Interna utvecklingsinsatser som följer av digitaliseringen av rättsväsendet

För att säkerställa att Brå kan fortsätta att publicera den officiella registerbaserade kriminalstatistiken utan hinder och med bibehållen kvalitet behöver myndigheten anpassa det interna produktionssystemet till de systemändringar som följer av digitaliseringen av rättsväsendet.

Förutom att säkerställa den löpande produktionen behöver Brå även skapa förutsättningar för en effektiv vidareutveckling av statistiken. Anpassningarnas innehåll och inriktning bestäms utifrån de årliga planer för gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna inom rättsväsendet tar fram. Arbetet är flerårigt och fokuserar på nödvändig utveckling av produktionssystemet för att kunna ta emot och hantera nya datautbyten från flera av de myndigheter som levererar grunduppgifter till den officiella statistiken.

Under 2024 kommer arbetet omfatta fortsatt anpassning mot Tullverkets utredningsstöd Bus och Domstolsverkets system DiBa. Utvecklingsarbetet omfattar också integration mot Polisens system Durtvå i syfte att fortsatt kunna ta emot och hantera uppgifter om anmälda brott, brottsmisstankar och beslut med mera som i dag levereras från systemet Rar. Därutöver omfattar arbetet förberedelser för annan systemanpassning som följer av utvecklingen av rättsväsendets informationsförsörjning, exempelvis vad det gäller utbyten av uppgifter om beslag.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande