Lagföring, kriminalvård och återfall i brott - slutlig statistik


Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

Lagföringsbeslut

 • År 2014 fattades 110 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 6 730 beslut (6 procent) jämfört med 2013. Samtliga typer av lagföringsbeslut minskade - domsluten med 6 procent (till 60 700 domslut), strafföreläggandena med 6 procent (till 32 500 beslut) och åtalsunderlåtelserna med 5 procent (till 16 800 beslut).
 • Minskningen bestod till stor del av lagföringsbeslut om misshandel (inklusive grov misshandel) och olika typer av trafikbrott. Antalet lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott minskade med 15 procent (till 6 400 beslut).
 • År 2014 fattades 21 400 lagföringsbeslut där huvudbrottet var brott mot narkotika­straff­lagen. Det är en ökning med 3 procent (jämfört med 2013), och en återhämtning till 2011 års nivåer.
 • Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med 3 procent (318 beslut), till totalt 10 900 domslut under 2014.

Kriminalvård

 • År 2014 intogs 8 940 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är ungefär samma antal som 2013.
 • Antalet personer som påbörjat intensivövervakning med elektronisk kontroll under 2014 är 6 procent lägre än motsvarande antal 2013. Antalet har minskat kontinuerligt sedan 2008.

Återfall i brott – slutlig statistik 2008

 • År 2008 återföll 40 procent i brott inom tre år från ingångshändelsen. Andelen personer som återfaller i brott minskar svagt över tid; jämfört med 2003 har andelen minskat med 2 procentenheter.
 • Andelen som återfaller i brott har minskat i nästan samtliga påföljdskategorier sedan 2003 (avser mest ingripande påföljd i ingångshändelsen). Störst minskning kan ses för dem med åtalsunderlåtelse (−9 procentenheter), men även för dem med påföljden sluten ungdomsvård och rättspsykiatrisk vård har det skett en tydlig nedgång mellan 2003 och 2008. Andelen som återfaller har minskat med 7 procentenheter i båda dessa kategorier.

Definitioner/avgränsningar

 • Lagföringsbeslut: fällande domslut, åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkänt strafföreläggande.
 • Ingångshändelse: Den händelse då uppföljningstiden för eventuella återfall börjar beräknas. Det kan vara då personen friges från anstalt eller skrivs ut från sluten ungdoms­vård, alternativt avslutar intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller andra ej frihets­berövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst).
 • Statistiken över återfall i brott mäter återfall i nya lagförda brott, räknat från samtliga ingångshändelser ett visst kalenderår. Uppföljningstiden är tre år för den slutliga statistiken, och ett år för den preliminära.
 • Statistiken över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott ska ses som underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden. Statistik­tabellerna presenteras tillsammans med sammanfattande texter om hur statistiken bör läsas. Sammanfattningarna ger en beskrivande redogörelse av nivåer och förändringar, men innehåller inte någon analys av tänkbara orsaker bakom förändringarna.