Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 56 träffar

 1. Brå ska utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Tillsammans med relevanta aktörer ska Brå ge ett behovsanpassat och praktiknära stöd i syfte att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt.

 2. Brå genomför, på uppdrag av regeringen, en studie av relationen mellan äldre och yngre i kriminella nätverk.

 3. Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

 4. Brå har fåt i uppdrag att ta fram ett metodstöd för att hantera och utreda oro för vålds bejakande extremism samt ett informationsmaterial om vålds bejakande extremism och radikaliserings och rekryteringsprocesser.

 5. På uppdrag av regeringen ska Brå kartlägga omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld mot politiskt förtroendevalda under valåret 2022.

 6. Brå ska göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Brå ska i studien särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

 7. För att bidra till den strategiska utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet, fördelar Brå årligen ekonomiskt stöd för uppföljning och utvärderingar av brottsförebyggande arbete som utgår från en tydlig problembild.

 8. Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet.

 9. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 10. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 11. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen.

 12. Brå har i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva vad som karaktäriserar de brott som rubriceras som grov fridskränkning, vilken relation misstänkta och målsägande har och om det finns hedersproblematik i sammanhanget.

 13. Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken och fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott.

 14. En nationell kartläggning av brott i nära relationer ska genomföras i samband med NTU 2023.

 15. Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.