Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 48 träffar

 1. Brå ska studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön, inklusive hur dessa aktörer genom bolagen tillförskansar sig offentliga medel.

 2. Brå ska, inom ramen för myndighetsnätverket MUR, leda en arbetsgrupp och ta fram en mall för att göra crime proofing-analyser.

 3. Brå ska studera om straffskärpningen för mord har haft någon effekt i fall som rör mord mot närstående och inom kriminella nätverk.

 4. Brå ska utvärdera lagändringarna som rör återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning och inför frigivning samt utökat kontroll och stöd vid skyddstillsyn.

 5. Brå ska öka kunskapen om de brott som företag utsätts för genom två kartläggande undersökningar.

 6. Brå har fått i uppdrag av regeringen att studera brott och otrygghet på landsbygden.

 7. Brå ska ta fram ett kunskapsunderlag om bostadsinbrott som kan ligga till grund för beslut och åtgärder för att förebygga brottsligheten.

 8. Brå ska studera vilka brott och sysslor som tenderar att utföras av kvinnor och flickor som är delaktiga i kriminella nätverk, och undersöka vilka överväganden, strukturer och normer som ligger till grund för könsskillnaderna.

 9. Brå ska göra en förnyad uppföljning och analys av tillämpningen av de reformeringar av lagstiftningen om våldtäkt som infördes den 1 juli 2018, den så kallade samtyckeslagstiftningen.

 10. Brå ska ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott.

 11. Brå ska studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer. 

 12. Brå ska analysera de senaste årens utveckling av dödligt våld samt hur det fördelar sig efter offrens och gärningspersonernas socioekonomiska förutsättningar. 

 13. Brå har i tidigare studier lyft fram att normförskjutningar över tid i den kriminella miljön bidragit till ökningen av skjutvapenvåld i Sverige. Brå ska därför närmare undersöka hur dessa normförskjutningar kan kopplas till utvecklingen av konflikter mellan och inom kriminella nätverk.

 14. Brå ska göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Brå ska i studien särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

 15. Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är genomgångar av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de internationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och för myndighetens målgrupper genom de färdiga produkterna. Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att vi medverkar och framträder i olika internationella sammanhang, såsom konferenser och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.