Lagföring, kriminalvård och återfall i brott - slutlig statistik


Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

Lagföringsbeslut

Lagföringsbeslut

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Samtliga beslut","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["136331","130134","116657","109926","106750","98443","97058","101185","104355","109419","112136 "],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Domslut","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["73680","71110","64391","60662","59344","56659","57372","60565","62708","68996","74581"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115, 1)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115, 1)"},{"label": "Strafförelägganden","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["38517","37272","34670","32476","31461","29310","29107","30380","31274","29477","26901"],"borderColor": "rgba(60, 179, 113, 1)","backgroundColor": "rgba(60, 179, 113, 1)"},{"label": "Åtalsunderlåtelser","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["24134","21752","17596","16788","15945","12474","10579","10240","10373","10946","10654"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1"}]}

Antal lagföringsbeslut, efter lagföringstyp, åren 2011-2021.

Lagföringsbeslut

 • År 2014 fattades 110 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 6 730 beslut (6 procent) jämfört med 2013. Samtliga typer av lagföringsbeslut minskade - domsluten med 6 procent (till 60 700 domslut), strafföreläggandena med 6 procent (till 32 500 beslut) och åtalsunderlåtelserna med 5 procent (till 16 800 beslut).
 • Minskningen bestod till stor del av lagföringsbeslut om misshandel (inklusive grov misshandel) och olika typer av trafikbrott. Antalet lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott minskade med 15 procent (till 6 400 beslut).
 • År 2014 fattades 21 400 lagföringsbeslut där huvudbrottet var brott mot narkotika­straff­lagen. Det är en ökning med 3 procent (jämfört med 2013), och en återhämtning till 2011 års nivåer.
 • Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med 3 procent (318 beslut), till totalt 10 900 domslut under 2014.

Personer i anstalt

Personer som påbörjat en fängelseverkställighet under året

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021"],datasets : [{"label": "Antal som påbörjat en fängelseverkställighet under året","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["9500","8975","8943","8581","8495","8423","8930","9172","8964","9481"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126, 1)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126, 1)"},{"label": "Antal med en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober","lineTension" : 0,"fill": false,"data": ["4852","4377","4319","4292","4231","4148","4393","4834","5276","5687"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0, 1)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0, 1)"}]}

Antal personer som påbörjat en fängelseverkställighet respektive antal personer med en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober för respektive år 2011-2021.

Kriminalvård

 • År 2014 intogs 8 940 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är ungefär samma antal som 2013.
 • Antalet personer som påbörjat intensivövervakning med elektronisk kontroll under 2014 är 6 procent lägre än motsvarande antal 2013. Antalet har minskat kontinuerligt sedan 2008.

Personer som återfallit i brott

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["Samtliga","Kvinnor","Män"],datasets : [{"label": "Återfall inom 1 år","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["25"," 18"," 27"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Återfall inom 2 år","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["35"," 25"," 37"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)"},{"label": "Återfall inom 3 år","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["40"," 29","43"],"borderColor": "rgba(112, 38, 115,0.8)","backgroundColor": "rgba(112, 38, 115,0.8)"}]}

Andel personer som återfallit i brott, inom ett, två respektive tre år, av samtliga personer med en ingångshändelse år 2015, totalt samt efter kön.

Återfall i brott – slutlig statistik 2008

 • År 2008 återföll 40 procent i brott inom tre år från ingångshändelsen. Andelen personer som återfaller i brott minskar svagt över tid; jämfört med 2003 har andelen minskat med 2 procentenheter.
 • Andelen som återfaller i brott har minskat i nästan samtliga påföljdskategorier sedan 2003 (avser mest ingripande påföljd i ingångshändelsen). Störst minskning kan ses för dem med åtalsunderlåtelse (−9 procentenheter), men även för dem med påföljden sluten ungdomsvård och rättspsykiatrisk vård har det skett en tydlig nedgång mellan 2003 och 2008. Andelen som återfaller har minskat med 7 procentenheter i båda dessa kategorier.

Definitioner/avgränsningar

 • Lagföringsbeslut: fällande domslut, åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkänt strafföreläggande.
 • Ingångshändelse: Den händelse då uppföljningstiden för eventuella återfall börjar beräknas. Det kan vara då personen friges från anstalt eller skrivs ut från sluten ungdoms­vård, alternativt avslutar intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller andra ej frihets­berövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst).
 • Statistiken över återfall i brott mäter återfall i nya lagförda brott, räknat från samtliga ingångshändelser ett visst kalenderår. Uppföljningstiden är tre år för den slutliga statistiken, och ett år för den preliminära.
 • Statistiken över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott ska ses som underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden. Statistik­tabellerna presenteras tillsammans med sammanfattande texter om hur statistiken bör läsas. Sammanfattningarna ger en beskrivande redogörelse av nivåer och förändringar, men innehåller inte någon analys av tänkbara orsaker bakom förändringarna.