Handeln i behov av ökad kunskap om penningtvätt

Många företag och branscher inom handeln löper risk att utnyttjas för penningtvätt och i förlängningen bidra till finansiering av kriminella nätverk. De sektorer som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt är exempelvis finansiella institut, varuhandlare samt spelbolag.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, där Brå medverkar, har analyserat 22 sektorer i en ny nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma Sveriges utmaningar på området.

Sällanköpshandeln utsatt

– Bankerna har höjt sin kunskap om penningtvätt och rapporterar betydligt fler misstänkta transaktioner till polisen än tidigare. Men riskbedömningen visar att sällanköpshandeln fortsatt utnyttjas för penningtvätt. När kunskapen om penningtvätt är lägre ökar risken att handeln utnyttjas av kriminella. En del känner inte ens till att de omfattas av penningtvättslagens krav och att de till exempel är rapporteringsskyldiga, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen (Noa) på Polismyndigheten.

I Sverige används brottsvinster till bland annat köp av bilar och båtar, konst och smycken, så kallade sällanköpsvaror. De kriminella betalar ofta dessa dyra varor kontant och kan därmed omsätta sina tillgångar utan att avslöja sin identitet. När en person handlar för större summor med kontanter så ska företaget som säljer varan utföra vissa åtgärder enligt penningtvättsregelverket. Det är viktigt att företaget känner sin kund. Vanligtvis räcker det inte att bara be om legitimation på köparen utan man behöver ställa fler frågor. Företaget ska dessutom om det misstänker penningtvätt, rapportera till Finanspolisen. Det är bland annat här som kunskaperna brister.

– Länsstyrelserna har i sin tillsyn exempelvis granskat klock- och bilhandlare som har haft stora brister i efterlevnaden av penningtvättsregelverket. Dessa företag har fått beslut om sanktionsavgifter på relativt höga belopp, säger Helena Remnerud, enhetschef, enheten för tillsyn, på Länsstyrelsen i Stockholm. Bristerna gäller bland annat avsaknad av allmän riskbedömning av bolagens verksamhet samt att de inte uppfyller kraven på kundkännedomsåtgärder vid transaktioner och affärsrelationer.

Kan motverka kriminellas inflytande

Såväl finansiella företag som vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av penningtvättsregelverket och är skyldiga att övervaka och rapportera misstänkta aktiviteter och transaktioner.

– Penningtvätt är alltid kopplat till brottsvinster, det vill säga inkomster som kommit till på ett illegalt sätt. Om vi förebygger penningtvätt motverkar vi också kriminellas inflytande i lokalsamhällen och i förlängningen kan grov brottslighet förhindras, säger Linda H Staaf.

Enligt riskbedömningen skulle en regelbunden rapporteringsplikt för de företag som står under länsstyrelsernas tillsyn, kunna bidra till ökad medvetenhet om penningtvätt. En annan åtgärd som föreslås är att ge länsstyrelserna rätt att besluta om sanktionsavgift för verksamheter som, trots sådan skyldighet enligt lag, inte registrerat sig i Bolagsverkets penningtvättsregister.

Nationell riskbedömning

Polismyndigheten har sedan 2018 ett samlat ansvar för en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En av samordnings­funktionens uppgifter är att ta fram en nationell riskbedömning på området. Bakom bedömningen står 16 myndigheter samt Sveriges advokatsamfund. Den senaste nationella riskbedömningen visar hur företag som lyder under penningtvättslagen kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, hur stor risken för detta är och hur stora konsekvenserna för samhället blir om detta sker. Den innehåller dessutom en omfattande sektorskatalog.

Om penningtvätt

Drivkraften för merparten av kriminella är makt och pengar. För att kriminella ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas pengarna. Exempelvis sker transaktioner som omvandlar pengar från narkotikahandel eller bedrägeri till skenbart lagliga inkomster och tillgångar. Penningtvätt kan ske genom att brottspengar placeras i en helt laglig verksamhet och sedan tas ut som lön eller vinst.

Men pengar kan också tvättas med hjälp av flera transaktioner i till exempel företag eller banker. Då görs det genom flera olika transaktioner – pengar skickas mellan olika konton och banker, ofta även över landsgränser, till dess att det inte längre går att se varifrån pengarna kommer och till slut framstår pengarna som legala. Även branscher där det inte förekommer transaktioner kan utnyttjas för penningtvätt. Det handlar exempelvis om redovisnings- och bokföringsbolag som kan utnyttjas av kriminella som vill bygga upp legala fasader för sina företag.

Rapport från Brå

FORSKNING på gång

Finansiering av terrorism

På initiativ från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska Brå undersöka finansiering av terrorism.

Om finansiering av terrorism

Till skillnad från penningtvätt, som syftar till att dölja tillgångars ursprung, handlar finansiering av terrorism om att dölja vad tillgångarna ska användas till. Det räcker med små medel för att finansiera terrorism och dessa kan vara både legalt och illegalt insamlade. De sektorer som löper högst risk att utnyttjas för finansiering av terrorism är banker, betalningsinstitut och betaltjänstförmedlare.

Här finns information vägledningar som vänder sig till företagare inom olika sektorer som syftar till att öka kunskapen om penningtvätt och finansiering av terrorism.
Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism (polisen.se)