Lundby har flest utsatta för brott mot person i polisregion Väst


Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion Väst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Lundby och minst i Sotenäs. I regionen har Östra Göteborg störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Utsatthet för brott

Polisregion Väst har en större andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med riket i stort. Göteborgs kommuns stadsdelsnämndsområde Lundby har både inom regionen och sett till hela riket, störst andel som uppger att de utsatts för brott mot enskild person (34,4 %), medan Sotenäs är den kommun i regionen som har minst andel utsatta (13,5 %).

– Vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregionen däremot en mindre andel utsatta jämfört med hela landet. Inom regionen är hushåll i stadsdelsnämndsområdet Majorna–Linné mest utsatta för egendomsbrott, medan Munkedal har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Otrygghet och oro för brott

I polisregion Väst är det i princip lika vanligt att känna otrygghet och oro som det är i riket i stort. Sett till kommuner och stadsdelsnämndsområden i regionen är Östra Göteborg det stadsdelsnämndsområde som generellt sett har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. Den kommun där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Öckerö.

Förtroende för rättsväsendet

Kortanalysen innehåller även en redovisning av förtroendet för olika delar av rättsväsendet i regionen, något som också fördelar sig olika över landet och inom regionen. 

Fakta

Polisregion Väst består av fem polisområden (Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg). Polisområdena är i sin tur indelade i sammanlagt 16 lokalpolisområden, vilka innefattar ett antal kommuner. Göteborgs kommun redovisas efter kommunens tio stadsdelsnämndsområden. Det relativt sett få antal svarande i kommunerna, kan bidra till statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden.

Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16-84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16-84 år.

  • Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier och nätkränkning.
  • Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

För mer information:

Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403

Åsa Strid, asa.strid@bra.se, tfn: 08-527 58 433

Läs rapporten

Nationella trygghets­undersökningen – resultat på kommunal nivå En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2018 (1/2019)