Brott i nära relationer

En nationell kartläggning av brott i nära relationer ska genomföras i samband med NTU 2023.

Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relationer, det vill säga brott som begås av en partner eller före detta partner. Kartläggningen gjordes inom ramen för NTU och utformades så att den skulle kunna upprepas. Under 2017 reviderades metoden för NTU, vilket innebär att det krävs ett visst utvecklingsarbete för att kartläggningen av brott i nära relationer ska kunna upprepas. Mot bakgrund av det fick Brå inför 2020 i uppdrag att förbereda för att en nationell kartläggning av brott i nära relationer skulle kunna genomföras i samband med datainsamlingen till NTU 2021. På grund av pandemin ansågs det dock vara olämpligt ur metodologisk synpunkt att genomföra datainsam lingen 2021 eller 2022, varför Brå fått i uppdrag att genomföra den i samband med NTU 2023 och publicera den 2024.

Redovisning: Senast den 15 maj 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024