Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU mäter, genom en omfattande enkätundersökning, människors utsatthet för olika typer av brott samt trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av mötet med rättsväsendet.

Mätningarna har genomförts sedan 2005. Brå redovisar de centrala resultaten på nationell och regional nivå i publikationen, och på webbplatsen (www.bra.se/ntu) redovisas de även för lokal nivå. Under hösten 2023 ska Brå publicera resultaten från vårens datainsamling och förbereda nästföljande års datainsamling. Vi kommer även att se över formerna för publicering för att bättre möta användarnas behov. Under 2023 kommer vi även att publicera särskilda kortanalyser utifrån NTU-materialet, både resultatredovisningar och metodstudier.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens användare.
  • Startår: Årligen
  • Redovisningsår: Årligen