Hedemora har flest utsatta för brott mot person i polisregion Bergslagen


Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Bergslagen att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Hedemora och minst i Laxå. I regionen har Borlänge störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Utsatthet för brott

Polisregion Bergslagen har en mindre andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med riket i stort. Hedemora är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (25,5 %), medan Laxå har minst andel utsatta (7,9 %).

– Även vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregion Bergslagen en mindre andel utsatta jämfört med hela landet. Inom regionen är hushåll i Örebro mest utsatta för egendomsbrott, medan Rättvik har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Otrygghet och oro för brott

Andelen som upplever otrygghet och oro är generellt sett något mindre i polisregion Bergslagen än i riket i stort. Inom regionen är Borlänge den kommun som generellt sett har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. Den kommun där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Munkfors.

Förtroende för rättsväsendet

Kortanalysen innehåller även en redovisning av förtroendet för olika delar av rättsväsendet i regionen, något som också fördelar sig olika över landet och inom regionen. 

Fakta

Polisregion Bergslagen består av tre polisområden (Dalarna, Värmland och Örebro). Polisområdena är i sin tur indelade i sammanlagt elva lokalpolisområden, vilka innefattar ett antal kommuner. Det relativt sett få antal svarande i kommunerna, kan bidra till statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden.

Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16-84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16-84 år.

  • Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier och nätkränkning.
  • Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

För mer information:

Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403

Åsa Strid, asa.strid@bra.se, tfn: 08-527 58 433

Läs rapporten

Nationella trygghets­undersökningen – resultat på kommunal nivå En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2018 (1/2019)