Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 36 träffar

 1. Brå genomför, på uppdrag av regeringen, en studie av relationen mellan äldre och yngre i kriminella nätverk.

 2. Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

 3. Brå ska göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Brå ska i studien särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

 4. Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är genomgångar av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de internationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och för myndighetens målgrupper genom de färdiga produkterna. Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att vi medverkar och framträder i olika internationella sammanhang, såsom konferenser och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden.

 5. Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet.

 6. Polismyndigheten har identifierat ett behov av att belysa frågan om hur polisen arbetar med och hanterar frågan om profilering ur flera perspektiv. Myndigheten har också sett ett behov av att en oberoende part studerar och värderar hur man i organisationen arbetar med likabehandling.

 7. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 8. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 9. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen.

 10. Brå ska genomföra en studie av den registrerade brottsligheten mot barn i grundskoleåldern, med fokus på bland annat brottens karaktär, var brotten begås och av vem, och vad det finns för likheter och skillnader mellan de brott som begås mot flickor respektive pojkar.

 11. Brå studerar det övergripande området arbetslivskriminalitet, och i synnerhet brott och regelöverträdelser kopplade till arbetskraftsexploatering i städbranschen.

 12. Brå har i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva vad som karaktäriserar de brott som rubriceras som grov fridskränkning, vilken relation misstänkta och målsägande har och om det finns hedersproblematik i sammanhanget.

 13. Brå har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som Brå tog fram och presenterade i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter (Brå-rapport 2018:8).

 14. Brå har tidigare fått i uppdrag av regeringen att genomföra fördjup­ningsstudier om antisemitiska och islamofobiska hatbrott. Regeringen har inför 2021 även gett Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie om afrofobiska hatbrott.

 15. Trots att kommuner och regioner betalar ut större belopp än staten till privata utförare (SOU 2020:35), finns det bristande kunskap om välfärdsbrott inom detta område.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.