Den registerbaserade officiella kriminalstatistiken

Brå ansvarar för att löpande producera och förvalta Sveriges officiella kriminalstatistik och det tillhörande systemet för officiell rättsstatistik (SOR).

Den registerbaserade officiella kriminalstatistiken består 2024 av nio slutliga statistikprodukter som årligen publiceras på myndighetens webbplats i form av tabeller och sammanfattande rapporter. På webbplatsen publicerar Brå även preliminära uppgifter om anmälda och handlagda brott för innevarande år, liksom preliminära uppgifter om återfall i brott med kortare periodisering. I arbetet med kriminalstatistiken ingår även löpande förvaltning av statistikprodukterna och statistiksystemet.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande