Intagna i fängelse har för lite att göra

Sysselsättning i anstalt. Illustration: Lotta Sjöberg

Illustration: Lotta Sjöberg


Att intagna i anstalt har sysselsättning under dagarna är viktigt av flera skäl. Det kan minska risken för återfall i brott och göra tiden i anstalt mindre påfrestande. Idag har de intagna ofta för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Här finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. Det visar den studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

De flesta intagna har inte sysselsättning så att det räcker för att fylla upp dagarna. Trots att de är berättigade till 30 timmars sysselsättning per vecka har de ofta kortare arbetsscheman än så.
– Dessutom finns det inte tillräckligt med arbetsuppgifter för de schemalagda timmarna. De intagna kan till exempel få sitta och fika eller spela spel i lokalerna när uppgifterna är slut, säger Johanna Kindgren, utredare på Brå.

Ökade svårigheter att få in arbetsuppdrag från företag

Sysselsättning i anstalt kan bestå av en rad olika aktiviteter. I huvudsak handlar det om arbetsdrift, behandlingsprogram, utbildning, städning av avdelningen eller olika fritidsaktiviteter. Arbetsdrift, där de intagna arbetar med enklare industriproduktion som montering och förpackning, är den vanligaste sysslan. Arbetet görs på uppdrag av företag, men Kriminalvården har allt svårare att få in sådana uppdrag.

Behandlingsprogram och yrkesutbildning mest uppskattat

Det som de intagna själva främst efterfrågar är möjligheten att gå en utbildning eller delta i ett behandlingsprogram. Utbudet av sådan sysselsättning har ökat under de senaste åren, men efterfrågan är fortfarande större än tillgången. Många av de frigivna som ingick i Brås studie har positiva erfarenheter av sådan sysselsättning. Hälften av dem som gått ett behandlingsprogram upplever att det minskat deras risk för återfall. En lika stor andel bland de som studerat bedömer att det ökat deras chans till arbete.

Svårt få till stånd bra matchning mellan sysselsättning och intagna

För Kriminalvåren är det en utmaning att matcha lämpliga sysselsättningar till de intagnas förutsättningar och behov.
– Valet av sysselsättning styrs ofta av var det för ögonblicket finns lediga platser i de olika sysselsättningarna, säger Linnea Littmann, utredare på Brå.

Tidsfaktorn i form av korta strafftider spelar också in. Det krävs en effektiv planering för att korttidsdömda ska hinna delta i vissa sysselsättningar. Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter.