Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 38 träffar

 1. Brå har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som Brå tog fram och presenterade i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter (Brå-rapport 2018:8).

 2. På uppdrag av regeringen ska Brå utvärdera satsningen 10 000 fler polisanställda.

 3. Brå har tidigare fått i uppdrag av regeringen att genomföra fördjup­ningsstudier om antisemitiska och islamofobiska hatbrott. Regeringen har inför 2021 även gett Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie om afrofobiska hatbrott.

 4. Trots att kommuner och regioner betalar ut större belopp än staten till privata utförare (SOU 2020:35), finns det bristande kunskap om välfärdsbrott inom detta område.

 5. På uppdrag av regeringen gör Brå årligen en sammanställning av publicerad polisforskning i Sverige, för att på ett strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet.

 6. Den svenska sexköpslagstiftningen infördes för drygt 20 år sedan. Då var Sverige det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem.

 7. Brå har fått i regeringsuppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga. I studien ska vi övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld.

 8. Brå ansvarar för genomförandet av The Stockholm Criminolgy Symposium, som årligen har runt 500 deltagare och genomförs den 15–16 juni 2021.

 9. Viktiga komponenter och utgångspunkter för Brås arbete med att stärka och utveckla brottsförebyggande arbete är systematisk omvärldsbevakning, identifiering av angelägna utvecklingsområden och metodutveckling.

 10. Brå har i uppdrag att stödja och utveckla en nationell nätverksstruktur, som i första hand ska bidra till ökad samverkan mellan myndigheter och vara ett forum för att gemensamt omhänderta nya brottsfenomen som kräver koordinerade insatser.

 11. Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att tillhandahålla regionala samordnare i syfte att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat och effektivt brottsförebyggande arbete på regional och lokal nivå. Enligt regeringsuppdraget ska Brå bistå länsstyrelserna i detta arbete. Därutöver har Polismyndigheten tillsatt brottsförebyggande samordnare i varje polisregion.

 12. Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är Brås mest använda och sålda produkt, och används aktivt i det lokala brottsförebyggande arbetet.

 13. Regeringen har gett Brå i uppdrag att öka kunskapen om hur parallella samhällsstrukturer, och den brottslighet som är förknippad med sådana strukturer, kan identifieras på lokal nivå och vilka motåtgärder som kan vidtas mot sådana strukturer.

 14. Brå ska sprida och förvalta grundläggande utbildning som bidrar till att höja kunskapsnivån och till att underlätta samordningen hos brottsförebyggande aktörer – såsom kommunsamordnare, kommunpoliser och andra brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

 15. Brå verkar för att stimulera och stödja utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i hela landet genom flera kommunikationskanaler.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.