Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 38 träffar

 1. Brå ska ta fram ett kunskapsunderlag om hur brottsdeltagande fördelas över olika åldrar och mellan olika grupper av lagöverträdare.

 2. Brå ska studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer. 

 3. Brå ska analysera de senaste årens utveckling av dödligt våld samt hur det fördelar sig efter offrens och gärningspersonernas socioekonomiska förutsättningar. 

 4. Brå har i tidigare studier lyft fram att normförskjutningar över tid i den krim inella miljön bidragit till ökningen av skjutvapenvåld i Sverige. Brå ska därför närmare undersöka hur dessa normförskjutningar kan kopplas till utvecklingen av konflikter mellan och inom kriminella nätverk.

 5. Brå ska på uppdrag av regeringen studera vad möjliggörare eller insiders har för roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. 

 6. Brå genomför, på uppdrag av regeringen, en studie av relationen mellan äldre och yngre i kriminella nätverk.

 7. Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

 8. Brå ska göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Brå ska i studien särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

 9. Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är genomgångar av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de internationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och för myndighetens målgrupper genom de färdiga produkterna. Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att vi medverkar och framträder i olika internationella sammanhang, såsom konferenser och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden.

 10. Polismyndigheten har identifierat ett behov av att belysa frågan om hur polisen arbetar med och hanterar frågan om profilering ur flera perspektiv. Myndigheten har också sett ett behov av att en oberoende part studerar och värderar hur man i organisationen arbetar med likabehandling.

 11. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 12. Brå ska genomföra en studie av den registrerade brottslig heten mot barn i grundskoleåldern, med fokus på bland annat brottens karak tär, var brotten begås och av vem, och vad det finns för likheter och skillnader mellan de brott som begås mot flickor kontra pojkar.

 13. Brå har i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva vad som karaktäriserar de brott som rubriceras som grov fridskränkning, vilken relation misstänkta och målsägande har och om det finns hedersproblematik i sammanhanget.

 14. På uppdrag av regeringen sammanställer och tillgängliggör Brå nytillkommen forskning om svensk polis och svensk polisverksamhet.

 15. Fasmodellen utgör ett verktyg för att kunna planera och kommunicera långsiktiga insatser mot problem i socialt utsatta områden.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.