Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 30 träffar

 1. Antalet anmälda bedrägerier har ökat under hela 2000-talet. Polismyndigheten menar även att bedrägeri är en av de mest vinstdrivande brottstyperna och att det ofta finns kopplingar till grov organiserad brottslighet.

 2. Brå har fått i uppdrag av regeringen att, inom ramen för det brottsförebyggande arbetet, ta fram ett fördjupat stöd för hur den generella kartläggningen av brottsligheten i ett område kan kompletteras med en bild av hur våldet i nära relationer ser ut.

 3. Brå ska under året genomföra förberedande åtgärder avseende förslaget från utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar om att införa en ny lag som ger kommunerna ett ansvar för att arbeta brottsförebyggande (SOU 2021:49).

 4. Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet.

 5. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 6. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen.

 7. På uppdrag av regeringen ska Brå vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som Brå presenterade i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter. En idéskiss (Brå 2018:8).

 8. Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram statistik över utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroendet för rättsväsendet i utsatta områden.

 9. Brå ska analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i NTU i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, samt deras trygghet och förtroende för rättsväsendet.

 10. Brå har i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad kvalitetsgranskning av statistiken över anmälda misshandelsbrott, där brister i registreringen har kunnat konstaterats i insamlade grunddata.

 11. Brå fortsätter under året arbetet med att utöka uppgifterna om frivård i den officiella kriminalvårdsstatistiken.

 12. Under senare år har en ökad rapportering av islamofobisk hatpropaganda och islamofobiska hatbrott skett i Sverige och runt om i Europa.

 13. Strategiska brott definieras som de brott som vid en första lagföring starkast indikerar en fortsatt brottslighet i form av ett flertal nya lagföringar.

 14. Regeringen har gett Brå i uppdrag att göra en jämförande studie av skjutningar och andra våldsmetoder vid dödligt våld i Sverige och ett antal andra länder i Europa.

 15. Brå ska, på uppdrag av regeringen, kartlägga narkotikamarknader i Sverige.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.