Resultat från NTU på kommunnivå


Nu kan du ta del av resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen på kommunal nivå – samt på stadsdelsnivå för de tre största städerna.

I kortanalysen Nationella trygghetsundersökningen – resultat på kommunal nivå redovisas resultaten om självrapporterad utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet, utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017 och 2018 (sammanslaget). Redovisningen sker på kommunnivå, samt på stadsdelsnivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.

Något som är viktigt att beakta vid tolkning av resultaten är att den här rapporten ger en indikation om hur resultaten från NTU fördelar sig i olika delar av riket. Däremot är urvalsundersökningar behäftade med en viss osäkerhet och kan aldrig ge exakta värden. Hur statistiskt säker en undersökning är beror bland annat på hur stor undersökningspopulationen är. Eftersom den här kortanalysen redovisar resultat på så låg nivå som kommuner, är den statistiska osäkerheten i vissa fall relativt stor, och resultaten måste tolkas med försiktighet.

Sammanfattning av resultaten

 • Det är stora skillnader mellan olika kommuner och stadsdelar vad gäller andelen som uppger att de utsatts för brott. Resultaten för Sveriges kommuner och storstadsregionernas stadsdelar visar att det är vanligast att uppge att man utsatts för brott mot enskild person¹ i Göteborg kommuns stadsdelsnämndsområde Lundby, där 34,4 procent av befolkningen uppger att de har utsatts. Detta kan jämföras med den kommun där andelen är som minst, nämligen Gnosjö, med 7,4 procent utsatta.
 • När istället utsatthet för egendomsbrott² studeras visar resultaten att Malmö kommuns stadsdel Kirseberg har störst andel som rapporterar att de utsatts. Där har 30,4 procent av hushållen utsatts för något egendomsbrott, vilket är en stor skillnad mot Övertorneå kommun, som har minst utsatthet, med en andel på 3,5 procent.
 • Det framkommer även stora skillnader när hela polisregioner studeras. Det är vanligast att utsättas för personbrott i polisregion Stockholm (26,8 %), medan det är vanligast att utsättas för egendomsbrott i polisregion Syd (16,5 %). Polisregion Nord har minst andel utsatta för såväl personbrott (19,2 %) som för egendomsbrott (9,7 %).
 • Det bör även nämnas att resultaten bekräftar ett vanligt mönster. Resultatet för brott mot enskild person visar nämligen att de polisområden som har störst andel utsatta är de som ligger i anslutning till storstadsregionerna, det vill säga Storgöteborg, Stockholm City och Malmö.

¹) Misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier och nätkränkning.

²) Bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

 • I NTU ställs ett antal frågor om otrygghet och oro för brott, som är tänkta att ringa in indikatorer för hur det komplexa fenomenet otrygghet ser ut i samhället. Frågorna riktar bland annat in sig på huruvida man känner sig otrygg när man går ut sent på kvällen i sitt bostadsområde, om man är orolig för att utsättas för olika brottstyper, samt om man upplever att oron för att utsättas för brott påverkar vardagslivet. Sammantaget ingår 13 frågor om otrygghet och oro i kortanalysen. Det är två polisregioner som utmärker sig när det gäller otrygghet och oro: polisregion Syd och polisregion Nord.
 • Polisregion Syd har störst andel otrygga sett till 11 av de 13 frågorna. När polisregionen studeras närmare framgår det att det främst är polisområde Malmö som har en stor andel som uppger att de upplever otrygghet och oro. Vid en jämförelse av rikets kommuner och stadsdelar framgår det att upplevd otrygghet och oro är vanligast i Malmö kommuns stadsdel Fosie.
 • Motpolen till detta är polisregion Nord, som har minst andel otrygga sett till 12 av de 13 frågorna. Det är relativt små andelar av otrygghet och oro i hela polisregionen, men allra minst är andelarna i polisområde Västerbotten. Sett till kommuner och stadsdelar inom riket är det främst i Storuman och i Åsele som upplevelser av otrygghet och oro är minst vanliga.
 • Skillnaderna i resultaten är i vissa fall stora mellan kommunerna eller stadsdelarna, till exempel vad gäller frågan om otrygghet utomhus i det egna bostadsområdet kvällstid. Den största andel invånare som svarat att de känner sig otrygga, eller avstår från att gå ut på grund av otrygghet, återfinns i Malmö kommuns stadsdel Fosie (65 %) medan den minsta andelen invånare som svarat så bor i Storumans kommun (6 %).
 • I NTU ställs 9 frågor som handlar om förtroende för rättsväsendet och dess enskilda myndigheter. Frågorna berör vad man har för förtroende för rättsväsendet som helhet, men också mer specifikt för polisen, åklagarna, domstolarna respektive kriminalvården separat. Notera att frågorna syftar på förtroendet för rättsväsendet i Sverige generellt sett och inte enbart i det område där man bor.
 • Den polisregion där det är vanligast att ha stort förtroende för rättsväsendet är polisregion Nord, där andelen är störst, sett till 6 av de 9 frågor som berör detta. Studeras istället alla polisområden i landet är det i polisområde Stockholm City som det är vanligast att ha stort förtroende. Sett till kommuner och stadsdelar inom hela riket är det vanligast att uppge ett stort förtroende i Stockholm kommuns stadsdelsområde Norrmalm.
 • Den polisregion där det är minst vanligt att ha stort förtroende är polisregion Syd, och detta gäller för alla 9 frågor om stort förtroende. Det här blir även tydligt när man studerar förtroendet på lägre nivåer. Blekinge Nordöstra Skåne är det polisområde där andelen med stort förtroende för flest frågor är minst. Vidare är Älvdalen, som tillhör polisregion Bergslagen, den kommun som för flest frågor har minst andel personer med stort förtroende.
 • För frågan om förtroende för rättsväsendet som helhet visar resultaten att andelen med stort förtroende är störst i Stockholm kommuns stadsdelsområden Södermalm och Norrmalm samt i Umeå kommun (57 %), medan andelen är minst i Åstorps kommun (26 %).
 • Två polisregioner som framträder i resultaten är polisregion Syd och polisregion Nord. Polisregion Syd har störst andel personer som uppger sig ha utsatts för egendomsbrott, samtidigt som störst andel uppger att de känner sig otrygga och minst andel uppger sig ha stort förtroende för rättsväsendet. Detta medan polisregion Nord har minst andel som uppger utsatthet för både personbrott och egendomsbrott, känner sig minst otrygga samtidigt som de i störst utsträckning uppger ett stort förtroende för rättsväsendet.
 • Resultaten för bland annat polisregion Nord och polisregion Syd tyder på ett samband mellan utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet, vilket dock inte behöver röra sig om ett orsakssamband. Detta samband finns heller inte överallt. Exempelvis är Göteborg City det lokalpolisområde inom polisregion Väst som har störst andel utsatta för både personbrott och egendomsbrott, samtidigt som det där också är minst vanligt att uppleva otrygghet och oro, och är mest vanligt att ha stort förtroende för rättsväsendet.

För mer information:

Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403

Åsa Strid, asa.strid@bra.se, tfn: 08-527 58 433