Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Genom en omfattande enkätundersökning mäter NTU människors utsatthet för olika typer av brott samt trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av mötet med rättsväsendet.

Mätningarna har genomförts sedan 2005. Brå redovisar de centrala resultaten på nationell och regional nivå i publikationen, och på Brås webbplats redovisas de även på lokal nivå.

Under hösten 2024 kommer Brå publicera resultaten från vårens datainsamling och förbereda nästföljande års datainsamling. Även formerna för publicering kommer ses över för att bättre möta användarnas behov. Under 2024 kommer myndigheten även att publicera särskilda kortanalyser utifrån NTU-materialet, både resultatredovisningar och metodstudier.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens användare.
  • Startår: Årligen
  • Redovisningsår: Årligen