Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 25 träffar

 1. Brå ska beskriva de hatbrottsmarkerade polisanmälningar med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt jämföra dessa med motsvarande period 2022

 2. Efter önskemål från länsstyrelser har Brå tagit fram ett antal indikatorer på anmälda brott, självrapporterad utsatthet för brott och otrygghet i landets kommuner.

 3. För att säkerställa att Brå kan fortsätta att publicera den officiella registerbaserade kriminalstatistiken utan hinder och med bibehållen kvalitet behöver myndigheten anpassa det interna produktionssystemet till de systemändringar som följer av digitaliseringen av rättsväsendet.

 4. Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan.

 5. Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott (SUB).

 6. Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relationer, det vill säga brott som begås av en partner eller före detta partner.

 7. Brå ansvarar för att löpande producera och förvalta Sveriges officiella kriminalstatistik och det tillhörande systemet för officiell rättsstatistik (SOR).

 8. Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i den officiella registerbaserade kriminalstatistiken och det underliggande produktionssystemet.

 9. För att tillvarata den potential som digitaliseringen av rättsväsendet innebär för den registerbaserade statistikens utformning och innehåll, bedriver Brå ett långsiktigt arbete med att ta fram nya löpande statistikprodukter som ska kunna användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter.

 10. Genom en omfattande enkätundersökning mäter NTU människors utsatthet för olika typer av brott samt trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av mötet med rättsväsendet.

 11. Brå arbetar ständigt med både förvaltning och kvalitetssäkring av den surveybaserade statistiken.

 12. I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten vartannat år ska publicera statistik om hatbrott och året därpå genomföra en eller flera fördjupade studier om hatbrott.

 13. Vid Brås statistikverksamhet finns Funktionen för analys av statistik (Fas). Funktionens uppgift är att genomföra kortanalyser som uppfyller Brås uppdrag att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brottsförebyggande arbete – däribland kortanalyser om brottsutveckling och rättsväsendets verksamhetsresultat.

 14. En av de löpande huvuduppgifterna för Brås statistikverksamhet är att ta fram specialanpassad statistik och lämna ut mikrodata från de register som ligger till grund för statistiken, på begäran av forskare och andra användare.

 15. Som statistikansvarig myndighet och ansvarig för europeisk statistik medverkar Brå aktivt i det internationella samarbetet på statistikområdet för rättsväsendet.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.