Den registerbaserade officiella kriminalstatistiken

Brå ansvarar för att löpande producera och förvalta Sveriges officiella kriminalstatistik och det tillhörande systemet för officiell rättsstatistik (SOR).

Den officiella kriminalstatistiken, som är registerbaserad, består 2022 av åtta slutliga statistikprodukter som årligen publiceras på myndighetens webbplats i form av tabeller och sammanfattande rapporter. På webbplatsen finns också preliminär statistik över anmälda och handlagda brott för innevarande år, liksom preliminär statistik över återfall i brott med kortare periodisering. I arbetet med kriminalstatistiken ingår även löpande förvaltning av statistikprodukterna och statistiksystemet.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande