samt narkotikabrott (+6 %). Den största ökningen inom narkotikabrott gällde brottstyperna eget bruk och innehav.
 • Bedrägeribrott var den kategori där de anmälda brotten minskade mest (−6 %) under 2019. Inom kategorin var det brottstyperna bedrägeri totalt samt utpressning som minskade mest.

Brott mot person

 • Under 2019 anmäldes cirka 290 000 brott mot person, vilket i princip var oförändrat (+1 090 brott) jämfört med 2018.
 • De anmälda misshandelsbrotten uppgick till 83 900, vilket var en ökning med 1 300 brott (+2 %) jämfört med 2018.
  • Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor (18 år eller äldre) minskade med 377 brott (−1 %) till 28 000 anmälda brott.
  • Anmälda misshandelsbrott mot män (18 år eller äldre) låg oförändrade på 30 600 brott.
  • Annmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) ökade med 1 650 brott (+7 %), till 25 200 brott.
 • En majoritet (78 %) av misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och bekanta gärningspersoner. Närmare en tredjedel (31 %) av brotten mot kvinnor (18 år eller äldre) utgjordes av misshandel i en parrelation. Av de anmälda misshandelsbrotten mot män utgjorde merparten (59 %) misshandel av en obekant.
 • Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2019 till 8 350 brott (+6 %).
  • Anmälda våldtäkter mot kvinnor (18 år eller äldre) ökade med 443 brott (+10 %) till 4 670 anmälda brott jämfört med 2018.
  • Anmälda våldtäktsbrotten mot män (18 år eller äldre) ökade med 67 brott (+35 %) till 260 anmälda brott.
  • Anmälda våldtäktsbrott mot barn (0–17 år) låg oförändrade på 3 410 brott anmälda brott.
 • Närmare en tredjedel (32 %) av de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor (18 år eller äldre) avsåg våldtäkter av närstående i en parrelation. Motsvarande andel för våldtäkt mot män (18 år eller äldre) var 15 procent.
 • Under 2019 anmäldes 9 730 brott om sexuellt ofredande (exkl. exhibitionism)vilket var oförändrat, jämfört med 2018.
  • Anmälda brott om sexuellt ofredande mot kvinnor (18 år eller äldre) ökade med 
  • 244 brott (+5 %) till 5 290 brott.
  • Anmälda brott om sexuellt ofredande mot män (18 år eller äldre) ökade med 12 brott (+3 %) till 461 anmälda brott.
  • Anmälda fall av sexuellt ofredande mot barn (0–17 år) minskade med 225 brott (−5 %), till 3 980 anmälda brott.

Stöld- och tillgreppsbrott

 • Under 2019 anmäldes 436 000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket var en minskning med 9 110 brott (−2 %) jämfört med 2018.
 • De brottstyper som minskade mest i antal var fickstöld (−8 %) samt bostadsinbrott (−14 %).
 • Totalt anmäldes 14 600 bostadsinbrott under 2019. Det var en minskning med 2 370 brott (−14 %), jämfört med 2018, och minskningen gällde både inbrott i villa och radhus, som minskade med 1 260 brott (−13 %), och inbrott i lägenhet, som minskade med 1 110 brott (−16 %).
 • Från 2018 till 2019 ökade antalet personrån med 843 brott (+12 %), till 7 640 anmälda brott.
  • Anmälda rån mot vuxna (18 år eller äldre) ökade med 256 brott (+5 %), till 5 150 brott.
  • Anmälda rån mot barn (under 18 år) ökade med 587 brott (+31 %), till 2 480 brott.
 • Totalt begicks 657 personrån 2019 med skjutvapen, vilket var 4 procent fler än 2018. Merparten (82 %) av rånen med skjutvapen var mot vuxna (18 år eller äldre).
 • Antalet anmälda butiksrån 2019 minskade med 17 brott (−3 %) till 502 anmälda brott.

Stöld- och tillgreppsbrott

 • År 2019 anmäldes närmare 113 000 narkotikabrott, vilket var en ökning med 6 450 brott (+6 %) jämfört med 2018.
 • Av de anmälda narkotikabrotten utgjordes cirka hälften av eget bruk, vilka ökade med 7 procent från 2018 till 2019. Även innehav av narkotika ökade med 7 procent, och utgjorde 43 procent av de anmälda narkotikabrotten. Antalet anmälda brott om överlåtelse m.m. minskade (−3 %), medan brott om framställning ökade (+2 %) jämfört med 2018.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2019, publiceras den 31 mars 2020. Då publiceras även statistiken över konstaterade fall av dödligt våld 2019.

Om anmälningsstatistiken


Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. Eftersom statistiken endast omfattar de brott som kommit till rättsväsendets kännedom, ger den inte heller en bild av det totala antalet begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.

För mer information