Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 63 träffar

 1. Brå får i uppdrag att stärka sam­verkan mellan nationella myndig­heter och mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer, i syfte att före­bygga radikali­sering och sprid­ningen av vålds­bejakande extremism.

 2. Brå får i uppdrag att ta fram under­lag med statistik om antalet anmälda brott, som kan ligga till grund för över­väganden om införande av geo­grafiskt riktad lagring av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation i syfte att bekämpa grov brotts­lighet.

 3. Brå ska studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer. 

 4. Brå har i tidigare studier lyft fram att normförskjutningar över tid i den krim inella miljön bidragit till ökningen av skjutvapenvåld i Sverige. Brå ska därför närmare undersöka hur dessa normförskjutningar kan kopplas till utvecklingen av konflikter mellan och inom kriminella nätverk.

 5. Brå ska på uppdrag av regeringen studera vad möjliggörare eller insiders har för roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. 

 6. Brå ska producera statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden.

 7. Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rätts kedjan. Sedan 2019 leds och samordnas arbetet av Rådet för rättsväsendets digitalisering, där verkscheferna för elva myndigheter inom rättsväsendet ingår¹.

 8. Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott. Undersök ningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras utsatthet för brott.

 9. Brå ska utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Tillsammans med relevanta aktörer ska Brå ge ett behovsanpassat och praktiknära stöd i syfte att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt.

 10. Brå genomför, på uppdrag av regeringen, en studie av relationen mellan äldre och yngre i kriminella nätverk.

 11. Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

 12. Brå har fått i uppdrag att ta fram ett metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism samt ett informationsmaterial om våldsbejakande extremism och radikaliserings- och rekryteringsprocesser.

 13. På uppdrag av regeringen ska Brå kartlägga omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld mot politiskt förtroendevalda under valåret 2022.

 14. Brå ska göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Brå ska i studien särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

 15. För att bidra till den strategiska utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet, fördelar Brå årligen ekonomiskt stöd för uppföljning och utvärderingar av brottsförebyggande arbete som utgår från en tydlig problembild.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.