Prioriterat kvalitetsarbete inom den registerbaserade officiella kriminalstatistiken

Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i den officiella registerbaserade kriminalstatistiken och det underliggande produktionssystemet.

Brå bedriver ett långsiktigt arbete med att kvalitetssäkra och målgruppsanpassa statistiken, i syfte att öka användbarheten. Arbetet tar sin utgångspunkt i de lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar produktionen av officiell statistik och de förbättringsområden som identifierats för kriminalstatistiken. Inom ramen för det prioriterade kvalitetsarbetet kommer Brå under året fortsätta med att förbättra statistikens tillgänglighet, bland annat genom att se över och tillgänglighetsanpassa presentationen av statistiken på myndighetens webbplats. Även flera för- och kvalitetsstudier, exempelvis som rör RegSO-områden, samt publiceringar av engångsstatistik planeras i syfte att öka statistikens kvalitet utifrån olika aspekter såsom relevans och tillförlitlighet.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande