)

Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 53 träffar

 1. För att bidra till den strategiska utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet, fördelar Brå årligen ekonomiskt stöd för uppföljning och utvärderingar av brottsförebyggande arbete som utgår från en tydlig problembild.

 2. Brå har fått i uppdrag av regeringen att, inom ramen för det brottsförebyggande arbetet, ta fram ett fördjupat stöd för hur den generella kartläggningen av brottsligheten i ett område kan kompletteras med en bild av hur våldet i nära relationer ser ut.

 3. Brå ska under året genomföra förberedande åtgärder avseende förslaget från utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar om att införa en ny lag som ger kommunerna ett ansvar för att arbeta brottsförebyggande (SOU 2021:49).

 4. Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet.

 5. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 6. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

 7. Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen.

 8. Brå har i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva vad som karaktäriserar de brott som rubriceras som grov fridskränkning, vilken relation misstänkta och målsägande har och om det finns hedersproblematik i sammanhanget.

 9. Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken och fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott.

 10. På uppdrag av regeringen ska Brå vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som Brå presenterade i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter. En idéskiss (Brå 2018:8).

 11. En nationell kartläggning av brott i nära relationer ska genomföras i samband med NTU 2023.

 12. Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram statistik över utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroendet för rättsväsendet i utsatta områden.

 13. Brå ska analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i NTU i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, samt deras trygghet och förtroende för rättsväsendet.

 14. Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan.

 15. Brå har i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad kvalitetsgranskning av statistiken över anmälda misshandelsbrott, där brister i registreringen har kunnat konstaterats i insamlade grunddata.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.