Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 25 träffar

 1. Brå får i uppdrag att ta fram under­lag med statistik om antalet anmälda brott, som kan ligga till grund för över­väganden om införande av geo­grafiskt riktad lagring av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation i syfte att bekämpa grov brotts­lighet.

 2. Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rätts kedjan. Sedan 2019 leds och samordnas arbetet av Rådet för rättsväsendets digitalisering, där verkscheferna för elva myndigheter inom rättsväsendet ingår¹.

 3. Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott. Undersök ningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras utsatthet för brott.

 4. Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken och fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott.

 5. En nationell kartläggning av brott i nära relationer ska genomföras i samband med NTU 2023.

 6. Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan.

 7. Brå ansvarar för att löpande producera och förvalta Sveriges officiella kriminalstatistik och det tillhörande systemet för officiell rättsstatistik (SOR).

 8. Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i den officiella kriminalstatistiken och det underliggande produktionssystemet.

 9. Räls är Brås införandeprojekt med syftet att genomföra de interna system ändringar som följer av digitaliseringen av rättsväsendets informationsförsörj ning.

 10. För att tillvarata den potential som digitaliseringen av rättsväsendet innebär för registerbaserad statistiks utformning och innehåll, bedriver Brå ett långsiktigt arbete med att ta fram nya löpande statistikprodukter som ska kunna användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter.

 11. NTU mäter, genom en omfattande enkätundersökning, människors utsatthet för olika typer av brott samt trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av mötet med rättsväsendet.

 12. Brå arbetar ständigt med både förvaltning och kvalitetssäkring av den surveybaserade statistiken.

 13. I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten vartannat år ska publicera statistik om hatbrott och året därpå genomföra en eller flera fördjupade studier om hatbrott

 14. Vid Brås statistikverksamhet finns funktionen för analys av statistik (Fas). Funktionens uppgift är att genomföra kortanalyser som uppfyller Brås uppdrag att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brottsförebyggande arbete genom att bland annat sammanställa kortanalyser om brottsutveckling och rättsväsendets verksamhets resultat.

 15. Sedan 2008 har Brå, på regeringens uppdrag, arbetat med årliga prognoser över in- och utflödet i rättsväsendets framtida verksamhetsvolymer, tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.