Rättsväsendets digitalisering

Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan.

Sedan 2019 leds och samordnas arbetet av Rådet för rättsväsendets digitalisering, där verkscheferna för elva myndigheter inom rättsväsendet ingår. Inom samverkan ska Brå som statistikansvarig myndighet se till att samarbetet ger möjlighet till fortsatt utveckling av kriminalstatistiken och annan statistik, i den riktning som förväntas av regeringen och andra centrala målgrupper. Under 2024 fortsätter Brå arbetet enligt den plan för gemensamma utvecklingsinsatser för året som myndigheterna redovisade till regeringen den 1 oktober 2023. Enligt planen kommer Brå bland annat att fortsätta arbetet med att utveckla de datautbyten som försörjer den officiella kriminalstatistiken och annan statistik med grunduppgifter. Brå är även sammanhållande myndighet för arbetet med att realisera de indikatorer som myndigheten föreslagit i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter (2022:11). Under året ska en förstudie genomföras tillsammans med berörda myndigheter, som bland annat omfattar konkretisering av de behov som framställts samt prioritering och planering av nödvändiga utvecklingsinsatser.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Samarbetspartners: Rättsväsendets myndigheter.
  • Redovisningsår: Löpande