Skolundersökningen om brott (SUB)

Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott. Undersök ningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras utsatthet för brott.

Under 2023 kommer vi att förbereda arbetet och påbörja datainsamlingen, som beräknas vara klar i början av 2024. Resultaten ska bearbetas och publiceras under 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Rättsväsendets myndigheter, främst Polismyndigheten, samt socialtjänsten och andra som intresserar sig för ungdomsfrågor.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2024