Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 22 träffar

 1. På uppdrag av regeringen ska Brå kartlägga omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld mot politiskt förtroendevalda under valåret 2022.

 2. Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken och fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott.

 3. En nationell kartläggning av brott i nära relationer ska genomföras i samband med NTU 2023.

 4. Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan.

 5. Brå har i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad kvalitetsgranskning av statistiken över anmälda misshandelsbrott, där brister i registreringen har kunnat konstaterats i insamlade grunddata.

 6. Brå ansvarar för att löpande producera och förvalta Sveriges officiella kriminalstatistik och det tillhörande systemet för officiell rättsstatistik (SOR).

 7. Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i den officiella kriminalstatistiken och det underliggande produktionssystemet.

 8. Räls är Brås projekt för att genomföra de interna systemändringar som följer av digitaliseringen av rättsväsendets informationsförsörjning.

 9. Funktionen för utveckling av rättsstatistiken (Fur) vid Brå bedriver sedan flera år utveckling för att tillvarata den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär för den registerbaserade kriminalstatistikens utformning och innehåll.

 10. Den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) mäter genom en omfattande enkätundersökning, människors utsatthet för olika typer av brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av mötet med rättsväsendet.

 11. Brå arbetar ständigt med både förvaltning och kvalitetssäkring av den surveybaserade statistiken.

 12. I instruktionen för Brå anger regeringen att Brå årligen ska ta fram kunskap om hatbrott, och i regleringsbrevet för 2022 anger regeringen att vi under året ska fokusera uppgiften på att ta fram statistik över hatbrott, något vi har gjort sedan 2006.

 13. Vid Brås statistikverksamhet finns funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat (BoV). Funktionen har till uppgift att utifrån befintliga datakällor utföra snabba analyser och beskrivningar av aktuella områden, så kallade kortanalyser.

 14. Sedan 2008 har Brå, på regeringens uppdrag, arbetat med årliga prognoser över in- och utflödet i rättsväsendets framtida verksamhetsvolymer, tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

 15. En av de löpande huvuduppgifterna för Brås statistikverksamhet är att ta fram specialanpassad statistik och lämna ut mikrodata från de register som ligger till grund för statistiken, på begäran av forskare och andra användare.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.