Finansiering av terrorism

På initiativ från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Samordningsfunktionen), ska Brå undersöka finansiering av terrorism.

Utgångspunkten för studien är det faktum att det enbart finns enstaka domar gällande lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (2002:44). Utifrån det ska vi stegvis söka tänkbara förklaringar genom rättsväsendets olika faser, från upptäckt och identifiering av misstänkt terrorfinansiering till dom. Troligen resulterar vissa misstankar om finansiering av terrorism i brottsutredningar av andra typer av brott eller administrativa beslut som indrag, återkrav av bidrag eller skattebeslut. Det övergripande syftet med projektet är att skapa en empiriskt grundad kunskapsbas som kan ligga till grund för att utveckla arbetet mot terrorfinansiering i Sverige. Analysen kommer att baseras primärt på genomgångar av ärenden och intervjuer.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Säkerhetspolisen och övriga myndigheter i Samordningsfunktionen som Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket samt utbetalande myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare.
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.