Eskilstuna har flest utsatta för brott mot person i polisregion Öst


Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Öst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Eskilstuna och minst i Gnosjö. Eskilstuna har även störst andel som känner otrygghet och oro för brott sett till regionen. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Utsatthet för brott

Polisregion Öst har en mindre andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med hur det ser ut för riket i stort. Eskilstuna är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (25,2 %), medan andelen är minst i Gnosjö (7,4 %). Gnosjö är även sett till hela riket den kommun som har minst andel utsatta för personbrott.

– Även vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregion Öst en mindre andel utsatta jämfört med hela landet. Inom regionen är hushåll i kommunerna Eskilstuna och Linköping mest utsatta för egendomsbrott, medan Habo har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Otrygghet och oro för brott

Andelen som upplever otrygghet och oro är marginellt sett mindre i polisregion Öst än i riket i stort. Inom regionen är Eskilstuna den kommun som generellt har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. Den kommun inom regionen där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Gnosjö.

Förtroende för rättsväsendet

Kortanalysen innehåller även en redovisning av förtroendet för olika delar av rättsväsendet i regionen, något som också fördelar sig olika över landet och inom regionen. 

Fakta

Polisregion Öst består av tre polisområden (Jönköping, Södermanland och Östergötland). Polisområdena är i sin tur indelade i sammanlagt nio lokalpolisområden, vilka innefattar ett antal kommuner. Det relativt sett få antal svarande i kommunerna, kan bidra till statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden.

Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16-84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16-84 år.

  • Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier och nätkränkning.
  • Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

För mer information:

Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403

Åsa Strid, asa.strid@bra.se, tfn: 08-527 58 433

Läs rapporten

Nationella trygghets­undersökningen – resultat på kommunal nivå En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2018 (1/2019)