Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 25 träffar

 1. Projektet ska undersöka hur kriminella upplägg för arbetskrafts­exploatering ser ut, det vill säga utnyttjande av arbetskraft genom exempelvis låga löner, orimliga arbetstider eller arbetsmiljö.

 2. På uppdrag av regeringen ska Brå utvärdera satsningen 10 000 fler polisanställda.

 3. Brå har tidigare fått i uppdrag av regeringen att genomföra fördjup­ningsstudier om antisemitiska och islamofobiska hatbrott. Regeringen har inför 2021 även gett Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie om afrofobiska hatbrott.

 4. Trots att kommuner och regioner betalar ut större belopp än staten till privata utförare (SOU 2020:35), finns det bristande kunskap om välfärdsbrott inom detta område.

 5. Brå ska studera ungdomsrån för att öka kunskapen om brottens omfattning och karaktär. Syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan hjälpa beslutsfattare och lokala brotts­förebyggande aktörer att sätta in rätt åtgärder mot rätt personer och på rätt platser.

 6. På uppdrag av regeringen gör Brå årligen en sammanställning av publicerad polisforskning i Sverige, för att på ett strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet.

 7. Den svenska sexköpslagstiftningen infördes för drygt 20 år sedan. Då var Sverige det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem.

 8. Brå genomför en fallstudie av Södertäljesatsningen, en myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje, i syfte att beskriva, analysera och följa upp genomförandet och resultatet av insatsen samt beskriva hur den uppkom.

 9. Under lång tid har behovet påtalats om att lägga större vid det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det har dock saknats kunskap om hur detta ska gå till i praktiken.

 10. Fasmodellen utgör ett verktyg för att kunna planera och kommunicera långsiktiga insatser mot problem i socialt utsatta områden.

 11. På det viktiga, men i Sverige relativt outforskade, området it-brottslighet är dataintrång dels vanligt i sig, dels ofta ett förbrott inför inte minst bedrägerier av olika slag.

 12. Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Dödligt våld som sker i den kriminella miljön är det som i första hand står för ökningen.

 13. En grundläggande princip i tillämpningen av svensk rätt är ekvivalensprincipen – att lika fall behandlas lika. Brå har vid flera tillfällen tidigare studerat graden av enhetlighet i tingsrätternas dömande i brottmål, och funnit att det finns skillnader i påföljdsbestämningen i tingsrätterna.

 14. Brå har fått i regeringsuppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga. I studien ska vi övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld.

 15. På initiativ från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Samordningsfunktionen), ska Brå undersöka finansiering av terrorism.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.