Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 12 träffar

 1. Under senare år har en ökad rapportering av islamofobisk hatpropaganda och islamofobiska hatbrott skett i Sverige och runt om i Europa.

 2. Strategiska brott definieras som de brott som vid en första lagföring starkast indikerar en fortsatt brottslighet i form av ett flertal nya lagföringar.

 3. Regeringen har gett Brå i uppdrag att göra en jämförande studie av skjutningar och andra våldsmetoder vid dödligt våld i Sverige och ett antal andra länder i Europa.

 4. Brå ska, på uppdrag av regeringen, kartlägga narkotikamarknader i Sverige.

 5. Brå har tidigare genomfört studier om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund.

 6. Brå ska studera ungdomsrån för att öka kunskapen om brottens omfattning och karaktär. Syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan hjälpa beslutsfattare och lokala brotts­förebyggande aktörer att sätta in rätt åtgärder mot rätt personer och på rätt platser.

 7. Sedan september 2019 bedriver polisen i Stockholm Nord ett utvecklingsprojekt som gäller hanteringen av sexualbrottsärenden, med ett särskilt fokus på våldtäkter.

 8. Under hösten 2020 tog Brå initiativ till en studie om pandemins inverkan på flödet i rättskedjan.

 9. En grundläggande princip i tillämpningen av svensk rätt är ekvivalensprincipen – att lika fall behandlas lika. Brå har vid flera tillfällen tidigare studerat graden av enhetlighet i tingsrätternas dömande i brottmål, och funnit att det finns skillnader i påföljdsbestämningen i tingsrätterna.

 10. Sekretesslagstiftningens begränsningar har återkommande lyfts fram som ett hinder för informationsdelning i lokalt brottsförebyggande arbete.

 11. Brå har fått i regeringsuppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga. I studien ska vi övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld.

 12. På initiativ från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Samordningsfunktionen), ska Brå undersöka finansiering av terrorism.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.