Brås ekonomiska stöd år 2017

Sök ekonomiskt stöd senast 15 september 2017


Brottsförebyggande rådet fördelar efter ansökan ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsförebyggande insatser. Stödet kan som högst avse 250 000 kronor och ska användas inom två år. Årets ansökningar ska skickas in senast den 15 september.

Syftet är att ta vara på kunskap som kan spridas vidare till andra lokala aktörer. Man kan söka ekonomiska medel för att genomföra utvärderingar/uppföljningar av insatser som utgår från en tydlig kartläggning av lokala problem. Brå prioriterar utvärderingar/uppföljningar av brottsförebyggande insatser som riktar sig mot ett identifierat problem. Främst avses utvärdering av insatser inom ramen för samverkansöverenskommelser.

Beskrivningen av det brottsförebyggande arbetet i ansökan ska innehålla de tre momenten problembild, insatser och utvärdering. Alla momenten ska ingå i arbetet, och beskrivningen av det. Det är dock utvärderingen som man kan söka ekonomiska medel för att genomföra. Brå ser gärna att samarbete sker med universitet, högskola ellerannan extern aktör med utvärderingskompetens.

Ansökningstillfället för ekonomiskt stöd för utvärderingar/uppföljningar är den 15 september 2017.

Ekonomiskt stöd ges inte till:

  • enskilda personer
  • löpande driftskostnader eller projekt/aktiviteter som kan anses höra till sökandens ordinarie verksamhet
  • större materialinköp, kapitalinvesteringar eller utrikesresor

Läs mer om det ekonomiska stödet från Brå

Kontakt

Frågor om det ekonomiska stödet besvaras av Annamaria Wickman, telefon 08-527 58 487 eller e-post annamaria.wickman@bra.se.