Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 34 träffar

 1. Brå genomför, på uppdrag av regeringen, en studie av relationen mellan äldre och yngre i kriminella nätverk.

 2. Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

 3. Brå ska göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Brå ska i studien särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

 4. Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är genomgångar av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de internationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och för myndighetens målgrupper genom de färdiga produkterna. Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att vi medverkar och framträder i olika internationella sammanhang, såsom konferenser och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden.

 5. Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet.

 6. Polismyndigheten har identifierat ett behov av att belysa frågan om hur polisen arbetar med och hanterar frågan om profilering ur flera perspektiv. Myndigheten har också sett ett behov av att en oberoende part studerar och värderar hur man i organisationen arbetar med likabehandling.

 7. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 8. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 9. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen.

 10. Brå ska genomföra en studie av den registrerade brottsligheten mot barn i grundskoleåldern, med fokus på bland annat brottens karaktär, var brotten begås och av vem, och vad det finns för likheter och skillnader mellan de brott som begås mot flickor respektive pojkar.

 11. Brå har i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva vad som karaktäriserar de brott som rubriceras som grov fridskränkning, vilken relation misstänkta och målsägande har och om det finns hedersproblematik i sammanhanget.

 12. På uppdrag av regeringen sammanställer och tillgängliggör Brå nytillkommen forskning om svensk polis och svensk polisverksamhet.

 13. Under lång tid har behovet påtalats om att lägga större vid det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det har dock saknats kunskap om hur detta ska gå till i praktiken.

 14. Fasmodellen utgör ett verktyg för att kunna planera och kommunicera långsiktiga insatser mot problem i socialt utsatta områden.

 15. Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Dödligt våld som sker i den kriminella miljön är det som i första hand står för ökningen.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.