Prioriterat kvalitetsarbete inom den registerbaserade officiella kriminalstatistiken

Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i den officiella kriminalstatistiken och det underliggande produktionssystemet.

Vi bedriver därför ett långsiktigt arbete med att kvalitetssäkra och målgruppsanpassa statistiken, i syfte att öka dess användbarhet. Arbetet tar sin utgångspunkt i de lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar produktionen av officiell statistik samt förbättringsområden som identifierats för kriminalstatistiken. Inom ramen för det prioriterade kvalitetsarbetet kommer vi under året att fortsätta arbetet med att förbättra statistikens tillgänglighet, bland annat genom att se över och tillgänglighetsanpassa presentationen av statistiken på vår webbplats.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande